SATURDAY 12 AUGUST 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd5r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001pd5t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001pm18)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Y Sioe Sadwrn (m001pm0m)
Y gantores Gwawr Edwards sydd yn dewis Caneuon Codi Calon, ac ry'n ni'n hel atgofion am y flwyddyn 1987.


SAT 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pm0r)
O'r Maes

Sadwrn ola'r 'steddfod - Rhan 1

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001pm1b)
Caerdydd v QPR

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v QPR yn y Bencampwriaeth, a'r diweddara' o gemau eraill. Live commentary from Cardiff v QPR as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001pnbn)
Lloegr v Cymru

Sylwebaeth ar gêm rygbi Lloegr v Cymru yng nghyfres ryngwladol yr Haf. Commentary on England v Wales.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001pm0y)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001pm10)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Rhys Mwyn yn lle Ffion. Music to start the weekend with Rhys Mwyn sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 13 AUGUST 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001pm12)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001pm14)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001pm16)
Geraint Hardy: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant Geraint Hardy yn cyflwyno yn lle Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001plzw)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol i'ch swyno ar fore Sul yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001plzy)
Lois Franks, Tonypandy

Oedfa dan arweiniad Lois Franks, Tonypandy a chyda cymorth Jenna Bates, Treorci. Trafodir y gobaith mae credu yn ail ddyfodiad Crist yn ei roi, gobaith am fyd newydd ei deyrnas. Nid yn y dyfodol yn unig y mae teyrnas Crist, y mae'r trawsnewid yn dechrau yn y presennol wrth i rywun ddod i gredu. Mae Jenna Bates yn rhannu hanes ei throedigaeth hi chwe mlynedd yn ôl. Darllenir o lyfr y Datguddiad a Llythyr Paul at y Corinthiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001pm00)
Rhifyn Eisteddfodol o Bwrw Golwg

John Roberts yn cael cip ar rai digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol :-
Lansio Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol gyda Gareth Evans Jones, Modlen Lynch a Kristopher Hughes,
Heddychiaeth ac ynni niwclear gyda Jill Evans a Mabon ap Gwynfor
Hanes anghydffurfiaeth gynnar yn Llŷn efo John Dilwyn Williams
Cyfieithu i iaith a diwylliant gyda Rosa Hunt,
Her ecwmeniaeth gyda Sion Brynach
Emynau Lleisiau Llafar Gwlad gyda Lleuwen Steffan.


SUN 13:00 Cofio (m000vfjh)
Codi Gwên

Be sy' neud i chi chwerthin? Dyna yw nod y rhaglen wrth i John Hardy drio codi gwên wrth bori drwy'r archif. Mi fydd Tegwyn Jones a Hywel Roberts yn chwarae efo'r geiriau mwys ar y gêm banel Dros Ben Llestri ac mi fydd criw Pen Llŷn a Maldwyn yn trafod be 'di rhamant.

Islwyn 'Gus' Jones yn cael tasg i esbonio'r enw Craig Bron Banog sef hanes Llywelyn Ddannedd Hirion, y cwningod a'r ffuret oddi ar y rhaglen Malu ar yr Awyr yn 1984. Mae'r gân Chwarae Troi'n Chwerw yn un o glasuron yr iaith Gymraeg, ond fersiwn go wahanol sy' gan Caryl Parry Jones ar ein cyfer. Mae'r chwarae wedi hen droi'n chwerw gan y Dyn Sali'r Dyn Sâl a'i rychau sy'n ei boeni y tro yma.

Wrth recordio'r gemau panel ar leoliad, mae'r panelwyr fel arfer yn cynhesu'r gynulleidfa wrth rannu ambell i jôc a thro Geraint Lovgreen, Tony 'Bach' Llywelyn, Myrddin ap Dafydd ac Ifan Gruffydd oedd hi wrth recordio Dros Ben Llestri! Yr actores a'r gantores Gillian Elisa sy’n rhannu stori ddoniol am ei 'phearls' a sôn am berlau, orig fach yng nghwmni neb llai na'r Athro Hywel Teifi Edwards wrth iddo gofio am ei ddyddiau pêl-droed yng ngorllewin Cymru.

Criw Cwmni Theatr Gorllewin Morgannwg sy'n diddanu efo sgets yn yr Asiantaeth Deithio yng nghwmni Rhys Parri Jones, Gwyn Fôn, Sara Harries Davies a Manon Eames yn mynd nôl mewn amser....yn llythrennol! Brahms a Liszt Radio Cymru neu Alwyn Humphreys a Rhisiart Arwel sy'n adrodd ambell stori o'r byd clasurol ac yna criw Penigamp nôl yn y 70au wedi ennill y 'pools', ond dyw'r arian heb gyrraedd, felly ma'n rhaid i Marie James, Llangeitho sgwennu llythyr cwyno i Tydfor Jones.


SUN 14:00 BBC Canwr y Byd Caerdydd (m001pm02)
Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd 2023

Heledd Cynwal yn cyflwyno uchafbwyntiau Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd Caerdydd eleni. Heledd Cynwal presents highlights from the final of BBC Cardiff Singer of the World 2023.


