SATURDAY 11 MARCH 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001jt04)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001jt0j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001jzcc)
Daniel Glyn ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001jzcf)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001jzch)
Mari Mathias sy'n dewis Caneuon Codi Calon

Y gantores Mari Mathias yn dewis Caneuon Codi Calon. Hel atgofion am y pwnc gwanwyn a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001jzck)
Yr Eidal v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn erbyn yr Eidal yn Rhufain yn Bencampwriaeth y Chwe Gwlad. Live commentary of Wales' Six Nations match against Italy in Rome.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001jzcm)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001jzcp)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Irfon Jones. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 12 MARCH 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzcr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001jzct)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001jzdf)
Mirain Iwerydd ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001jzdk)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001jzdn)
Oedfa sgwrs gydag Emyr Lewis, y cyn chwaraewr a'r sylwebydd rygbi

John Roberts yn holi Emyr Lewis y chwaraewr rygbi rhyngwladol a'r sylwebydd gan drafod sut ei ffydd, ei dröedigaeth a'i fywyd ysbrydol.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001jzdq)
Mesur mewnfudwyr llywodraeth y DU a dydd rhyngwladol merched

John Roberts yn trafod mesur mewnfudwyr y Deyrnas Unedig gyda Gwion Lewis KC a Marc Edwards o fudiad Oasis. Dewis Judith Morris o dair o arwresau'r ffydd i nodi dydd rhyngwladol y merched; beth all rhywun ei ddweud wrth gau capel gydag Allan Pickard. A sut mae defnyddio hiwmor i ddenu sylw at waith yr eglwys efo Sion Gough Hughes yn Melbourne.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001jzds)
Pat Morgan

Pat Morgan aelod allweddol o'r band eiconig Datblygu yw gwestai Beti a'i Phobol. "Mae'n magic fel mae hi'n gweithio" geiriau Dave Datblygu. Mae hi'n siarad am ei magwraeth yn y Ficerdy, dechrau grŵp pop Y Cymylau gyda'i chwaer, a'i chariad tuag at gerddoriaeth.


SUN 14:00 Cofio (m001jzdv)
Edward H Dafis

Edrych nol ar 50 mlynedd ers ffurfio'r grwp Edward H Dafis.

Atgofion Dewi Pws Morris, Hefin Elis, Cleif Harpwood, John Griffiths a Charli Britton o'r cyfnod.

Argraffiadau gwahanol bobol o'r noson pan welwyd y grwp am y tro cynta yn Tafodau Tan yng Nghorwen nol yn 1973.

Y cyfnod pan chwalodd y band yn 1976 cyn atgyfodi eto yn 1978.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001jzdx)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00120nr)
Cyfraniad merched i`n hemynyddiaeth

Modlen Lynch yn trafod cyfraniad merched i`n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001jzdz)
Stori Cleo

Mae Cleo’r ci a’i pherchennog Cadi yn ffrindiau mawr iawn, ac mae gan Cadi syrpreis arbennig i Cleo. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Melanie Owen.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001jzf1)
Sopranos a barddoniaeth

Yn gwmni i Dei mae'r soprano Ellen Williams sydd wedi rhyddhau casgliad o ganeuon yn ddiweddar.

Y gantores fyd-enwog Edith Wynne, neu Eos Cymru, yw pwnc Rhidian Griffiths tra bod Alan Llwyd yn trafod ei gyfrol newydd o farddoniaeth, 'Cyfnos'.

Ac mae Rhian Jones o Ganolfan Taliesin yn Abertawe yn dewis englyn Y Gorwel fel ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Yfory Newydd (m001jzf3)
Rhewlifeg, bio-feddygaeth, camera ar gyfer y gofod, a bywyd ar waelod y môr

Elin Rhys sy’n cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru sy’n ymchwilio heddiw, er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory.

