SATURDAY 12 NOVEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001dxhv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001dxj3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001f52n)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001f4jw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001f4jy)
Dylan Ebenezer yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001f4k0)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001f4k2)
Cymru v Ariannin

Sylwebaeth fyw o ail gêm Cymru yng Nghyfres yr Hydref, wrth iddyn nhw groesawu'r Ariannin. Wales host Argentina in their second game of the Autumn internationals.


SAT 20:00 Marc Griffiths (m001f4k4)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m001f4k6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 13 NOVEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001f4k8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001f4kd)
Sul y Cofio

Dechreuwch Sul y Cofio yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start Remembrance Sunday with Linda Griffiths' choice of music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001f4lz)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001f4m3)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001f4m7)
Oedfa dan arweiniad Ieuan Elfryn Jones, Caergybi

Oedfa ar gyfer Sul y Cofio dan arweiniad Ieuan Elfryn Jones, Caergybi. Mae'n ein harwain i gofio'r rhai a syrthiodd mewn rhyfel neu oherwydd terfysgaeth, y rhai a ddaeth adref gyda chreithiau ar eu corff, meddwl neu ysbryd ac yn ogystal y teuluoedd oedd wedi ei heffeithio gan y rhyfeloedd hyn. Ceir dalleniadau o lyfr y Pregethwr, efengyl Ioan a Salm 23.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001f4mc)
Sul y Cofio

Ar Sul y Cofio mae John Roberts yn holi Maldwyn Jones am y brwydro yn Ynysoedd y Falklands a'r effaith gafodd arno, Aled Huw Thomas fel cyn-gaplan yn y fyddin, a
Manon Ceridwen James ac Anna Jane Evans am bynciau'r dydd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001f4mh)
Meleri Davies

"Cymuned, Amgylchedd, Economi - dyna ydy calon ein gwaith ni yn Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen yw gwestai Beti George.

Cafodd ei magu ar y fferm Hendre yng Nghwm Prysor sydd rhyw 3 milltir o Drawsfynydd ar y ffordd i Bala a'r Fferm fynydd yn magu defaid Cymreig. Mae hi yn un o 4 o blant - y cyw melyn olaf. Dewi Prysor yr awdur ydi’r hynaf sy’n byw ym Mlaenau Ffestiniog, yna Manon sy’n byw yn Sir Fôn sy’n actores ac yn cynnal gweithdai, a mae Rhys sy’n ffermio adref , fo ydi’r 3ydd genhedlaeth i ffermio yno.

Fel Prif Swyddog, mae Meleri yn angerddol am dyfu Partneriaeth Ogwen fel menter gymdeithasol sy’n gwneud gwahaniaeth – yn amgylcheddol, gymunedol ac economaidd. Mae wedi arwain ar brosiectau mwyaf y Bartneriaeth, yn cynnwys datblygiad Ynni Ogwen, canolfan Dyffryn Gwyrdd a throsglwyddiadau asedau. Ers ei phenodiad, mae wedi ennill gwobr Pencampwr Cynaladwyedd Cymru yng ngwobrau Academi Cynaliadwy Cymru a Green Energy Pioneer yng ngwobrau Regen Prydain.

Dechreuodd Partneriaeth Ogwen yn 2014 drwy gael 3 cyngor cymuned yn gweithio efo’i gilydd, sef Llanllechid, Llandegai a Bethesda. Daeth y tri at ei gilydd i gyflogi un clerc yn hytrach na tri ac yna defnyddio yr arbed i gyflogi Meleri i ddatblygu prosiectau.

Dechreuwyd y bartneriaeth efo Meleri’n gweithio 2 ddiwrnod yn unig a clerc am ddau ddiwrnod. Bellach cyflogir 23 o bobl, rhai yn rhan amser ac eraill yn llawn amser. Mae Meleri’n gweithio’n llawn amser ers sawl blwyddyn bellach ac yn magu 3 o blant gyda'i gwr Meirion.

Cawn hanesion ei bywyd o Trawsfynydd i Nepal, ac mae hi'n dewis ambell i gân - gan gynnwys caneuon gan Lleuwen Steffan a Gruff Rhys.


