SATURDAY 17 SEPTEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001bycb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001bycd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001c5xh)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001c5xk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001c5xm)
Owain Arthur yn westai

Yr actor Owain Arthur yn dewis ei hoff ganeuon.

Hel atgofion am 1995, a'r diweddara' o Gŵyl gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Gar 2023 gan Iola Wyn.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001c5xp)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001c5xr)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001c5xt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 18 SEPTEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001c7z0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001c5xw)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001c62h)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001c62k)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001c62m)
Oedfa sgwrs

Oedfa sgwrs lle mae John Roberts yn holi Nia Price, y gantores gospel. Mae'r cyfweliad yn trafod ei phenderfyniad i roi heibio canu'n broffesiynol, y profedigaethau mawr y mae wedi eu byw drwyddynt yn y blynyddoedd diwethaf a'r galar y mae hi wedi ei brofi. Mae hefyd yn trafod ei phenderfyniad i dderbyn llawdriniaeth er mwyn rhwystro posibilrwydd o ddatblygu canser y fron, a thrwy'r cyfan y mae'n trafod pwysigrwydd ei ffydd. Clywir tair can ganddi hefyd sef Haf1980, Y Brenin Tlawd a Dysg im dy ffyrdd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001c62p)
Gymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd

John Roberts yng Nghymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd yn Karlsruhe yn yr Almaen yn trafod: - yr addoliad, y penderfyniadau a'r trafod ar Wcrain, y Dwyrain Canol a hawliau pobl ifanc a merched gydag Anna Jane Evans, Dyfrig Rees ac Ainsley Griffith cyfarfodydd ymylol gyda Fiona Lydell y pwyllgor neges gydag Esgob Llanelwy, Gregory Cameron dull y gynhadledd o drafod gyda Gethin Rhys y rhyfel yn Wcrain gyda V. Kipshidze o Eglwys Uniongred Rwsia - drwy droslais a cheir hefyd ddydiadur llafar Gwen Down am ei gwaith fel stiward yn y Gymanfa


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001c62r)
Hefin Wyn

Awdur a'r newyddiadurwr Hefin Wyn yw gwestai Beti. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth am gerddoriaeth Cymraeg, am Meic Stevens, Waldo a Niclas y Glais ac yn gyn newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV. Bu hefyd yn Ohebydd adloniant Y Cymro, ac fe ddisgrifiodd Beti ef fel "Llysgennad dros Sir Benfro". Mae'n rhannu straeon ei fywyd ac yn dewis ambell gân.


SUN 14:00 Cofio (m001by4h)
Addysg

Ymysg y clipiau mae -

Y Parchedig Eirian Davies yn son am ei atgofion o fod yn ddisgybl yn The Queens Elizabeth Grammar School for Boys;

Clywir Syr Walford Davies a'i ddarllediad cyntaf i ysgolion yn 1924;

Dafydd Hywel a Dafydd Iwan a'u atgofion o fod yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman a Ysgol y Berwyn,

Ail greu darlun o ddisgyblion olaf ysgol Capel Celyn;

Norah Isaac yn cofio am ei addysg cynnar,

A Huldah Basset yn cyflwyno rhaglen radio addysgol.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001c62w)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001c62y)
Cymanfa Peniel, Tremadog

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o gymanfa Peniel, Tremadog. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001c630)
Delyth y Draenog

Mae Delyth y Draenog yn ysu am wyliau tawel, ond yn anffodus mae Wini’r Wiwer am ddod gyda hi. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Miriam Sautin


SUN 17:05 Dei Tomos (m001c632)
Huw Roberts a Rhiain Bebb yn trafod hanes teulu o delynorion a gollwyd mewn damwain yn yr Alban yn 1916.

Cynrig Hughes yn sôn am gysylltiad teuluol rhwng Rhiwlas a'r Wladfa.

Yr Athro Densil Morgan yn trafod hanes anghydffurfiaeth yng Nghymru rhwng 1760 a 1900.

A Gwenno Dafydd yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Radio'r Cymry (m001c634)
Beth yw'r cysylltiad rhwng glöwr o'r Blaina yng Ngwent a Huw Stephens, Rhys Mwyn, Lisa Gwilym a chyflwynwyr eraill Radio Cymru yn 2022?

