SATURDAY 02 SEPTEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001q108)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001q10h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001q3mf)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001q3mc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001q3ml)
Abertawe v Bryste

Sylwebaeth fyw o gêm Abertawe v Bryste yn y Bencampwriaeth yn ogystal â'r diweddara' o Tranmere v Wrecsam. Live commentary from Swansea v Bristol City in the Championship.


SAT 14:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001q3mt)
Ipswich v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm Ipswich v Caerdydd yn y Bencampwriaeth yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentary from Ipswich v Cardiff City.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001q3n0)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001q3n7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 03 SEPTEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001q3ng)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001q3nn)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001q3m2)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001q3ln)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001q3lq)
Aled Myrddin, Machynlleth

Gwasanaeth ar ddechrau tymor newydd mewn ysgol a choleg, yng ngofal yr athro a'r canwr-gyfansoddwr Aled Myrddin, Machynlleth.

Mae'r Oedfa yn trafod y pwysigrwydd i ymdawelu a threulio amser yng nghwmni'r Iesu, gan gymryd hanes Mair a Martha fel sylfaen. Roedd Martha yn brysur yn paratoi bwyd a llety tra bod Mair wedi dewis yr hyn oedd yn dda, sef eistedd wrth draed yr Iesu fel disgybl. Darllenir o efengyl Luc.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001q3ls)
Dechrau Newydd

Gwenfair Griffith yn trafod:

Dechreuadau newydd, gydag Esyllt Roberts, Siwan Graves a Trystan Owain Hughes.

Encil criw llwybr pererindod Cadfan ar Ynys Enlli gyda Siôn Aled Owen a Ken Hughes.

Ac erledigaeth grefyddol ym Mhacistan, India a China gyda John Roberts.


SUN 13:00 Cofio (m000y5b2)
Cyd-ddigwyddiadau

Beth yw cyd-ddigwyddiad? Tric gan ffawd, dychymyg dyn neu stori gyfleus? John Hardy sy'n mynd ar drywydd pob math o straeon gan ddechrau efo stori anhygoel Gwyn Williams oedd yn gweithio yn Kuwait. Y comediwr Aled Richards yn rhannu ambell i gyd-ddigwyddiad ac un rhyfedd iawn am y pac o gardiau.

Jane Edwards a stori anhygoel am enw arbennig a dyddiad arbennig sef Hugh Williams a'i gysylltiad efo Rhagfyr y 5ed. IB Griffith yn darllen llythyr am gyd-ddigwyddiad un o'r gwrandawyr yn Llundain ac yna Jon Meirion Jones yn adrodd stori am berthynas iddo yn Bremerhaven yn yr Almaen.

Ydech chi wedi cael y profiad o feddwl am rhywun ac yna mae'r ffôn yn canu a'r person yna sydd ar ben arall y ffôn? Mae'n siwr fod pob un ohonom wedi profi rhyw gyd-ddigwyddiadau rhyfedd rhywbryd neu'i gilydd. T Llew Jones yn rhannu ei freuddwydion, Rhodri Jones yn cael arwydd y dylai nôl ei ferch, Esyllt Meillyn yn profi poenau ei chwaer a Robin Williams yn ffeindio y llety cywir, er nad oedd ganddo syniad ble roedd yn mynd.

Fuodd Elfed Bullock a’i wraig, Rita, ar wyliau i fyny i’r Alban ac wrth aros mewn gwasanaethau ar y ffordd i fyny dechre siarad efo cwpwl arall a darganfod fod y ddau yn y fyddin efo'u gilydd. Hywel Roberts a'i gyd-ddigwyddiad mewn mynwent a stori arswydus y gantores Eirlys Parry.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001q3m3)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Hanna Hopwood a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Mae Hanna yn clywed am addasiad teledu o'r ddrama Anfamol gyda'r awdur Rhiannon Boyle a'r actores Bethan Ellis Owen, yn clywed am brosiect 40°C gyda Leo Drayton a Richard Huw Morgan ac yn trafod y gyfrol newydd Merched Peryglus gydag Angharad Tomos.

Mae Hanna hefyd yn sgwrsio gyda Gruffudd Owen am ei ddrama gomedi newydd ar Radio Cymru, Oedolion. Ac mae Elain Rhys Jones yn trafod ei chasgliad newydd o drefniannau Grace Williams o alawon gwerin.

Ac mae Ffion Dafis yn holi'r darlledwr Hywel Gwynfryn mewn sesiwn arbennig 'Y Dyn ei Hun' yn y Babell Len.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001qg1k)
Oedolion

Mae Mari yn ddeg ar hugain, yn dlawd, yn sengl ac yn gwneud PHd mewn pwnc mae hi‘n brysur ddod i’w gasau. Mi aeth hi mewn i lockdown yn ystod Covid, a tydi hi ddim cweit ‘di ffeindio ei ffordd allan eto...

Cast:

Mari – Lois Meleri Jones
Dr Parry - Rhys Parry Jones
Mam - Siw Hughes
Swyn - Gwawr Loader
Lee - Osian Morgan


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001q3ll)
Côr Esceifiog

Catrin Angharad Jones yn cyflwyno emynau wedi'u perfformio gan Côr Esceifiog. Hymns sung by Côr Esceifiog.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001p09m)
Medal Carnegie

Yn gwmni i Dei mae Manon Steffan Ros, enillydd Medal Yoto Carnegie, sy'n dewis ei hoff gerdd.

Trafod y bardd Ogwenydd mae Gwen Angharad Gruffudd, tra bod yr Athro Mari Catrin Jones yn egluro pam ei bod yn ceisio achub iaith hynafol ynys Jersey.

