SATURDAY 08 OCTOBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001cpwm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001cpwp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001czqn)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001cx0l)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001cx0r)
Y Cerddor Lewys Wyn yn dewis Caneuon Codi Calon. Hel atgofion am 1997, straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001cx0y)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001cx14)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001cx1b)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Terwyn Davies yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Terwyn Davies sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 09 OCTOBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001cx1j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001cx1r)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001czqt)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001cx38)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001cx3f)
Oedfa dan arweiniad Emlyn Cadwaladr Williams, Gaerwen

Oedfa ar gyfer Sul i gofio'r digartref a'r carcharorion dan arweiniad Emlyn Cadwaladr Williams, Gaerwen.

Mae Emlyn Williams yn rhannu rhywfaint o'i brofiad fel caplan mewn Carchar yn Nottingham gan bwysleisio yr angen am ail gyfle, maddeuant a chymorth i garcharorion. Mae hefyd yn herio agweddau rhagfarnllyd gan alw am i bobl weithredu'n dosturiol am eu bod wedi derbyn tosturi Duw eu hunain.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001cx3p)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod:

Heriau costau byw gyda Hefin Gwilym, a chyfraniadau gan Megan Roberts o fudiad Cristnogion yn Erbyn Tlodi ac Andrew Settatree:

Cofio Cranogwen gyda Ffion Dafis, gyda rhan o berfformiad Lynwen Haf Roberts yng nghynhyrchiad cwmni Mewn Cymeriad:

Swydd newydd Trystan Owain Hughes fel cyfarwyddwr Datblygu Gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001cx3w)
Bethan Wyn Jones

Botanegwraig, darlledwraig, cyfieithydd, awdur, darlithydd, a cholofnydd yn y Daily Post Cymraeg ydy gwestai Beti George yr wythnos hon, sef Bethan Wyn Jones. Mae hi hefyd yn Swyddog Addysg Cyfeillion Gwiwerod Cochion Môn. Cafodd ei magu ym mhentref Talwrn ger Llangefni ac mae Bethan yn dal i fyw yn yr un tŷ. Mae hi'n rhannu hanesion bywyd ac yn trafod galar gyda Beti ac yn credu nad ydym ni'n siarad digon amdano.


SUN 14:00 Cofio (m001cx40)
Trysor

Ymysg y clipiau yr wythnos hon mae -

Jane Rees yn siarad gyda TJ Morgan ym 1937 am y trysor sy ym meddiant y teulu ers canrifoedd - y Ffon Fagl.

Prys Edwards yn son am y trysor mae o wedi etifeddu.

David Clement yn son am y drysorfa o hanes teuluol sydd yn nhudalennau'r dyddiadur bu'n cadw ers 1957.

Hanes trysor y Lewisiaid o Drefach Felindre arweiniodd at sefydlu fatrioedd gwlan.

Ac Iris Cobbe yn son am y trysorau ym myd darlledu y daeth ar eu traws tra'n gweithio yn archif y BBC.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001cx45)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001cx2x)
Cymanfa Ebeneser, Castell Newydd Emlyn

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o gymanfa Ebeneser, Castell Newydd Emlyn. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000zkby)
Parti Pen-blwydd Y Wrach Fach Flêr

Dewch i wrando ar stori am Martha’r Wrach a’i holl ffrindiau newydd, mawr a bach. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001cx4b)
Rhaglen arbennig gyda Dei a'i westeion yn trafod Cyfansoddiadau yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yn y cwmni mae Catrin Beard, Gwenallt Llwyd Owen, Elinor Gwynn a Dylan Iorwerth.


SUN 18:30 Rhywun Fel Fi (m001cwzw)
Menyw ifanc yn mynd ar daith i ddarganfod ei pherthynas â'r iaith Gymraeg. A young woman goes on a journey to discover her relationship with the Welsh language.