Fe ddaeth y geiriau Cymraeg cyntaf i'w clywed ar y radio, ar Chwefror 13 1923, bron i ganrif yn ôl. Dafydd y Garreg Wen oedd y gân. Yn y gyfres hon mae Hywel Gwynfryn yn edrych ar raglenni, digwyddiadau â'r cymeriadau sy'n dilyn gwaddol Mostyn, ac wedi gwneud Radio Cymru yr hyn ydyw heddiw.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001c637)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001c639)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001c63c)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 SEPTEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001c63f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001c63h)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Dros Frecwast (m001c6ky)
Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett a Dylan Ebenezer. The latest news in Wales and beyond, presented by Kate Crockett and Dylan Ebenezer.


MON 09:00 Cofio'r Frenhines Elizabeth II (m001cgx7)
Wrth inni gofio am y Frenhines Elisabeth II, Teleri Glyn Jones sydd yn holi beth oedd mor arbennig am bennaeth y wladwriaeth, gwraig, mam, mam gu a hen gam gu, a fu'n teyrnasu am y cyfnod hiraf yn hanes y frenhiniaeth hon.


MON 10:15 Newyddion Radio Cymru (m001cjhp)
Gwasanaeth angladd y Frenhines Elizabeth II

Rhaglen o wasanaeth angladd y Frenhines Elizabeth II. Queen Elizabeth II's state funeral.


MON 13:15 Aled Hughes (m001c6l0)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 15:45 Newyddion Radio Cymru (m001cm1v)
Diwrnod angladd y Frenhines Elizabeth II

Adlewyrchu ar ddiwrnod angladd y Frenhines Elizabeth II, yn cynnwys Gwasanaeth y Traddodiant yn Windsor.


MON 18:00 Cerddoriaeth Elizabeth II (m001ch8m)
Shân Cothi yn cyflwyno cerddoriaeth oedd yn rhan allweddol o fywyd y Frenhines Elizabeth II. Shân Cothi presents music heard at key events in Elizabeth II's life.


MON 19:00 Recordiau Rhys Mwyn (m001c6lb)
Recordiau Rhys Mwyn

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Ambell i Gân (m0010wbb)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Y gwestai y tro yma ydi Branwen Williams a Mair Tomos Ifans.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001c6ld)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 20 SEPTEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001c6lj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001c6ln)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001c6t1)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001c6s6)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001c6s8)
Gellyg

Alison Huw yn trafod gellyg.

Munud I feddwl yng nghwmni Eurig Salisbury.

Sioned Jones o Wanfawr yn sgwrsio am ei newid byd yn ddiweddar.

Ac Alaw Jones o Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn trafod taith gerdded arbennig.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001c6sb)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001c6sd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001c6sg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001c6sj)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001c6sl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m001c6sn)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001c6sq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 21 SEPTEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001c6ss)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001c6sv)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001c6pn)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Aled Hughes (m001c6pq)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001c6ps)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001c6pv)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001c6px)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001c6pz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Radio'r Cymry (m001c634)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001c6q1)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m001by4h)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001c6q3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 22 SEPTEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001c6q5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001c6q7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001c6r0)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Aled Hughes (m001c6r2)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001c6r4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001c6r6)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001c6r8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001c6rb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cystadleu-iaith (m001c6rd)
Rownd 1: Rhaglen 3

Noel James sy'n cwrdd â dysgwyr o Gymru a thu hwnt, mewn cwis i bobl sy'n dysgu'r iaith.
Yn y bennod hon, dysgwyr o Ganolbarth Lloegr, Gogledd Iwerddon, Sir Gâr, Sir Benfro, Cwm Tawe a Chwm Nedd sy'n cystadlu am le yn ail rownd y gystadleuaeth.


THU 18:30 Carl ac Alun (m001c6rg)
Gwlad Belg v Cymru

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at gêm Gwlad Belg v Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Carl and Alun look forward to Belgium v Wales game in the Nations League.


THU 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001c6rj)
Gwlad Belg v Cymru

Sylwebaeth o gêm Gwlad Belg v Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Commentary from the match between Belgium v Wales in the Nations League.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001c6rl)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 23 SEPTEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001c6rn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001c6rq)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001c71v)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001c71x)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001c71z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001c721)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001c723)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001c725)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001c727)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001c729)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001c72c)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.