SATURDAY 15 APRIL 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001kwh4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001kwh6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001l390)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001l2ys)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001l2yx)
Y Cerddor Efa Tomos yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos efo Heledd Anna, a straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ab Owen.


SAT 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001lb29)
Barnet v Wrecsam

Sylwebaeth o gêm Barnet v Wrecsam yn y Gynghrair Genedlaethol. Live commentary from Barnet v Wrexham in the National League.


SAT 15:00 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001lcsr)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


SAT 15:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001lfc8)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 16:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001kfvt)
Y Gwanwyn

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion.


SAT 17:00 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001lcst)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001l2z5)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001l2z9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 16 APRIL 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001l2zc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001l2zf)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001l33b)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001l33d)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001l33g)
Oedfa dan arweiniad Beca Evans a myfyrwyr o Brifysgol Bangor

Oedfa ar gyfer y Pasg Bach dan arweiniad Beca Evans a myfyrwyr o Brifysgol Bangor sef Lleu Pryce, Carwyn Jones, Gwen Down, Gronw Ifan a Chôr Neuadd John Morris Jones. Trafodir hanes y ddau ar y ffordd i Emaus yn efengyl Luc a cherdd Gwyn Thomas - Emaus, gan ystyried sut y mae amheuon ac ansicrwydd yn gallu arwain at anobaith. Ond pwysleisir hefyd sut y mae rhyfeddu at Iesu a dirgelwch ei atgyfodiad yn ysgogi gobaith gan wneud bob dydd yn Basg Bach, yn ddydd dechrau newydd llawn cyffro a phosibiliadau.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001l33j)
Cyfrifiadur i ysgrifennu pregeth?

Stephen Nantlais Williams sy'n ymuno gyda John i drafod deallusrwydd artiffisial - tybed all cyfrifiadur ysgrifennu pregeth? Mae Stephen hefyd yn edrych ar Gytundeb Gwener y Groglith a'i effaith ar ôl pum mlynedd a'r hugain.

Hyrwyddo astudiaethau heddwch mewn ysgolion yw'r testun sgwrs gyda Medi James.

A chip yn ôl ar ŵyl Llanw a gynhaliwyd yn Llangrannog.


SUN 13:00 Cofio (m001l33l)
Gwledydd Celtaidd

Gyda'r Ŵyl Ban Geltaidd yn digwydd, ein thema yr wythnos hon fydd y Gwledydd Celtaidd.

Cassie Davies yn trafod ymweliad i'r Iwerddon lle cafwyd cyfarfyddiad a De Valera.

Sian Thomas a Nia Ceidiog yn trafod tartan yr Alban.

Parch. Harri Williams yn sôn am yr iaith Gernyweg.

Wil Sam yn sôn am wylio Rasus TT ar Ynys Manaw.

Ifan O. Williams yn sgwrsio gyda rai o fynychwyr Capel Cymraeg Dulyn yn 1951.

Jim O' Rourke yn trafod y syniad tu ôl i'r gan Hen Wlad Tadcu.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001l33n)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trin a thrafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth. Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn sgwrsio gyda'r llyfrwerthwr o'r Bala, Gwyn Sion Ifan sydd ar fin derbyn gwobr arbennig am ei gyfraniad i'r diwydiant llyfrau yng Nghymru.

Mae Ellis Lloyd Jones a Teifi Rowley yn sgwrsio am gelfyddyd perfformio drag, tra bod Rhys Grail yn trafod ei lyfr diweddar sydd yn cofnodi cerddorion wrth ei gwaith drwy gyfrwng lluniau.

Y grefft o berfformio a chasglu straeon a chwedlau llafar gwrth-hiliol sydd yn cael sylw Alun Gibbard a Mair Tomos Ifans, tra bod Elen Williams, golygydd llyfrau plant yn edrach ymlaen at Ffair Lyfrau Llundain a phresenoldeb y Cymry yno.


SUN 16:00 Chwalu Pen (m001l33q)
Mari Lovgreen sydd yn Chwalu Pen capteiniaid a gwesteion arbennig mewn gêm gwis banel. Mari Lovgreen challenges team captains and special guests in a merrymaking panel quiz show.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001l33s)
Cantorion Rhydbach, Botwnnog

Rhaglen o emynau, wedi'u perfformio gan Gantorion Rhydbach, Botwnnog. Hymn singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001l33v)
Cyd-ddigwyddiad hynod mewn tŷ bwyta

Wedi cyd-ddigwyddiad hynod mewn tŷ bwyta mae Dei yn cael cwmni Cyril Jones a Sian Thomas i glywed hanes dod o hyd i lyfr ar silff y tŷ bwyta oedd yn eiddo i dad Sian pan oedd o'n blentyn, a'i yrfa fel athro a ffotograffydd o fri.

