SATURDAY 29 APRIL 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001lbk3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001lbk9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001lk96)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001lk98)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001lk9b)
Y gyflwynwraig Mared Parry sydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001lk9d)
Yr Eidal v Cymru

Sylwebaeth o gêm Yr Eidal v Cymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad y Menywod. Italy v Wales in the Women's Six Nations Championship.


SAT 17:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001lkwk)
Torquay United v Wrexham

Sylwebaeth o gêm Torquay United v Wrecsam yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr. Commentary from Torquay United v Wrexham in the National League.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001lk9g)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:30 Ffion Emyr (m001lk9j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 30 APRIL 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001lk9l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001lk9n)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001lk9q)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001lk9s)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 11:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001lkz1)
Caerdydd v Huddersfield

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Huddersfield yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Huddersfield Town in the Championship.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001lkb1)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Â hithau'n benwythnos Gŵyl y Banc mae yna dipyn o wyliau celfyddydol yn cael eu cynnal, ac yn eu plith Gŵyl Gomedi Machynlleth a Gŵyl Lenyddol Llandeilio, ac mae perfformwyr o'r ddwy ŵyl yma yn ymuno â Ffion am sgwrs yn ogystal ac ymweliad â Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, a Theatr y Ffwrnes yn Llanelli. Ac yna i gloi, mae'r nofelydd o Lanuwchllyn, Haf Llewelyn y sgwrsio am ei nofel newydd 'Salem'.


SUN 16:00 Chwalu Pen (m001lkb3)
Mari Lovgreen sydd yn Chwalu Pen capteiniaid a gwesteion arbennig mewn gêm gwis banel. Mari Lovgreen challenges team captains and special guests in a merrymaking panel quiz show.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001lkb5)
Cantorion Glannau Teifi

Emynau wedi'u perfformio gan Gantorion Glannau Teifi. Hymn singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001lkb7)
Hanes unigryw Drws y Coed

Rhaglen arbennig yn craffu ar hanes unigryw ardal Drws y Coed yn Nyffryn Nantlle. O fewn milltir a hanner yn unig cawn hanes dau waith copr, chwalu capel gan graig enfawr, sect grefyddol yn ymsefydlu yno, tylwyth teg a brodor o'r ardal yn sefydlu Sinn Fein yn Iwerddon.

Yn y cwmni mae Huw Hughes, Linor Roberts, Huw Jones, Bob Morris, Karen Owen, Alwyn Jones a Robin Williams.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lkb9)
Iola Ynyr

Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Creadigol ac Ysgrifenwraig yw gwestai Beti a'i Phobol. Byd y ddrama yw ei byd hi ac mae hi'n cynnal gweithdai ‘Ar y Dibyn’ sydd yn herio’r stereoteip o bobol sydd â dibyniaeth. Bu Iola’n dioddef o salwch meddwl - alcoholiaeth ac iselder ac mae hi'n trafod y cyfnod yma gyda Beti George.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001lkbc)
Beirdd Myrddin a Tir Iarll

Beirdd Myrddin a Tir Iarll sy'n cystadlu i gyrraedd rownd nesa'r Talwrn. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001lkbf)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001lkbh)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 MAY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkbk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001lkbm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001lkd9)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001lkdh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001lkdk)
40 mlynedd o gynhyrchiadau Cwmni Theatr Maldwyn

Linda Gittins sy'n edrych nôl dros 40 mlynedd o gynhyrchiadau Cwmni Theatr Maldwyn.

Cyfle arall i glywed y canwr Trystan Llyr Griffiths yn canu yn y stiwdio a sgwrs efo’r cerddor Caradog Williams.

A Gwyn Elfyn efo Munud i Feddwl.


MON 13:00 Dros Ginio (m001lkdm)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001lkdp)
Tomos Bwlch yn westai

Tomos Bwlch sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei anturiaethau diweddaraf ar y fferm - a llawer mwy!

Hefyd, sgwrs gydag Eirian Lloyd Hughes yn fyw o faes Sioe Nefyn ym Mhen Llŷn.

A Rhys Owain Edwards o'r grŵp Fleur de Lys sy'n sgwrsio am Drac yr Wythnos, 'Hwyl Ti, Gymru'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001lkdr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Yfory Newydd (m001jzf3)
Rhewlifeg, bio-feddygaeth, camera ar gyfer y gofod, a bywyd ar waelod y môr

Elin Rhys sy’n cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru sy’n ymchwilio heddiw, er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory.

