SATURDAY 23 DECEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001tj8f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001tj8p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001tq30)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001tq3d)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001tq3w)
Ho! Ho! Holiadur gyda Hannah Daniel

Hannah Daniel yn ateb yr Ho! Ho! Holiadur, Straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001tq47)
Wrecsam v Casnewydd

Sylwebaeth fyw o gêm Wrecsam v Casnewydd yn yr Ail Adran a'r diweddaraf ar draws y meysydd chwarae. Live commentary from Wrexham v Newport in League Two.


SAT 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m001tpz9)
Sioe banel hwyliog dan ofal yr ieith-gi Gruffudd Owen, dros gyfnod y Nadolig. Richard Elis a Sara Huws yw'r capteiniaid ac yn ymuno gyda nhw mae Lloyd Lewis a Llinor ap Gwynedd.


SAT 18:00 Marc Griffiths (m001tq4n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001tq52)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 24 DECEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001tq5g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001tq5v)
Noswyl Nadolig

Linda Griffiths â hosan lawn o gerddoriaeth dymhorol, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Christmas eve with Linda Griffiths' favourite festive music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001tq7d)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001tpzc)
Swyn y Sul Nadolig

Sioned Webb, Robat Arwyn, Gwawr Owen ac Elin Manahan Thomas – rhai o gyflwynwyr cyfres Swyn y Sul sydd yn cyflwyno eu hoff ganeuon Nadoligaidd.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001tq7s)
Lois Adams, Caerdydd

Lois Adams Caerdydd sy'n artist cymunedol yn gweithio gydag Eglwys Efengyliadd Gymraeg, Caerdydd yn trafod ymateb artistiaid i stori'r geni. Mae'n trafod symboliaeth mewn lluniau, realaeth yn eu gwaith a phwrpas hunan bortreadau wedi eu cynnwys yn y lluniau.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001tq83)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod ystyr y Nadolig, y geni gwyrthiol, Bethlehem dan gysgod rhyfel, Iesu y ffoadur a gobaith y geni gyda Menna Machreth, Sara Roberts a Nicholas Bee.


SUN 13:00 Cofio (m001tpzf)
Nadolig Llawen

John Hardy sy'n mwynhau goreuon yr archif yn y bennod Nadoligaidd yma o Cofio, gan gynnwys atgofion gweinidogion am droeon trwstan yn y capel, disgyblion Ysgol Bro Cernyw yn esbonio sut un ydy Siôn Corn a Bob Morris yn olrhain sail rhai o'n traddodiadau Nadoligaidd poblogaidd.

Ceir hefyd atgofion Monica Jones a Geraldine MacBurney Jones o ddathliadau’r Nadolig yn y Gaiman, Patagonia; Hywel Gwynfryn yn edmygu addurniadau anhygoel Beti Ann Jones o’r Alltwen; Paula Lesley yn esbonio sut mae perchennog siop deganau yn paratoi at yr Ŵyl; Hannah Roberts yn trafod rhinweddau sbeisys sy'n gysylltiedig â'r Nadoilg, Evan Williams sy'n cofio'r Nadolig ar Ynys Enlli; Y Parchedig Nan Wyn Powell-Davies sy'n trafod beth sy'n wir bwysig dros yr Ŵyl; Sgets Fo a Fe o 1976; Tudur Owen yn digalonni fod yr arfer o ddanfon cardiau Nadolig yn lleihau.


SUN 14:00 Y Gerddorfa (m001t9bg)
Elin Fflur a'r Gerddorfa

Tudur Owen yn cyflwyno cyngerdd arbennig yng Nghanolfon Pontio, Bangor yn dathlu cerddoriaeth Elin Fflur, yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.


SUN 15:30 Radio 'sbyty: Codi Calon Claf (m001g8gl)
Penblwydd Hapus Radio Glangwili! Ym mis Rhagfyr 2022 dathlodd yr orsaf 50 mlynedd o wasanaeth.

Huw Stephens sy'n clywed atgofion darlledwyr Radio Glwngwili - hen a phresennol. Mae'n deg dweud bod radio ysbyty yn cynnig ffrind a chysur i'r cleifion sydd, yn aml, yn treilio oriau unig heb unrhyw gysylltiad gyda theulu a ffrindiau. Mae perthynas unigryw rhwng y darlledwr a’r gwrandawr ar radio ysbyty na all unrhyw orsaf arall ei chynnig.

Rhaglen o ddathlu ac o ddiolch, sydd hefyd yn gofyn - beth yw dyfodol radio ysbyty?


SUN 16:00 Alaw Mair (m001tgzm)
Alaw Mair

Mair, y Fam gariadus, yw un o brif ddelweddau Stori’r Geni, ac i nodi’r ŵyl eleni, dyma raglen sy'n plethu hanes y gân yn ogystal â straeon personol rhai o famau heddiw. Daw cefndir y gân Nadoligaidd yn glir gan y ddau wnaeth ysgrifennu a chyfansoddi’r gân, Cefin Roberts a Delwyn Siôn, ac ymhlith yr hanesion gan sawl mam gariadus arall cawn glywed gan fam i fab sydd ar faes y gad yn Wcráin.

