SATURDAY 15 JULY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001nmkf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001nmkq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001ntg3)
Molly Palmer: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer yn sedd Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer sitting in for Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001ntg7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001ntg9)
Yr actores Heledd Roberts sy'n dewis Caneuon Codi Calon; straeon y we gan Trystan ap Owen; y diweddara o Tafwyl gan Lisa Angharad a Rhys Gwynfor; a hel atgofion am y flwyddyn 1998.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001ntgc)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001ntgf)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau, gyda Terwyn Davies yn lle Marc Griffiths.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001ntgh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 16 JULY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntgk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001ntgm)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001ntgq)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001ntgv)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol i'ch swyno ar fore Sul yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001nth1)
Angharad James, Tyddewi

Gwasanaeth dan ofal Angharad James, Tyddewi ar thema pererindod â hithau newydd ddechrau ar ei gwaith fel Canon Bugeiliol dros y plwyf a phererinion yn eglwys Gadeiriol Tyddewi. Darllenir Salm 121 a rhan o'r Bregeth ar y Mynydd a phwysleisir y budd ysbrydol, meddylion a chorfforol o gerdded pererindod.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001nth7)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod Cranogwen gyda Jane Aaron; sgwrs am G.O. Williams gydag Enid Morgan - ac ambell ddyfyniad o gyfweliad gyda G. O. Williams; a thrafod deiseb heddwch merched Cymru 1923 gyda Meg Elis.


SUN 13:00 Cofio (m001p4ln)
Gorffennaf

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy ar y thema Gorffennaf.

Aneira Thomas sy'n sôn am fod yn fabi cynta y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol nol yng Ngorffennaf 1948; a Lyn Ebenezer sy'n trafod bywyd Ruth Ellis, y ferch dwetha i gael ei chrogi ym Mhrydain a hynny nôl yng Ngorffennaf 1955.

Hefyd, Sian Thomas, Rhys Jones a Mair Garnon James sy'n trafod dogni a ddaeth i ben yng Ngorffennaf 1954; Geraint Evans sy'n sôn am Nostradamus a farwodd yng Ngorffennaf 1566; a Catrin Rutherford sy'n cofio Trychineb Penmaenpool yng Ngorffennaf 1966.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001nthh)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. A look at the arts scene in Wales and beyond, presented by Ffion Dafis.


SUN 16:00 Clonc (m001nthm)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001ntgx)
Bethlehem, Gwaelod y Garth: rhaglen 2

Delwyn Siôn yn cyflwyno perfformiadau gan Gantorion Bethlehem, Gwaelod y Garth. Hymns performed by Cantorion Bethlehem, Gwaelod y Garth.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001nthr)
Oedd Inigo Jones yn Gymro?

Gari Wyn sy'n trafod pont Llanrwst ac a oedd Inigo Jones yn Gymro 450 o flynyddoedd ers ei enedigaeth.

Hefyd, mae gan Katie Gramich, Bardd y Mis, gerdd arbennig ar gyfer y rhaglen; ac mae Ywain Myfyr, un o drefnwyr Sesiwn Fawr Dolgellau yn trafod ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001kw0n)
Al Lewis

Y canwr a'r cyfansoddwr Al Lewis sydd yn gwmni i Beti George.

Yn wreiddiol o Bwllheli, fe ymddangosodd Al, a’i gyfaill oes Arwel (Gildas) am y tro gyntaf ar ein sgrins teledu yn canu ‘Llosgi’ ar Cân i Gymru. Ers hynny mae wedi rhyddhau pump albwm yn y Gymraeg a dwy albwm Saesneg.

Mae'n trafod galar gyda Beti a sut y gwnaeth marwolaeth ei Dad yn ifanc newid cwrs ei fywyd. Mae hefyd yn sôn am ei gyfnod yn Nashville a Llundain.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001nthw)
Talwrn Tafwyl

Talwrn Tafwyl 2023. Cyfle i fwynhau dau dîm o feirdd yn cyflwyno eu cerddi i’r Meuryn, y Prifardd Ceri Wyn Jones. Beirdd Caerdydd a Chaerfyrddin sydd yn herio’i gilydd eleni.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001ntj0)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001ntj5)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 17 JULY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntj9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001ntjc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001ntk7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001ntk9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001nthb)
Ymweliad a'r ardd efo Adam, a chawn glywed hanes diweddaraf Tomato Cothi; a Trystan Lewis sydd efo Munud i Feddwl.

Hefyd, sgwrs efo Meryl Davies sy'n caei ei hurddo i'r Orsedd eleni; ac Andrew Môn Hughes sy'n sgwrsio am ei ddiddordeb yn y grŵp pop poblogaidd y Bee Gees, a sut y mae hynny wedi arwain at gyhoeddi dwy gyfrol am hanes y grŵp.


MON 13:00 Dros Ginio (m001nthg)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001nthl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001nthq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001p4ln)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001nthv)
Bwca ac 'Elvis Rock'

Bwca ac 'Elvis Rock' gyda Hannah a Steff o'r band.


MON 21:00 Caryl (m001nthz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 18 JULY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntj4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001ntj8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001ntjm)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001ntjr)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001ntjl)
Andrew Tamplin sy'n trafod ffyrdd o wneud wythnosau’r haf yn llai o straen; a'r Parch. Manon Ceridwen James efo Munud i Feddwl.

Hefyd, Alison Huw sy'n trafod coginio gyda rhuddygl (neu radish); a sgwrs am hanes Coleg Norland yng Nghaerfaddon - coleg sy’n arbenigo mewn hyfforddi gofal plant.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001ntjq)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ntjv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001ntjx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001nthr)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001ntjz)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ntk1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 19 JULY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntk3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001ntk5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001ntll)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001ntlq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001ntlb)
Ffion Mai sy’n sgwrsio am ofalu am yr ewinedd dros yr haf; Munud i Feddwl yng nghwmni Jill-Hailey Harris; a sgwrs am ddathliadau diweddar Cor Trelawnyd.


WED 13:00 Dros Ginio (m001ntld)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001ntlg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001ntlk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001nthw)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001ntlp)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001ntlt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 20 JULY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntlw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001ntly)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001ntl0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001ntl2)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001ntl4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001ntkh)
Rhagor o drysorau archif BBC Cymru gan Hywel Gwynfryn; a Munud i Feddwl yng nghwmni Sian Northey.

Hefyd, ymweliad efo Capel y Tabernacl, Caerdydd i sgwrsio efo dau organydd sy’n edrych ymlaen at berfformiad go arbennig.


THU 13:00 Dros Ginio (m001ntkk)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001ntkm)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Catrin Angharad yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001ntkp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001kw0n)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001ntkr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001ntkt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 21 JULY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001ntkw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001ntky)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001ntmn)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001ntm2)
Shelley Rees a Steffan Rhys Hughes yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Steffan Rhys Hughes yn cyflwyno yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley Rees and Steffan Rhys Hughes.


FRI 11:00 Dom James (m001ntmq)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001ntm6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001ntm8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 16:30 Clonc (m001nm81)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001ntmb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001ntmd)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001ntmg)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.