SATURDAY 10 JUNE 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001mkyh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001mkyn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001mssb)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001ms87)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001ms89)
Caneuon Codi Calon gyda Rhys ap Trefor

Yr actor Rhys ap Trefor yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a hel atgofion am y flwyddyn 1989.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001ms8c)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001ms8f)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001ms8h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 JUNE 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001ms8k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001ms8m)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001mscd)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001ms75)
Jessica Robinson

Rhifyn arbennig o Swyn y Sul yng nghwmni'r Soprano o Llandissilio, Jessica Robinson. Music for Sunday morning with Soprano, Jessica Robinson.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001ms77)
Jenny Garrard, Llanidloes

Oedfa dan arweiniad Jenny Garrard, Llanidloes yn trafod Philip, un o ddisgyblion yr Iesu. Pwysleisir fod Philip yn 'ddolen mewn cadwyn ... dolen rhwng pobl' yng ngeiriau Cardinal Newman. Gwelir Philip fel un oedd yn ennill pobl drwy ei gariad tuag atynt, nid trwy ddadl. Dangosir ef fel yr un oedd yn y lle cywir ar yr amser cywir ac yn olaf fel yr un nad yw'n blino rhannu y newyddion da ac sydd yn cyfarfod pobl am reswm penodol. Ceir darlleniadau o efengyl Ioan ac Actau yr Apostolion.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001ms79)
Trafod "iechyd yw iechyd y person cyfan", tlodi ac arweinwyr cymunedau

John Roberts yn trafod: - 'iechyd yw iechyd y person cyfan' yn sgil Cyngor y Celfyddydau yn creu Cwtsh Creadigol a meddygon yn anfon cleifion i wersi yoga, tlodi yn sgil adroddiad diweddaraf CAP sydd yn dangos tlodi ar gynnydd a ffigyrau yn dangos tlodi plant yn uchel iawn yng Nghymru ac arweinwyr cymunedol ac arweinwyr ysbrydol yn sgil creu Rhwydwaith Daniel Rowland.

Mae Dr Llinos Roberts, Anna Jane Evans a Rhodri Glyn yn trafod ynghyd.


SUN 13:00 Cofio (m001ms7c)
Y Jonesiaid

John Hardy yn ymweld a thema Y Jonesiaid.

Dai Jones yn Eisteddfota.

Glynne Jones, Pendyrus yn cofio y tro cynta iddo arwain côr.

Alun Williams yn trafod gyrfa canu Bessie Jones.

Aled Hughes yn gohebu o Noson Arbennig Jones, Jones a Jones o Ganolfan y Mileniwm.

Llio, Cara a Nest Morris Jones o Lanfairpwll yn sôn am eu tad Syr John Morris Jones.

Tegeryn Prytherch Jones yn olrhain achau ei deulu.

Gareth Vaughan Williams yr hanesydd o Wrexham yn trafod hanes y newyddiadurwr Gareth Vaughan Jones.

Tammy Jones neu Helen Wyn yn edrych nôl ar ei gyrfa canu.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001ms7f)
Addasu 'Un Nos Ola' Leuad' yn ddrama radio, adolygiad o 'Imrie' gan Nia Morais, a digwyddiadau dathliadau Cymru-Affrica

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Y dramodydd Rhiannon Boyle sy'n rhoi hanes ei haddasiad o nofel Caradog Pritchard, 'Un Nos Ola' Leuad', fel dramâu radio ar gyfer Radio Cymru, ac ar gyfer Radio 4. Adolygiad Cefin Roberts o'r ddrama 'Imrie' gan Nia Morais, cynhyrchiad diweddaraf Theatr y Sherman a Chwmni Frân Wen. Yr awdur Sian Melganell Dafydd gyda'i hegin nofel 'A'r Ddaear ar Ddim', i godi arian ar gyfer dioddefwyr daeargryn Twrci a Syria.

Crynhoi digwyddiadau dathliadau Cymru-Affrica yng Nghanolfan y Mileniwm yn ystod y penwythnos mae Lily Beau, gyda'r artist amryddawn Izzy Rabey yn sgwrsio am y prosiectau celfyddydol sydd ar y gweill. Mae Ffion hefyd yn cael cwmni Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, Dafydd Rhys.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001ms7h)
Un Nos Ola Leuad

Pennod 1

Nofel am blentyndod a cholli diniweidrwydd yw Un Nos Ola Leuad wrth i fachgen ifanc orfod dygymod â sawl profedigaeth a phrofiadau - y mwyaf o'r rhain yw salwch meddwl ei fam.