SUN 16:00 Gethin Evans: Crio Chwerthin (m001pm04)
Y berthynas rhwng comedi a iechyd meddwl

Mae Gethin Evans wedi dechrau gwneud stand yp. Mae popeth yn mynd yn dda . . . tan i’r nerfau gicio mewn.

Ychydig ddyddiau cyn gig mae o’n methu cysgu, yn methu bwyta, ac yn teimlo fel taflu fyny. Pam felly mae o’n rhoi ei hun drwy’r ffasiwn artaith? Ydi comedi yn gwneud Gethin yn sâl?

Mae o’n sgwrsio gyda 3 comedïwr arall am iechyd meddwl, a'r effaith mae hynny yn ei gael ar eu comedi. Caryl Burke o Porthmadog, sy'n gigio ers tua blwyddyn a hanner, Steffan Evans o Eglwyswrw sydd ar anterth ei yrfa a'r actor a'r digrifwr poblogaidd, Eilir Jones, sydd wedi mwynhau blynyddoedd o lwyddiant fel comedïwr.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001plzr)
Côr Godre`r Garth

Steffan Watkins yn cyflwyno Côr Godre`r Garth yn canu detholiad o emynau. A selection of hymns with Côr Godre`r Garth, presented by Steffan Watkins.


SUN 17:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pm0b)
Cymanfa Ganu

Canu cynulleidfaol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Congregational singing at the National Eisteddfod 2023.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lkb9)
Iola Ynyr

Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Creadigol ac Ysgrifenwraig yw gwestai Beti a'i Phobol. Byd y ddrama yw ei byd hi ac mae hi'n cynnal gweithdai ‘Ar y Dibyn’ sydd yn herio’r stereoteip o bobol sydd â dibyniaeth. Bu Iola’n dioddef o salwch meddwl - alcoholiaeth ac iselder ac mae hi'n trafod y cyfnod yma gyda Beti George.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001pl8p)
Yr actor a'r cerddor Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffilm. The actor and musician Arwyn Davies presents an hour of film music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001pm0g)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001pm0l)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 14 AUGUST 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001pm0q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001pm0v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001plzk)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001plzm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001pl6k)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Cyfle heddiw i ddod i adnabod Bardd y Mis BBC Radio Cymru ar gyfer mis Awst, Buddug Watcyn Roberts a chlywed cerdd arbennig ganddi.

Munud i Feddwl efo Glenda Gardiner.

Eilir Owen Griffiths yn edrych nôl ar lwyddiant Côr CF1 yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan.

Yr actores a’r gomedïwarig Mel Owen sydd yn egluro yr hyn mae comedi yn ei olygu iddi hi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001pl6p)
Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel wythnosol.

Yna, yr arbenigwyr Elan Ial Jones a Gav Murphy sy'n trafod os ydym ni gyd yn grewyr digidol erbyn hyn.

Y cynhyrchydd a'r cerddor Aled Wyn Hughes sy'n nodi pen-blwydd y system gerddorol MIDI yn 40 oed.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001pl6w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001pl70)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000vfjh)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001pl79)
Albym newydd Gai Toms

Gai Toms yn y stiwdio yn trafod ei albym newydd Baiaia! a bocs set newydd Catatonia gyda Parisa Fouladi.


MON 21:00 Caryl (m001pl7f)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 15 AUGUST 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001pl7k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001pl7p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001pl84)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001pl86)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001pl7j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001pl7n)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cemlyn Davies s sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001pl7r)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan.. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001pl7t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001lkb7)
Hanes unigryw Drws y Coed

Rhaglen arbennig yn craffu ar hanes unigryw ardal Drws y Coed yn Nyffryn Nantlle. O fewn milltir a hanner yn unig cawn hanes dau waith copr, chwalu capel gan graig enfawr, sect grefyddol yn ymsefydlu yno, tylwyth teg a brodor o'r ardal yn sefydlu Sinn Fein yn Iwerddon.

Yn y cwmni mae Huw Hughes, Linor Roberts, Huw Jones, Bob Morris, Karen Owen, Alwyn Jones a Robin Williams.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001pl7w)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001pl7y)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 16 AUGUST 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001pl80)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001pl82)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001pm1d)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001pm1g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001pl8d)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001pl8g)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001pl8j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001pl8m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001pl8p)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001pl8r)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001pl8t)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 17 AUGUST 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001pl8w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001pl8y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001pl6v)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001pl71)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001pl75)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Aled Hughes (m001pl60)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb gyda Sara Gibson yn sedd Aled Hughes. Topical stories and music with Sara Gibson sitting in for Aled Hughes.


THU 11:00 Bore Cothi (m001pl62)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001pl64)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001pl66)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001pl6b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001lkb9)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001pl6g)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001pl6l)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 18 AUGUST 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001pl6q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001pl6x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001plc5)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001plch)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Dom James (m001plcx)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001pld6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001pldg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001pldp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001pldx)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001plf3)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.