SATURDAY 04 FEBRUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001hq7y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001hpdh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001hvxt)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001hvx9)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Geth a Ger yn cyflwyno. Music and laughs for Saturday morning with Geth and Ger sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001hvxc)
Y cyflwynydd Owain Gwynedd Griffith sy'n dewis Caneuon Codi Calon, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001hvxf)
Cymru v Iwerddon

Sylwebaethau byw, yn cynnwys sylwebaeth ar gêm Cymru v Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2023. Wales v Ireland in the Six Nations Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001hvxh)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001hvxk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 FEBRUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001hvxm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001hvxp)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001hw9c)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001hw30)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001hw32)
Oedfa dan arweiniad Lona Roberts, Caerdydd

Oedfa dan arweiniad Lona Roberts, Caerdydd a chymorth Rosina Davies, Beryl Thomas a Mair Davies.

Breintiau yw thema'r oedfa, breintiau ddylai arwain at awydd i rannu, at gydymdeimlad ac at ostyngeiddrwydd, ymatebion sydd yn gwneud addoli Duw a diolch iddo yn fwy gwerthfawr gan bobl.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001hw34)
Gwenfair Griffith yn trafod cwymp Traidcraft

Gwenfair Griffith yn trafod cwymp Traidcraft gyda Jan Tuker ac Alwen Marshall; anghenion byd amaeth gydag Aled Jones. Sian Meinir fydd yn trafod eglwysi dementia gyfeillgar, a bydd John Roberts yn dod a blas o gyfarfod yn eglwysi dementia gyfeillgar yng Nghlydach yr wythnos hon.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001hw36)
Dr Nia Wyn Jones

Darlithydd Hanes Canol Oesol a Modern ym Mhrifysgol Bangor, Dr Nia Wyn Jones yw gwesai Beti George. Daw yn wreiddiol o Abertawe ac wedi blynyddoedd lawer o anhapusrwydd fe benderfynodd gael triniaeth i newid ei rhywedd yn ddiweddar.


SUN 14:00 Cofio (m001hw38)
Wrth i dymor y Chwe Gwlad ddechrau, Byd y Bêl fydd y thema gyda John Hardy yn cyflwyno.

Y tirmon Albert Francis yn trafod y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar Barc yr Arfau nôl yn 1963 pan roedd eira yn gorchuddio'r tir. Clive Rowlands, Bill Morris, Brian Davies a D. Ken Jones yn cofio'r gêm enwog rhwng yr Alban a Chymru yn Murrayfield eto yn 1963 pan giciodd Clive 111 o weithiau tuag at yr ystlys yn ol y sôn.

Austin Savage yn cofio cyfnod trist yng Nghemau Olympaidd Munich yn 1972; Y golffwraig Becky Brewerton yn siarad am ei gyrfa gyda Dewi Llwyd.

Carwyn James a Eic Davies yn trafod y bathu termau a fuodd adeg dechrau sylwebaethau Cymraeg a chlip o'r sylwebaeth Gymraeg gynta nol yn 1952.

Laura McAllister yn trafod ei gyrfa gyda Beti George a Dic Jones a'i Salm i'r Slam Fawr yn 1971.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001hw3b)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001hw2w)
Cymdeithas

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Cymdeithas. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000sy2n)
Sara Mai Ceidwad y Sêr

Dewch i wrando ar stori am forlo anhapus sydd wedi brifo’i hun ar greigiau peryglus. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001hw3d)
Cleif Harpwood sy'n sgwrsio am ei hunangofiant Breuddwyd 'Roc a Rôl?'

Hefyd, Aled Evans a Geraint Roberts sy'n dathlu deng mlynedd ar hugain ers sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin; a Nicola Gibson sy'n arwain Dei o gwmpas arddangosfa celf gain yn Oriel Môn.


SUN 18:30 Byth Bythoedd (m001hw3g)
Mae Iolo a Begw yn edrych ymlaen at fywyd hir gyda’i gilydd, ond wedi i ddiwedd sydyn ddifetha’r cynllun hwnnw mae eu heneidiau’n benderfynol o gadw’r addewid.