Fe wnaeth Ffion Emyr ei chanu am y tro cyntaf pam oedd hi o gwmpas 11 mlwydd oed gyda Chôr Glanaethwy – ac ers hynny mae hi’n gâ an sydd yn cael ei chwarae yn eu cartref yn Llanystumdwy o gwmpas y Nadolig. “ Mae’r gân Alaw Mair yn hudolus” medde Ffion, “ hon yw fy hoff gan Nadolig, ac ‘roedd cael recordio fersiwn ohoni gyda Mam yn sbesial”.

Mae Ffion a'i mam,Marian yn canu fersiwn newydd o'r gân, wedi ei chynhyrchu wedi'i cynhyrchu gan Rich Roberts (Stiwdio Ferlas) a threfniant gan Ifan Davies.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001tq8n)
Rhai o leisiau cyfarwydd Radio Cymru yn dewis eu hoff garol. Some familiar Radio Cymru voices choose their favourite carols.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001tq93)
Nadolig Llawen!

Yn gwnni i Dei mae Meleri Davies, Bardd mis Rhagfyr Radio Cymru a Phrif Swyddog Partneriaeth Ogwen.
Trafod ei llyfr newydd am awyr dywyll wna Dani Robertson tra bod Linda Griffiths yn dewis ei hoff gerdd am gyfnod y Nadolig.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001tq9m)
Yws Gwynedd

Y cerddor a Rheolwr Cwmni Recordiau Cosh, Yws Gwynedd ydi gwestai Beti a’i Phobol. Mae’n sôn am ei fywyd, algorithmau cerddorol, chwarae pêl droed, ei pum sied, tyfu llysiau, a'i deulu gan gynnwys hanes colli ei dad yn ystod cyfnod Cofid.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001tqb0)
Angharad Jenkins yn westai

Sgwrs gyda Angharad Jenkins am ei halbym newydd a chyfraniadau gan Lleucu Gwawr, Gwyneth Glyn, Einir Humphreys a Gwilym Bowen Rhys.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001tqbg)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001tqbx)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 25 DECEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001tqc8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 Richard Rees (m001tqcq)
Nadolig Llawen

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Nadolig. Music and companionship for Christmas morning.


MON 07:00 Yr Oedfa (m001tpz0)
Oedfa'r 'Dolig

Oedfa'r 'Dolig dan arweiniad Alun Morton Thomas, Llanfairpwll ac aelodau eglwysi ei ofalaeth yn Sir Fôn yn trafod geni Crist fel sylfaen gobaith, rheswm dathlu a ffordd newydd o fyw. Ceir darlleniadau o broffwydoliaeth Eseia, ac Efengylau Mathew a Luc.


MON 08:00 Bore Cothi (m001tpz2)
Limrigau, anrhegion a chyfarchion Nadoligaidd

Rhaglen fyw arbennig ar gyfer bore Nadolig yn llawn limrigau Nadoligaidd, cyfarchion yr Ŵyl a’r gerddoriaeth berffaith ar gyfer yr achlysur.

Bydd Munud i Feddwl gan y Parch. Euron Hughes a chyfle i fwynhau rhai o leisiau poblogaidd Radio Cymru yn hel atgofion am eu anrhegion Nadolig.


MON 10:00 Byd y Bandiau Pres (m001th0l)
Nadolig y Bandiau Pres

Awr o gerddoriaeth Nadoligaidd yng nghwmni’r cerddor Owain Gruffudd Roberts.


MON 11:00 Ho Ho Hywel (m001tpz4)
Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis ym mwynhau ynghanol gwesteion a cherddoriaeth ar fore dydd Nadolig.

Y gwesteion ydy Bethan Ellis Owen, Rob Nicholls, Tudur Dylan Jones, Menna Price, Bethan Mair, Dilwyn Morgan a Gillian Elisa.


MON 13:00 Yr Oedfa (m001tpz0)
[Repeat of broadcast at 07:00 today]


MON 14:00 Y Gerddorfa (m001tpz7)
Casgliad o glasuron tymhorol hen a newydd, yn cael eu perfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Seasonal classics performed by the BBC National Orchestra of Wales.


MON 16:00 Y Talwrn (m001tj6g)
Tîm Bethlehem v Tîm Nasareth

Rhifyn arbennig gyda thîm Bethlehem (beirdd Pen Llŷn) yn herio tîm Nasareth (beirdd ardal Caernarfon). A festive edition of the series between bards from Pen Llŷn and Caernarfon.


