SATURDAY 03 DECEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001fn14)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001fn1j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001fvjq)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001fvhf)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001fvhk)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhodri Owen. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhodri Owen.


SAT 14:00 Lisa Angharad (m001g4yw)
Cerddoriaeth ac adloniant yng nghwmni Lisa Angharad. Music and entertainment with Lisa Angharad.


SAT 16:30 Iaith Enaid ar ei Thannau (m001dmyc)
Cipolwg ar ddawn Llio Rhydderch, y delynores sydd wedi dyrchafu’r delyn deires i dir uchel iawn, gan ddod yn enw amlwg yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Drwy sgwrs ac atgofion mae cyfle i ddathlu ac i werthfawrogi cyfraniad y delynores ryfeddol hon.

Cawn gip ar fyd Llio Rhydderch, ei hanes, ei cherddoriaeth, ei pherthynas â’n hofferyn cenedlaethol a’r modd y mae’n llwyddo i gyfathrebu â’i chynulleidfa a’i gwrandawyr wrth i iaith enaid ddawnsio ar ei thannau.

Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001fvht)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001fvhy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 04 DECEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001fvj2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001fvj6)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001fvmy)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001fvk4)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001fvk8)
Oedfa o Fanc Bwyd Carmel, Port Talbot

Oedfa ar ffurf sgwrs rhwng John Roberts a Margaret Jones ym Manc Bwyd Carmel, Port Talbot ar gyfer ail Sul tymor yr Adfent. Cymerir rhan hefyd gan blant Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan a disgyblion Ysgol Bro Dur.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001fvkd)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001fvkj)
Sylvia Davies

Sylvia Davies, amgylchedd wraig a sefydlodd ei chwmni ei hun Eto Eto yw gwestai Beti George. Mae hi'n creu bagiau ac ategolion allan o wastraff fydda fel arall yn mynd i'r domen sbwriel.

Roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn gwnïo a dysgodd wnïo pan oedd hi’n 4 oed - roedd ei Mam yn arfer gwnïo dillad iddi hi a’i chwaer. Fe wnïodd Sylvia ei ffrog briodas ei hun. Roedd gwnïo felly yn rhywbeth oedd yn ei chysylltu hi a’i mam. Sgil bywyd a ddysgodd ganddi, ac yn dilyn ei marwolaeth fe ddaeth yn llinyn cyswllt ac yn ffordd o ddygymod a’r galar.

Bu Sylvia yn byw a gweithio yn Israel ac yn Thailand a hynny ar ôl astudio ei gradd mewn Anthropoleg yn y Brifysgol yn Llundain. Bu'n dipyn o rebel yn ei harddegau, ac mae hi'n rhannu'r straeon ei bywyd cynnar yng Nghaerfyrddin. Mae hi bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.


SUN 14:00 Cofio (m001fvkn)
Coeden yw'r thema heddiw wrth i ni nesau at y Nadolig.

Geraint Lloyd yn holi Ian Cadmore am ei fusnes Coed Nadolig. John Hughes yn adrodd hanes Ywen Eglwys Sant Digain, Llangernyw, yr hynaf yn Ewrop.

Tom Evans yn holi David Rees Evans, Ffostrasol am gynnyrch y Saer Gwlad. Megan Tudur yn holi pobol ar strydoedd Aberystwyth os oedden nhw yn hoffi gwin.

John Bevan yn holi Alun Davies o Amgueddfa Werin Cymru am y traddodiad o wneud clociau cas hir yng Nghymru.

Gwyndaf Roberts yn sôn am y sipsi enwog Abraham Wood. Rose Eva Pierce Jones o Fangor yn sôn am fynd i ddosbarthiadau nos i ddysgu sut i drin pren.

Rory Francis a hanes achub Derwen Brimon. Eleri Hopcyn yng nghwmni Aelodau WI Tudweiliog, Abererch ac Edern yn rhyfeddu at hen gadair arbennig, cadair Dic Aberdaron.

A Gareth Lloyd Williams, John Ogwen a Norman Williams i gyd yn mynd dros ben llestri am yr athro gwaith coed.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001fvks)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001fvjz)
Canu cynulleidfaol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0013hgj)
Mamgu-eddfa

Dewch i wrando ar stori am amgueddfa arbennig iawn, y Mamgu-eddfa! A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001fvkx)
Yn gwmni i Dei mae Charles Roberts sy'n trafod ei draethawd ymchwil ar y pandemig ffliw ym 1918 yng Nghymru ac un o hynafiaethwyr pwysicaf Cymru, Edward Llwyd, yw pwnc Philip Henry Jones.

