SATURDAY 17 FEBRUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001w8fz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001w8g7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001wj5p)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001wh2g)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001wh2x)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001wh39)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf.

Ni fydd sylwebaeth gemau'r Bencampwriaeth ar BBC Sounds oherwydd cyfyngiadau hawliau. Mae modd gwrando ar y gêm ar Radio Cymru ar FM, ar radio digidol ac ar setiau teledu.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001wh3r)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001wh44)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 18 FEBRUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001wh4l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001wh4z)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001wj6g)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001wh49)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001wh4r)
Deb Stammers, Caergybi ar Sul cyntaf y Grawys

Oedfa Sul cyntaf y Grawys dan ofal Deb Stammers, Caergybi, gyda chymorth Meleri Roberts, Llanerchymedd. Oedfa yn trafod Salm 139, fod Duw yn ein hadnabod yn llwyr a chyfan gwbl ac nad oes modd nac angen cuddio oddi wrtho. Mae hefyd yn trafod yr Iesu yn cael ei demtio yn yr anialwch ac yn pwysleisio gwerth profiad yr anialwch, rhoi amser i bwyso a mesur pwy ydym ni a phwy ddylem fod.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001wh54)
Gwenfair Griffith yn trafod gwrth Semitiaeth a thaith emynau Lleuwen

Gwenfair Griffith yn trafod :-
gwrth Semitiaeth gyda Catrin Haf Williams,
cofio Robin Williams 100 mlynedd ers ei eni gydag Iwan Llewelyn Jones
a John Roberts yn rhoi blas ar un o nosweithiau taith emynau Lleuwen Steffan.


SUN 13:00 Cofio (m001wh5h)
Leah Owen

Yn y rhaglen cawn edrych yn ôl ar fywyd a gyrfa'r gantores o Rosmeirch, Ynys Môn, yng nghwmi ei ffrindiau, disgyblion, cyfoedion ag aelodau o'i theulu.

Clywir llais Leah yn darllen darnau o'i hunangofiant a ddarlledwyd ar Radio Cymru yn 2014, ynghyd a chlywed gan gyd-gystadleuydd iddi yn yr Eisteddfodau ar draws y gogledd, Cefin Roberts.

Un o'i disgyblion yn Parti'r Ynys, Nia Lloyd Jones yn hel atgofion am ei gwaith hyfforddi a'i dylanwad arni. Y canwr Steffan Rhys Hughes yn sôn am sut anogodd Leah iddo gystadlu yn yr Eisteddfodau bychain cyn mynd i'r Eisteddfodau mawrion.

Cawn glywed Leah Owen yn canu rhai o'i chaneuon mwyaf poblogaidd gan gynnwys 'Peth mawr ydy cariad' yn Neuadd y Penrhyn yn 1976 a 'Cyn Torri'r Cawg Aur', lle mae Leah yn canu deuawd gyda hi ei hunan!

Yn ogystal, mae Beti George yn ei holi am ei magwraeth wledig ym Môn a hanes ei theulu. Clywir hi yn sôn am hynodrwydd recordio rhai o'u recordiau cynnar.

Clywir hefyd gan aelodau o'i theulu adeg y buont yn cymryd rhan yn seremoni wobrwyo Medal Syr T.H. Parry Williams yn Eisteddfod Glynebwy yn 2010, lle gwobrwywyd Leah Owen am ei gwaith diflino ym maes cerddoriaeth a cherdd dant.

Mae'r rhaglen yn gorffen gyda Leah yn canu Hogan o Fôn.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001wh5w)
Penblwydd Oriel 10 a Gŵyl Agor Drysau Theatr Arad Goch

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen mae Ffion yn ymweld â Glyn a Gill Saunders-Jones, enillwyr Gwobr Arbennig Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru am eu cyfraniad i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Yn ogystal â hyn mae Ffion yn ymweld ag Oriel 10 yng Nghaerdydd 15 mlynedd ers ei sefydlu ac yn cael cwmni’r perchennog Cat Gardiner.

Steffan Phillips sydd yn sgwrsio am Ŵyl Agor Drysau Theatr Arad Goch tra bod Esyllt Sears yn sôn am brosiect sydd yn hyrwyddo merched yn y sîn stand-yp yng Nghymru.

Cerddoriaeth yn y gymuned sydd yn cael sylw Martin Hoyland ac mae Cai Tomos a Siri Wigdel, artistiaid dawns, yn trafod proseict Dawns ac Iechyd yn Norwy.