SUN 14:00 Pigion yr Ŵyl Cerdd Dant (m001f4mk)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno uchafbwyntiau o Ŵyl Cerdd Dant Bro Nansi 2022.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001f4mm)
Canu cynulleidfaol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001f4mp)
Cochyn a’r Gystadleuaeth Cuddliw

Er bod Cochyn yn gameleon ychydig yn wahanol i bob cameleon arall, mae ganddo ddoniau arbennig! Rebecca Harries sy'n darllen stori gan Sioned Wyn Roberts.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001f4mr)
Yn gwmni i Dei mae Sharon Morgan sy'n trafod ail gyfrol ei hunangofiant.

Mae Dei hefyd yn cael cyfle i bori drwy gasgliad o lyfrau prin Meurig Jones ac arddangosfa o lyfrau sydd wedi eu rhwymo'n gain yn y Llyfrgell Genedlaethol yng nghwmni Timothy Cutts.

Ac mae Branwen Davies, Trefnydd Theatr Ieuenctid yr Urdd yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m001f4mt)
Newid Hinsawdd: Taid a Fi - Caerdydd

Leisa Gwenllian sydd yn ymweld â Dinas Caerdydd ac yn cwrdd â rhai pobol sydd yn gwneud gwaith difyr i wella newid hinsawdd. Mae hi'n cwrdd â Huw Thomas, Cadeirydd Cyngor Caerdydd i glywed am weledigaeth o greu dinas ddi-garbon erbyn 2030. Dafydd Trystan Cadeirydd y Bwrdd Teithio Llesol yng Nghymru sydd yn sôn am rwydwaith llwybrau beics a'u gwaith nhw. Aleena Khan sydd yn trafod cynllunio trefol, a'r ystyriaethau sydd angen eu cymryd wrth ddatblygu'r ddinas. Mae hi'n cael tro ar feic arbennig ac yn clywed am yr hyn sydd gan Elusen Pedal Power i'w gynnig ac yn gweld sut mae Cwmni Eto Eto yn ail ddefnyddio gwastraff olwynion beics i greu bagiau.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001f4mw)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn yr ail raglen yn y gyfres cawn sgwrs efo Nia Daniel o’r Llyfrgell Genedlaethol a sesiwn newydd sbon gan Dafydd Iwan.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001f4my)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001f4n0)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 14 NOVEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001f4n2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001f4n4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001f55h)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001f55w)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001f569)
Y pianydd Lwan Lewelyn-Jones sy'n edrych ymlaen at Ddiwrnod Piano Canolfan William Mathias.

Munud i Feddwl yng nghwmni Sian Northey; Elin Mai fydd yn rhoi cyngor ar wisgo lledr - sydd yn ffasiynol y gaeaf yma! A sgwrs efo dau o gystadleuwyr cyfres gogionio newydd sbon fydd i'w gweld ar S4C cyn hir.


MON 13:00 Dros Ginio (m001f56p)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001f573)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad sydd yn sedd Ifan Jones Evans, ac yn cael cwmni Dafydd Wyn Morgan sy'n sôn am ddigwyddiad go arbennig yn ardal Tregaron.

Hefyd, sylw i Drac yr Wythnos, a chyfle i rywun ennill pâr o docynnau rygbi yn Gwed y Gair.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001f57h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001f4rw)
Iechyd meddwl yng nghefn gwlad

Terwyn Davies sy'n edrych ar sefyllfa iechyd meddwl yn y byd amaeth a chefn gwlad.

Y seicolegydd Beca Stilwell sy'n esbonio beth yw iechyd meddwl a'r symtomau all effeithio rhai pobl; hefyd, Wyn Thomas o elusen Tir Dewi a Linda Jones o elusen RABI sy'n esbonio sut maen nhw'n gallu helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Y mab fferm Gareth Thomas o Ynys Môn yn wreiddiol yn sôn am ei brofiad e o broblemau iechyd meddwl.

