SATURDAY 28 JANUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001hg4q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001hg4s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001hmx8)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001hmsg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001hmsj)
Yr actor Dion Lloyd Jones sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001hmsl)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001hmsn)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001hmss)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 29 JANUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001hmsx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001hmt1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001hmxz)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001hmy7)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001hmyk)
Oedfa dan arweiniad Gwydion a Catrin Lewis, Canolfan Bryn y Groes, Y Bala

Oedfa dan arweiniad Gwydion a Catrin Lewis, Canolfan Bryn y Groes, Y Bala yn trafod gwerth y Beibl o ran dangos ffordd iachawdwriaeth, annog ffydd, bwydo profiad ysbrydol a rhoi arweiniad i fywyd o ddydd i ddydd. Mae'r ddau yn edrych yn ôl ar eu profiad o ddeng mlynedd yn rhedeg Bryn y Groes hefyd, a hwythau ar fin gorffen eu tymor yn y gwaith. Darlleniad o lythyr Paul at y Rhufeiniaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001hmys)
Trafod digartrefedd a chyfrol Rhanna Fywyd

Mae John Roberts yn trafod digartrefedd a chyfrol Rhanna Fywyd (a gyhoeddwyd gan eglwys Glenwood, Caerdydd).

Mae'n sgwrsio gyda Rees, person digartref 19 oed, Phil Ellis, awdur y straeon yn y gyfrol Rhanna Fywyd, Siân Thomas, prif-weithredwr GISDA, a'r ymgynghorydd ar dai Walis George.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001hmyz)
Rhiannon Boyle

Y dramodydd Rhiannon Boyle yw'r gwestai. Mae ei drama newydd ar gyfer Radio Cymru, 'Lysh', wedi’i selio ar brofiadau personol a’i pherthynas hi gydag alcohol.

Pan fyddai hi'n yfed roedd yn tueddu o yfed tipyn ar y tro, gan fynd dros ben llestri a gwneud pethau gwirion. Wedi iddi roi'r gorau i yfed am fis, teimlodd bod ei hiechyd meddwl wedi gwella, ac roedd hi'n cysgu'n well.

O ganlyniad, mi benderfynodd beidio ag yfed alcohol eto.

Cawn glywed am sut y dechreuodd astudio Drama yn yr ysgol, wedi cyfnod anodd ar ôl i'w rhieni wahanu, a sut y newidiodd ei byd.

Clywn hefyd am rai o'i dramâu, yn cynnwys 'Safe From Harm' i Radio 4, sydd dal ar BBC Sounds; 'Anfamol' a gynhyrchwyd gan y Theatr Genedlaethol, a'i chomisiwn diweddaraf i addasu'r nofel 'Un Nos Ola Leuad' ar gyfer Radio 4 a Radio Cymru.


SUN 14:00 Cofio (m001hmz5)
Crwydro

Archif, atgof a chân ar y thema Crwydro yng nghwmni John Hardy.

T H Parry Williams yn adrodd ei gerddi i Dic Aberdaron a'r Grand Canyon.

Elizabeth Evans a Goronwy Evans yn trafod y crwydryn Dafydd Gwallt Hir.

Margaret Williams yn cofio diddanu ar y llongau pleser.

Beti Rhys yn trafod ei thaith cynta o gwmpas y byd a gymrodd 7 mis i gyd.

Delfryn Jones o Lanbedr Pont Steffan yn sôn am yr arwyddion cyfrin y byddai crwydriaid yn gadael i'w gilydd.

Elizabeth Jones yn sôn am ei gwaith fel uwch weinyddes gyda chwmni Dan Air.

Eldra Jarman yn sôn am y ffyrdd y byddai'r sipsiwn yn crwydro.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001hmzc)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001hqlg)
Wrecsam v Sheffield United

Sylwebaethau ar gêm Wrecsam v Sheffield United ym mhedwaredd rownd Cwpan FA Lloegr. Wrexham v Sheffield United in the FA Cup 4th round.