SUN 16:00 Gwreichion (p0g4d49w)
Yn y cysgodion

Wrth i’r ymgyrch barhau, roedd sïon am ymwneud y gwasanaethau cudd yn tyfu. Ond beth yn union wnaeth ddigwydd? Yn y bennod yma fe glywn am hanes ciosg Talysarn, ac ambell i ddamcaniaeth ryfeddol am bwy arall allai fod yn clustfeinio…


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001wh3f)
Karl Davies

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Karl Davies. Congregational singing presented by Karl Davies.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001wh68)
Straeon byrion Andrew Teilo

Yn gwmni i Dei mae'r actor Andrew Teilo sydd wedi cyhoeddi ei gyfrol gyntaf o straeon byrion.

Trafod twristiaid cynnar yn cyrraedd Dyffryn Nantlle wna Grug Muse tra bod Rob Nicholls yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001m3qj)
Wil Rowlands

Artist o Ynys Môn yw gwestai Beti George. Cawn ei hanes yn cwrdd â Andy Warhol a Johnny Cash ac mae o’n sôn am ei gyfeillgarwch â R.S Thomas – mae ganddo lyfr sydd yn llawn brasluniau wnaeth o R.S Thomas wrth drafod Duw a chantorion Opera Rwsieg yn ei stiwdio yng Nghemaes.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001wh6k)
Y Derwyddon v Y Gwenoliaid

Y Derwyddon a'r Gwenoliaid yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001wh6y)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001wh7f)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 FEBRUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001wh7z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001wh8k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001wj9z)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001wjb9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001wj86)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Cyfle i ddal fyny efo’r canwr Sion Goronwy sydd newydd ddychwelyd o Oman, wedi perfformiad arbennig yno.

Iola Ynyr efo Munud i Feddwl.

Anthony Rees sy’n gwneud apêl am luniau ac atgofion er mwyn cofnodi’r stondinau llaeth oedd i’w gweld ers talwm.

Ydych chi wedi diflasu ar fwyta yr un hen brydau wythnos ar ôl wythnos? Alison Huw sy’n cynnig syniadau er mwyn ehangu ein bwydlen wythnosol.


MON 13:00 Dros Ginio (m001wj8j)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Edrych yn ôl dros chwaraeon y penwythnos yng nghwmni Gareth Rhys Owen a Sioned Dafydd,

Yn sgil sylwadau Ben Fogle am wastraff dynol sydd ddim yn pydru ar fynyddoedd, Huw Jack Brassington sy'n trafod y broblem gynyddol,

ar ôl bod yn gaeth i gocên am dros ugain mlynedd, Rob Havelock sy'n rhannu ei brofiadau, a sut mae Eryri wedi bod o fudd iddo.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001wj8y)
Tonya Smith yn westai

Yr actores Tonya Smith sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i hel atgofion am e chyfnod fel Yvonne Evans yn Pobol y Cwm.

Sgwrs am bencampwriaeth y Chwe Gwlad gyda Rhys Davies, ysgrifennydd Clwb Rygbi Bangor.

A Meilir Evans o Tokomololo sy'n sôn am Drac yr Wythnos, sef Seibiant.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001wj98)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001wh5h)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001wj9n)
Al Lewis a Luned Rhys Parri

Sgwrs wedi ei recordio ar leoliad gyda Al Lewis yng nghaffi Blue Sky Bangor ac mae Luned Rhys Parri yn y stiwdio.


MON 21:00 Caryl (m001wj9y)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 20 FEBRUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001wjb8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001wjbl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001wjc3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001wjcd)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001wjcn)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned, gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno. A warm welcome over a cuppa, with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001wjd3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001wjdm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001wjf0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001wh68)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001wjfc)
Elan Evans yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol gydag Elan Evans yn sedd Georgia Ruth. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001wjfr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 21 FEBRUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001wjg5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001wjgk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001wjfz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001wjgc)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001wjgm)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned, gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno. A warm welcome over a cuppa, with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001wjh0)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001wjhd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001wjhq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001wh6k)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001wjj2)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001wjjd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 22 FEBRUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001wjjp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001wjjz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001wjcw)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001wjdf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001wjdv)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001wjf6)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned, gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno. A warm welcome over a cuppa, with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001wjfm)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001wjg1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001wjgf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001m3qj)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001wjgv)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001wjh7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 23 FEBRUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001wjhm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001wjhy)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001wjkd)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001wjkn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001wjlf)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001wjl2)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001wjlb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001wjll)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001wjlq)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001wjlv)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.