SATURDAY 10 DECEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001fwhn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001fwhx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001g1z8)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001g1zb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001g1zd)
Mali Tudno Jones yn ateb yr ho! ho! Holiadur

Yr actores Mali Tudno Jones yn ateb yr ho! ho! Holiadur. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001g1zg)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001g1zj)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001g1zl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 DECEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001g1zn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001g1zq)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001g257)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001g234)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001g238)
Oedfa ar gyfer trydydd Sul yr Adfent dan arweiniad Cadi Gwyn o Fangor

Oedfa ar gyfer trydydd Sul yr Adfent, dan arweiniad Cadi Gwyn o Fangor, gan drafod Iesu yn cyflawni addewid y proffwydi, yn llenwi Mair ac Elisabeth gyda llawenydd gan ein herio ninnau i deimlo gwefr a llawenydd ei addoli wrth ddathlu ei eni ym Methlehem.

Mae Cadi Gwyn ein hun yn canu un o'r caneuon mawl, sef Gwaredwr.

Darllenir o broffwydoliaeth Eseia, efengyl Luc a'r llythyr at y Rhufeiniaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001g23d)
Wythnos ymwybyddiaeth o alar, rhyddid crefyddol a chinio Nadolig cymunedol

John Roberts yn trafod:

Wythnos ymwybyddiaeth o alar gyda Sioned Davies Derby, ac yn cymryd cyfle eto i wrando ar sgwrs gydag Esyllt Maelor am y cerddi a gipiodd goron Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion iddi fis Awst diwethaf;

Darlith Reith Rowan Williams ar Ryddid i Addoli, gyda'r bargyfreithiwr a'r academydd Gwynedd Parry;

a chinio Nadolig cymunedol Eglwys Efengylaidd Rhydaman gyda Rhodri Darcy.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001g23g)
Shan Jamil Ashton

Shan Jamil Ashton yw gwestai Beti George.

Mae Shan yn gyn darlithydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn Gymdeithasegydd. Mae hi'n arwain gwaith Cymunedau ac yn byw yn Capel Curig – yn chwaer i Caradog Jones y Cymro 1af aeth i fyny Everest.

Cafodd ei geni ym Mhontrhydyfen De Cymru.

Ei henw canol ydi Jamil - pan oedd ei thad yn ifanc bu’n aelod o’r Palestine Mountain Police ac mae ei chwaer wedi ei henwi’n Jasmine ar ôl yr ardal. Am flynyddoedd creda Shan mai ystyr Jamil oedd camel. Ond deallodd yn ddiweddarach drwy’r myfyrwyr yn y Coleg mai ystyr y gair ydi prydferth neu hardd.

Bu'n astudio Celf am gyfnod yng Nghaerdydd. Ar ôl magu'r plant fe aeth yn fyfyriwr i Brifysgol Bangor a graddio yn 1990. Roedd hi wedi bwriadu astudio Addysg er mwyn hyfforddi’n athrawes ond pan roedd hi yn ei blwyddyn gyntaf fe ddewisodd Ieithyddiaeth a Chymdeithaseg hefyd fel pynciau. Ar ôl ei darlith gyntaf mewn Cymdeithaseg mi roedd hi'n hooked meddai hi!

Bu'n tiwtora a darlithio yn y Coleg Normal ac wedyn yn y Brifysgol ym Mangor.


SUN 14:00 Cofio (m001g23j)
Y Seren

John Hardy yn cyflwyno pytiau o archif Radio Cymru:

Rhodri Evans yn esbonio i Elin Rhys beth fu'r doethion yn ei ddilyn ar y ffordd i Bethlehem;

Yr Athro Aneurin Evans yn trafod faint o sêr a welwn ni yn y nos;

Hywel Jones yn trafod seryddiaeth gyda Frank Lincoln yn 1974 ;

Eiry Palfrey yn darllen siart sêr Wyndham Richards;

John Huws yn adrodd stori'r daranfollt neu feteor a laniodd ym Meddgelert;

