SATURDAY 27 JANUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001vlj7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001vljs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001vtg8)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001vt1f)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001vt1k)
Caneuon Codi Calon gyda Hefin Thomas

Hefin Thomas o'r grwp Mattoidz yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 2001.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001vt1p)
Cymysgedd o gerddoriaeth a diweddariadau o fyd chwaraeon gyda Heledd Anna a Carl Roberts. Music and sport presented by Heledd Anna and Carl Roberts.


SAT 17:00 Gethin Evans: Crio Chwerthin (m001pm04)
Y Berthynas Rhwng Comedi a Iechyd Meddwl

Mae Gethin Evans wedi dechrau gwneud stand yp. Mae popeth yn mynd yn dda . . . tan i’r nerfau gicio mewn.

Ychydig ddyddiau cyn gig mae o’n methu cysgu, yn methu bwyta, ac yn teimlo fel taflu fyny. Pam felly mae o’n rhoi ei hun drwy’r ffasiwn artaith? Ydi comedi yn gwneud Gethin yn sâl?

Mae o’n sgwrsio gyda 3 comedïwr arall am iechyd meddwl, a'r effaith mae hynny yn ei gael ar eu comedi. Caryl Burke o Porthmadog, sy'n gigio ers tua blwyddyn a hanner, Steffan Evans o Eglwyswrw sydd ar anterth ei yrfa a'r actor a'r digrifwr poblogaidd, Eilir Jones, sydd wedi mwynhau blynyddoedd o lwyddiant fel comedïwr.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001vt1v)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001vt20)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 28 JANUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001vt28)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001vt2j)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001vt60)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001vt6f)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001vt6v)
Prydwen Elfed-Owens, Trefnant

Oedfa dan ofal Prydwen Elfed-Owens, Trefnant gyda chymorth Alwyn Humphreys a chyda gweddiau gan Esyllt Maelor a'r diweddar Gareth Maelor. Thema'r gwasanaeth yw cwmni cyson a gofal cariadus Duw a sut y mae gweddi yn gymorth i adnabod y gwmniaeth honno. Darllenir rhan o Salm 139.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001vt77)
Eglwysi Cefn Gwlad

John Roberts yn trafod:-
Dyfodol eglwysi cefn gwlad gyda Huw Bryant, Huw Alun Evans a Dyfrig Rees;
Dydd cofio'r Holocost gyda Gareth Evans Jones a chyfraniad gan Nathan Abrams;
Swydd newydd Sion Brynach wrth iddo adael Cytûn - eglwysi ynghyd yng Nghymru;
A Gwenfair Griffith yn adrodd hanes cyflwyno Croes Cymru yn ffurfiol i Archesgob Cymru yn Llundain.


SUN 13:00 Cofio (m001hdtj)
Cariad

Mae John Hardy yn llenwi ein synhwyrau gyda serch wrth dwrio trwy'r archif am atgofion yn ymwneud â chariad.

Parchedig Ddoctor Patrick Thomas yn rhoi hanes Santes Dwynwen i ni; Catrin Gerallt yn esbonio pwy oedd Ffolant.

Islwyn "Gus" Jones yn trafod ei fywyd carwriaethol pan oedd yn 5 oed ym Mrynaman; Catrin Stevens yn trafod hen arferion caru gyda John Hardy.

Plant Ysgol Llannerchymedd a Llanfyllin yn sôn am eu cariadon a mae Caradog Williams, Cilcennin yn sôn am ei lwyau caru.

Martha Thomas o Gribyn yn esbonio beth yw caneuon pendrws, a Tomi ac Olwen Hughes yn esbonio beth yw cyfrinach cadw priodas lwyddiannus ar ôl bod yn briod am 62 o flynyddoedd.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001vt7x)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Ac yn cadw cwmni i Ffion heddiw mae’r gantores Lleuwen Steffan sydd yn sgwrsio am ei phrosiect creadigol diweddaraf, Emynau Coll y Werin â hithau ar fin teithio led-led Cymru yn perfformio yn ystod mis Chwefror ac Ebrill.

Ymateb i enillydd Gwobr Artes Mundi 10, mae Elinor Gwynn yn ogystal â thafoli dwy arddangosfa weledol sydd ymlaen yn Llundain ar hyn o bryd.

Yr actor Carwyn Jones a’r cyfarwyddwr Rhian Blythe sydd yn trafod cynhyrchiad diweddaraf 'Theatr - Mewn Cymeriad', sef Dai - drama un cymeriad yn olrhain hanes David Lloyd George.

Yn ogystal â hyn cawn hanes prosiect creadigol Kathod gan Heledd Watkins a Catrin Morris, ac mae Anni Llŷn yn cael cip-olwg ar ddwy arddangosfa sydd yn cyd-redeg yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog ger Pwllheli, sef Cwlwm Gwlân gan Cefyn Burgess ac O’r Cnu i’r Wŷdd.