SUN 18:30 O Wlân i Siwgr (m001hmw2)
Am ganrifoedd roedd y diwydiant gwlân yn hollbwysig i economi Dolgellau. Ond prin yw’r sôn am ochr mwy tywyll yr hanes, sef bod brethyn o Ddolgellau a’r cyffiniau yn cael ei werthu i wisgo caethweision yn America a’r Caribî.

Elliw Gwawr sy’n darganfod mwy am y cysylltiad rhwng gwlân Cymreig a chaethwasiaeth.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001hmzy)
Caerelli v Tir Iarll

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001hn06)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001hn0j)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 30 JANUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001hn0v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001hn13)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001hmvm)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001hmvp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001hmvr)
Sgwrs gyda'r storïwraig broffesiynol Fiona Collins, i nodi cychwyn Wythnos Genedlaethol Dweud Stori; a Munud i Feddwl yng nghwmni Wyn Thomas.

Hefyd, sgwrs efo’r canwr opera ifanc o Ddyffryn Clwyd, Ryan Vaughan Davies; ac Alison Huw sydd yn y gegin, wrth i'r daith drwy ffrwythau a llysiau’r wyddor gyrraedd y lythyren “m”.


MON 13:00 Dros Ginio (m001hmvt)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001hmvw)
Angela Skym yn westai

Angela Skym o Landdarog, Sir Gaerfyrddin sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le; a sgwrs gyda'r cerddor Dafydd Owain am Drac yr Wythnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001hmvy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001hmw0)
Aduniad arbennig yn Aberystwyth

Adroddiad gan Alaw Fflur Jones o aduniad arbennig rhwng Geoff ac Ailsa Neilson o Seland Newydd a dros gant o Gymry fu'n byw ac yn gweithio ar eu fferm dros gyfnod o 40 mlynedd.

Ar drothwy mis Chwefror, cawn glywed am brosiect Cyfrif Mawr Adar Ffermdir yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Gêm a Bywyd Gwyllt, a digwyddiad arbennig ar fferm Hafod Llyn Isaf sy’n hyrwyddo’r prosiect.

Hanes Rhidian Glyn, ffermwr o Fro Ddyfi a ddechreuodd ei yrfa yn ffermio heb unrhyw gefndir amaethyddol.

Mae'n Wythnos Frecwast Undeb Amaethwyr Cymru, a Huw Jones, Swyddog Gweithredol Sirol Meirionnydd Undeb Amaethwyr Cymru sy’n adolygu’r wasg amaethyddol, gyda John Richards yn adrodd y diweddaraf o’r martiau anifeiliaid.


MON 18:30 O Wlân i Siwgr (m001hmw2)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001hmw5)
Plant y Fflam Edward H Dafis

Cleif Harpwood yn trafod Plant y Fflam gan Edward H Dafis gan sgwrsio am bob un trac yn ei dro.


MON 21:00 Caryl (m001hmw7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 31 JANUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001hmw9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001hmwc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001hmxx)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001hmy4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001hmyc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001hmyn)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001hmyt)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001hmz1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001hmz7)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001hmzf)
Yn ymuno â Mari Lovgreen a chapteiniaid yr wythnos, Catrin Mara a Melanie Owen, mae arwr byd Cyw a ‘David Attenborough plant bach Cymru’ Huw Owen, a seren y gyfres deledu Yn y Fan a’r Lle Lee Cunnington, sydd yn sôn am ei dasgau cythryblus ers dilyn ei freuddwyd a gadael ei swydd fel chwarelwr er mwyn gyrru fan a gwagio tai fel gwaith llawn amser.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001hmzm)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001hyhw)
Luton v Caerdydd

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


TUE 21:45 Caryl (m001hmzt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 01 FEBRUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001hn02)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001hn0b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001hn9k)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001hq8v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001hnb5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001hnbf)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001hnbt)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001hnc7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001hmzy)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001hncn)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001hnd1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 02 FEBRUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001hndj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001hnf1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001hp19)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001hp1g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001hp1p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001hp1v)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001hp1z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001hp24)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001hp28)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001hp2g)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001hp2l)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 03 FEBRUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001hp2q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001hp2v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001hpc8)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001hpcd)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001hpcj)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001hpj4)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001hpcs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001hpcx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001hpd3)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001hpd9)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.