SATURDAY 17 JUNE 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001msgj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001msgn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001mzvv)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001mzvx)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001mzvz)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Y gyn-beldroedwraig Cath Morgan yn dewis Caneuon Codi Calon, straeon y we gan Trystan ap Owen ac edrych ymlaen at Pride Cymru yng Nghaerdydd efo Gethin Bickerton.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001mzw1)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001mzw3)
Lorna Prichard yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn gyda Lorna Prichard yn lle Marc. Music old and new with Lorna Prichard sitting in for Marc.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001mzw5)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 18 JUNE 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001mzw7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001mzw9)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001mzwk)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001mzwm)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol ar gyfer bore Sul gan y cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001mzwp)
Elin Owen a chriw pererindod Cadfan

Elin Owen yn arwain Oedfa am lwybr pererindod Cadfan o Dywyn, Meirionydd i Ynys Enlli. Darllenir cerddi gan Sian Northey a Sion Aled Owen a cheir darlleniad o efengyl Luc.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001mzwr)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod:
Unigrwydd a chapeli ac egwysi agored gyda Nia Wyn Morris ac Elin Maher. Penwythnos Pride a phererindod i Rufain gyda Sion Rhys Evans. A heddychwyr Preseli yn cofio 75 mlynedd ers yr ymgyrch i warchod y lle rhag troi yn dir ymarfer i'r fyddin gyda Hefin Wyn.


SUN 13:00 Cofio (m001mzwt)
Tadau

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy a Tadau yw'r thema.

Hywel Teifi Edwards yn cofio ei dad yn dychwelyd o'r rhyfel.

Rhiannon Gregory yn hel atgofion am ei thad, y diddanwr Ieuan Rhys Williams.

Megan Lloyd George yn cofio ei thad David Lloyd George.

Sera Cracroft yn cofio ei thad yn brifathro arni.

Rachel Thomas yn cofio ei thad yn mynd â hi i Eisteddfodau.

John Gwilym Jones yn hel atgofion o gwpwrdd cornel ei dad.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001mzww)
Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Artist Ifanc yr Urdd

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni Llyr Evans, enillydd Ysgoloriaeth Gelf Artist Ifanc yr Urdd yn yr Eisteddfod yn Llanymddyfri yn ddiweddar. Prosiect perfformio mewn neuaddau pentrefi a chanolfannau cymunedol Synfonia Cymru sydd yn cael sylw Mari Grug tra bod Iola Ynyr a Sioned Medi yn galw heibio i sgwrsio am brosiect celfyddydol hynod gyffrous 'Mwy i Mi'.

 hithau'n benwythnos ffeinal cystadleuaeth Canwr y Byd yng Nghaerdydd, y cerddor Alwyn Humphreys sydd yn trafod y llais fel offeryn ac yn holi a ydy lleisiau ifanc yn cael eu hyfforddi yn ormodol y dyddiau yma?

Rhys Lloyd Jones sydd yn sgwrsio am rai o bosteri a gwaith celf chwedlonol a wnaed gan Stuart a Lois Neesham o argraffdy Enfys sy'n rhoi cipolwg ar y sîn gerddorol ym Mangor yn y 1970au.

Ac yn trafod crefft yr awdur cysgodol mae Aled Jôb ac Elinor Wyn Reynolds.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001mzwy)
Un Nos Ola Leuad

Pennod 2

Nofel am blentyndod a cholli diniweidrwydd yw Un Nos Ola Leuad wrth i fachgen ifanc orfod dygymod â sawl profedigaeth a phrofiadau - y mwyaf o'r rhain yw salwch meddwl ei fam.

Cast
Bachgen Hŷn - Owen Alun
Mam - Rhian Blythe
Huw Hŷn - Gwion Morris Jones
Elis Ifans - Richard Elfyn
Nain - Judith Humphreys
Jini Bach Pen Cae - Lois Meleri-Jones

Dylunydd Sain - Nigel Lewis
Cydlynydd Cynhyrchiad - Eleri Sydney McAuliffe

Mae fersiwn Saesneg o'r ddrama hon ar Radio 4 ar Fehefin 4ydd am 3.00 y.h. ac ar BBC Sounds wedi hynny.

