SATURDAY 20 MAY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001lxqy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001lxr0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001m3hq)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001m3hs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001m3hv)
Caneuon Codi Calon Gethin Bickerton ac Agofion am 1986

Yr actor Gethin Bickerton sy'n chwarae rhan Trystan yn Rownd a Rownd sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a hel atgofion am y flwyddyn 1986.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001m3hx)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001m3hz)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001m3j1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 21 MAY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001m3j3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001m3j7)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001m3nt)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001m3p3)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001m3p9)
Oedfa dan arweiniad Catrin Ann, ardal Llangadog

Oedfa dan arweiniad Catrin Ann, Llangadog a Bethlehem yn trafod porthi'r pum mil yn efengyl Ioan, gan bwysleisio gofal Iesu am ei ddilynwyr a'r her i ymateb i angen pan welir ef.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001m3pg)
Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia

John Roberts yn trafod :-
Wythnos ymwybyddiaeth Dementia gyda Hywel Wyn Richards sy'n rhannu ei brofiad o olfalu am ei wraig Dilys;
Yn sgil y cyhoeddiad fod cartref y Methodistiaid Hafan y Waun yn cael ei werthu ceir sgwrs gydag Irfon Roberts am y dasg o redeg cartref eglwysig;
Nofel newydd gan Nathan Munday "Whaling" - nofel am adwaith cymdeithas sydd yn ofni newid i ddigwyddiadau annisgwyl;
Ac mae Gwenfair Griffith yn holi pam fod siop Siopa Teg yng Nghaerdydd yn cau, beth sydd yn digwydd i Fasnach Deg?


SUN 13:00 Cofio (m001m3pn)
Mis Mai

Mae yna hen draddodiad o ganu carolau o gwmpas Calan Mai. Canu allan yn yr awyr agored yn hytrach na mewn capel neu eglwys gyda'r pwyslais ar y tymhorau neu'r tywydd a bu Sioned Webb, Arfon Gwilym a Mair Tomos Ifans yn canu un o'r rhain ar y rhaglen, sef Mae'r Ddaear yn Glasu. Yna fe glywn ni Tecwyn Vaughan Jones o Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn trafod gwahanol draddodiadau'r mis ar y rhaglen Merched yn Bennaf nôl yn 1984.

Ar y 13eg o Fai 1839, ymosododd Merched Beca ar dollborth Efailwen, ond a wyddoch chi fod yna gysylltiad rhwng Merched Beca a Jamaica? Elwyn Evans bu'n adrodd yr hanes wrth Hywel Gwynfryn yn 2006. O bellteroedd Jamaica i Gymru y 14eg a gwaith Dafydd ap Gwilym. Dr Thomas Parry sydd yn darllen clod Dafydd i Fis Mai.

Ar y 5ed o Fai 1882, ganwyd y suffragette Sylvia Pankhurst. Mi ddaeth i'r amlwg yn ystod protestiadau 1912 a Gwenllian Carr fu'n dweud ei hanes ar raglen Nia Roberts yn 2011, yna hanes merched yn sicrhau'r hawl i bleidleisio ym Mai 1928 a'r Dr John Davies fu'n trafod ar y rhaglen nôl yn 2007.

Ar y 4ydd o Fai 1979, cafodd Margaret Thatcher ei gwneud yn Brif Weinidog – y wraig cyntaf i fod yn Brif Weinidog Prydain a hi oedd pwnc soned John Idris Owen gyda’r teitl 'Ofergoelion'.

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd yn Sir Gâr, mi fuodd John Hardy yn hel atgofion gyda Heather Jones wedi iddi ennill Unawd Cân Bop yn Eisteddfod 1967 yng Nghaerfyrddin.

'Gwn ei ddyfod, fis y mêl' medd Eifion Wyn am fis Mai. Ganwyd Eliseus Williams ar yr 2il o Fai 1867 a bu Peredur Wyn Williams yn sôn am ei Dad wrth Harri Parri ar y rhaglen Gwin y Gorffennol nôl yn y 70au.

Aled Hughes yn mynd i weld Bwa Tresi Aur Gerddi Bodnant a sgwrsio efo Cathryn Jones, un o weithwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae Bwa Tresi Aur y Gerddi - y Laburnum - yn ei ogoniant yna ddiwedd Mai, dechrau Mehefin.

