SATURDAY 04 NOVEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001rwf7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001rwfc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001s3yq)
Molly Palmer: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001s3y8)
Gethin Evans a Geraint Iwan yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Gethin Evans a Geraint Iwan yn sedd Tudur Owen. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001s3yb)
Atgofion am 1982

Yr actor Gwion Morus Jones sy'n dewis Caneuon Codi Calon.

Hefyd, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ab Owen. A hel atgofion am y flwyddyn 1982.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001s3yd)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001s3yg)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001s3yj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 NOVEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001s3yl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001s3yn)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001s3ys)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001s3yv)
Sioned Webb

Gwledd o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001s3yx)
Nesta Davies, Abergele

Oedfa yn dathlu cynllun Agor y Llyfr dan arweiniad Nesta Davies Abergele gyda chymorth John Eric Hughes a Berwyn Morris. Mae'n trafod y cyfrifoldeb i drosglwyddo hanes y ffydd i'r genhedlaeth nesaf drwy Salm 78 ac yn adrodd sut y mae cynllun Agor y Llyfr yn galluogi pobl i wneud hynny. Defnyddir dameg y ddafad golledig fel enghraifft o gariad a gofal Duw am bobl.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001s3yz)
Dwy gynhadledd heddwch a phortreadau teledu o droseddwyr

John Roberts yn trafod:

Dwy gynhadledd ar heddwch gyda Mererid Hopwood a Jane Harries tra bod gwrthdaro yn Israel a Gaza.

Portreadau teledu o droseddwyr fel Jimmy Savile a'r Yorkshire Ripper gyda Jamie Medhurst.

Blwyddyn gap yng Ngholeg y Bala gydag Alys Evans, Iwan Evans a Dylan Jones.

Gwasanaeth coffa SANDS ym Mangor.


SUN 13:00 Cofio (m001s3z3)
Tân

John Hardy yn cyflwyno rhaglen ar y thema Tân ar ffurf archif atgof a chân.

Dr John Davies yn trafod Cynllwyn y Powdwr Gwn.

Delyth Ennaf yn trafod y tân cyntefig.

Yr Athro Seaborne Davies yn sôn am y Cymro Hugh Owen oedd yn un o'r prif gynllwynwyr.

Miriam Evans yn cofio Abertawe'n fflam.

Tom Jones, Y Rhos yn cofio Trychineb Pwll Glo Gresffordd yn 1934.

Derec Llwyd Morgan yn cofio adeiladu coelcerthi.

Ronald Arthur Davies yn hel atgofion am ei ddyddiau fel dyn tân ym Mhorthaethwy.


SUN 14:00 Rhys Mwyn (m001qsjf)
Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2023

Mae Rhys yn mynd drwy 'Mae 'na Olau', enillydd Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2023, drac wrth drac gydag aelodau Pedair - Siân James, Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn a Meinr Gwilym.


SUN 16:00 Newid Hinsawdd a Fi (m001s3z9)
Gogledd Ddwyrain

Leisa Gwenllian yn sgwrsio â phobl sy'n gwneud gwaith anhygoel i wella'r amgylchedd. Yn y rhaglen yma mae hi'n ymweld â phrosiect Y Bws Benthyg yn yr Wyddgrug sef lyfrgell symudol o eitemau i'w llogi yn hytrach na'u prynu. Hon yw'r 1af o'i bath yng Nghymru ac mae'r Bws wedi bod ar y lôn ers 10 mis bellach a'r bwriad ydi lleihau gwastraff.

Mae hi hefyd yn ymweld â Gwinllan Y Dyffryn ger Dinbych sydd wedi manteisio ar newid hinsawdd i gynhyrchu gwin yn Ddyffryn Clwyd. Yn ôl Gwen, maen nhw wedi paratoi ar gyfer gweld mwy o dywydd eithafol o ganlyniad i newid hinsawdd dros y blynyddoedd nesaf, ac yn gallu tystio i’r newidiadau sydd wedi digwydd yn barod dros y 10 mlynedd maen nhw wedi perchen ar dir y winllan.