Cast
Bachgen Hŷn - Owen Alun
Bachgen - Ianto Clement-Evans
Mam - Rhian Blythe
Huw - Gruffudd Beech
Moi - Harri Bale
Meri Eirin/Mam Moi/Mrs Ifans – Judith Humphreys
Tad Wil Bach Plismon – Gwion Morris Jones
Preis Sgwl – Richard Elfyn

Dylunydd Sain - Nigel Lewis
Cydlynydd Cynhyrchiad - Eleri Sydney McAuliffe

Mae fersiwn Saesneg o'r ddrama hon ar Radio 4 ar Fehefin 4ydd am 3.00 y.h. ac ar BBC Sounds wedi hynny.

Cyd-gynhyrchiad BBC Radio Cymru/Radio 4 a BBC Radio Wales, wedi ei gyfarwyddo gan Ffion Emlyn ac Emma Harding.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001ms71)
Teulu: Rhaglen 1

Euros Rhys yn cyflwyno`r rhaglen gynta o gyfres fer am aelodau o`r un teulu sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001ms7l)
Cranogwen, Cadfan ac Edmwnd Prys

Yn gwmni i Dei mae Jane Aaron, awdur cyfrol ar Cranogwen, drannoeth dadorchuddio cofeb i'r wraig hynod hon. Taith Cadfan Sant i Ynys Enlli yw testun Siôn Aled a Sian Northey tra bod Densil Morgan yn canu clodydd Edmwnd Prys, cyfieithydd y Salmau Cân.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001ms7n)
Carwyn Graves

Beti George yn sgwrsio gyda Carwyn Graves awdur a hanesydd bwyd Cymru. Carwyn yw awdur 'Afalau Cymru' a'r gyfrol o ysgrifau am fwyd 'Welsh Food Stories'. Mae Carwyn newydd gychwyn ar swydd newydd yng Nghanolfan Tir Glas, Llanbed sy'n fenter newydd sbon ar y cyd â’r Brifysgol yn Llanbed. Maent yn ceisio creu canolfan arloesol o gwmpas bwyd cynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae’n bosib astudio bwyd os ydi rhywun yn awyddus i redeg tŷ bwyta neu astudio bwyd o safbwynt gwyddonol fel maetheg. Ond does dim cwrs wedi bod cyn hyn ar gyfer astudio bwyd o safbwynt diwylliannol. Sut mae tyfu bwyd ac adfer cymunedau – gweithio gyda’r sector amaeth. Mae cyrsiau fel hyn i’w cael yn yr Eidal – ond ddim ym Mhrydain.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001ms7q)
Y Ffoaduriaid a Manion o'r Mynydd

Y Ffoaduriaid a Manion o'r Mynydd sy'n cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol Y Talwrn. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001ms7s)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001ms7v)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 JUNE 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001ms7x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001ms7z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001msdd)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001msdk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001msbr)
Hanes taith arbennig Dorian Morgan o amgylch Ewrop, a sylw i rownd gyntaf cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd

Cwmni Dorian Morgan sydd newydd ddychwelyd wedi trip arbennig o amgylch Ewrop.
Munud i Feddwl yng nghwmni Rhian Medi.

Sylw i rownd agoriadol Cystadleuaeth Canwr y Byd yng nghwmni Eilir Owen Griffiths a Leah Marian Jones.


MON 13:00 Dros Ginio (m001msbw)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001msc0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001msc2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001ms7c)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001msc4)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001msc6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 13 JUNE 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001msc8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001mscb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001msgv)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001msgx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001msdb)
Alwyn Sion yn 70

Bore ma byddwn yn dathlu penblwydd y cyflwynydd Alwyn Sion yn 70 oed.

Munud i Feddwl yng nghwmni Cefin Roberts.

Sylw i ail rownd Cystadleuaeth Canwr y Byd yng nghwmni Eilir Owen Griffiths a Trystan Llyr Griffiths.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001msdj)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001msdn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001msds)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001ms7l)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001msdx)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001msf1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 14 JUNE 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001msf5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001msf9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001msb8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001msbd)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001msb2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001msb4)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001msb7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001msbc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001ms7q)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001msbl)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru yng nghwmni Sian Eleri yn lle Mirain Iwerydd. New Welsh music with Sian Eleri sitting in for Mirain Iwerydd.


WED 21:00 Caryl (m001msbq)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 15 JUNE 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001msbv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001msbz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001mscg)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001mscj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001mscl)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001mscn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001mscq)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001mscs)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001mscv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001ms7n)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001mscx)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001mscz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 16 JUNE 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001msd1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001msd3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001mskv)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001msfl)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001msl1)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001msfq)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001msfw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001msg0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Carl ac Alun (m001msg4)
Cymru v Armenia

Cyn i Gymru wynebu Armenia yn un o gemau rhagbrofol Euro 2024, mae Carl Roberts ac Alun Williams yng nghanol y cefnogwyr. Carl and Alun look forward to Wales v Armenia.


FRI 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001msg8)
Cymru v Armenia

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Armenia. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Armenia.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001msgd)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.