SATURDAY 18 MARCH 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzr8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001jzrb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001k6qv)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001k6qx)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001k6qz)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001k6r1)
Ffrainc v Cymru

Sylwebaethau o gêm Ffrainc v Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Commentary from France v Wales in the Six Nations Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001k6r3)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001k6r5)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Irfon Jones. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 19 MARCH 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001k6r7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001k6r9)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001k6wz)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001k6x3)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001k6x7)
Abertawe v Bryste

Sylwebaethau ar gêm Abertawe v Bryste yn y Bencampwriaeth. Commentary from Swansea City v Bristol City in the Championship.


SUN 14:30 Cofio (m001kq11)
Mamau

Ymysg y pytiau o'r archif mae Eleri Hopcyn a hanes Sul y Mamau, Olive Michael yn sôn am reddf y Fam a'r actores Rachel Thomas yn trafod y Fam Gymreig.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001k6xh)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001k6xm)
Cymanfa Westminster - rhaglen 1

Rob Nichols yn cyflwyno emynau o Gymanfa Westminster 2022. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0002kdj)
Nos Da Mabon

Huw sy'n adrodd hanes Mabon a'i dad yn paratoi i ddarllen stori cyn cysgu. A story for infants about Mabon and his dad getting ready to read a story before going to sleep.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001k6xr)
Môr Iwerddon, adar a'r Beibl

Yn gwmni i Dei mae Jon Gower, sydd wedi astudio hanes Môr Iwerddon a'r cysylltiadau sydd yn clymu Cymru a'r Iwerddon ar draws y môr hwnnw.

Dehongliad y Beibl a Chymry cynnar yn yr Unol Daleithiau o gaethwasanaeth yw pwnc Gareth Evans Jones tra bod Jasmine Donahaye yn trafod ei llyfr sydd yn dehongli'r byd drwy fywyd adar.

Ac mae Marian Evans, perchennog Castell Llansteffan, yn trafod ei hoff ddarn o farddoniaeth - cerdd gan Menna Elfyn.


SUN 18:30 Yfory Newydd (m001k6xt)
Morfeydd heli, bio-feddygaeth, ymasiad niwclear a lled-ddargludyddion

Elin Rhys syn cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru sy’n ymchwilio heddiw, er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory.

Mae'r rhaglen yn dechrau ar forfa heli Cwm Ify ar Benrhyn Gwyr, sydd wedi ei hadfer ar ôl i dwll ymddangos yn y morglawdd. Dr Cai Ladd sydd yn mynd â ni am dro gan drafod pwysigrwydd morfeydd heli i amddiffyn ein harfordir rhag llifogydd, i storio carbon, a gofalu am fyd natur.

Nol yn y labordy, mae Lois Lewis yn ymchwilio i un protein arbennig yn ein celloedd sydd yn gallu achosi clefyd Altzheimer wrth iddo newid siâp. Mae Lois yn chwilio am gyffur i effeithio ar y protein hwnnw a thrin yr afiechyd.

Efallai mai un o heriau mwyaf ein planed yw sicrhau ynni glan , di-ben-draw, i ddiwallu ein hangen am drydan. Mae proses o'r enw Ymasiad Niwclear yn copio sut mae’r haul yn cynhyrchu egni, drwy losgi plasma crasboeth mewn adweithydd. Ond dychmygwch y gwres fydd yn yr adweithydd? Mae Dr Llion Evans a'i fyfyriwr PhD Rhidian Lewis ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio ar fodelu deunyddiau all wrthsefyll y gwres fyddai’n cael ei greu yn y broses. Ac yn Llundain mae Dr Catrin Mair Davies yn ymchwilio i'r ffyrdd ymarferol o gysylltu deunyddiau at ei gilydd er mwyn gallu wynebu'r gwres tanbaid, mewn ffwrnes yn ei labordy.

A, tu fewn i'n teclynnau electronig mae lled-ddargludyddion, semi-conductors, sydd yn caniatáu i drydan deithio - yn ein sgriniau bach ar y ffôn, cyfrifiaduron, teledu ac yn y blaen. Er mwyn delio gyda thrydan yr oes newydd werdd, mae angen addasu'r rhain. Mae canolfan newydd o'r enw CISM yn agor ym Mai 2023 ar gampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Mae Dr Emrys Evans yn un o'r cemegwyr fydd yno, yn defnyddio ymchwil a wnaeth i sut mae llygaid y Robin Goch yn derbyn neges drydanol o faes magnetig y ddaear er mwyn mudo.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001k6xw)
Beca v Y Derwyddon

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001k6xy)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001k6y0)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 MARCH 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001k6y2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001k6y4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001k715)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001k71f)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001k6yq)
Yr actor Ifan Huw Dafydd, llun Olwen Jones a 'Ravioli'

Mae hi’n ddiwrnod cenedlaethol “ravioli” ac felly Elin Williams fydd yng Nghegin Cothi yn trin a thrafod y ffefryn Eidalaidd.

Munud i Feddwl yng nghwmni Huw Tegid.

Olwen Jones a hanes eithriadol sut wnaeth llun ohoni ymddangos fel rhan o arddangosfa yn San Steffan yn ddiweddar.

