SATURDAY 28 OCTOBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001rpn7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001rpnd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001rw87)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001rw8c)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001rw8j)
Caneuon Codi Calon gyda Mellt

Y Band Mellt sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.

Straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1990.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001rw8p)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001rw8w)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001rw92)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 29 OCTOBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001rw97)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001rw9c)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001rwtz)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001rwbg)
Eilir Owen Griffiths

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y cerddor Eilir Owen Griffiths. Music for Sunday morning, with Eilir Owen Griffiths.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001rwbj)
Trystan Owain Hughes a Wynford Ellis Owen ar Sul Adferiad

Oedfa ar Sul Adferiad dan arweiniad Trystan Owain Hughes a chymorth Wynford Ellis Owen. Trafodir fod pawb yn blant i Dduw, pwy bynnag ydynt a beth bynnag eu hangen. Pwysleisir hefyd fod rhaid cydnabod pechod gwreiddiol a chyfianwder gwreiddiol, hynny yw er bod pawb yn ffaeledig mae gwreichionen ddwyfol ym mhawb hefyd. Felly mae gobaith i bawb a chroeso i bawb gan y Crist croeshoeliedig. Darllenir o efengyl Mathew ac o Genesis.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001rwbl)
John Roberts yn ymweld ag eglwys Gymunedol Llanfair Penrhys

John Roberts ymwelai ag eglwys Gymunedol Llanfair, Penrhys gan sgwrsio gyda Sharon Rees, gwirfoddolwyr ac aelodau o gymuned yr eglwys.

Y mae hefyd yn trafod efengylu gyda Nan Wyn Powell-Davies ac Adrian Morgan yn dilyn cynhadledd ar y pwnc yng Nghaerdydd.


SUN 13:00 Cofio (m0009rsy)
Ofergoelion

Ar drothwy Calan Gaeaf, ofergoelion sy'n cael y sylw yn y rhaglen hon.

Ymysg yr eitemau o'r archif mae Eirlys Gruffydd yn sôn am ofergoelion a'u cysylltiad gyda'n hanes cymdeithasol ni, Len Rowlands yn trafod rhai ofergoelion y sipsiwn, Tecwyn Vaughan Jones ac ofergoeliaeth rhifedd, John Ifans ac ofergoeliaeth Tsieina, a hefyd hanes y gannwyll gorff gan Hywel Llewelyn.

Mae Hywel Gwynfryn yn clywed am ofergoelion Sir Aberteifi yng nghwmni Ann Ffrancon, a Gwyndaf Roberts, Renee Griffith, Ffion Dafis a Beryl Hall sy'n sgwrsio am ofergoelion perfformwyr ac actorion. Ac ar ben hyn i gyd ofergoel yn y byd chwaraeon yw testun y cyn-chwaraewr rygbi Brynmor Williams.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001rwbn)
Annie Cwrt Mawr

Mae Janet Aethwy a Meg Ellis yn trafod cynhyrchiad diweddaraf cwmni Mewn Cymeriad 'Annie Cwrt Mawr', a oedd yn digwydd bod yn fam-gu i Meg hefyd.

Mae cyfle i gwrdd â chast a chriw sioe gerdd newydd 'Branwen: Dadeni', yn ogystal â sgwrs gydag un o'i hawduron a chyfansoddwr y gerddoriaeth, Seiriol Davies.

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru 'Rhinoseros' sydd yn mynd â sylw'r adolygydd drama Branwen Cennard, tra bod Hanna Hopwood yn sgwrsio gyda Mari George am ei nofel gyntaf i oedolion yn dwyn y teitl 'Sut i Ddofi Corryn'.

Ac yna i gloi, bydd y canwr a'r cerddor Carwyn Ellis yn ymuno am sgwrs gyda Ffion i drafod ei daith ddiweddar i Fecsico.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001rwbq)
Ci Du

Gwarchodwr neu gennad angau? Drama arswyd newydd gan Manon Eames gyda Mali Harries, Nia Roberts, Aneirin Hughes a Rhodri Evan. New horror drama written by Manon Eames.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001rwbb)
Sian Thomas yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Sian Thomas. Congregational singing, presented by Sian Thomas.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001rwbs)
Streic Fawr Chwarel y Penrhyn a'r 'Dychweledigion'

Yn gwmni i Dei mae John Llywelyn Williams sydd yn adrodd hanes y gweithwyr hynny aeth yn ôl i weithio yn ystod Streic Fawr Chwarel y Penrhyn rhwng 1900 a 1903.

Clare Potter yw Bardd y Mis ar Radio Cymru fis Hydref ac mae hi'n adrodd ei hanes yn dysgu Cymraeg, byw yn yr Unol Daleithiau a barddoni yn y Gymraeg.