Mae hi hefyd yn siarad gydag Erin Owain, merch o Ruthun sydd yn gweithio fel Dadansoddwr Risg Hinsawdd gyda chwmnïau mawr y byd.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001s3zg)
Y Parchedig Evan Morgan, Caerdydd yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni’r Parchedig Evan Morgan, Caerdydd. Congregational singing, presented by Reverend Evan Morgan.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001s3zp)
Cerddi newydd Derec Llwyd Morgan

Yn gwmni i Dei mae Derec Llwyd Morgan sy'n trafod ei gerddi newydd wrtyh iddo droi yn 80.

Trafod ei chyfnod yn New Orleans a barddoni yn y Gymraeg wna Clare Potter, Bardd y Mis, tra bod Myfanwy Jones, Cyfrwyddwr newydd Mentrau Iaith Cymru yn sgwrsio am ei hoffter o jiwdo a'i hoff gerdd hefyd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001sbn9)
Guto Harri

Y newyddiadurwr a'r ymgynghorydd cyfathrebu Guto Harri yw gwestai Beti George.

Mae'n trafod ei gyfnod yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu i'r Prif Weinidog Boris Johnson, ac yn rhannu straeon am y cyfnod y bu'n gweithio wrth galon yr hyn oedd yn digwydd yn San Steffan, mewn cyfnod cythryblus yn hanes y lle.

Bu'n gweithio i geisio adfer enw da papurau newydd Rupert Murdoch yn ystod cyfnod y 'phone hacking'. Bu hefyd yn gyflwynydd gyda GB News, ar raglen "Y Byd yn ei Le" ar S4C ac yn gweithio gyda chwmni Liberty Global.

Cawn ei hanes yn brechu pobol yn ystod cyfnod Covid-19, ac mae'n sôn am yr ergyd o golli ei chwaer, ei Dad a'i ffrind pennaf.


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001s408)
O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001s40j)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001s40r)
Dathlu'r 25!

John ac Alun yn dathlu 25 mlynedd ar Radio Cymru, a chyfle arbennig i fwynhau eu sesiwn o’r Tŷ Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.MONDAY 06 NOVEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001s40y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001s414)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001s3zh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001s3zq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001s3zy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001s407)
Cennydd Davies yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd, gyda Cennydd Davies yn cyflwyno.

Edrych yn ôl dros chwaraeon y penwythnos yng nghwmni Owain Gwynedd, Katie Midwinter a Carl Roberts.

A yw mwy a mwy o bobl ifanc yn dechrau dioddef gydag eco-bryder? Fflur Pierce sy'n trafod ei phrofiad hithau.

A Helen Humphreys sy'n edrych ar hanes un o gwmnïau ffasiwn enwocaf Cymru, Laura Ashley, wrth iddyn nhw ddathlu 70 mlynedd eleni.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001s40h)
Hana Medi yn cyflwyno

Hana Medi sydd yn sedd Ifan, ac yn sgwrsio gyda Cefin Evans sydd yn yr Ariannin yn gwylio'i fab mewn ras feics go arbennig.

Hefyd sgwrs gyda'r grŵp Adwaith sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon, a chawn glywed hefyd gan Ifan Jones Evans sydd wedi teithio i Awstralia i ffilmio rhifyn arbennig o Cefn Gwlad.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001s40s)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001s3z3)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001s40z)
Elin Fflur

Sgwrs rhwng Rhys ac Elin Fflur, cyn i raglen Dan y Sêr gyda Rhys ei hun gael ei darlledu. Dyma gyfle Rhys i holi Elin!


MON 21:00 Caryl (m001s415)
Chitty Chitty Bang Bang!

Pigion Teledu gydag Aled Illtud, a sgwrs gyda Cwmni Theatr Rhondda sydd yn paratoi at eu cynhyrchiad o 'Chitty Chitty Bang Bang'!