Mae Ffion Mair Jones yn trafod hanes coll yr hanesydd Angharad Llwyd, un o gyfoedion Thomas Pennant, tra bod Gruffydd Aled Williams yn sgwrsio am gyfrol sy'n adrodd hanes Sir Drefaldwyn.


SUN 18:30 Ar Lan Afon (m001fvl1)
Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r pobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001fvl5)
Patrick Rimes a Siân James

Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru.

Fe glywn fersiynau newydd o ddwy o'r hen ganeuon gwerin gan Patrick Rimes, a sgwrs efo Siân James am rai o'r dylanwadau cerddorol fu arni hi ar hyd y daith.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001fvl9)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001fvlg)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 05 DECEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001fvln)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001fvlv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001fw2c)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001fw2n)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001fw0r)
Carioci Carolau Cothi

Dathlu 25 mlynedd o siop wirfoddol Y Smotyn Du, Llambed yng nghwmni Goronwy Evans.

Y Parchedig Nan Powell-Davis sy'n cyflwyno munud i feddwl; Rhys Taylor yn lawnsio Carioci Carolau Cothi!

ac Eurgain Haf o elusen Achub y Plant sy'n edrych ymlaen at ddiwrnod Siwmper Nadolig.


MON 13:00 Dros Ginio (m001fw10)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001fw17)
Y canwr o Ben Llŷn Dylan Morris yw gwestai Ifan Jones Evans i sôn am gyngerdd go arbennig gyda Seindorf yr Oakeley.

Hefyd, sgwrs am Drac yr Wythnos gyda Meinir Gwilym, i sôn am ei thrac newydd, Goriad.

A chyfle i ennill pentwr o wobrau ar gyfer y Nadolig wrth i Ifan ail-agor drysau Gwesty Gwobrau.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001fw1j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001fvjx)
Hanes Siôn Roberts o Lanymddyfri, sydd â'i frid ar fynd yn arwerthwr yn y dyfodol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael cyfnod o brofiad gwaith gydag arwerthwyr lleol yn Sir Gaerfyrddin.

Hefyd, Eifion Williams yn sôn am ei waith yn gweithio ar fferm coed Nadolig ym Mhenrhyn Gŵyr.

A Gary Jones o ardal Caerfyrddin sy'n trafod ei ddiddordeb mewn tynnu lluniau o hen dractorau.

Richard Davies sy'n edrych yn ôl ar y flwyddyn yn y diwydiant llaeth, ac yn adolygu'r wasg, Llinos Owen, Rheolwr Rhanbarthol Partneriaid a Chyfathrebu gydag elusen Tir Dewi.

Cyfle hefyd ar ddiwedd y rhaglen i glywed parti deulais buddugol Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru eleni, sef Parti Deulais Clwb Penybont, Sir Gâr.


MON 18:30 Ar Lan Afon (m001fvl1)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001fw1r)
Cerddoriaeth yr 80au a'r 90au

Cerddoriaeth yr 80au a'r 90au gyda Megan Hunter o Guava Rockets a Mari Elin o Brifysgol Bangor. Bydd Cerys Matthews yn ymuno hefyd i sgwrsio am ei llyfr newydd i blant am Under Milk Wood.


MON 21:00 Caryl (m001fw1z)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 06 DECEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001fw27)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001fw2g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001fvvc)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001fvvp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001fvw1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001fvwj)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001fvwv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001fvx9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001fvxm)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001fvy1)
Mae Mari Lovgreen yn ei hôl ar gyfer pennod gyntaf cyfres wirion arall. Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Catrin Mara a Melanie Owen, mae seren rygbi cynghrair rhyngwladol Hwngari Simon Kalafusz, a Gareth yr Orangwtang fydd yn rhannu ei brofiadau am gyfweld yr anfarwol Roy Noble.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001fvyb)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Rhys Mwyn, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001fvyr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 07 DECEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001fvz6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001fvzl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001fvqx)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001fvrc)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001fvrv)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001fvs9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001fvsq)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001fvt1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001fvkn)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001fvtf)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001fvtr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 08 DECEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001fvv0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001fvvb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001fwb5)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001fwbk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001fwc0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001fwcd)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001fwcs)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001fwd8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001fwdq)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001fwf6)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001fwfp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 09 DECEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001fwfz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001fwgb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001fwlg)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001fwfm)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001fwll)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001fwg9)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001fwgm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001fwgy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001fwh8)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001fwhg)
Kris Hughes yn cyflwyno

Kris Hughes yn sedd Ffion Emyr, yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Kris Hughes sitting in for Ffion.