John Roberts Williams yn edrych ymlaen at ymweliad Comed Halley yn 1986;

Malcolm Allen yn datgelu ei hoff gan Nadoligaidd;

Delwyn Siôn yn sôn am gefndir y gan Un Seren;

Rhys ap Hywel Morris yn cael ei holi yn 1978 ac yn 1991 ar bynciau yn ymwneud a seryddiaeth;

Harri Parri yn holi Cecilia Conway Pritchard o Benmaenmawr am seren newydd wnaeth ymddangos yn un o'i chynyrchiadau, sef Emlyn Williams;

Tîm Bryncoch yn derbyn llythyr o ymddiswyddiad gan ei seren o flaenwr, George.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001g23l)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001g22v)
Elin Manahan Thomas yn bwrw golwg ar rai o`n carolau mwyaf poblogaidd sy`n seiliedig ar alawon traddodiadol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0012r2p)
Y Grochan Hud

Dewch i wrando ar stori am Elsi, Magli a’r crochan hud. A story for young listeners about Elsi, Magli and a magic cauldron.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001g23n)
Canueuon gwerin a llyfrgell arbennig yn yr Amerig

Yn gwmni i Dei mae Elain Rhys sy'n trafod perthynas Grace Williams gyda chaneuon gwerin Gymreig, ac mae Llewelyn Hopwood yn trafod ei brofiadau yn Llyfrgell Huntington, California.

Mae Goronwy Wynne yn canolbwyntio ar draethodau eisteddfodol Emily Wood tra bod Dewi Alter yn pwysleisio pwysigrwydd polymath y Dadeni, Humphrey Llwyd.

A'i hoffter o farddoniaeth Dic Jones yw testun Lyn Ebenezer.


SUN 18:30 Gwlad yr Asyn (m001g23q)
Asyn yw Ari ond nid asyn cyffredin mohoni. Cafodd ei magu yng nghartref hen wraig garedig ond a hithau bellach yn byw mewn gwarchodfa asynnod, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl. Ar ôl iddi gael ei chludo i gartref newydd arall, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn afreolus, ac yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed.

Yr actorion yw Gwenllian Higginson, Evie Barr, Dewi Rhys Williams, Simon Watts, Aled Pugh, a Llew Rodrick Lewis.

Comisiynwyd Gwlad yr Asyn yn wreiddiol gan Theatr Genedlaethol Cymru, a’i chyflwyno gyntaf fel drama lwyfan – wedi’i chyfarwyddo gan Steffan Donnelly – gan Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001g23t)
Bronwen Lewis ac Emyr Wyn

Yn rhaglen ola’r gyfres mae Emyr Wyn yn hel atgofion am ddyddiau Mynediad am Ddim a sin werin Cymru’r 70au, a chawn fersiynau newydd gan Bronwen Lewis o ddwy o’i hoff ganeuon gwerinol.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001g23w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001g23y)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 DECEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001g240)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001g242)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001g27b)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001g27d)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001g27g)
Côr Meibion Pendyrus

Cyngor ar sut i ddelio gyda phwysau'r Nadolig gan Andrew Tamplin.

Munud i Feddwl yng nghwmni'r Parchedig Nan Powell-Davies.

Sgwrs gydag arweinydd Côr Meibion Pendyrus, Ieuan Jones.

A chwmni Dilwyn Young Jones, ar achlysur ei ben-blwydd yn 70 oed.


MON 13:00 Dros Ginio (m001g27k)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001g27p)
Cyfres newydd Meistr y Miwsig

Cyflwynwyr newydd cwis Meistr y Miwsig, Dai a Zowie Williams, sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i sôn am y gyfres newydd - ac i herio Ifan am ei wybodaeth gerddorol!

Hefyd, Ken Hughes o Bentrefelin ger Criccieth sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le; a chyfle i ddau arall i ennill gwobrau yn y Gwesty Gwobrau.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001g27w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001g22q)
Ffermio ym Methlehem

Stori Sean Jeffreys a Teleri Haf Thomas sydd ar fin mentro i ffermio ym Methlehem ger Llangadog yn Sir Gaerfyrddin.