Cast:
Ella Peel
William Thomas
Eiry Thomas
Isaiah Cai Forrest
Cellan Wyn
Mabli Gwynne
Owain Huw


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001cx4j)
Hans Zimmer

Yr actor a’r cerddor Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffiilm gyda sylw arbennig i’r cyfansoddwr Hans Zimmer ac ambell i gyfansoddwr o Gymru.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001cx4t)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001cx50)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 10 OCTOBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001cx56)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001cx5g)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001czqq)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001cwzh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001cwzk)
Bore Cothi ar daith yn Wrecsam

Mae Bore Cothi ar daith ac yn dod yn fyw o Tŷ Pawb, Wrecsam.

Cwmni'r ffidlwr Billy Thompson a nifer o westeion eraill.


MON 13:00 Dros Ginio (m001cwzm)
Dewi Llwyd

Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel gyda David James, Hannah Huws a Dafydd Pritchard yn ymuno â Dewi i drafod.

Sgwrs gyda Gareth Evans-Jones am ei gyfrol ddiweddaraf 'Mae'r Beibl O'n Tu' sydd yn edrych ar ymateb crefyddol y Cymry i Gaethwasiaeth yn yr Unol Daleithiau.

A'r ddwy actores fydd y ddwy cyn dau, Sharon Morgan a'i merch, Saran Morgan.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001cwzp)
Alun Rees yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Yn Rhoi'r Byd yn ei Le yng nghwmni Ifan, mae Alun Rees o Nashville sy'n gweithio ar raglen deledu boblogaidd American Pickers yn yr Unol Daleithiau.

Hefyd, sgwrs am Drac yr Wythnos yng nghwmni'r canwr Mei Emrys.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001cwzr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001cwzt)
Ffilm ddogfen 'Dirgelion Afon Dyfi'

Y darlledwr a'r cynhyrchydd Richard Rees sy'n sgwrsio gyda Terwyn Davies am ei ffilm ddogfen newydd ar S4C am yr Afon Ddyfi.

Hefyd, hanes y ffilm animeiddio 'Rhannwch y Baich' gan Osian Roberts, sy'n ymdrin â iechyd meddwl mewn amaethyddiaeth.

Y newyddiadurwraig Rachael Garside, sydd wedi profi newid byd yn ddiweddar, gan redeg tafarn wledig ym mhentref Felingwm yn Sir Gaerfyrddin.

a Linda Jones, Rheolwr Rhanbarthol Cymru elusen RABI sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Rhywun Fel Fi (m001cwzw)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001cwzz)
Ar y rhaglen mae Ani Glass yn trafod llyfr am gyrion Caerdydd sef Edging the City gan Peter Finch ac mae Rhys yn clywed gan Billy Idol cyn ei gig yng Nghaerdydd.


MON 21:00 Caryl (m001cx01)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 11 OCTOBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001cx03)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001cx05)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001czqv)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001cxbz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001cxcj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001cxd2)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001cxdk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001cxf3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001cxfp)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Cystadleu-iaith (m001cxg5)
Noel James sy'n cwrdd â dysgwyr o Gymru a thu hwnt, mewn cwis i bobl sy'n dysgu'r iaith. Noel James presents a quiz for people learning Welsh.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001cxgl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001cxh2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 12 OCTOBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001cxhj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001cxj1)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001czqx)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001cxsc)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001cx6b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001cx6d)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001cx6h)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001cx6m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001cx40)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001cx6t)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001cx72)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 13 OCTOBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001cx7b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001cx7l)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001czr1)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001cxbw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001cxcg)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001cxcw)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001cxdc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001cxds)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001cx3w)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001cxfd)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001cxg0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 14 OCTOBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001cxgh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001cxh0)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001czr3)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001cxxn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001cy0n)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001cxxy)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001cxy2)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001cxy6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001cxyb)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001cxyf)
Ifan Evans yn cyflwyno

Ifan Evans yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth yn lle Ffion Emyr. Music to start the weekend with Ifan Evans sitting in for Ffion Emyr.