Emlyn Evans, un o wirfoddolwyr llinell gymorth i ffermwyr hoyw sy'n sôn am y gwasanaeth arbennig mae'r llinell yn cynnig i rai sy'n brwydro â'u rhywioldeb yn y byd amaethyddol; ac Elen Gwen Williams, Swyddog Marchnata Sefydliad y DPJ yn sôn am sut mae'r elusen yn helpu pobl sydd yn delio gydag iselder, a sut y mae plant sefydlydd yr elusen wedi mynd ati i godi arian a chodi ymwybyddiaeth o'r elusen yn ddiweddar.


MON 18:30 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m001f4mt)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001f57v)
Martyn Ware - Heaven 17

Ifan Pritchrad a Hana Lili yn sgwrsio am hunangofiant Martyn Ware o Heaven 17 ac am fod yn fyfyrwyr iddo ar gwrs cerdd yn Tileyard, Llundain.


MON 21:00 Caryl (m001f586)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 15 NOVEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001f58h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001f58r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001f5dc)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001f5dx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001f4nb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001f4nd)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001f4ng)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Catrin Angharad yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001f4nj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001f4nl)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Clonc (m0016xg8)
Pennod 4

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn.

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese.

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001f4nn)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001f4nq)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 16 NOVEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001f4ns)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001f4nv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001f567)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001f56k)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001f56z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001f57d)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001f57s)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Catrin Angharad yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001f583)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m000xbvj)
Adar Brith

John Hardy sy'n treulio awr yng nghwmni yr adar brith, ond beth yw aderyn brith? Rhywun gwahanol? Rhywun lliwgar ac ecsentrig? Rhywun sydd yn amlwg oherwydd ei bod yn wahanol, boed yn ddrwg neu'n dda? Beth bynnag, mae na gasgliad amryliw ohonynt yn y rhaglen.

Oeddech chi'n gwybod fod Medi 19eg yn ddiwrnod “siarad fel môr leidr”? Jon Meirion Jones sy'n sôn am un o fôr-ladron enwoca Cymru, sef Barti Ddu a anwyd Mai 1682 yn Sir Benfro. Arhoswn yn Sir Benfro i glywed gan yr Athro Geraint H Jenkins am ei hoff gymeriad, sef Jemima Nicholas – arwres brwydr Abergwaun. Cymeriad enfawr eto - y tro hwn gan Arfon Gwilym, sy’n adrodd hanes Marged Uch Ifan, sydd wedi ei hanfarwoli mewn baled enwog. Pan roedd Marged yn 70 oed, hi oedd cwffiwr gore’r wlad yn ôl y sôn!!

Hanes John Thomas o Ddyffryn Nantlle sef y dyn oedd yn siarad mewn cynghanedd ac yn gwisgo het efo tyllau er mwyn i’w ymennydd gael anadlu.

Catrin Gerallt sy'n trafod Sarah Jane Rees, a anwyd yn Llangrannog yn 1839. Bu’n bregethwraig, yn forwr, yn brifathrawes ac yn golygu'r cylchgrawn "Y Brythones". Tipyn o ddynes!

Y cerddor Alwyn Humphreys sy'n adrodd hanesion ysgafn am gymeriadau lliwgar o fewn y byd cerdd - Erik Satie, Adolf Henselt, Louis Julienne a Dewi Ystrad.

Y Cristion, y comiwnydd, y deintydd a'r bardd Niclas y Glais sy'n siarad nôl yn 1966 am ei ddaliadau ac yna Eurfyl Lewis o Langlydwen sy'n sôn am hen berthynas iddo, Twm Carnabwth.

Harri Parri yn holi John Edwards, Glanrafon am gwrdd â Coch Bach y Bala a gorffen efo portread o wraig hynod o gyfnod y Tuduriaid, Catrin o Ferain, a oedd yn cael ei galw'n Mam Cymru.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001f58f)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001f58q)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 17 NOVEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001f590)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001f596)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001f5p6)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001f5pd)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001f4yr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001f4z0)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001f4z8)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Catrin Angharad yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001f4zj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001f4mh)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001f4zs)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001f501)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 18 NOVEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001f50c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001f50t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001f58v)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001f592)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001f598)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001f59b)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001f59d)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001f59g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001f59j)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001f59l)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.