SATURDAY 21 JANUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001h3g3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001h3g7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001hdkq)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001hdk8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001hdkb)
Ian a Bethan o Diffiniad fydd yn dewis Caneuon Codi Calon, a bydd cyfle i glywed eu traciau newydd. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001hdkd)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001hdkg)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001hdkj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 22 JANUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001hdkl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001hdkn)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001hdrv)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001hds4)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001hdsf)
Oedfa dan ofal Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus

Oedfa dan ofal Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus yn trafod geiriau Habacuc y proffwyd, "Bywha dy waith yng nghanol y blynyddoedd". Mae'n trafod ein blynyddoedd ni fel rhai lle mae cynefin yn cilio, y dieithr yn cydio a'r cof yn gwanio ond mai closio at Grist yw'r ffordd i fywhau ein gwaith.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001hdsq)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Carolau Plygain a'r Gerddorfa (m001hdt1)
Taith bersonol y cerddor a’r cyfansoddwr Sioned Webb wrth iddi greu prosiect celfyddydol gan ddefnyddio yr hen garolau plygain fel sail i’r gwaith. Drwy gyd-weithio â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fe glywir gweithiau celfyddydol newydd yn cael eu perfformio gan Gwilym Bowen Rhys, Elidyr Glyn, Gethin Griffiths, Catrin Angharad, Linda Griffiths ac Arfon Gwilym.


SUN 14:00 Cofio (m001hdtj)
Cofio (Cariad)

Gyda Diwrnod Santes Dwynwen ar y gweill y thema yw Cariad.

Parchedig Ddoctor Patrick Thomas yn rhoi hanes Santes Dwynwen i ni; Catrin Gerallt yn esbonio pwy oedd Ffolant.

Islwyn "Gus" Jones yn trafod ei fywyd carwriaethol pan oedd yn 5 oed ym Mrynaman; Catrin Stevens yn trafod hen arferion caru gyda John Hardy.

Plant Ysgol Llanerchymedd a Llanfyllin yn son am eu cariadon; Bydd Caradog Williams, Cilcennin yn sôn am ei lwyau caru.

Martha Thomas o Gribyn yn esbonio beth caneuon pendrws, a Tomi ac Olwen Hughes yn esbonio beth yw cyfrinach cadw priodas lwyddiannus ar ol bod yn briod am 62 o flynyddoedd.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001hdts)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001hdv5)
Clod a mawl

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Clod a Mawl. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001hdvj)
Elsi a'r Pren Mesur

Dewch i wrando ar stori am Elsi a’r anrheg gorau erioed, pren mesur. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anni Llyn.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001hdvw)
Yn gwmni i Dei mae Aled Hall sy'n sgwrsio am ei hunangofiant diweddar.

Trafod eu cyfrol sy'n rhoi cyd-destun i gerddoriaeth a chelfyddyd yng Nghymru wna Mae Rhian Davies a Peter Lord, a'r delynores Helen Wyn Pari sy'n dewis ei hoff ddarn o farddoniaeth.


SUN 18:30 Y Diflaniad (p08jymzv)
Pennod 4

Hanes diflaniad Stanislaw Sykut o Gwmdu yn 1953. Ond oes 'na fwy i'r stori? Ioan Wyn Evans takes a fresh look at the murder of Stanislaw Sykut in 1953.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001hdwd)
Aberhafren v Beirdd Myrddin

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001hdwl)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001hdws)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 23 JANUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001hdwz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001hdx5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001hf38)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001hh3v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001hf3b)
Mae'n amser dathlu y flwyddyn newydd Tsieiniaidd a bydd Shan yn sgwrsio efo Morwenna Tang.

Wyn Thomas sy'n cyflwyno Munud i Feddwl.

Bydd Elin Williams yn olrhain hanes pobol enwog sydd wedi ysbrydoli bwydydd o bob math.

Sgwrs efo Ffion Humphries am y gyfres deledu 'A Special School' sydd newydd gychwyn cyfres newydd ar BBC1.


MON 13:00 Dros Ginio (m001hf3m)
Cennydd Davies

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cennydd Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001hf3w)
Gwestai Ifan yw Lilwen McAllister o Gwm Gwaun, Sir Benfro ac yn Rhoi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, cyfle i glywed Trac yr Wythnos - Pelydr Perlog.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001hf46)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001h39j)
Cynhadledd Materion Gwledig CFFI Cymru

Adroddiad o gynhadledd Materion Gwledig CFfI Cymru eleni ym Mhlas Isaf ger Corwen gan Rhodri Davies.

Diwedd cyfnod i Brosiect Menter Moch Cymru, Rhiannon Davies sy’n trafod pwysigrwydd y prosiect wrth sefydlu ei busnes, Cig Banc Sion Cwilt.

Hanes Gethin, Tomos ac Ela o Ddyffryn Clwyd sy’n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yn ninas Napier yn ardal Hawkes Bay yn Seland Newydd.

Y diweddara o’r sector laeth yng nghwmni Richard Davies, ac adolygiad o straeon gwledig y wasg yr wythnos hon gan Eiry Williams, Swyddog y Wasg Clwb Ffermwyr Ifanc Llangwyryfon yng Ngheredigion.


MON 18:30 Lysh (m001hf4l)
Pennod 2

Ail bennod drama radio newydd gan y dramodydd Rhiannon Boyle, yn dilyn Beth sy'n credu na all hi ymdopi â heriau bod yn fam fodern heb lasiad o win bob nos. Ond, pan mae hi'n cael damwain feddwol sy'n brifo ei phlentyn, mae'n rhaid iddi gwestiynu popeth mae hi'n ei gredu - ei ffrindiau, ei hunaniaeth a'i hoff gyffur - alcohol.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001hf4z)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001hf5g)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 24 JANUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001hf5y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001hf6g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001hf5b)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001hf5v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001hf6c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001hf6w)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001hf7b)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001hf7t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001hf89)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001hf8s)
Mae'r capteiniaid Catrin Mara a Welsh Whisperer yn ôl i ymuno â Mari Lovgreen ar gyfer pennod arall o’r gyfres gwis wirion.

Yr artist Lisa Eurgain Taylor sydd yn delio â themâu heriol y dydd, tra bydd y digrifwr stand yp Steffan Alun yn trafod ei brofiad o berfformio o flaen cynulleidfa hollol noeth.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001hf92)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001hf9c)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 25 JANUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001hf9r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001hfb0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001hf4q)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001hh3s)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001hpcn)
Rhestr Santes Dwynwen

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


WED 12:00 Bore Cothi (m001hf5l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001hf63)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001hf6n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001hf74)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001hdwd)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001hf7k)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001hf81)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 26 JANUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001hf8d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001hf8x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001hg3b)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001hg3g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001hflw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001hfm4)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001hfmh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001hfmr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Carolau Plygain a'r Gerddorfa (m001hdt1)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001hfmz)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001hfn5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 27 JANUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001hfnl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001hfnv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001hg5s)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001hg48)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001hg5v)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001hg4d)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001hg4g)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001hg4j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001hg4l)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001hg4n)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.