SATURDAY 22 JULY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntmj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ntml)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001p0b2)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001p084)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001p086)
Yr awdur Manon Steffan Ross sy'n dewis Caneuon Codi Calon; straeon y we gan Trystan ap Owen; a hel atgofion am y flwyddyn 2001.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001p088)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001p08b)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001p08d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 23 JULY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001p08g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001p08j)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001p093)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001p095)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol ar fore Sul yng nghwmni'r cyfanosddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001p097)
Eileen Davies, Archddiacon Aberteifi

Oedfa ar drothwy Sioe Amaethyddol Cymru dan arweiniad Eileen Davies, Archddiacon Aberteifi, gyda chymorth Nia Evans.

Thema'r Oedfa yw 'gwelodd Duw fod popeth yn dda' a stiwardiaeth dynoliaeth dros y cread. Trafodir rhinweddau amaethu da, datblygiadau ym myd amaeth, cymuned a pherthynas pobl a'i gilydd yn ogystal â'r cyfrifoldeb i ofalu am y cread.

Mae Nia Evans yn darllen o lyfr Genesis, Salm 104 ac Efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001p099)
Pererindota i Dyddewi, ffermio a bardd-bregethwr cyfoes

John Roberts yn trafod:

Pererindota i Dyddewi, wrth i'r Gadeirlan ddathlu 900 mlynedd ers i'r Pab gyhoeddi fod dwy daith i Dŷ Ddewi cystal ag un bererindod i Rufain, gydag Angharad James. Hefyd sgwrs gyda Meirion Wynn Jones, cyfansoddwr darn corawl newydd a gomisiynwyd ar gyfer yr achlysur.

Ffermio ar drothwy'r Sioe Fawr yn Llanelwedd gyda Wyn Thomas (Tir Dewi) a Llewelyn Moules Jones.

A dod i adnabod Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Bedyddwyr, fel bardd-bregethwr cyfoes.


SUN 13:00 Cofio (m001p09c)
Cofio Dai Jones, Llanilar

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy ac yn wythnos y Sioe Fawr yn Llanelwedd, teyrnged i Dai Jones, Llanilar.

Dai Jones yn trafod straeon di-ri am Sion a Sian, Cefn Gwlad, Noson Lawen ac Ar Eich Cais; a Jenny Ogwen yn cofio cyd-weithio gyda Dai.

Hefyd, Geraint Lloyd yn talu teyrnged iddo; a Dai yn sgwrsio gyda Charles Arch, Hywel a Nia, Beti George a Picton Jones.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001p09f)
Elen Wyn yn cyflwyno

Mae Elen Wyn yn ymweld ag un o wyliau gwerin mwyaf Cymru, sef Sesiwn Fawr Dolgellau, yn ogystal â dod i adnabod yr awdur o Fôn, Mared Lewis.

Mae Elen hefyd yn trafod celfyddyd 'celf latte', tra bod Ffion Dafis yn sgwrsio gyda'r artist Catrin Williams am ei harddangosfa newydd yng Nghwt Tatws, Tudweiliog, sy'n cyd-fynd gyda'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llŷn ac Eifionydd.

Ydach chi wedi meddwl beth sydd gwneud cyfeilydd da? Beth yw’r heriau? Beth yw’r apêl . . . mae dwy o'r goreuon yn y maes, Annette Bryn Parri a Kim Lloyd Jones, yn trafod.

Ac mae'r artist, y bardd a'r llenor Sarah Wheeler yn galw heibio i drafod yr hyn sydd yn ei hysgogi hi yn gelfyddydol.


SUN 16:00 Clonc (m001p09h)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001p09k)
Emynau ein prifeirdd: rhaglen 1

Wrth baratoi at yr Eisteddfod Genedlaethol R. Alun Evans sy`n bwrw golwg ar emynau gan rai o`n prifeirdd.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001p09m)
Medal Carnegie

Yn gwmni i Dei mae Manon Steffan Ros, enillydd Medal Yoto Carnegie, sy'n dewis ei hoff gerdd.