Emily Rees o fferm Cuckoo Mill ger Hwlffordd yn Sir Benfro yn sôn am fagu twrciod ar gyfer y farchnad Nadolig.

Jamie Stroud o fferm gymunedol Tyddyn Teg ger Bethel, Caernarfon, sy'n tyfu ysgewyll a llysiau llai cyfarwydd eraill.

A'r diweddara o'r martiau anifeiliaid gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru, a pherfformiad buddugol Dyfan Parry Jones o CFFI Bro Ddyfi ym Maldwyn - enillydd y gystadleuaeth Canu Emyn yn Eisteddfod CFFI Cymru eleni.


MON 18:30 Fy Stori Fawr (m001g284)
Gall gohebu adael ei farc. Dyma rai o leisiau newyddiadurol adnabyddus Cymru yn trafod eu stori fawr nhw. Journalists discuss stories that have made an impact.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001g28h)
Siart Amgen 2022

Mr Mwyn yn datgelu 20 uchaf Siart Amgen Rhys Mwyn 2022.


MON 21:00 Caryl (m001g28m)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 13 DECEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001g28r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001g28w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001g2bb)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001g2bp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001g24h)
Cyfansoddwr mi Rhagfyr yw Beethoven.

Munud i feddwl yng nghwmni Iola Ynyr.

Mae Shân yn mynd i gyfarfod gwirfoddolwyr banc bwyd Eglwys Crist, Caerfyrddin.

A sgwrs gyda Chloe Roberts, sydd yn Gydlynydd Trechu Tlodi efo Cyngor Gwynedd.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001g24l)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001g24n)
Tom Cartwright o orsaf Radio Bronglais yw gwestai Ifan Jones Evans, i sôn am ei waith, ac i gyd-gyflwyno rhan o'r rhaglen hefyd.

Terwyn Davies sy'n crynhoi'r diweddaraf o Gwmderi yn Clecs y Cwm.

Ac wrth i'r Nadolig agosáu, bydd gŵr gweithgar o Sir Benfro yn derbyn tlws Diolch o Galon a syrpreis gan Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001g24q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001bqqw)
Migraine

Hanna Hopwood a'i gwestai arbennig Dr Anna Maclean sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws wrth fyw gyda migraine; cyflwr cymleth a phoenus sy'n anweladwy er iddo effeithio ar un ym mhob saith.

Cafodd Dr Anna Maclean ei gorfodi i ymddeol yn gynnar o’i swydd fel meddyg teulu oherwydd migraine cronig ac erbyn hyn mae hi’n weithgar yn codi ymwybyddiaeth amdano. Clywir hefyd am brofiadau Ceinwen Parry, Carys James, Llew Roberts a Delyth Jones o fyw gyda migraine.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001g24x)
Mari Lovgreen fydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas. Yn y bennod yma, y bodledwraig Lowri Wynn ac Iwan Evans o’r gyfres deledu newydd Reunion Hotel fydd yn ymuno â’r capteiniaid Arwel ‘Pod’ Roberts a’r Welsh Whisperer.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001g24z)
Sian Eleri yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Sian Eleri, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001g251)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 14 DECEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001g253)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001g255)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001g2lk)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001g2lt)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001g2g4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001g2g6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001g2g8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001g2gb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001g23j)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001g2gd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001g2gg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 15 DECEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001g2gj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001g2gl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001g2qh)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001g2qm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001g2ns)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001g2p0)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001g2p6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001g2pc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001g23g)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001g2ph)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001g2pp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 16 DECEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001g2pw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001g2q1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001g2k4)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001g2kb)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001g2kh)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Geraint Hardy yn chwarae eich hoff fiwsig. Geraint Hardy plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001g2kp)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001g2kw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001g2l2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001g2l8)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001g2lh)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.