SATURDAY 23 SEPTEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ql4d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ql4j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001qsht)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001qsg7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001qsgc)
Hel atgofion am 1989

Y gantores Angharad Jenkins o'r grwp Calan yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, Straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1989.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qsgh)
Abertawe v Sheffield Wednesday

Sylwebaeth fyw, o gêm Abertawe v Sheffield Wednesday yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Swansea City v Sheffield Wednesday in the Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001qsgm)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001qsgp)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 24 SEPTEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsgr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001qsgt)
Croesawu'r Hydref

Dechreuwch eich dydd yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths, ar fore Sul cyntaf yr hydref. Start your day with Linda Griffiths's favourite music, on the first Sunday of autumn.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001qsgw)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001qsgy)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001qsh0)
Catrin Isaac Thomas, Maenclochog

Gwasanaeth yng ngofal Catrin Isaac Thomas, Maenclochog yn trafod dameg yr heuwr, gan ystyried y ffyrdd gwahanol y mae pobl yn ymateb i'r efengyl gan bwysleisio'r angen i'r Cristion ddwyn ffrwyth yn eu bywyd beunyddiol.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001qsh2)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m001qsh4)
Coleg

Archif, atgof a chân ar y thema Coleg yng nghwmni John Hardy.

Geraint Dyfnallt Owen, Nansi Selwood a Walford Davies yn cofio eu dyddiau coleg.

Jennifer Clarke, Wynne Samuel a Fred Jarman yn trafod Is-etholiad Prifysgol Cymru yn 1943.

Mamie Noel Jones, Meredydd Evans, Robin Williams a Cledwyn Jones yn cofio cychwyn Triawd y Coleg.

Emyr Wyn, Robin Evans a Graham Pritchard yn cofio cychwyn y band Mynediad am Ddim ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Richard Jones neu Dici Mint yn cofio dau fachgen o'r coleg yn dod i chwarae gyda Chlwb Pêl-droed Pontrhydfendigaid sef Bryn Fôn a Mei Jones.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001qsh6)
Nofel Newydd Alis Hawkins a Sioe Gerdd 'Housemates'

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni y nofelydd trosedd Alis Hawkins sydd yn sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf 'A Bitter Remedy', tra bod yr actor a'r cerddor James Ifan yn trafod sioe gerdd newydd Theatr y Sherman a chwmni drama Hijinx o'r enw 'Housemates'.

Mae Hanna Hopwood yn holi enillydd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd eleni, sef Meleri Wyn James, a Gethin Evans yn sgwrsio am bodlediad newydd sbon sy'n rhannu profiadau a syniadau am y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.

Ac yna i gloi, mae'r artist Hedydd Tomos yn galw heibio'r stiwdio i sgwrsio am ei waith creadigol diweddar fel cynhyrchydd ffilmiau a pherfformiwr.


SUN 16:00 Trai Iddewiaeth (m001qsh8)
Taith un dyn i geisio trysori'r olion olaf o hanes Iddewig Gogledd Cymru ac archwilio profiadau Iddewon Cymru heddiw. Cawn glywed pam bod rhai'n teimlo'n nerfus i ddatgelu eu hunaniaeth ac eraill yn brwydro i basio'u hetifeddiaeth ddiwylliannol Iddewig i'w plant.

Llun gan Ioannis Triantafyllidis.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001qshc)
Cyfieithiadau

Elen Ifan yn trafod emynau sydd wedi'u cyfieithu. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001qshf)
Hanes Clwb Pêl-droed Talysarn Celts

Yn gwmni i Dei mae Ffion Eluned Owen sydd wedi ymchwilio i hanes clwb pêl-droed Talysarn Celts a diwylliant ardal Dyffryn Nantlle ar ddechrau'r Ugeinfed Ganrif.

Trafod ei nofel 'Y Nendyrau' mae Seran Dolma ac mae Diarmuid Johnson yn sgwrsio am ei lyfrau yn y Wyddeleg sy'n ymdrin â chwedlau Iwerddon.


SUN 18:00 Ar Eich Cais (m001qshh)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qshk)
Cwpan Rygbi'r Byd 2023

Cymru v Awstralia

Sylwebaeth fyw o drydedd gêm Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2023 yn erbyn Awstralia. Wales face Australia in their third game at the Rugby World Cup.