Dr Iestyn Barr, ymchwilydd mewn rhewlifeg a darlithydd ym Mhrifysgol Manceinion, ac ail ysgrifennodd llyfrau hanes rhewlifoedd yn ystod y cyfnod clo. Fe fapiodd gymoedd yn Antarctica drwy luniau lloeren, gan brofi bod rhewlifoedd bach wedi bodoli yno ers dros 6o miliwn o flynyddoedd yn hytrach na 34 miliwn o flynyddoedd. Mae ei waith ymchwil yn trawsnewid ein dealltwriaeth o hanes rhewlifoedd a'n helpu i ddeall beth fydd dyfodol rhewlifoedd presennol mewn byd sy'n cynhesu.

Dr Helen Miles a Dr Matt Gunn, dau wyddonydd yn Aberystwyth sydd wedi paratoi camera ar gyfer glaniwr Rosalind Franklin - a oedd i fod i godi ar roced o Rwsia ychydig fisoedd yn ôl. Fe fyddai'r glaniwr a’r camera hanner ffordd i'r blaned Mawrth erbyn hyn, ond buan newidiodd hynny wedi i Rwsia ymosod ar yr Wcráin. Yn y gobaith y daw cyfle eto mae'r ddau yn dal i baratoi, ac yn disgrifio beth sydd yn bosib gyda'r camera.

Mari Davies, myfyriwr PhD, sy’n gweithio ym maes bio-feddygaeth yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd. Mae hi'n edrych ar y darnau bach yn ein celloedd sydd yn ganolfan ail gylchu i bethau gwenwynig, ac yn canfod cyffuriau i helpu pan mae pethau yn mynd o'i le gyda'r broses glyfar hon.

Ac i orffen y rhaglen, nol â ni i'r Antarctig , lle mae Dr Huw Griffiths ar hyn o bryd, ar long wedi ei henwi ar ôl Syr David Attenborough. Mae’n gweithio i'r British Antarctic Survey fel biolegydd ac yn chwilio am fywyd ar waelod y môr nad oes neb wedi ei weld o'r blaen.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001jzf5)
Talybont v Y Gwylliaid Cochion

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001jzf7)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001jzf9)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 MARCH 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzfc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001jzff)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001jzfh)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001jzfk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001jzfp)
Dawnswyr Môn a'r canwr Trystan Llyr

Sgwrs heddiw efo’r gyflwynwraig Meinir Howells am yr holl fwyd a diod bendigedig sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ac am gyfres deledu sy’n dathlu’r cynnyrch arbennig yma.

Munud i Feddwl yng nghwmni Huw Tegid.

Mi awn i fyd y ddawns er mwyn sgwrsio efo rhai o grŵp Dawnswyr Môn.

Cwmni’r canwr Trystan Llyr sydd newydd agor mewn cynhyrchiad newydd o The Magic Flute gan y Cwmni Opera Cenedlaethol.


MON 13:00 Dros Ginio (m001jzfv)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001jzg0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001jzg4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001gvsq)
Martiau Cymru

Terwyn Davies sy'n bwrw golwg ar galonnau'n cymunedau gwledig - y mart.

Y cyn arwerthwr Edward Perkins a'r ffermwr Brian Walters sy'n hel atgofion am Fart Caerfyrddin.

Stori ail-sefydlu Mart Bryncir yng Ngwynedd gan yr arwerthwr John Lloyd-Williams a'r cyn glerc, Iona Lloyd Roberts.

Cawn glywed gan Ffion Evans, arwerthwraig ifanc sy'n dilyn ôl troed ei thad, Marc Evans yn y busnes teuluol, Brodyr Evans.

Straeon difyr gan selogion un o fartiau mwyaf unigryw Cymru - Mart Pontarfynach.


MON 18:30 Yfory Newydd (m001jzf3)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001jzg8)
Pryd Ma Te

Aelodau Pryd Ma' Te - Sian Wheway, Carys Huw, Mair Tomos Ifans, Nia Bowen yn ymuno a Rhys yn y stiwdio i drafod eu EP - Fideo.


