SATURDAY 10 SEPTEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqxx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001bqy1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Galwad Cynnar (m001bxtc)
Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.


SAT 08:00 Dros Frecwast (m001bxtf)
Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones. The latest news in Wales and beyond, presented by Dylan Jones.


SAT 08:30 Ar y Marc (m001bxth)
Y straeon diweddaraf o fyd pêl-droed gyda Dylan Jones a'r criw. Yn y rhaglen hon caiff tim pêl-droed Merched Cymru sylw yng nghwmni'r gefnogwraig Elen Evans wedi iddynt gymhwyso i gemau ail-gyfle Cwpan y Byd am y tro cyntaf yn eu hanes yn ystod yr wythnos. Hefyd mae'r criw yn trafod diswyddiad a phenodiad newydd rheolwr tim pêl-droed Chelsea yn ogystal ag ymadawiad Gavin Chesterfield fel rheolwr Y Barri."


SAT 09:00 Aled Hughes (m001ch3l)
Dwy awr o gerddoriaeth, yng nghwmni Aled Hughes. Two hours of music, with Aled Hughes presenting.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001bxtm)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Cerddoriaeth Elizabeth II (m001ch8m)
Shân Cothi yn cyflwyno cerddoriaeth oedd yn rhan allweddol o fywyd y Frenhines Elizabeth II. Shân Cothi presents music heard at key events in Elizabeth II's life.


SAT 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001bxtp)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001bxtr)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001bxtt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 SEPTEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001bxtw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001bxty)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Troi'r Tir (m001by3b)
Sgwrs gyda'r cigydd, Dafydd Povey o Chwilog sy'n rhedeg ei gwmni teuluol, Cigyddion Povey.

Hanes y ffermwr ifanc o Sir Benfro, Euros Davies sydd yn tyfu tato i archfarchnadoedd o amgylch Prydain.

Cyngor i ffermwyr o ran sut i gynhyrchu egni adnewyddadwy ar eu fferm.

Rhodri Jones o Gyswllt Ffermio yn trafod canlyniadau diweddaraf Prosiect Porfa Cymru, a'r cyflwynydd a'r ffermwraig Meinir Howells sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


SUN 07:30 Caniadaeth y Cysegr (m001by45)
Corau a'r traddodiad emynyddol - rhaglen 3

Huw Foulkes yn trafod sut mae rhai o`n corau`n cyfrannu tuag at ein traddodiad emynyddol. Congregational singing.


SUN 08:00 Bore Sul (m001by47)
Betsan Powys yn cyflwyno

Trin a thrafod papurau'r Sul, cerddoriaeth a sgyrsiau hamddenol. A look at the Sunday papers, music and leisurely conversation.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001by49)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 11:45 Hywel Gwynfryn (m001by4k)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 14:00 Yr Oedfa (m001by4c)
Ann Lewis, Capel Helyg, Eifionydd

Oedfa dan arweiniad Ann Lewis, Capel Helyg, Eifionydd ar ddameg y Wledd Fawr yn efengyl Luc. Trafodir y gwahoddiad hael, y cwmni amrywiol a'r newid y mae derbyn y gwahoddiad yn achosi i fywyd person.


SUN 14:30 Bwrw Golwg (m001by4f)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 15:00 Beti a'i Phobol (m001bx9k)
Ian Gwyn Hughes

Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes yy gwestai Beti George yr wythnos hon. Beti Geroge chats with Ian Gwyn Hughes, FA Wales' Head of Public Relations.


SUN 16:00 Caniadaeth y Cysegr (m001by45)
[Repeat of broadcast at 07:30 today]


SUN 16:30 Newyddion (m001chbp)
Rhaglenni a bwletinau newyddion.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b09w8mmq)
Penblwydd Dewi

Ar ei ben-blwydd mae Dewi eisiau parti môr ladron. Tybed a ddaw e o hyd i drysor go iawn yn ei barti? Dewi wants a pirate-themed birthday party. Will he find treasure at the party?


SUN 17:05 Dei Tomos (m001by4m)
Carwyn Graves yn trafod ei gyfrol 'Welsh Food Stories' a'r Athro Peredur Lynch yn trafod dwy lawysgrif o lyfrgell ac archif Prifysgol Bangor. Dr Elen Ifan yn trafod cyfieithu caneuon yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a Meg Elis sy'n dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Crwydro'r Cambria (m001by4p)
Dafydd Morris Jones a Ioan Lord yn crwydro mynyddoedd y Cambria, gan roi cipolwg ar hanes a thirwedd yr ardal, yn ogystal â bywydau rhai o'r trigolion.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001by4r)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001by4w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001by50)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 SEPTEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001by54)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001by58)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001by6m)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001by2y)
Niwroamrywiaeth

Siop lyfrau Palas Print yng Nghaernarfon yn dathlu 20 mlwyddiant;

Yr Ymghyngorydd Niwrolegol, Dr Rhys Davies, sy'n esbonio sut mae niwroamrywiaeth o fudd yn y gweithle;

Hanes cwmni Môr Flasus gyda Dyddgu Williams a Sian Davies;

A'r gohebydd moduro, Mark James, yn trafod ceir yn hedfan!


MON 11:00 Bore Cothi (m001by30)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001by34)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001by36)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001by38)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001by3b)
[Repeat of broadcast at 07:00 on Sunday]


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001by3d)
Clwb Mantell The Prisoner, Portmeirion

Meurig Rees Jones yn trafod hanes ac aelodau Clwb Mantell The Prisoner, Portmeirion. Meurig Rees Jones discusses the Portmeirion Prisoner Cape Club.


MON 21:00 Ambell i Gân (m0010n9d)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Y tro yma, Rhiannon Ifans sy’n sgwrsio am y Carolau Mai ac Owen Shiers yn rhoi cân neu ddwy o ardal Ceredigion.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001by3g)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 13 SEPTEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001by3j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001by3l)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001by4v)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001by4z)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001by53)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001by57)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001by5b)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001by5d)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001c0w3)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001by5g)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001by5j)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001by5l)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 14 SEPTEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001by5n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001by5q)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001by7z)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001by81)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001by83)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001by85)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001by87)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001by89)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Crwydro'r Cambria (m001by4p)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001by8c)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m001by4h)
Addysg

Ymysg y clipiau mae -

Y Parchedig Eirian Davies yn son am ei atgofion o fod yn ddisgybl yn The Queens Elizabeth Grammar School for Boys;

Clywir Syr Walford Davies a'i ddarllediad cyntaf i ysgolion yn 1924;

Dafydd Hywel a Dafydd Iwan a'u atgofion o fod yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman a Ysgol y Berwyn,

Ail greu darlun o ddisgyblion olaf ysgol Capel Celyn;

Norah Isaac yn cofio am ei addysg cynnar,

A Huldah Basset yn cyflwyno rhaglen radio addysgol.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001by8f)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 15 SEPTEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001by8h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001by8k)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001bx91)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001bx93)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001bx95)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001bx97)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001bx99)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001bx9c)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001bx9f)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m001bx9h)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001bx9k)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001bx9m)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 16 SEPTEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001bx9p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001bx9r)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001bybr)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001bybt)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001bybw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001byby)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001byc0)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001byc2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001byc4)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001byc6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001byc8)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.