SUN 22:00 John ac Alun (m001qshm)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 25 SEPTEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001qshp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001qshr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001qsk9)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001qskc)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001qsj4)
Dillad Priodas, Steils Gwallt Dynion a Steffan Rhodri

Mae’r actor Steffan Rhodri yn ffilmio yn Albania ar hyn o bryd ond bore ‘ma mae’n sgwrsio’n fyw efo Shân oddi ar y set!

Munud i Feddwl yng nghwmni Iolo ap Gwyn.

Cipolwg ar sut y mae ffasiwn ffrogiau priodas wedi newid ers i Marian Williams briodi, 60 mlynedd yn ôl.

Sgwrs efo’r barbwr Osian Elfryn er mwyn cael y diweddaraf am y steils gwallt poblogaidd i ddynion.


MON 13:00 Dros Ginio (m001qsj6)
Owain Llyr yn cyflwyno

Cyfle i edrych yn ôl ar gêm Cymru yn erbyn Awstralia dros y penwythnos gyda'r panel chwaraeon, sy'n cynnwys Gabriella Jukes a Dyfed Cynan.

Yna, sgwrs am gyfres olaf Sex Education a'r modd y mae'n cyfrannu at addysgu'r genedl am faterion rhyw gyda Corrina Williams.

Dion Wyn sy'n cloi, gan drafod arwyddocad 1973 fel blwyddyn fawr ym myd y ffilmiau.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001qsj8)
Lowri Wynn yn westai

Lowri Wynn o dîm rygbi merched Caernarfon yw gwestai Ifan Jones Evans i sôn am gyfres newydd ar S4C - 'Rycia o 'Ma'.

A Bronwen Lewis sy'n sgwrsio am Drac yr Wythnos, Un Dau Tri.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001qsjb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001qsh4)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001qsjf)
Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2023

Mae Rhys yn mynd drwy 'Mae 'na Olau', enillydd Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2023, drac wrth drac gydag aelodau Pedair - Siân James, Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn a Meinr Gwilym.


MON 21:00 Caryl (m001qsjk)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 26 SEPTEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsjp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001qsjt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001qsjg)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001qsjl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001qsjq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001qsjv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001qsjx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001qsjz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001qshf)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qsk1)
Cymru v Denmarc

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru v Denmarc yng Nghynghrair Cenhedloedd y menywod. Wales v Denmark in the UEFA Women's Nation's League.


TUE 21:30 Caryl (m001qsk3)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 27 SEPTEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsk5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001qsk8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001qskt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001qsl0)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001qsl6)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001qslc)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001qslk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001qslr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Eich Cais (m001qshh)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001qsly)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001qsm5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 28 SEPTEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsmg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001qsms)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001qsny)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001qsp0)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001qsp2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001qsmt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001qsn1)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001qsn5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001qsn9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001pd5m)
Dr Eilir Hughes

Meddyg teulu a ddaeth i amlygrwydd reit o ddechrau’r pandemig gan iddo chwarae rhan mor bwysig wrth geisio rheoli'r Covid-19 yw gwestai Beti a'i Phobol, ac fe gafodd ei enwebu am ei waith ar gyfer un o wobrau Dewi Sant. Mae Dr Eilir Hughes yn gweithio fel meddyg teulu yn Nefyn, Gogledd Cymru.

Mae'n gwerthuso meddygon teulu yn yr ardal a newydd ddechrau fel Cyfarwyddwr Meddygol gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Sefydlodd ymgyrch Awyr Iach Cymru i hyrwyddo pwysigrwydd awyru a gwisgo masgiau i leihau'r risg o ledaenu a dal COVID-19. Daeth yn wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod. Sefydlodd raglen frechu yn y gymuned hefyd. Tŷ Doctor yn Nefyn oedd un o'r meddygfeydd cyntaf i frechu cleifion â'r brechlyn Pfizer.


THU 19:00 Huw Stephens (m001qsnf)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001qsnk)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 29 SEPTEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsnp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001qsnt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001qskw)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001qsl2)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001qsl9)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001qslh)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001qslp)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001qslw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001qsm3)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001qsmd)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.