Wedi ymddeol o'i swydd fel Golygydd Creadigol gyda Gwasg y Bwthyn mae Marred Glyn Jones yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001rwbv)
Mali Ann Rees

Yr actores Mali Ann Rees ydi gwestai Beti a’i Phobol. A hithau ond yn 17 oed bu’n ddisgybl mewn Coleg yn India am ddwy flynedd yn astudio bagloriaeth rhyngwladol. Bu ddigon ffodus wedyn i gael ei derbyn i goleg drama yn Llundain ond yn anffodus ni wnaeth hi fwynhau ei chyfnod yno gan i’r coleg gnocio ei hyder yn llwyr. Serch hynny, mae Mali yn un o’r actoresau amlycaf ac wedi actio mewn nifer o gynyrchiadau nodedig fel Craith, The Tourist Trap a The Pact. Mae hi hefyd yn un o dair sy’n cyfrannu i’r podlediad wythnosol, Mel Mal a Jal, sef tair Cymraes siaradus.


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001rwbx)
O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001rwbz)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001rwc1)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 30 OCTOBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001rwc3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001rwc5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001rwds)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001rwdz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001rw7n)
Gwobr mewn Eisteddfod Wlân

Andrew Tamplin fydd yn esbonio sut mae troi'r clociau yn ôl yn gallu effeithio arnom.

Beth yw Eisteddfod Wlân? Sgwrs gyda Llio James o Dalybont a enillodd wobr am y cynllunydd gorau yn yr Eisteddfod yn ddiweddar.

Sgwrs gyda Tomos Hughes o Ysbyty Ifan sydd wedi ei anrhydeddu am ddosbarthu diffibrilwyr.

Munud i feddwl yng nghwmni'r Parchedig Nan Powell Davies.


MON 13:00 Dros Ginio (m001rw7q)
Catrin Heledd yn cyflwyno

I'r meysydd chwarae, a Heledd Anna, Sioned Dafydd a Caryl James yn trafod y diweddara o'r byd chwaraeon;

Steve Bumford o Adran Safonau Masnach, Cyngor Bro Morgannwg, sy'n cynnig cyngor arbenigol ar sut y gallwn ddiogelu ein hunain rhag cael ein twyllo gan sgamwyr;

A Leena Sarah Farhat sy'n trafod pam ei bod wedi canfod hyder o'r newydd i ddathlu ei threftadaeth Arabaidd?


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001rw7s)
Winnie James yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Winnie James o Grymych sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei newyddion diweddaraf.

Hefyd, y cerddor Geraint Rhys yn sôn am Drac yr Wythnos, sef Ymdrech.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001rw7v)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m0009rsy)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001rw7z)
Cerddoriaeth New Orleans

Cerddoriaeth New Orleans gyda bardd y mis Clare Potter.


MON 21:00 Caryl (m001rw81)
Tom May o gwmni Theatr Merthyr yn son am gynhyrchiad "All Shook Up" ac Aled Illtud sy'n trafod teledu'r wythnos.

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk
Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (Yn ystod y rhaglen yn unig).
Neges Destun 67500TUESDAY 31 OCTOBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001rw83)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001rw85)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001rwcy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001rwd3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001rwcc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001rwcf)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001rwch)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 16:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001rwdd)
Denmarc v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Denmarc v Cymru yng Nghynghrair Cenhedloedd y menywod. Denmarc v Cymru in the UEFA Women's Nation's League.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001rwcm)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Ysbrydnos (m001dn8n)
Sioe gerdd gyfoes yn dilyn Ichabod Crane (Aled Pedrick) - athro ifanc, hoyw o Lundain - sy'n symud i bentref bach cysglyd yng ngogledd Cymru er mwyn dianc rhag gorffennol gwyllt yn y ddinas fawr. Wedi cyrraedd, mae'r dieithryn yn cwrdd â chwpl lleol: cynorthwyydd bywiog yr ysgol, Catrin (Rebecca Trehearn), a'i gwr tanbaid Bryn (Luke McCall). Wrth i Noson Galan Gaeaf ddynesu, mae bywydau'r tri'n plethu, a chaiff Ichabod ei rwygo rhwng ei ffyddlondeb tuag at ei ffrind gorau newydd a'r teimladau rhamantaidd mae'n datblygu tuag at ei gwr.

Cast: Aled Pedrick, Rebecca Trehearn, Luke McCall.
Awduron a Chynhyrchwyr: Adam Wachter a Gareth Owen
Cyfansoddwr: Adam Wachter


TUE 22:20 Caryl (m001rwcp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 01 NOVEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001rwcr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001rwct)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001rwgc)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001rwgf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001rwdh)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001rwdm)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001rwdt)
Lisa Pedrick yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Lisa Pedrick yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, as Lisa Pedrick sits in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001rwf0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001rwbx)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001rwf4)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001rwf8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 02 NOVEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001rwfd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001rwfg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001rwfj)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001rwfl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001rwfn)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001rwfq)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001rwfs)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001rwfv)
Lisa Pedrick yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Lisa Pedrick yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, as Lisa Pedrick sits in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001rwfx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001rwbv)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001rwfz)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001rwg1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 03 NOVEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001rwg3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001rwg5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001rwg7)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001rwd2)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001rwg9)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001s6kk)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001rwdl)
Gethin Evans a Geraint Iwan yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Gethin Evans a Geraint Iwan yn sedd Tudur Owen. Music and laughs for Saturday morning.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001rwdr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001rwdy)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001rwf3)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Catrin Angharad yn lle Ffion. Music to start the weekend with Catrin Angharad sitting in for Ffion Emyr.