Sgwrs efo’r actor Ifan Huw Dafydd sy’n perfformio ar hyn o bryd mewn drama yn Llundain, ond sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.


MON 13:00 Dros Ginio (m001k6yv)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001k6yy)
Mari Gwilym yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Mari Gwilym sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, ac yn rhoi'r byd yn ei le, yn ei ffordd hwyliog ei hun.

Hefyd, Ynyr Roberts o'r grŵp Popeth sy'n sôn am Drac yr Wythnos - Agor y Drysau - sy'n serennu'r gantores Elin Wiliam.

A'r cwisfeistr rygbi, Matthew Jones, sy'n edrych yn nôl ar bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001k6z3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001k6y6)
Cwmni Gwasanaethau Coed Llanbed yn 30

Meirion Williams sy'n sgwrsio am ei gwmni teuluol, Gwasanaethau Coed Llanbed wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd yn 30 mlwydd oed.

Hefyd, Helen Gwenllian o ardal Llandysul sy'n sôn am gynnig triniaeth go unigryw i'w chleientiaid yng nghefn gwlad Cymru.

Hanes cwmni glampio moethus Carwyn Rees a'r teulu o Lanymddyfri yn Nyffryn Tywi, sydd wedi esblygu'r maes carafanau teuluol yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Hefyd, y tywydd am y mis i ddod yng nghwmni Llŷr Griffiths-Davies, ac Elain Iorwerth o Glwb Prysor ac Eden yn Sir Feirionnydd sy'n adolygu'r wasg, a sôn hefyd am ei rôl newydd fel Aelod Iau y Flwyddyn CFFI Cymru eleni.


MON 18:30 Yfory Newydd (m001k6xt)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001k6zc)
Llyfr 'Republic' gan Nerys Williams

80 o ysgrifau am Gymru gan yr academydd o Brifysgol Dulyn - Nerys Williams.


MON 21:00 Caryl (m001k6zl)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 21 MARCH 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001k6zs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001k6zz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001k7zn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001k7zs)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001k7yf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001k7yk)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001k7yp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001k7yt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001k7yy)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Meistr y Miwsig (m001k7z2)
Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru. Think you know your music? Dai Williams presents Radio Cymru’s music quiz.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001k7z6)
Sian Eleri yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001k7zb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 22 MARCH 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001k7zg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001k7zm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001k78k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001k78q)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001k78z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001k794)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001k79c)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001k79k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Lysh (m001h3bx)
Pennod 1

Drama radio gan y dramodydd Rhiannon Boyle, yn dilyn Beth, sy'n credu na all hi ymdopi â heriau bod yn fam fodern heb lasiad o win bob nos. Ond, pan mae hi'n cael damwain feddwol sy'n brifo ei phlentyn, mae'n rhaid iddi gwestiynu popeth mae hi'n ei gredu - ei ffrindiau, ei hunaniaeth a'i hoff gyffur - alcohol.


WED 18:30 Lysh (m001hf4l)
Pennod 2

Ail bennod drama radio newydd gan y dramodydd Rhiannon Boyle, yn dilyn Beth sy'n credu na all hi ymdopi â heriau bod yn fam fodern heb lasiad o win bob nos. Ond, pan mae hi'n cael damwain feddwol sy'n brifo ei phlentyn, mae'n rhaid iddi gwestiynu popeth mae hi'n ei gredu - ei ffrindiau, ei hunaniaeth a'i hoff gyffur - alcohol.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001k79r)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001k79z)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 23 MARCH 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001k7bc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001k7bt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001k86c)
Geraint Hardy: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001k86h)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001k9mc)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001k7db)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001k7dv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Yn codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001k7f7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 16:30 Traciau Chillout gydag Ifan Davies (m001kq87)
Hanner awr o draciau chillout anhygoel, wedi eu curadu gan gyflwynydd Radio Cymru a Radio 1, Ifan Davies. Ifan Davies' choice of chillout tracks.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001k7fm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001k6yj)
Berwyn Rowlands

Berwyn Rowlands, y trefnydd a 'r cynhyrchydd yw gwestai Beti George. Mae bellach yn adnabyddus am ei waith gyda Gwobrau Iris Gŵyl Ffilm LGBTQ+; pwrpas Iris, meddai Berwyn, ydi cynyddu’r gynulleidfa ar gyfer straeon pobol LGBT. Fe ddaw Berwyn yn wreiddiol o Ynys Môn, ac mae'n sôn am ddylanwad Ysgol Gynradd Llangoed ac Ysgol David Hughes, Porthaethwy arno. Mae Berwyn mewn perthynas â Grant ers 34 mlynedd a nhw oedd y cwpl cyntaf i gael partneriaeth sifil ar Ionawr 25ain 2006.


THU 19:00 Gig Chillout Sian Eleri (m001klk2)
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Sian Eleri yn cyflwyno ei hoff draciau chillout wedi eu perfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Sian Eleri performs chillout tracks performed by BBC NOW.


THU 21:00 Caryl (m001k7gg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 24 MARCH 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001k7gr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001k7gz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001k89w)
Geraint Hardy: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geriant Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001k80s)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001k89y)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001k811)
Elliw Gwawr

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001k815)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001k819)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001k81f)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001k81p)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.