SATURDAY 20 JANUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001vcnc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001vcnm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001vkyv)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001vkvs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001vkvz)
Bethan Rhiannon yn westai

Y cerddor Bethan Rhiannon o'r grwpiau Calan a Nogood Boyo yn dewis y cyntaf a'r olaf. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am 1981.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001vkw5)
Casnewydd v Wrecsam

Sylwebaeth fyw o Rodney Parade wrth i Gasnewydd groesawu Wrecsam yn yr Ail Adran, a diwedd gêm Abertawe v Southhampton. Live commentary from Newport County v Wrexham in League Two.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001vkwb)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001vkwh)
Nia Parry yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Parry yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Nia Parry sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 21 JANUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001vkwm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001vkwr)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001vltv)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001vl6q)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001vl70)
Gethin Rhys, Cytûn

Oedfa dan ofal Gethin Rhys, Cytûn: Eglwysi ynghyd yng Nghymru gyda chymorth Fioled Jones, Pencader yn ystod yr Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol. Oedfa yn cyflwyno gweddïau a syniadau eglwysi Bukina Faso sydd wedi llunio gwasanaeth yr Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol gan ddewis trafod stori’r Samariad trugarog.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001vl74)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod;
cymorth i farw gydag Androw Bennet, Mari Lloyd Williams a John Owen,
datganoli ac adroddiad Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru gyda Ieuan Wyn Jones undod eglwysig gyda Sion Brynach gan ei bod yn Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol.


SUN 13:00 Cofio (m001vl78)
Y 00au

Archif atgof a chân o ddegawd gyntaf y ganrif yng nghwmni John Hardy, 2000 i 2009.

Owen Williams sy’n cofio datblygiadau technegol aruthrol y ddegawd; Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru y 00au sy’n adlewyrchu ar ei berthynas gyda Tony Blair a’r Llywodraeth Brydeinig a Nia Thomas sy’n cofio gohebu ar argyfwng erchyll y ‘clwy’ traed a’r genau’.

Hefyd: Martin Beattie enillydd Can i Gymru 2000 yn perfformio'r gân Cae o Ŷd yn ‘Cyngerdd y Mileniwm 2’; Dewi Llwyd sy’n arwain adroddiad newyddion yr ymosodiad terfysgol yn yr UDA ar y 11eg o Fedi yn 2001; Beti George gafodd gwmni Orig Williams o flaen cynulleidfa yn Ysbyty Ifan yn 2002;
Eifion Jones 'Jonsi' sy'n holi hogyn o Lanfairfechan wedi ei ddewis yn aelod o dîm sgïo plant Prydain; Clipiau o bencampwriaethau y Chwe gwlad yn 2005 ac 2008 pan gipiodd Cymru ddwy gamp lawn; Teuluoedd Imogen Thomas a Glyn Wise sêr y gyfres Big Brother yn 2006 sy’n cael eu holi gan Dylan a Meinir; Magi Dodd sy’n serennu ar raglenni nos C2 ac yn holi Rhydian Bowen Philips am wobrau Uned 5; Lisa Gwilym sy’n holi Amiee Duffy ar drothwy rhyddhau ei halbwm ‘Rockferry’; John Meredith sy’n adrodd ar y gwaharddiad ysmygu yn 2007 a Rhys Ifans sy’n edrych ymlaen at gael bod yn rhan o gyfres ffilmiau Harry Potter.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001vl7d)
Men Up, Dan y Wenallt, Miwtani Bach a Canfas

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni y cyfarwyddwr Ashley Way fu'n gweithio ar ddrama ddiweddar 'Men Up' ddarlledwyd ar BBC Cymru dros gyfnod y Nadolig.

 hithau'n 70 mlynedd ers darlledu Dan y Wenallt am y tro cyntaf, mae'r actor Gwion Morris Jones yn sgwrsio am brosiect mae wedi bod yn gysylltiedig ag ef ar gyfer BBC Radio 3 yr wythnos nesaf, lle mae awdur gwahanol bob dydd wedi diweddaru'r ddrama radio ar gyfer 2024.

Y cysylltiad rhwng y byd busnes â'r byd celfyddydol sydd yn mynd â sylw Sioned Morgan fel arweinydd prosiect o'r enw 'Miwtani Bach', tra bod Alaw Llwyd Owen a Malan Fôn Jones yn trafod prosiect creadigol o gwmpas tref Caernarfon o'r enw 'Canfas'.

Ac yna i gloi, mae'r llenor Gareth Evans-Jones yn sôn am weithdy ysgrifennu creadigol sydd yn cyflwyno ac archwilio Hanes LHDTC+.


