SATURDAY 24 JUNE 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001n084)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001n08f)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001n789)
Molly Palmer: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer yn sedd Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer sitting in for Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001n78c)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001n78f)
Y gyflwynwraig Eleri Sion sy'n dewis Caneuon Codi Calon; straeon y wê gan Trystan ap Owen; a hel atgofion am y flwyddyn 1993.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001n78j)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001n78n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001n78s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 JUNE 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001n78w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001n78y)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001n798)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001n79b)
Robat Arwyn

Y cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn gyda ei ddewis o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul hamddenol yn yr haf.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001n79d)
Hedd Ladd Lewis, Boncath

Gwasanaeth dan arweiniad Hedd Ladd Lewis, Boncath ar thema ‘Ffyrdd hyfryd yw ei ffyrdd a heddwch sydd ar ei holl lwybrau,' adnod o lyfr y Diarhebion. Mae'r Oedfa yn trafod yr angen i roi gweithredu tangnefedd yn ganolog ym mywydau pobl. Darllenir o I Corinthiaid 13 ac efengyl Mathew gan Mallt Ladd Lewis.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001n79g)
Trafod amrywiaeth, heddychiaeth a chroeso i ffoaduriaid,

John Roberts sy'n trafod sut mae parchu amrywiaeth ond gan osgoi bod yn nawddoglyd gyda Natalie Jones; a heddychiaeth gyda Guto Prys ap Gwynfor a'i fab Mabon ap Gwynfor ar drothwy Undeb yr Annibynwyr.

Hefyd, cenhadaeth gyda Rosa Hunt yn dilyn cyfafod Undeb y Bedyddwyr yng Nghaerdydd; a chroeso Cymreig i ffoaduriaid gyda Gwennan Higham yn dilyn cynhadledd Ieithoedd Lleiafrifol yng Nghaerfyrddin.


SUN 13:00 Cofio (m001n79j)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy a'r Arfordir yw'r thema.

Margaret Owen a Margaret Roberts sy'n egluro'r grefft o weu moresg i Harri Parri yn 1977; Parch W. Rhys Nicholas yn crwydro tref glan môr Porthcawl; a Dyfed Ellis Gruffydd sy'n darganfod olion tir ym Mae Ceredigion.

Aled Eames a'i ddiddordeb ym mywyd y môr; Walter Williams o Sarn, Pwllheli yn cofio bwrlwm Nant Gwrtheyrn; ac Yr Athro Stephen J Williams a'i wraig Ceinwen yn disgrifio'r profiad o deithio ar dren bach y Mwmbwls.

Hefyd, Mary Thomas o Dudraeth sy'n cofio dyddiau ei thad-cu yn gipar ym mhlasdy Llwyn Gwair; ac Evan Owen o Moelfre oedd yn un o arwyr Bad Achub yr RNLI.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001n79l)
Ffion Dafis a'i gwesteion sy'n trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Sgwrs gyda Emyr Gruffydd, sydd wedi cyfieithu nofel 'Llyfr Glas Nebo' gan Manon Steffan Ros i'r Gatalaneg; ac Elin Haf Gruffydd Jones sy'n ystyried y berthynas rhwng ysgrifennu, cyfieithu ac addasu, a dylanwad amlieithrwydd ar ein llenyddiaeth dwyieithog.

Lily Beau sy'n ymweld â chast cwmni Opera Cenedlaethol Cymru ar drothwy eu cynhyrchiad diweddaraf o opera 'Candide' gan Bernstein; yr actores a'r dramodydd Lowri Palfrey sy'n sgwrsio am ei ffilm fer 'Hêri'; a sgwrs efo Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Steffan Donnelly, flwyddyn union ers ei benodiad.

Hefyd, mae Ffion yn ymweld â'r cerflunydd Manon Awst yn ei stiwdio newydd yng Nghaernarfon a hithau newydd ennill ysgoloriaeth gan yr 'Henry Moore Foundation'; a'r darlithydd ac awdur Gareth Evans-Jones sy'n sgwrsio am brosiect digidol llenyddol 'Couterpoint'.