Ac mae Hywel Griffiths yn trafod ei gyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth - 'Y Traeth o Dan y Stryd'.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001fvkj)
Sylvia Davies

Sylvia Davies, amgylchedd wraig a sefydlodd ei chwmni ei hun Eto Eto yw gwestai Beti George. Mae hi'n creu bagiau ac ategolion allan o wastraff fyddai fel arall yn mynd i'r domen sbwriel.

Roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn gwnïo a dysgodd wnïo pan oedd hi’n 4 oed - roedd ei Mam yn arfer gwnïo dillad iddi hi a’i chwaer. Fe wnïodd Sylvia ei ffrog briodas ei hun. Roedd gwnïo felly yn rhywbeth oedd yn ei chysylltu hi â’i mam. Sgil bywyd a ddysgodd ganddi, ac yn dilyn ei marwolaeth fe ddaeth yn llinyn cyswllt ac yn ffordd o ddygymod â’r galar.

Bu Sylvia yn byw a gweithio yn Israel ac yng Ngwlad Thai, a hynny ar ôl astudio ei gradd mewn Anthropoleg yn y Brifysgol yn Llundain. Bu'n dipyn o rebel yn ei harddegau, ac mae hi'n rhannu straeon o'i bywyd cynnar yng Nghaerfyrddin. Mae hi bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001l33z)
Dros yr Aber a Bro Alaw

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001l341)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001l343)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 17 APRIL 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001l345)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001l347)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore yng nghwmni Daniel Jenkins-Jones. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001l3bn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001l3bz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001l3c5)
Cyfraniad Rachmaninoff

Alwyn Humphreys yn trafod bywyd a chyfraniad y cyfansoddwr Rachmaninoff.

Rhys Thomas sy'n trafod y grefft o greu drymiau ar gyfer rhai o gerddorion mwyaf blaenllaw Cymru.

Elen Pencwm yn cyflwyno Munud i Feddwl.

A chyfle i longyfarch Cerys Angharad sydd wedi ei henwi yn Cerddor Ifanc Dyfed yn ddiweddar.


MON 13:00 Dros Ginio (m001l3cf)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001l3cm)
Anna Brown yn westai

Anna Brown o Gydweli sy'n gweithio yng Nghanolfan Gwlyptir Llanelli, sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i roi'r byd yn ei le.

Hefyd, sgwrs am Drac yr Wythnos gyda Lowri Evans a Sarah Zyborska o'r grŵp Tapestri.

A chyfle i glywed rhai o'r sgyrsiau gafodd Ifan yn Niwrnod Gwaith Maes CFFI Cymru yn ddiweddar.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001l3cw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001l33l)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001l3d0)
Yr hynafiaethydd Dr Delyth Badder

Yr hynafiaethydd Dr Delyth Badder yn trafod llên gwerin, Iolo Morgannwg a William Price a beth fyddai dewisiadau cerddorol y ddau heddiw.


MON 21:00 Caryl (m001l3d4)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 18 APRIL 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001l3d9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001l3df)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore yng nghwmni Daniel Jenkins-Jones. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001l37w)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001l380)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001l384)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001l388)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001l38d)
Diwrnod Gwaith Maes CFFI Cymru

Cyfle i glywed sgyrsiau Ifan o Ddiwrnod Gwaith Maes CFFI Cymru gynhaliwyd yn Nhrawscoed yn ddiweddar.

Hefyd, Terwyn Davies yn crynhoi digwyddiadau'r wythnos yn Pobol y Cwm.

A phwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001l38j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001l33v)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001l38n)
Owain Williams yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth gydag Owain Williams yn cyflwyno yn lle Georgia Ruth. An eclectic selection of music with Owain Williams sitting in for Georgia.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001l38r)
Wrecsam v Yeovil Town

Sylwebaeth o gêm Wrecsam v Yeovil Town. Live commentary from Wrexham v Yeovil Town.


TUE 21:45 Caryl (m001l38t)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 19 APRIL 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001l38w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001l38y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001l3k8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001l3kh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001l3g0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001l3g2)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001l3g4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001l3g8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001l33z)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001l3gd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001l3gp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 20 APRIL 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001l3gy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001l3h5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001l3j3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001l3jh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001l3jt)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001l3jr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001l3k2)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001l3kf)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001l3km)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001fvkj)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001l3kt)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001l3kx)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 21 APRIL 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001l3l2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001l3l6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001l3nq)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001l3nf)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001l3nw)
Owain Williams yn cyflwyno

Owain Williams sydd yn sedd Dom James, yn chwarae eich hoff fiwsig. Owain Williams sits in for Dom James.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001l3nk)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001l3np)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001l3nv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001l3nz)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001l3p1)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.