Ar y 14eg o Fai 2023, roedd yr actores amryddawn, Y Fonesig Siân Phillips, yn dathlu ei phenblwydd yn 90 oed ac yn 2021 mi fuodd Hywel Gwynfryn draw i'r Theatr Brenhinol yng Nghaerfaddon i sgwrsio gyda hi yn ystod egwyl o berfformiad o waith Samuel Beckett.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001m3pv)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni beirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2023, sef Savannna Jones, Sioned Wiliam, Megan Angharad Hunter a Ceri Wyn Jones wrth i rhestr fer Gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2023 gael ei datgelu yn fyw ar y rhaglen. Adolygu cynhyrchiad diweddaraf Theatrau Sir Gâr. 'Golygfeydd o'r Pla Du' mae Branwen Cennard, tra bod ni'n cwrdd hefyd â chast cynhyrchiad Theatr Arad Goch wrth iddynt hwythau baratoi i deithio led-led Cymru yn ystod y mis nesaf gyda eu drama lwyfan newydd, 'Jemima' gan Jeremy Turner. Ar daith hefyd mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac mae Geraint Chinnock, Pennaeth Cynhyrchu'r cwmni yn sgwrsio am eu cynhyrchiad 'Pulse'.


SUN 16:00 Ar Blât (m001m3q1)
Yr athletwr Aled Siôn Davies yw gwestai Beca Lyne-Pirkis yr wythnos hon.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001m3q2)
Côr Heol y March.

Glenda Jones yn cyflwyno detholiad o emynau`n cael eu canu gan Gôr Heol y March. Hymns performed by Côr Heol y March.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001m3qd)
Y gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru

Yn gwmni i Dei mae Richard Wyn Jones cyd-awdur 'The Welsh Criminal Justice System - On the Jagged Edge'.

Ffenomenon 'Goleuadau Egryn' yn ystod diwygiad Evan Roberts yw pwnc Aled Lewis Evans tra bod Menna Baines, cyd-olygydd y cylchgrawn Barn, yn dewis cerdd gan Caradog Prichard fel ei hoff ddarn o farddoniaeth.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001m3qj)
Wil Rowlands

Artist o Ynys Môn yw gwestai Beti George. Cawn ei hanes yn cwrdd â Andy Warhol a Johnny Cash ac mae o’n sôn am ei gyfeillgarwch â R.S Thomas – mae ganddo lyfr sydd yn llawn brasluniau wnaeth o R.S Thomas wrth drafod Duw a chantorion Opera Rwsieg yn ei stiwdio yng Nghemaes.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001m3qn)
Yr Arglwydd De Grey a Tir Mawr

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001m3qs)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001m3qx)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 22 MAY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001m3r4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001m3r9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001m3wf)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001m3wx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001m3sl)
Sioe Amadeus Mozart

Myfyrwyr y Drindod, Sion Pritchard, Fflur Davies a Kira Davies sy'n sgwrsio am berfformio sioe Amadeus Mozart.

Cawn glywed am bodlediad triathlon yng nghwmni Nia Meleri Edwards a Helen Murray.

Munud i Feddwl hefo Gwyn Elfyn.

A'r wythnos hon, sylw i Lywyddion Anrhdeddus yr Urdd am eleni, gan gychwyn heddiw gyda Peter ac Eryl Harries.


MON 13:00 Dros Ginio (m001m3sz)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001m3th)
Toni Caroll yn westai

Yr actores a'r gantores Toni Caroll sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i Roi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, sgwrs am Drac yr Wythnos gyda'r gantores Hana Lili.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001m3tx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001m3pn)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001m3v6)
Awyr dywyll

Trafod nodweddion awyr dywyll gyda Dani Robertson, Swyddog Awyr Dywyll gyda Phartneriaeth Prosiect Nos, a chaneuon am sêr, y lleuad a nosweithiau tywyll wedi eu dewis gan gymuned Nos Lun.


MON 21:00 Caryl (m001m3vh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 23 MAY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001m3vy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001m3wj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001m3xc)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001m3xn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001m3xz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001m3yc)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001m3yw)
Osian Morgan yn westai

Seren newydd Waterloo Road, Osian Morgan sy'n sôn wrth Ifan Jones Evans am ei rôl newydd yn y gyfres boblogaidd.

Hefyd, y diweddaraf o Gwmderi yn Clecs y Cwm gyda Terwyn Davies.

A phwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001m3z7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001m3qd)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001m3zl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001m3zx)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 24 MAY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001m408)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001m40q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001m3t8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001m3tp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001m3t0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001m3tg)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001m3tw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001m3v4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001m3qn)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001m3vj)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001m3w0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 25 MAY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001m3wk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001m3x2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001m454)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001m45d)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001m45l)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001m43h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001m43p)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001m43t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001m43y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001m3qj)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001m442)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001m446)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 26 MAY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001m44b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001m44g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001m45w)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001m42s)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001m45y)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001m42x)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001m42z)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001m431)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001m434)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001m438)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.