Trafod y bardd Ogwenydd mae Gwen Angharad Gruffudd, tra bod yr Athro Mari Catrin Jones yn egluro pam ei bod yn ceisio achub iaith hynafol ynys Jersey.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001p09p)
Mared Rand Jones

Gwestai Beti George yw Mared Rand Jones sydd wedi cychwyn ar ei rôl newydd fel Prif Weithredwr Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru ers Ionawr 2023.

Magwyd Mared ar fferm laeth, Llanfair Fach, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan.

Mynychodd Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan ac yna Coleg y Drindod lle enillodd radd yn y Gymraeg ac Astudiaethau Theatr.

Mae Mared yn mwynhau actio ac yn aelod o gwmni actio Theatr Felinfach ac yn actio’r cymeriad 'PC Wpsi Deisi' yn y pantomeim Nadolig blynyddol.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001p09r)
Dros yr Aber a'r Tir Mawr

Dros yr Aber a'r Tir Mawr yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete for a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001p09t)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001p09w)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 24 JULY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001p09y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001p0b0)
Rhys Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Rhys Griffiths yn lle John Hardy. Early breakfast with Rhys Griffiths sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001p0b7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001p0bd)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig gyda Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music with Sarah Wynn Griffiths sitting in for Lisa Gwilym.


MON 11:00 Bore Cothi (m001p0bl)
Mae Shân yn y Sioe!

Mae Shân yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, yn sgwrsio efo'r ymwelwyr sydd yno i fwynhau, a'r cystadleuwyr sydd yno i ennill!

Trystan Lewis sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni, a chawn berfformiad byw gan Trio.


MON 13:00 Dros Ginio (m001p0bs)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Tudur Owen (m001p0bx)
Sioe Frenhinol Cymru 2023

Tudur a'r criw yn fyw o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Tudur visits the Royal Welsh Show in Builth Wells.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001p0c1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001p0c5)
Troi'r Tir o'r Sioe Fawr

Episode 1

Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad gyda Terwyn Davies yn cyflwyno'n fyw o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001p0c9)
Y sacsoffon

Trafod popeth yn ymwneud â'r sacsoffon gyda Edwin Humphries ac Alys Williams, gyda thraciau wedi eu dewis gan gymuned Nos Lun.


MON 21:00 Caryl (m001p0cg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 25 JULY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001p0cr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001p0cy)
Rhys Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Rhys Griffiths yn lle John Hardy. Early breakfast with Rhys Griffiths sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001p0b4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001p0b8)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig gyda Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music with Sarah Wynn Griffiths sitting in for Lisa Gwilym.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001p0bf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001p0bm)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001p0bt)
Catrin Angharad yn cyflwyno yn fyw o faes Sioe Llanelwedd

Catrin Angharad yn cyflwyno yn lle Ifan yn fyw o faes Sioe Llanelwedd. Catrin Angharad is sitting in for Ifan live from the Royal Welsh Show.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001p0by)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Troi'r Tir (m001p0c2)
Troi'r Tir o'r Sioe Fawr

Episode 2

Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad gyda Terwyn Davies yn cyflwyno'n fyw o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001p0c8)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001p0cf)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 26 JULY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001p0cp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001p0cx)
Llyr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Llyr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Early breakfast with Llyr Griffiths-Davies sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001p0dx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001p0f0)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig gyda Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music with Sarah Wynn Griffiths sitting in for Lisa Gwilym.


WED 11:00 Bore Cothi (m001p0f4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001p0f8)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001p0fb)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001p0fd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Troi'r Tir (m001p0fg)
Troi'r Tir o'r Sioe Fawr

Episode 3

Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad gyda Terwyn Davies yn cyflwyno'n fyw o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001p0fl)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001p0fq)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 27 JULY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001p0fv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001p0g0)
Llyr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Llyr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Early breakfast with Llyr Griffiths-Davies sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001p0d1)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001p0d3)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig gyda Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music with Sarah Wynn Griffiths sitting in for Lisa Gwilym.


THU 11:00 Bore Cothi (m001p0d7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001p0d9)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001p0dc)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001p0df)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001p09p)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001p0dk)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001p0dp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 28 JULY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001p0ds)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001p0dv)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001p0fk)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001p0fp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001p0ft)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001p0fy)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001p0g2)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 16:30 Clonc (m001nthm)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001p0g4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001p0g6)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001p0g8)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.