Cyd-gynhyrchiad BBC Radio Cymru/Radio 4 a BBC Radio Wales, wedi ei gyfarwyddo gan Ffion Emlyn ac Emma Harding.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001mzx0)
Teulu: Rhaglen 2

Euros Rhys yn cyflwyno`r ail raglen o gyfres fer am aelodau o`r un teulu sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001mzx2)
Teithio, arolygu ysgolion a gwerthu llyfrau

Yn gwmni i Dei mae Ian Parri sy'n trafod ei daith ar hyd arfordir gorllewinol Iwerddon yn ei lyfr 'Gwyddeldod'.

Hanes yr Arolygiaeth Ysgolion yng Nghymru yw pwnc Ann Keane tra bod Gwyn Sion Ifan yn dewis ei hoff gerdd wedi iddo gael ei anrhydeddu'n ddiweddar gan y Cyngor Llyfrau.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001mzx5)
Edward Morus Jones

Edward Morus Jones yw gwestai Beti George yr wythnos hon. Yn ystod ei sgwrs gyda Beti, mae'n trafod ei gartref fferm Eithin Fynydd yn Llanuwchllyn, ei gyfnod yn ysgolion yr ardal a chawn hanes y plant, Awen a Rhun ap Iorwerth a'i ddiweddar wraig Gwyneth.

Mae'n cofio cyfnod recordio Cwm Rhyd y Rhosyn gyda Dafydd Iwan a'r cyfnod yn canu gyda Mary Hopkin.

Ers 40 mlynedd mae wedi bod yn ymwneud â Chymru a’r byd ac eleni, cafodd ei anrhydeddu gan y sefydliad Cymru gogledd America, sef medal am ei gyfraniad ar hyd y blynyddoedd.
Bellach mae Edward wedi dechrau pennod newydd yn ei fywyd. Mae wedi ail briodi efo Mary, Americanes ac yn rhannu ei amser rhwng Llangristiolus ac yn Philadelphia.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001mzx9)
Dros yr Aber a Dwy Ochr i'r Bont

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001mzxf)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001mzxl)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 JUNE 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001mzxs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001mzxy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001n00k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001n00t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001n013)
Sulwyn Thomas yn 80!

Bore ma mae Shân yn sgwrsio efo’r darlledwr Sulwyn Thomas, wrth iddo ddathlu ei benblwydd yn 80 oed.

Rhian Medi sy’n cynnig Munud i Feddwl.

Eilir Owen Griffiths sy’n edrych nôl ar rownd derfynol Canwr y Byd 2023.

A sgwrs efo’r gantores Jessica Robinson yn dilyn ei llwyddiant yn y gystadleuaeth.


MON 13:00 Dros Ginio (m001n01j)
Cennydd Davies yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cennydd Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001n01x)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001n028)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Carl ac Alun (m001n02j)
Twrci v Cymru

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Twrci a Chymru. Carl and Alun look ahead to Turkey v Wales.


MON 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001n02s)
Twrci v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Twrci. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Turkey.


MON 22:00 Caryl (m001n034)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 20 JUNE 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001n03c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001n03q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001mzyy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001mzz5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001mzzc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001mzzk)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001mzzs)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001n003)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001mzx2)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001n00j)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001n00v)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 21 JUNE 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001n014)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001n01k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001n01s)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001n024)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001n02f)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001n02p)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001n02x)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001n038)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001mzx9)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001n03h)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofiwch Roswell (m001n03v)
Aberystwyth, diwedd y 60au. Mae myfyrwyr y coleg wedi bod yn diflannu un ar ôl y llall, a neb yn gwybod pam. Wrth i'r newyddiadurwr ifanc Geraint Jenkins geisio cyrraedd gwraidd y stori, buan y daw i sylweddoli y bydd y llwybr yn ei arwain i rywle rhyfeddach nag y gallai byth fod wedi'i ddychmygu.

Opera roc newydd gan y cyfansoddwr dihafal, Elfed Saunders Jones.


WED 22:00 Caryl (m001n048)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 22 JUNE 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001n04g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001n04n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001n066)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001n06h)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001n06w)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001n05c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001n05j)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001n05n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001n05q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001mzx5)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001n05s)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001n05w)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 23 JUNE 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001n060)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001n067)
Llyr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Llyr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001n09z)
Geraint Hardy: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001n061)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001n0b1)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001n06l)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001n06z)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001n078)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001n07k)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001n07w)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.