SATURDAY 09 SEPTEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001q46y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001q472)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001qdfd)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn sedd Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001qddd)
Gethin Evans a Geraint Iwan yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Gethin Evans a Geraint Iwan yn sedd Tudur Owen. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001qddj)
Hel Atgofion am 1983

Y gyflwynwraig Lauren Jenkins sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ab Owen. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a hel atgofion am y flwyddyn 1983.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qddn)
Wrecsam v Doncaster Rovers

Sylwebaeth fyw o gêm Wrecsam v Doncaster Rovers yn yr Ail Adran. a'r diweddaraf o gêm Crawley v Casnewydd. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001qdds)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001qddx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 10 SEPTEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001qdf1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001qdf5)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001qdcs)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001qdcv)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001qdcx)
Miriam Beecroft, Machynlleth

Oedfa dan arweiniad Miriam Beecroft, Machynlleth gyda chymorth Jen Evans yn trafod y dechreuadau newydd y mae Crist yn ei gynnig. Trafodir y wraig a ddaliwyd mewn godineb a Sacheus gan bwysleisio agwedd drugarog Iesu tuag atynt, yn cynnig dechrau newydd heb edliw eu methiant iddynt. Pwysleisir fod Crist yn cynnig ei gwmni a'i nerth wrth wyneb pob newid a phob dechrau newydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001qdd1)
Cyfrol Rhiannon Lloyd: 'Liliau Tân'

John Roberts yn sgwrsio gyda Rhiannon Lloyd, Llandudno am ei chyfrol 'Liliau Tân' gan ddisgrifio ei gwaith yn ceisio annog cymod a maddeuant mewn gwledydd fel Rwanda, Liberia, De Affrica a'r Unol Daleithiau.


SUN 13:00 Cofio (m001qdd5)
Cwpan y Byd Rygbi

Cwpan y Byd Rygbi yw'r thema.

Clive Rowlands, Bleddyn Bowen a Mark Titley yn cofio Cwpan y Byd 1987 sef y cyntaf erioed.

Emyr Lewis yn cofio Cwpan y Byd 1991 a'r gêm yn erbyn Gorllewin Samoa.

John Davies yn edrych nôl ar Gwpan y Byd 1995.

Eleri Morgan ag adroddiad y Stadiwm y Mileniwm yn agor nôl yn 1999.

Sylwebaethau o gemau hanesyddol Cymru yng Nghwpan y Byd dros y blynyddoedd.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001qdd9)
Rhestr Fer Gwobr Gerdddoriaeth Gymreig 2023

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni y newyddiadurwr cerddoriaeth Tegwen Bruce-Deans sydd yn datgelu pa artistiaid sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Gerdddoriaeth Gymreig 2023, tra bod Menai Pitts yn adolygu cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Bara Caws, sef 'Ffenast Siop.'

Mae Ffion yn teithio i Langadfan ym Mhowys lle mae'n cael hanes prosiect celfyddyol unigryw yr artist rhyngwladol Eleri Mills, y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb a'r grŵp gwerin Vri.

Yn galw mewn hefyd mae'r actor Johnny Johnson â hanes ffilm mae o wedi ymddangos ynddi yn ddiweddar sef 'Lady Bigfoot', tra bod Lowri Palfrey yn sgwrsio am yr ymateb mae ei ffilm Hêri wedi ei gael mewn gwyliau ffilmiau yn ddiweddar.


SUN 16:00 Y Meddyg Rygbi (m001qddf)
Ar drothwy Cwpan Rygbi’r Byd mae Dewi Llwyd yn cael cwmni Dr Gareth Lloyd Jones a chawn ddysgu mwy am ei swyddogaeth yn ystod gêm ryngwladol. Beth yw’r profion sydd angen eu gwneud ar chwaraewyr, pa gyfyngiadau sydd arno a beth sy’n digwydd pan nad yw’r chwaraewyr yn awyddus i adael y cae?

Mae cyfergydion yn ystod y gêm yn bwnc pwysig i’r tad a mab sydd wedi chwarae i Gymru, Brynmor a Lloyd Williams. Yn ogystal mae Dewi’n cael cwmni Dr Seren Lois Evans sydd wedi gwneud gwaith ymchwil i anafiadau pen chwaraewyr rygbi, Dr Melda Lois Griffiths sydd wedi rhoi’r gorau i'r gamp oherwydd anaf i'r pen a chawn glywed am yr hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad yn y gem amatur yng Nghlwb Rygbi Llangefni.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001qddm)
Côrdydd

Betsan Powys yn cyflwyno Côrdydd yn canu detholiad o emynau. A selection of hymns with Côrdydd, presented by Betsan Powys.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001qddr)
Llyfrau Gwasg Gregynnog

Mae Dei yn cael ei arwain o amgylch arddangosfa arbennig o lyfrau Gwasg Gregynnog ym Mhrifysgol Bangor gan yr Archifydd Elen Simpson ac yn trafod ei gyfrol o straeon byrion 'Y Trên Bwled Olaf o Ninefe' gyda'r awdur Daniel Davies.

Cyfrol o farddoniaeth gan Gymro alltud yn yr Unol Daleithiau yn y 19eg Ganrif yw pwnc Arwel Emlyn Jones tra bod Glenda Carr yn sgwrsio am ei nofel am fochyn arbennig iawn - 'Mochyn Tynged'.


SUN 18:00 Ar Eich Cais (m001qddw)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qdf0)
Cwpan Rygbi'r Byd 2023

Cymru v Fiji

Sylwebaeth fyw o gêm agoriadol Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2023 yn erbyn Fiji. Wales face Fiji in their opening game at the Rugby World Cup.


SUN 22:00 John ac Alun (m001qdf6)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 11 SEPTEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001qdf8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001qdfc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001qf04)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001qf0h)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001qdk5)
Tomatos

Adam yn yr ardd sy'n ymuno gyda Shân i gynnig beirniadaeth ar ei thomatos. Adam yn yr ardd joins Shân to judge her tomatoes.


MON 13:00 Dros Ginio (m001qdk7)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001qdkg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001qdkn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Carl ac Alun (m001qdks)
Latfia v Cymru

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Latfia a Chymru. Carl and Alun look ahead to Latvia v Wales.


MON 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qdkx)
Latfia v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Latfia. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Latvia.


MON 22:00 Caryl (m001qdl1)
Anfamol a Being Louis Rees-Zammit

Sian Parry sy'n ymuno i drafod drama newydd S4C, 'Anfamol', a'r rhaglen ddogfen BBC 'Being Louis Rees-Zammit'! Sian Parry chats about 'Anfamol', and 'Being Louis Rees-Zammit'!TUESDAY 12 SEPTEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001qdl5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001qdld)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001qdmh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001qdmy)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001qdnk)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001qdp4)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001qdpl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001qdpy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001qddr)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001qdqd)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001qdqs)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 13 SEPTEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001qdr4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001qdrh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001qdxy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001qdyc)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001qdw1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001qdwg)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001qdww)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001qdxb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Eich Cais (m001qddw)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001qdxs)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001qdy5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 14 SEPTEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001qdym)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001qdz0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001qf0z)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001qf1c)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001qf1t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001qf28)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001qf2p)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001qf35)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001qf3q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cofio (m001qdd5)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001qf47)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001qf4r)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 15 SEPTEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001qf57)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001qf5q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001qf4m)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001qf51)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001qf5k)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001qf5w)
Rhodri Lewis yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Rhodri Lewis sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001qf68)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001qf6j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001qf6s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001qf6y)
Nia Parry yn cyflwyno

Nia Parry yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr ac yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Nia Parry instead of Ffion Emyr.