MON 21:00 Caryl (m001jzgd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 14 MARCH 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzgj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001jzgn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001jzfx)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001jzg1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001jzg5)
Hanes llyddiant diweddar Cor Ysgol y Strade, Llanelli mewn cystadleuaeth fawreddog ym Manceinion.

Catrin Gerallt fydd yn cynnig Munud i Feddwl.

A ninnau ar drothwy tymor newydd, Helen Humphreys sy’n cynnig awgrymiadau ffasiwn ar gyfer y Gwanwyn.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001jzg9)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001jzgf)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001jzgk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001jzgp)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Meistr y Miwsig (m001jzgr)
Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru. Think you know your music? Dai Williams presents Radio Cymru’s music quiz.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001jzgt)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001jzgw)
Millwall v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gêm Millwall v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Millwall v Swansea City in the Championship.


TUE 21:45 Caryl (m001jzgy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 15 MARCH 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzh0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001jzh2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001jzp9)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001jzpk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001jzl5)
Heulwen Davies sy’n sgwrsio am wobrau newydd arbennig ar gyfer menywod ym myd busnes.

Munud i Feddwl yng nghwmni Aled Lewis Evans.

Rhona Duncan efo awgrymiadau a syniadau ar gyfer planhigion tŷ.

Sgwrs efo’r actor Ifan Huw Dafydd am ei gynhyrchiad diweddaraf, y ddrama “Trouble in Butetown”.


WED 13:00 Dros Ginio (m001jzl9)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001jzlj)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001jzlv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Perthyn (m000qbbc)
Lois

Cyfres ddrama am deulu busnes ym Mhen Llŷn a'r rhwymau emosiynol a gwleidyddol sy'n eu clymu wrth ei gilydd ac wrth eu cymuned.

Beth yw cynlluniau Lois nawr ei bod hi am aros ym Mhen Llŷn?

Cast:
Lois: Manon Wilkinson
Dylan: Meilir ap Emrys
Huw: Sion Pritchard
Buddug: Rhian Blythe
Jac: Llion Williams


WED 18:30 Perthyn (m000qhph)
Buddug

Cyfres ddrama am deulu busnes ym Mhen Llŷn a'r rhwymau emosiynol a gwleidyddol sy'n eu clymu wrth ei gilydd ac wrth eu cymuned.

Ar ddiwrnod mawr lansiad Snowdonia View, mae Buddug yn teimlo'r straen.

Cast:
Buddug: Rhian Blythe
Huw: Sion Pritchard
Jac: Llion Williams
Lois: Manon Wilkinson
Leri: Ffion Dafis


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001jzm4)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001jzpv)
Caerdydd v West Brom

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v West Brom yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v West Bromwich Albion in the Championship.


WED 21:45 Caryl (m001jzmg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 16 MARCH 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzmw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001jzn8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001jzln)
Geraint Hardy ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


THU 08:30 Naw o'r 90au (m001kcsn)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001jzlz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001jzlx)
Marion Loeffler sy’n cynnig Munud i Feddwl.

Cyfle i edrych nôl a mwynhau perlau o archif BBC Cymru, yng nghwmni Hywel Gwynfryn.

Y gantores Fiona Bennett yn sgwrsio am lwyddiant y gyfres deledu The Piano.

Sgwrs efo Eirlys Phillips sy’n paratoi i gymeryd rhan mewn Pianothon a hynny er mwyn codi arian at achos da.


THU 13:00 Dros Ginio (m001jzm7)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001jzmm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001jzmz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001jzds)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001jznf)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001jznr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 17 MARCH 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001jzp0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001jzp6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001jzq2)
Geraint Hardy ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001jzq8)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001jzqg)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001jzqn)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001jzqs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001jzqx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001jzr1)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001jzr5)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.