SUN 16:00 Fy Stori Fawr (m001n79n)
Rhodri Llywelyn, Helen Llewelyn a Nia Thomas

Gall gohebu adael ei farc. Dyma rai o leisiau newyddiadurol adnabyddus Cymru yn trafod eu stori fawr nhw gyda Gwenfair Griffith:

Adrodd hanes y ddaeargryn yn Nhwrci a Syria 2023 gyda Rhodri Llywelyn.

Hanes damwain car yn ardal Port Talbot gyda Helen Llewelyn.

A gohebu ar glwy’ traed a'r genau yng Nghymru gyda Nia Thomas.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001n79q)
Teulu: Rhaglen 3

Euros Rhys yn cyflwyno`r drydedd raglen o gyfres fer am aelodau o`r un teulu sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001n79s)
Cofio Iwan Bryn

Yn gwmni i Dei mae Dewi Davies, Arwel Emlyn Jones a Beryl Griffiths sydd wedi cyhoeddi cyfrol o gerddi y diweddar Iwan Bryn Williams, cyn bennaeth Ysgol y Berwyn y Bala.

Mae Rebecca Thomas yn ail ystyried nofelau hanesyddol Rhiannon Davies Jones ac mae Dei yn cael ei dywys o amgylch rhai o fynwentydd ardal Bangor gan Howard Huws sydd wedi astudio'r cerddi ar y cerrig beddi yno.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001n79v)
Richard Hughes

Arbenigwr ar gyfrifiaduron a mathemateg o Gaernarfon yw Richard Hughes, gwestai Beti George. Mae'n rhaglennydd cyfrifiadureg ac wedi gweithio ar systemau gweithredu ym meysydd awyr Heathrow a Charles de Gaulle. Mae wedi dysgu 10 o ieithoedd cyfrifiadurol megis IBM Assembler, Cleo, Cobol, Fortran, Algol a'r C, C+ ac ati ac wedi ysgrifennu sawl rhaglen gyfrifiadurol ei hun. Bu'n gyrru lori, yn gwneud cyfrifiadur ar gyfer y ffilm Billion Dollar Brain efo Michael Caine yn y 60'au ac mae'n mwynhau chwarae'r ffliwt ac yn dyfarnu snwcer. Mae'n byw ers blynyddoedd bellach yn yr Almaen.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001n79x)
Tir Mawr a Caernarfon

Tir Mawr a Caernarfon yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001n79z)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001n7b1)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 26 JUNE 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001n7b3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001n7b5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001n7h5)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001n7h9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001n7hd)
Sgwrs gyda Carrie Rimes am ei llwyddiant yn gwneud caws; a Rhian Medi sy’n cynnig Munud i Feddwl.

Hefyd, Elen Jones sy'n sgwrsio am brosiect arbennig sy’n casglu gwaddol cerddorol ardal Dinefwr; a stafelloedd molchi sy’n cael sylw’r arbenigwr cynllunio tai, Robert David.


MON 13:00 Dros Ginio (m001n7hg)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001n7hk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001n7hp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001n79j)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001n7ht)
Gwerthfawrogi Di-Gwsg gan Sian James

Gwenan Gibbard sy'n cynnig gwerthfawrogiad o albym Di-Gwsg gan Sian James.


MON 21:00 Caryl (m001n7hy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 27 JUNE 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001n7j1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001n7j7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001n7mt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001n7n9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001n7ns)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001n7p3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001n7pc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001n7pl)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001n79s)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001n7pt)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001n7q1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 28 JUNE 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001n7qc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001n7qk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001n7x0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001n7xj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001n7vb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001n7vp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001n7w4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001n7wn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001n79x)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001n7x4)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001n7xm)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 29 JUNE 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001n7xz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001n7y7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001n8qv)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001n8rf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001n8ry)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001n7q9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001n7qn)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001n7r0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001n7rb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001n79v)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001n7rl)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001n7rt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 30 JUNE 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001n7s3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001n7sg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001n8wf)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001n8pl)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001n8x1)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001n8q7)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001n8qj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001n8qy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001n8rj)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener gyda Geraint Hardy yn sedd Lauren Moore. Friday night music with Geraint Hardy sitting in for Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001n8s1)
Kris Hughes yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Kris Hughes yn lle Ffion. Music to start the weekend with Kris Hughes sitting in for Ffion Emyr.