SATURDAY 25 MARCH 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001k81v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001k820)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001kfph)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001kfpm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001kfpr)
Caneuon Codi Calon gydag Adam yn yr Ardd

Adam Jones neu Adam yn yr Ardd fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001kfpv)
Cymru v Iwerddon

Sylwebaeth o Cymru v Iwerddon ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad y Menywod. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001kfpz)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 19:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001kfq1)
Croatia v Cymru

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Croatia v Cymru. Commentary from the Croatia v Wales football match.


SAT 21:45 Ffion Emyr (m001kfq3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 26 MARCH 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfq7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001kfqc)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001kfrp)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001kfqf)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001kfqh)
Oedfa ar bumed Sul y Grawys dan arweiniad Carys Mai Jones, Caerdydd

Oedfa ar bumed Sul y Grawys dan arweiniad Carys Mai Jones, Caerdydd yn trafod rhan o broffwydoliaeth Sechareia am Waredwr neu achubydd fyddai yn gwaredu ei bobl mewn ffordd annisgwyl, sef drwy aberth yn hytrach nag ymladd. Dengys hynny ddoethineb ffyrdd Duw a'r angen i bobl dderbyn ei ddoethineb Ef yn hytrach na cheisio ein hatebion ein hunain i broblemau ein byw.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001kfqk)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001kfqn)
Delyth Morgan

Mae gan y cwmni heddiw ddwy wlad mae hi'n galw'n gartref, Cymru a Seland Newydd, fe aeth Delyth Morgan allan yno 20 mlynedd nôl, fe gafodd waith, priodi a bu'n datblygu rygbi merched allan yna. Mae hi nôl yng Nghymru gyda'i merch Seren, a rygbi yw ei byd mewn gwirionedd. Fe chwaraeodd dros Gymru a nawr mae hi'n rheoli tîm rygbi merched Cymru dan 18 ac 20 oed.


SUN 14:00 Cofio (m001kykm)
Amser

Gyda'r clociau yn mynd 'mlaen y penwythnos yma, 'Amser' fydd thema Cofio yng nghwmni John Hardy.

Mae Eleri Hopcyn, nôl ym 1981, yn sôn am y gŵr a benderfynodd droi’r cloc yn ôl ag ymlaen sef William Willett o Surrey. Mae cloc enwog Machynlleth yn cael sylw gan ddirprwy faer y dref, Tecwyn Jones, sy’n sgwrsio gyda John Meredith, ac mae John Wyn Jones yn sôn am felltith Richard Rowlands ar gloc Biwmares.

Clywn Glan Davies yn trafod amseru wrth ddweud stori ddoniol, ac Alun Wyn Bevan yn trafod gemau chwaraeon sydd wedi newid cyfeiriad yn yr eiliadau olaf.

Mae Emyr Llywelyn yn sôn am ei gyfnod yn y carchar nôl ym 1963, ac mae Malcolm Slim Williams yn hel atgofion o’i amser fel un o gyflwynwyr y rhaglen blant Yr Awr Fawr nôl yn yr 80au.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001kfqx)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001kfq6)
Cymanfa Westminster - rhaglen 2

Trystan Lewis yn cyflwyno emynau o Gymanfa Westminster 2022. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b08y6zcr)
Brenin y Laladwndwns

Jim Pob Dim sy'n darllen stori Brenin y Laladwndwns yn gwneud sŵn rhyfedd iawn. Does neb yn gwybod beth yw e, nac o le mae e'n dod. Oes rhywun yn medru ei helpu?


SUN 17:05 Dei Tomos (m001kfr1)
Llythyrau o'r Rhyfel Byd Cyntaf

Yn gwmni i Dei mae Ifor ap Glyn sy'n dweud hanes ei gyfrol ddiweddaraf am lythyrau un milwr o'r Rhyfel Byd Cyntaf - 'Anwyl Fam'.

Sioned Erin Hughes yw Bardd y Mis ac mae hi wedi cyfansoddi cerdd emosiynol ar gyfer y rhaglen.

Cyfrol gyntaf un Daniel Owen o'r enw 'Offrymau Neilltuaeth' yw pwnc Robin Chapman tra bod M Wynn Thomas yn trafod cyfrol gafodd ei golygu ganddo, o ddeuddeg cerdd arbennig, sy'n ymwneud â serch.


SUN 18:30 Yfory Newydd (m001kfr5)
Siarcod, trin afiechydon, CERN a gwrthfater

Elin Rhys sy’n cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru, sy’n ymchwilio heddiw er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory:

Y biolegydd Jake Davies, sy’n sôn am siarcod oddi ar arfordir Cymru;

Mae Llinos Honeybun yn ceisio addasu cyffuriau sydd eisoes ar y farchnad, er mwyn trin cyflwr difrifol sydd yn effeithio ar blant;

Dr Meryn Griffiths, sydd yn gweithio i un o gwmnïau cyffuriau mawr y byd. Mae Meryn yn arwain tîm sydd yn gweithio ar biofarcwyr mewn treialon clinigol, i weld os yw cyffur yn ddiogel ac yn gweithio ar bobol, nid yn y labordy yn unig;

Dr Rhodri Jones sydd yn bennaeth y pelydrau yn CERN;

Ac mae Dr Aled Isaac yn Abertawe yn dangos y peiriannau sydd ganddo fe er mwyn ymchwilio i gwrthfater - un o ddirgelion mawr y bydysawd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001kfrb)
Gwenoliaid v Crannog

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001kfrj)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001kfrr)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 27 MARCH 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfs0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001kfs6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001kfrd)
Rhydian Bowen Phillips : Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001kfrn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001kfrw)
Côr Rygbi Gogledd Cymru a'r milfeddyg Siôn Rowlands

Beth am gacen i gychwyn yr wythnos? Nia Evans Williams sydd yng nghegin Bore Cothi heddiw.