Dr Iestyn Barr, ymchwilydd mewn rhewlifeg a darlithydd ym Mhrifysgol Manceinion, ac ail ysgrifennodd llyfrau hanes rhewlifoedd yn ystod y cyfnod clo. Fe fapiodd gymoedd yn Antarctica drwy luniau lloeren, gan brofi bod rhewlifoedd bach wedi bodoli yno ers dros 60 miliwn o flynyddoedd yn hytrach na 34 miliwn o flynyddoedd. Mae ei waith ymchwil yn trawsnewid ein dealltwriaeth o hanes rhewlifoedd a'n helpu i ddeall beth fydd dyfodol rhewlifoedd presennol mewn byd sy'n cynhesu.

Dr Helen Miles a Dr Matt Gunn, dau wyddonydd yn Aberystwyth sydd wedi paratoi camera ar gyfer glaniwr Rosalind Franklin - a oedd i fod i godi ar roced o Rwsia ychydig fisoedd yn ôl. Fe fyddai'r glaniwr a’r camera hanner ffordd i'r blaned Mawrth erbyn hyn, ond buan newidiodd hynny wedi i Rwsia ymosod ar yr Wcráin. Yn y gobaith y daw cyfle eto mae'r ddau yn dal i baratoi, ac yn disgrifio beth sydd yn bosib gyda'r camera.

Mari Davies, myfyriwr PhD, sy’n gweithio ym maes bio-feddygaeth yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd. Mae hi'n edrych ar y darnau bach yn ein celloedd sydd yn ganolfan ail gylchu i bethau gwenwynig, ac yn canfod cyffuriau i helpu pan mae pethau yn mynd o'i le gyda'r broses glyfar hon.

Ac i orffen y rhaglen, nol â ni i'r Antarctig, lle mae Dr Huw Griffiths ar hyn o bryd, ar long wedi ei henwi ar ôl Syr David Attenborough. Mae’n gweithio i'r British Antarctic Survey fel biolegydd ac yn chwilio am fywyd ar waelod y môr nad oes neb wedi ei weld o'r blaen.


MON 18:00 Cofio (m001lk9z)
Ffair

Ffair yw'r thema.

W J Gruffydd yn cofio ei bentre enedigol sef Ffair Rhos.

Ernest Roberts yn cofio Ffair Mawr y Byd yn Chicago yn 1893.

Parch Emlyn Richards yn rhoi hanes y ffeiriau.

Mary Hughes yn cofio Ffair y Borth.

John Lloyd Williams o Bow Street yn cofio Ffair Machynlleth.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001lkdt)
Cerddoriaeth Salsa

Cerddoriaeth Salsa gyda chriw Salsa Bangor - yn cynnwys Sion Sebon!


MON 21:00 Caryl (m001lkdw)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 02 MAY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkdy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001lkf0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001lkc0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001lkc2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001lkc4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001lkc6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001lkc8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001lkcb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Carl ac Alun (m001lzlx)
Dathlu llwyddiant timau pêl-droed Wrecsam.

Wrth i Wrecsam ddathlu llwyddiant eu timau pêl-droed, Carl ac Alun sy'n dod â blas o'r dathlu i ni ac yn sgwrsio gyda'r gohebwyr a'r cefnogwyr sy'n dilyn y daith fws agored, mewn rhaglen arbennig i adlewyrchu'r hwyl a'r dathliadau yn y ddinas.


TUE 19:30 Georgia Ruth (m001lkcd)
Ifan Davies yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001lkcg)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 03 MAY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkck)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001lkcp)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001lkff)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001lkfk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001lkfb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001lkfg)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001lkfl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001lkfp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001lkbc)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001lkfr)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru gyda Rhys Mwyn yn cyflwyno yn lle Mirain Iwerydd. New Welsh music with Rhys Mwyn sitting in for Mirain Iwerydd.


WED 21:00 Caryl (m001lkft)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 04 MAY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkfw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001lkfy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001lkg0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001lkg2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001lkg4)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001lkcs)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001lkcv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001lkcx)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Catrin Angharad yn lle Ifan. Music and chat, with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001lkcz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001lkd1)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001lkd3)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001lkd5)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 05 MAY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkd8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001lkdd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001lkhh)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001lkgx)
Carl ac Alun yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Carl ac Alun yn cyflwyno yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Carl and Alun sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Dom James (m001lkhk)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001lkh1)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001lkh3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001lkh5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001lkh7)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001lkh9)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.