Drama ysgafn gan Ian Rowlands.

Cast
Steffan Cennydd
Saran Morgan
Sara Gregory
Sue Roderick
Geraint Rhys Edwards


SUN 19:00 Y Talwrn (m001hw3k)
Tegeingl v Y Llewod Cochion

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001hw3m)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001hw3r)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 06 FEBRUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001hw3v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001hw3z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001hw9z)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001hwb5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001hw7q)
Edrych ymlaen at gystadleuaeth “Can O Gymru” a hynny yng nghwmni Edward Morris Jones.

Glenda Gardiner efo Munud i Feddwl.

Sgwrs efo Aled Roberts o Awstralia, wrth i Gôr Merched Gorynys, Mornington gychwyn ar daith arbennig.

Ymweliad efo syrjyri Dr. Harri Pritchard er mwyn trafod y cyflwr “tinnitus”.


MON 13:00 Dros Ginio (m001hw85)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001hw8f)
Einir Williams o Glwb Ceirw Nant Llanrwst sy'n sgwrsio am rygbi, a phencampwriaeth y Chwe Gwlad; sgwrs gyda'r gantores Mali Hâf am Drac yr Wythnos, 'Si Hei Lwli'; a'r cwisfeistr rygbi Mathew Jones sy'n herio Ifan gydag ambell gwestiwn am gêm y bêl hirgron.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001hw8s)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001hw2t)
Parafeddyg yng nghefn gwlad

Sgwrs gyda Heledd Angell, parafeddyg o Fachynlleth am bwysigrwydd diogelwch ar y fferm.

Hefyd, Yr arwerthwr Hywel Evans sy’n sôn am ei swydd newydd fel Prif Weithredwr cwmni Farmers Marts yn Nolgellau, Machynlleth a'r Bala.

Hanes Siân Jones o Fferm Moelogan Fawr, Llanrwst, a’i gŵr Llion sydd wedi derbyn Gwobr Arloesedd Ffermio yng Ngwobrau Lantra Cymru yn Llandrindod yn ddiweddar.

Y diweddara o’r sector laeth yng nghwmni Richard Davies; a'r milfeddyg o Benrhyn Gŵyr, Ifan Lloyd, sy'n adolygu'r straeon gwledig yn y wasg a'r cyfryngau cymdeithasol.


MON 18:30 Ar Lan Afon (m001fvl1)
Yr Afon Taf

Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r pobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001hw91)
Parisa Fouladi

Parisa Fouladi yn trafod ei cherddoriaeth a chyngerdd i Iran sydd yn cael ei gynnal yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.


MON 21:00 Caryl (m001hw9b)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 07 FEBRUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001hw9n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001hw9s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001hwgg)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001hwgl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001hw6k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001hw73)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001hw7n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001hw83)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001hw8g)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001hw8q)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd, mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn y bennod yma prif leisydd y band Gwilym, Ifan Pritchard, a’i hen ffrind (a seren cyfres S4C Dal y Mellt) Gwion Morris Jones sydd yn ymuno â’r capteiniaid Arwel ‘Pod’ Roberts a Welsh Whisperer.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001hw90)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001j5w9)
Sheffield Utd v Wrecsam

Sylwebaeth fyw ar gêm ail-chwarae Sheffield United v Wrecsam ym mhedwaredd rownd Cwpan FA Lloegr. Sheffield United v Wrexham replay in the FA Cup 4th round.


TUE 21:45 Caryl (m001hw99)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 08 FEBRUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001hw9m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001hw9v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001hw9k)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001hw9t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001hw9y)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001hwb4)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001hwb9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001hwbg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001hw3k)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001hwbn)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001hwbv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 09 FEBRUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001hwc1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001hwc9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001hxbl)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001hxc2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001hwhm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001hwhs)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001hwj0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001hwj7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001hw36)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001hwjg)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001hwjp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 10 FEBRUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001hwjy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001hwk6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001hx41)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001hx49)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001hx4k)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001hx4t)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001hx52)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001hx5b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001hx5m)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Geraint Hardy. Friday night music with Geraint Hardy.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001hx5w)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.