MON 17:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m001tpz9)
[Repeat of broadcast at 17:30 on Saturday]


MON 17:30 Chwalu Pen (m001tj7g)
Mari Lovgreen sydd yn ei hôl efo pennod Nadoligaidd o’r cwis panel gwirion, ond fydd hi ddim mor hawdd chwalu pen neb y tro hyn! Yn ymuno â’r gyflwynwraig bengoch fydd Catrin Mara, Welsh Whisperer, Arwel ‘Pod’ Roberts, a Melanie Owen – ac am y tro cynta’ erioed bydd y pedair hoelen wyth yn y stiwdio ar yr un pryd er mwyn dathlu’r achlysur arbennig. Ar hwyl-long sy’n llawn capteiniaid, mae pethau’n siŵr o fynd yn flêr.


MON 18:00 Swyn y Sul (m001tpzc)
[Repeat of broadcast at 10:00 on Sunday]


MON 20:00 Cofio (m001tpzf)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 21:00 Caryl (m001tpzh)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 26 DECEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001tpzk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001tpzm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001tqds)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001tqfm)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Cyfle arall i fwynhau ymweliad Shân efo cartref Catherine Woodward, sydd hefyd yn gartref i’w chasgliad enfawr o fygiau.

Munud i Feddwl yng nghwmni Rhian Medi.

Ac o’r archif, Cofion Cyntaf y gantores Sian James .


TUE 13:00 Sain Ffagan yn 75 (m001rgbm)
Pennod Un

Ifor ap Glyn yn cyflwyno hanes rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sain Ffagan i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa Werin yn 75. Ac i nodi’r achlysur, comisiynwyd cerddi newydd gan 8 o feirdd o’r ardaloedd lle safai’r adeiladau hyn yn wreiddiol.

Yn y rhifyn yma gawn ni hanes Siop y Teiliwr, Cross Inn, hefo Gwenallt Llwyd Ifan; Gweithdy’r Clocsiwr, Ysgeifiog, (Mererid Hopwood); Pre-fab, Caerdydd (Emyr Lewis) a Bwthyn Llainfadyn (Elinor Gwynn).


TUE 13:30 Sain Ffagan yn 75 (m001rgbt)
Pennod Dau

Ifor ap Glyn yn cyflwyno hanes rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sain Ffagan i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa Werin yn 75. Ac i nodi’r achlysur, comisiynwyd cerddi newydd gan 8 o feirdd o’r ardaloedd lle safai’r adeiladau hyn yn wreiddiol.

Yn y rhifyn yma gawn ni hanes Twlc Mochyn Rhydfelen hefo Aneirin Karadog; Swyddfa Bost Blaenwaun (Elinor Wyn Reynolds); Ffermdy Abernodwydd (Arwyn Groe) a Sefydliad y Gweithwyr, Oakdale (Clare Potter).


TUE 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001tqfy)
Caerdydd v Plymouth Argyle

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Plymouth Argyle yn y Bencampwriaeth. Live commenty from Cardiff City v Plymouth Argyle in the Championship.


TUE 17:00 Newyddion y Flwyddyn (m001tqgb)
Alun Thomas a'i westeion yn trafod rhai o ddigwyddiadau 2023. Alun Thomas and guests discuss some of the events of 2023.


TUE 18:00 Ambell i Gân (m001tqb0)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


TUE 19:00 Gwobrau Gwerin Cymru (m001lkvw)
Uchafbwyntiau seremoni Gwobrau Gwerin Cymru yn Neuadd Hoddinott, Caerdydd, gyda Caryl Parry Jones a Frank Hennessy yn cyflwyno.

Yn cynnwys perfformiadau gan rai o fandiau mwya'r sîn - Mari Mathias, Alaw, VRï a Bwncath.


TUE 21:00 Caryl (m001tqgw)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 27 DECEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001tqhh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001tqj3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001trx0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 11:00 Bore Cothi (m001trx4)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Cyfle arall i fwynhau sgwrs efo Michelle Thomas, sydd wrth ei bodd yn chwarae efo Lego, er nad yw’n blentyn!

Munud i Feddwl yng nghwmni Trystan Lewis.

Ac o’r archif, Cofion Cyntaf y cyflwynydd Owain Wyn Evans.


WED 13:00 Dros Ginio (m001trx9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001trxh)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001trxp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Dei Tomos (m001tq93)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001trxt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001trxy)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 28 DECEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001try3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001try9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001tqmy)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


THU 11:00 Bore Cothi (m001tqnl)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001tqp3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001tqpm)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001tqq4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001tq9m)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001tqql)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001tqqy)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 29 DECEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001tqrd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001tqrs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001ts0d)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001ts0g)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001ts0j)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Newyddion y Flwyddyn (m001tqgb)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Tuesday]


FRI 14:00 Tudur Owen (m001ts0l)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001ts0n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Ar Lan Afon (m001ssxs)
Yr Afon Conwy

Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r bobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.

Yn y bennod hon maent yn crwydro'r Afon Conwy.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001ts0s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001ts0x)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.