Munud i Feddwl yng ghwmni Huw Tegid.

Geraint Roberts sy’n sgwrsio am yr her a’r pleser o ail ffurfio Côr Rygbi Gogledd Cymru.

Sgwrs efo’r milfeddyg Siôn Rowlands sydd newydd gyhoeddi llyfr am ei brofiadau efo anifeiliaid o bob math.


MON 13:00 Dros Ginio (m001kfs2)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001kfs8)
Winnie James yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Winnie James o Grymych sy'n gwmni i Ifan Jones Evans, gan roi'r byd yn ei le.

Hefyd, sgwrs gydag Yws Gwynedd am Drac yr Wythnos - 'Dal Fi Lawr'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001kfsb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001j2qj)
Teithio Cefn Gwlad Cymru

Mae Terwyn Davies yn rhoi sylw i'r cymeriadau sy'n teithio cefn gwlad Cymru gyda'u gwaith.

Ioan Rhys, y gof o ardal Trawsfynydd, sy'n sôn am ei waith yn teithio o gwmpas ffermydd lleol yn trin ceffylau o bob math.

Hanes Malan Hughes o Bwllheli, oedd unwaith â'i bryd ar fod yn arlunydd, ond sydd erbyn hyn yn filfeddyg yn ardal Y Ffôr.

Heledd Defis o Gaerfyrddin sy'n rhannu profiadau o deithio gyda'i phartner Jonathan i gneifio alpacaod yng ngorllewin Cymru a thu-hwnt.

A stori cwmni teuluol Gwion Morgan o'r Mwnt ger Aberteifi, sy'n cynnig gwasanaeth sganio a dipio defaid i ffermwyr y gorllewin.


MON 18:30 Yfory Newydd (m001kfr5)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001kfsd)
Gigs y Rhondda a Threorci

Gigs yn y Rhondda a Threorci yng nghwmni Kamalagita Hughes wedi eu hysgogi gan lyfr Peter Roberts 'Pub Life'.


MON 21:00 Caryl (m001kfsg)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 28 MARCH 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfsj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001kfsn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001kfsq)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001kfsv)
Sarah Wynn yn cyflwyno

Sarah Wynn sydd yn sedd Lisa Gwilym, yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn sits in for Lisa Gwilym.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001kfsx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001kft0)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001kft4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001kft8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Meistr y Miwsig (m001kftd)
Y Rownd Derfynol

Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru. Think you know your music? Dai Williams presents Radio Cymru’s music quiz.


TUE 18:30 Carl ac Alun (m001kftj)
Cymru v Latfia

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at gêm Cymru v Latfia. Carl and Alun look forward to Wales v Latvia.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001kftq)
Cymru v Latfia

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Latfia. Commentary from the Wales v Latvia football match.


TUE 22:00 Caryl (m001kftx)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 29 MARCH 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfv1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001kfv5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001kfvj)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001kfvm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001kfvt)
Y Gwanwyn

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion.


WED 12:00 Bore Cothi (m001kfw1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001kfw6)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001kfwb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001kfwg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gwlad yr Asyn (m001g23q)
Asyn yw Ari ond nid asyn cyffredin mohoni. Cafodd ei magu yng nghartref hen wraig garedig ond a hithau bellach yn byw mewn gwarchodfa asynnod, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl. Ar ôl iddi gael ei chludo i gartref newydd arall, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn afreolus, ac yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed.

Yr actorion yw Gwenllian Higginson, Evie Barr, Dewi Rhys Williams, Simon Watts, Aled Pugh, a Llew Rodrick Lewis.

Comisiynwyd Gwlad yr Asyn yn wreiddiol gan Theatr Genedlaethol Cymru, a’i chyflwyno gyntaf fel drama lwyfan – wedi’i chyfarwyddo gan Steffan Donnelly – gan Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr.


WED 18:30 Byth Bythoedd (m001hw3g)
Mae Iolo a Begw yn edrych ymlaen at fywyd hir gyda’i gilydd, ond wedi i ddiwedd sydyn ddifetha’r cynllun hwnnw mae eu heneidiau’n benderfynol o gadw’r addewid.

Drama ysgafn gan Ian Rowlands.

Cast
Steffan Cennydd
Saran Morgan
Sara Gregory
Sue Roderick
Geraint Rhys Edwards


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001kfwl)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001kfwq)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 30 MARCH 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfws)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001kfwv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001kfwy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001kfx2)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001kfx6)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001kfxb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001kfxg)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001kfxl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001kfxq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001kfqn)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001kfxv)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001kfxz)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 31 MARCH 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfy3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001kfy6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001kfy8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001kfx3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001kfyb)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001kfxc)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001kfxh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001kfxm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001kfxr)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001kfxx)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.