SATURDAY 01 JULY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001n8sj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001n8sv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001nfjf)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001nffv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001nffx)
Caneuon Codi Calon Dan Williams o'r grŵp HUDO, a gŵyl Ogi Ogi Ogwr

Dan Williams o'r grŵp HUDO yn dewis Caneuon Codi Calon, a straeon y we gan Trystan ap Owen. Edrych mlaen at Ŵyl Ogi Ogi Ogwr efo Mei Gwynedd a hel atgofion am y flwyddyn 2002.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001nffz)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001nfg3)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001nfg7)
Kris Hughes yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Kris Hughes yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Kris Hughes sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 02 JULY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfg9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001nfgc)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001nfd2)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001nfd8)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol i'ch swyno ar fore Sul yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001nfdd)
Medi James, Aberystwyth

Gwasanaeth yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru, dan ofal Medi James, Aberystwyth. A service for Radio Cymru listeners.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001nfdj)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod:-

Maddeuant mewn bywyd cyhoeddus gyda Ben Lake a Mallt Morgan yn sgil y Brecwast Gweddi Seneddol blynyddol.

Gwerthu capeli, ac Undeb yr Annibynwyr gydag Ifan Alun Puw.

Cenhadaeth gyda Mallt Morgan ac Ifan Alun Puw gan roi sylw i Frecwast i ddynion gynhelir yn Talsarnau (sgwrs gyda Dewi Tudur Lewis, Eifion Jones a Patrick Young).

A thaith fecis noddedig Cymorth Cristnogol gydag Andrew Sully.


SUN 13:00 Cofio (m001nfdn)
Diwrnod Annibyniaeth Unol Daleithiau America

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy a gan bod Diwrnod Annibyniaeth yr Unol Daleithiau ar y gweill dyna yw'r thema.

Nia Roberts, Caryl Parry Jones, Dewi Pws a Ifan Gruffydd yn defnyddio enwau taleithiau yr Unol Daleithiau yn rownd y geiriau mwys.

Dr Bill Jones sydd yn rhoi hanes y Cymry wnaeth ymfudo i Scranton, Pennsylvania.

Emrys Jones yn talu teyrnged i John Wayne.

T. Gwynn Jones yn adrodd ei gerdd i Madog yn 1943.

Mary Vaughan Jones yn rhoi hanes John Evans, Waunfawr a wnaeth ddangos y ffordd i Meriwether a Lewis.

Joan Owen Mandry yn disgrifio Americaniaid.

Gwilym Owen yn adrodd o etholiad Arlywyddol 1984 rhwng Reagan a Mondale.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001nfds)
Cyfrol newydd Tegwen Bruce-Deans, sioe lwyfan 'Jemima', Gŵyl Serameg Ryngwladol Cymru a hanes Myrddin Wyllt.

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Mae Ffion yn cael cwmni bardd buddugol cadair Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr eleni, sef Tegwen Bruce-Deans a'i chyfrol newydd o farddoniaeth - 'Gwawrio', yn ogystal ag adolygiad o sioe lwyfan 'Jemima', Theatr Arad Goch, a hynny gan y cyflwynydd a'r actores Megan Llŷn.

Gŵyl Serameg Ryngwladol Cymru yn Aberystwyth sydd yn cael sylw Rhiannon Gwyn a Ffion Rhys, tra bod Twm Morys a Gwyneth Glyn yn galw heibio am sgwrs am eu cynhyrchiad yr wythnos nesaf yn Y Galeri, Caernarfon am hanes Myrddin Wyllt.

Mae sylw hefyd i boblogrwdd cyrsiau celf yng Ngholeg Menai, Bangor a Choleg Meirion Dwyfor, Dolgellau.


SUN 16:00 Fy Stori Fawr (m001nfdx)
Stori fawr Sion Jenkins, Vaughan Roderick, ac Elen Wyn

Gwenfair Griffith yn holi tri newyddiadurwr am straeon sydd yn parhau yn arwyddocaol iddynt.

Sion Jenkins yn trafod stori am y diwydiant rhyw yng Nghymru a 'sex for rent'.

Vaughan Roderick yn trafod achos llys yng Ngaerdydd a phump wedi eu cyhuddo o osodiad ffrwydron a chynllwynio, daeth yn amlwg fod yr heddlu wedi cyflwyno tystiolaeth annilys.