Codau Amser

00:00:27 Manon Steffan Ros a Medal Carnegie
00:22:08 Hanes y bardd ‘Ogwenydd’
00:44:13 Iaith Ynys Jersey


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001q3mm)
Meinir Howells

Meinir Howells yw gwestai Beti George, ac mae ei angerdd tuag at y byd amaeth yn fawr. Mae hi’n gyflwynwraig teledu ac yn cyfuno hynny gyda ffermio gyda’i gŵr Gary ar fferm Shadog, sydd ym mhentre’ Cwrt, Llandysul. Mae hi hefyd yn fam i ddau fach, Sioned a Dafydd.

Breuddwyd ers pan yn blentyn oedd bod yn gyflwynydd teledu a'i harwr mawr oedd Dai Jones Llanilar, feddyliodd hi erioed y byddai'n cael y cyfle i wneud gwaith tebyg 'dream job' oedd ei geiriau. Bu hefyd yn sôn fod ganddi ddyled fawr i Fudiad y Ffermwyr Ieuanc, ac na fyddai yn cyflwyno heddiw oni bai am y profiadau a gafodd gyda hwy.

Mae Meinir yn weithgar gyda’r gymuned yn codi arian tuag at elusennau gwahanol, Tir Dewi, Ambiwlans Awyr ac elusennau cancr.

Ar hyn o bryd mae hi yng nghanol ffilmio'r gyfres Ffermio, S4C a 3ydd cyfres Teulu Shadog a fydd yn cael ei darlledu mis Mawrth 2024.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001q3ms)
Cerddoriaeth Glasurol mewn Ffilmiau

Yr actor a'r cerddor Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffiilm. The actor and musician Arwyn Davies presents an hour of film music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001q3mz)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Heledd Cynwal sydd wrth y llyw yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Heledd Cynwal sits in for Rhys Meirion, reading greetings and playing requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001q3n6)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 SEPTEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001q3nf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001q3nm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001q3rh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001q3s2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001q3sj)
Bingo'r Beirdd

Y llenor Catrin Dafydd sy'n edrych ymlaen at ddigwyddiad 'Bingo'r Beirdd'.

Munud i Feddwl gan Iolo ap Gwyn.

Sgwrs efo Gruffydd Parry am ei fywyd yn Denmarc.

A'r gantores opera Rhian Lois yn trafod cyfres newydd o Swyn y Sul ac yn edrych ymlaen at berfformio mewn opera newydd yn yr Almaen.


MON 13:00 Dros Ginio (m001q3t1)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Owain Llyr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001q3tn)
Angela Skym yn rhoi'r Byd yn ei Le

Angela Skym o Landdarog sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans gan roi'r byd yn ei le.

A Dan Williams o'r grŵp Hudo sy'n sôn am Drac yr Wythnos yr wythnos yma, sef 'Fel Hyn Oedd Petha Fod'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001q3v6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000y5b2)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001q3vr)
Jane Parry a'i llyfr Nonconformist

Jane Parry a'i llyfr Nonconformist am ddarganfod gwreiddiau ei theulu ar Ynys Môn.

A'r artist o Borthmadog, Elfyn Lewis, yn dewis tri thrac sydd wedi ysbrydoli ei arddangosfa ddiweddaraf.


MON 21:00 Caryl (m001q3wb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001q3wt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001q3x3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001q3r6)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001q3rq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001q3rm)
Côr Meibion Machynlleth

Sylw i Gôr Meibion Machynlleth yn dilyn eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddar.

Munud i Feddwl gan Heddyr Gregory.

Cyngor ar sut i gadw bwyd yn ddiogel gan Sioned Fiddler o’r Asiantaeth Fwyd.

A sgwrs efo’r artist Eleri Mills am ei llwyddiant diweddar ac am ei gwaith yn adfer Capel Pantcadfan.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001q3s6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001q3sr)
Rhys ap William yn westai

Yr actor Rhys ap William, Cai o Pobol y Cwm, yw gwestai Ifan i sôn am stori ddirdynnol iselder Cai ar hyn o bryd.

Hefyd, pwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001q3t9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001p09m)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001q3tv)
Elfyn Lewis - Cân i Gymry

Yr artist Elfyn Lewis yn sgwrsio am ei arddangosfa newydd sy' wedi'i hysbrydoli gan gerddoriaeth Cymru. Artist Elfyn Lewis chats about an exhibition inspired by Welsh Music.


TUE 21:00 Caryl (m001q3vd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 06 SEPTEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001q3vx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001q3wh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001q43k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001q43x)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001q3zt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001q405)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001q40k)
Pencampwriaeth Aredig Cymru

Mags Jones sy'n sgwrsio gydag Ifan am Bencampwriaeth Aredig a Phlygu Clawdd Cymru sy'n digwydd yn Llanon, Ceredigion y penwythnos hwn.

Hefyd, y diweddaraf o wefan Cymru Fyw yng nghwmni Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001q40y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001q3ms)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001q419)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001q41m)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 07 SEPTEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001q41z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001q42d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001q3qj)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001q3qt)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001q3r7)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001q3rr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001q3sb)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001q3sw)
Straeon y We Heledd Roberts

Heledd Roberts sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, gyda'i dewis o straeon ysgafn o'r we.

Hefyd, Sean Walker sy'n crynhoi holl gerddoriaeth newydd yr wythnos.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001q3tf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001q3mm)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001q3ty)
Cymru v Gweriniaeth Corea

Sylwebaeth o gêm gyfeillgar Cymru yn erbyn Gweriniaeth Corea. Commentary from Wales' international friendly against Korea Republic.


THU 22:00 Caryl (m001q3vg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 08 SEPTEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001q3vz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001q3wl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001q44c)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001q44t)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001q455)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001q45k)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001q463)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001q46f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001q46m)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001q46s)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.