Ac mae Theatr Genedlaethol Cymru yr un mor brysur ag erioed wrth iddynt hwythau baratoi i fynd ar daith gyda eu cynhyrchiad diweddaraf – Ie Ie Ie, addasiad Cymraeg gan Lily Beau o Yes Yes Yes; sioe fyw arobryn gan y gwneuthurwyr theatr o Aotearoa/Seland Newydd, Karin McCracken ac Eleanor Bishop.


SUN 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001w21v)
Casnewydd v Manchester United

Sylwebaeth fyw o gêm Casnewydd v Manchester United ym mhedwaredd rownd Cwpan yr FA. Live commentary from Newport v Manchester United in the fourth round of the FA Cup.


SUN 18:30 Beti a'i Phobol (m001vt8p)
Guto Bebb

Mae Guto'n Brif Weithredwr Gwasanaeth Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru ers 2020 ac yn Brif Weithredwr Grŵp Undeb Amaethwyr Cymru yn ei gyfanrwydd ers Chwefror 2021. Cyn hynny, fe fu'n Aelod Seneddol dros Aberconwy am ddegawd gan wasanaethu fel Gweinidog yn Swyddfa Cymru a'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Yn enedigol o Sir y Fflint, mae Guto wedi byw yng Nghaernarfon (ac eithrio ambell gyfnod yn crwydro) ers deugain mlynedd. Cyn ei ethol i San Steffan fe fu'n rhedeg amrywiol fusnesau gan gynnwys Ymgynghoriaeth Datblygu Economaidd a Siop Lyfrau. Am gyfnod, bu hefyd yn gydberchennog ar dŷ tafarn.

Mae'n rhannu straeon am ei fywyd gyda Beti George ac yn sôn i'w yrfa bleidiol wleidyddol mewn dwy blaid wedi dod i ben oherwydd materion Ewropeaidd.
Cawn glywed am ei hoffter o gerddoriaeth o bob math, a'i gasgliad o recordiau sy'n cynnwys nifer o rai Bruce Springsteen a Marillion.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001vt8t)
Dwy Ochr i'r Bont v Gwylliaid Cochion

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001vt8y)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001vt92)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 29 JANUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001vt96)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001vt9b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001vtcb)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001vtcd)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001vtch)
Côr Meibion Trelawnyd

Ar adeg llwm o’r flwyddyn, oes gwaith i’w wneud yn yr ardd tybed? Adam sydd gan yr ateb.

Ann Atkinson sy’n sgwrsio am CD ddiweddaraf Côr Meibion Trelawnyd.

Munud i Feddwl yng nghwmni Aled Lewis Evans

Heddiw yw diwrnod cenedlaethol gwneud pôs, ac felly mae Shân yn cael cwmni Gareth Ffowc Roberts.


MON 13:00 Dros Ginio (m001vtcl)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Elwyn Jones o Oslo yn Norwy sy'n egluro sut mae trigolion gwledydd Sgandinafaidd yn cofleidio'r tywydd oer yr adeg hon o'r flwyddyn?

Gyda chyfres "The Traitors" ar y BBC wedi gorffen, y barnwr Nic Parry a'r darlithydd seicoleg Carwyn Jones, sy'n trafod be mae'r gyfres wedi ei ddysgu i ni am ddawn pobl i ddweud celwydd?

Ac mi awn ni i'r meysydd chwarae yng nghwmni Angharad Mair, Gruff McKee a'r gohebydd Dafydd Jones.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001vtcq)
Nigel Owens yn westai

Y cyn-ddyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i roi'r byd yn ei le, ac i drafod ei newyddion diweddaraf.

Hefyd, Non Parry sy'n sôn am Drac yr Wythnos, sef sengl newydd Eden, 'Caredig'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001vtcz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001hdtj)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001vtdb)
Jaci Williams (Jina) a Traciau Blŵs

Jaci Williams (Jina) a traciau Blŵs - cymuned Nos Lun yn dewis eu hoff draciau.


MON 21:00 Caryl (m001vtdj)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 30 JANUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001vtdp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001vtf2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001vtgz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001vthf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001vtfq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001vtg3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001vtgh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001vtgw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001trcq)
Dyffryn Afan

Rhaglen arbennig o Ddyffryn Afan yn olrhain hanes diwylliannol a diwydiannol yr ardal yng nghwmni Cleif Harpwood a nifer o drigolion yr ardal.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001vthc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001vths)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 31 JANUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001vtj5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001vtjc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001vtzy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001vv00)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001vtgj)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001vtgv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001vt8t)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001vth9)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001vthr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 01 FEBRUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001vtj4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001vtj9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001vtw5)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001vtwg)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001vtwq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001vtvy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001vtw6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001vtwj)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001vtws)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001vtx1)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda Bethan Rhys Roberts yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001vtxd)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001vtxq)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 02 FEBRUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001vty2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001vtyk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001vtyp)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001vtyw)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in.


FRI 11:00 Dom James (m001vtz1)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001vtz5)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001vtz9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001vtzf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001vtzk)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001vtzm)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.