Elen Wyn yn trafod trawsblaniad aren i Mali Elwyn yn ystod cyfnod Covid, roedd ei brawd Morgan Elwy yn rhoi aren i'w chwaer.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001nff0)
Cymanfa Aberteifi

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o Gymanfa Aberteifi. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001nff2)
Hen Ganeuon Newydd

Gwenan Gibbard sy'n trafod ei chasgliad diweddaraf o ganeuon gwerin 'Hen Ganeuon Newydd', tri bardd sydd wedi cael eu hanghofio o'r ail ganrif ar bymtheg yw pwnc Dafydd Glyn Jones yn ei gyfrol 'Tri Hen Brydydd' tra bod Huw Antur, ar ei ymddeoliad fel pennaeth Gwersyll Glanllyn, yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001nff4)
Dr Owain Rhys Hughes

Gwestai Beti George ydi Dr Owain Rhys Hughes - llawfeddyg a pherchennog cwmni Cinapsis, meddalwedd sydd yn rhoi cymorth i feddygon a chleifion i gael diagnosis yn gynt.

Wedi ei fagu ym Mhenmynydd ger Porthaethwy, aeth i Gaerdydd i astudio meddygaeth, a dewisodd fynd yn llawfeddyg gan ei fod yn mwynhau anatomi pan yn y Coleg. Yn ystod ei flwyddyn olaf yn y coleg cafodd y cyfle i fynd i weithio i Boston yn yr Unol Dalaethiau ar ôl cael cymrodoriaeth i Harvard. Mae'n mwynhau dringo yn ei amser sbâr.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001nff6)
Tir Iarll ac Y Glêr

Timau Tir Iarll ac Y Glêr sydd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001nff8)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001nffb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 JULY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001nffd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001nffg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001nfkc)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001nfkh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001nfgz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001nfh3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001nfh8)
Mari Gwilym yn westai

Mari Gwilym sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, gan roi'r byd yn ei le gyda'i newyddion diweddaraf - a straeon difyr.

Hefyd, sgwrs gyda phrif leisydd y grŵp Dadleoli, Efan Williams, gan mai'r gân Haf i Ti yw Trac yr Wythnos ar Radio Cymru yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001nfhd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001nfdn)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001nfhj)
Ffilm arswyd The Wyrm of Bwlch Pen Barras

Ffilm arswyd The Wyrm of Bwlch Pen Barras gyda'r awdur a'r cyfarwyddwr Craig Williams. Ffilm 'folk horror' gyda Bryn Fôn yn y brif ran a cherddoriaeth gan Daf a Cian o’r Super Furries.


MON 21:00 Caryl (m001nfhn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 04 JULY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfhq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001nfhs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001nfjg)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001nfjj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001nfjl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001nfjn)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001nfjq)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001nfjs)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001nff2)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001nfjv)
Abel Selaocoe a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Georgia Ruth ac Elen Ifan sy'n mwynhau cyngerdd arbennig sy'n cwmpasu traddodiadau cerddorol eang Affrica: gyda virtuoso y soddgrwth o Dde Affrica Abel Selaocoe, Simo Lagnawi, y triawd Chesaba a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.


TUE 21:00 Caryl (m001nfjy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 05 JULY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfk2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001nfk6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001nfgk)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001nfgm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001nfgr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001nfgw)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001nfh0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001nfh4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001nff6)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001nfh7)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001nfhc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 06 JULY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfhh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001nfhm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001nfml)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001nfmv)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001nfn3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Traciau Haf 2023 (m001nfnc)
Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin a Gŵyl Car Gwyllt, Blaenau

Rhestr Chwarae Artistiaid Gŵyl Canol Dre a Gŵyl Car Gwyllt 2023. A playlist by artists performing at Gŵyl Canol Dre and Gŵyl Car Gwyllt 2023.


THU 11:00 Bore Cothi (m001nfnf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001nfnl)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001nfnp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001nfnr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001nfnt)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001nfny)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001nfp2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 07 JULY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfp4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001nfp6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001nflh)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001nfkw)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001nfls)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001nfl3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001nfl7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001nfld)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001nflp)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001nflz)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.