SUN 16:00 Arallfydol (m001vl7j)
Gwelediadau llongau gofod yng Nghymru wrth nodi 50 mlynedd ers ddigwyddiad ym Mynyddoedd y Berwyn.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001vl64)
Elin Owen

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Elin Owen, Bangor. Congregational singing presented by Elin Owen, Bangor.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001vl7q)
Ysbiwyr Cymreig

Yn gwmni i Dei mae'r hanesydd Bob Morris sy'n trafod ysbiwyr Cymreig.

Sgwrsio am ei chyfrol o ysgrifau 'Gororion' mae Angharad Price ac am ddenu ysgolheigion o Ewrop i Rhyd Ddu.

Bardd y Mis yw Sion Tomos Owen ac mae'n trafod ei yrfa a'i gerdd am newyddion ar y cyfryngau.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001vl7v)
clare e.potter

Bardd a pherfformwraig ddwyieithog yw clare e. potter, ac mae ganddi M.A. mewn Llenyddiaeth Affro-Garibïaidd o Brifysgol Mississippi. Bu’n byw yn New Orleans am ddegawd a chafodd gyllid gan Gyngor y Celfyddydau i ymateb i ddinistr Corwynt Katrina gyda phumawd jazz.

Mae clare wedi cyfieithu gwaith Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, ac mae’n cydweithio ag artistiaid i greu gosodiadau barddoniaeth mewn gofodau cyhoeddus. Enillodd Wobr John Trip am Berfformio Barddoniaeth yn 2005 a bu gyda’i thad ar y Listening Project ar BBC Radio 4, yn archwilio tarddiad emosiwn mewn barddoniaeth.

Yn 2018, clare oedd bardd preswyl Gŵyl Velvet Coalmine – lle bu yn Sefydliad y Glowyr yn casglu straeon pobl am yr adeilad diwylliannol a gwleidyddol bwysig hwnnw.
Mae'n enedigol o bentref Cefn Fforest ger Caerffili. Saesneg oedd iaith yr aelwyd a'r pentref ac fe gafodd ei ysbrydoli gan athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Coed Duon ac aeth ati i ddysgu'r iaith.

Clare oedd Bardd y Mis Radio Cymru cyn y Nadolig 2023.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001vl7z)
Glannau Teifi v Tafarn y Vale

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001vl83)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001vl87)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 22 JANUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001vl8c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001vl8h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001vlv4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001vlv8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001vlvd)
Grav yn Awstralia

Mae’r ddrama “Grav” ar gychwyn i Awstralia, a bydd yr actor Gareth John Bale yn trafod hirhoedledd y prosiect arbennig yma.

Llinos Edwards sy’n sgwrsio am ei gyrfa ym myd nyrsio ac am yr anrhydedd â dderbyniodd yn ddiweddar.

Aled Lewis Evans efo Munud i Feddwl.

Joanna Davies sy’n trafod ei gwaith yn datblygu adnoddau dysgu i blant, ac yn sgwrsio am ei gyrfa fel awdures.


MON 13:00 Dros Ginio (m001vlvj)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Mi awn ni i'r meysydd chwarae yng nghwmni Lauren Jenkins, Mei Emrys a'r gohebydd Cennydd Davies;

Arfon Jones sy'n trafod ei resymau dros gychwyn deiseb sy'n awgrymu y dylid newid enw'r wlad o "Wales" i "Cymru"

A Meurig Rees Jones sy'n egluro pam bod memorabilia The Beatles yn dal i ddenu cymaint o ddiddordeb ac erioed?


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001vlvn)
Moyra Blakeman yn westai

Moyra Blakeman o Ddryslwyn sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i roi'r byd yn ei le.

Hefyd, y gantores Emma Marie sy'n gyfrifol am Drac yr Wythnos yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001vlvt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001vl78)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001vlw1)
Jackie Williams (Jina)

Sgwrs gyda Jackie Williams o Jina a band Steve Eaves.


MON 21:00 Caryl (m001vlwb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 23 JANUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001vlwm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001vlwy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001vlxd)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001vlxp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001vlx5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001vlxg)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001vlxr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001vly1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001vl7q)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001vlyb)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001vlyl)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 24 JANUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001vlyv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001vlz0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001vmh1)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001vmh5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001vm1j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001vm1n)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001vm1s)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001vm1x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001vl7z)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001vm21)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001vm25)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 25 JANUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001vm2b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001vm2g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001vm0r)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001vm0v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001vm0x)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001vm0z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001vm11)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001vm13)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Hana Medi yn lle Ifan. Music and chatwith Hana Medi sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001vm15)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001vl7v)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001vm19)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001vm1f)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 26 JANUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001vm1k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001vm1p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001vlcy)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001vldh)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in.


FRI 11:00 Dom James (m001vlf0)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001vlfp)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001vlg4)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001vlgm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001vlh1)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001vlhl)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.