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk
Ffoniwch ni, anfonwch neges destun ar 6700 neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (yn ystod y rhaglen yn unig).TUESDAY 07 NOVEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001s417)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001s419)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001s424)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001s426)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001s3zb)
Gŵyl Cerdd Dant 2023

Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi:

Delyth Medi sy’n edrych ymlaen at yr Ŵyl Gerdd Dant sy’n digwydd yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Munud i Feddwl yng nghwmni Beti Wyn James.

Gyda’r tywydd mor anffafriol, Sally Pritchard sy’n cynnig syniadau am ymarfer corff yn y cartref.

A sgwrs efo Mia Phillips sy’n byw ar gwch ar un o gamlesi Llundain.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001s3zj)
Cymeriadau Hanesyddol Coll

Trin a thrafod Cymru a'r byd gyda Jennifer Jones yn cyflwyno.

Mae gormod o bobl yn marw o sepsis, yn ôl ombwdsmon iechyd Prydain. Cyfle i glywed am brofiad Beth Jones o'r cyflwr.

Safonau harddwch ymysg merched De Asiaidd sydd dan sylw'r nyrs iechyd meddwl Mohima Hussain.

A pha mor bwysig ydy amlygu cymeriadau hanesyddol coll i'n plant ni? Eleri Twynog sy'n trafod.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001s3zs)
Hana Medi yn cyflwyno

Hana Medi sydd yn sedd Ifan, ac yn cael cwmni Terwyn Davies i sgwrsio am hanesion trigolion Cwmderi yn Clecs y Cwm.

Hefyd pwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001s401)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001s3zp)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001s40b)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001s40l)
Bwyd Cysur Linda Brown

Linda Brown sy'n trafod pa fwyd sy'n dod a chysur iddi a sgwrs gyda Angharad Gwyn am Ŵyl Grefft a Bwyd Glynllifon.

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk
Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (yn ystod y rhaglen yn unig).
Neges Destun 67500WEDNESDAY 08 NOVEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001s40t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001s411)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001s41c)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001s41f)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001s41h)
Croeso i Cegin Cothi!

Mae Cegin Cothi ar agor, ac Alison Huw sy’n ein croesawu heddiw.

Cynan Llwyd efo Munud i Feddwl.

Sgwrs efo Alwen Roberts am Gaffi Menopos.

Trip i’r sinema yng nghwmni Lowri Haf Cooke er mwyn gweld ffilm ddiweddaraf Rhys Ifans 'Nyad'.


WED 13:00 Dros Ginio (m001s41k)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001s41m)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Hana Medi yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Hana Medi sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001s41p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001s408)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001s41r)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001s41t)
Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk
Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (Yn ystod y rhaglen yn unig).
Neges Destun 67500THURSDAY 09 NOVEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001s41w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001s41y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001s42x)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001s433)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001s439)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001s42d)
Gwaddol y Cyfansoddwr Jerome Kern

Fel arfer ar fore Iau, mae Hywel Gwynfryn yn cyflwyno mwy o drysorau archif BBC Cymru, a heddiw'r delynores Nansi Richards sy’n cael ei sylw.

Y Parch. Gwyn Elfyn sy’n cynnig Munud i Feddwl.

A'r actor Ieuan Rhys sy’n edrych ar yrfa a gwaddol y cyfansoddwr poblogaidd Jerome Kern, a hynny ar ben-blwydd ei farwolaeth.


THU 13:00 Dros Ginio (m001s42g)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001s42j)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Hana Medi yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Hana Medi sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001s42l)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001s42n)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda Bethan Rhys Roberts yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001s42q)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001s42s)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 10 NOVEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001s42v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001s430)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001s435)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001s43b)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001s43x)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001s43g)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001s43j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001s43l)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001s43n)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001s43q)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Caryl yn lle Ffion. Music to start the weekend with Caryl sitting in for Ffion Emyr.