SATURDAY 03 SEPTEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001blw3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001bkhn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001bqp7)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001bqmq)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001bqms)
Y gyflwynwraig Leah Gaffey yn dewis Caneuon Codi Calon. Hel atgofion am 1987, straeon y we gan Trystan ap Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001bqmv)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001bqmx)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001bqmz)
Gaynor Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Gaynor Davies yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 04 SEPTEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqn1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001bqn3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001bqqc)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001bqpj)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001bqpl)
Evan Morgan, llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Ar drothwy Cymanfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru, oedfa dan ofal eu llywydd Evan Morgan, Caerdydd.

Y thema yw'r angen am hafan a hynny yn help yn wyneb helbulon, yn cynnig heddwch i'r enaid ac yn drydydd yn arwain ar her i fyw yn fwy tebyg i Grist ei hun. Ceir darlleniad o Salm 107.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001bqpn)
Cyfweliad gydag Aled Edwards, Cytûn

John Roberts yn holi Aled Edwards, cyfarwyddwr Cytûn - Eglwysi ynghyd yng Nghymru - am yr hyn mae'r mudiad wedi ei gyflawni.

Trafodir cenhadaeth, gwleidyddiaeth, agwedd at ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yr amgylchedd a chymdeithas yn gyffredinol ynghyd â chefndir a ffydd bersonol Aled.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001bqpq)
Ann Ellis

Beti George yn sgwrsio gydag Ann Ellis, Prif Weithredwr y cwmni rhyngwladol, Mauve Group, sy'n cynorthwyo unigolion a chwmniau i ehangu eu busnes mewn gwledydd ar draws y byd.


SUN 14:00 Cofio (m001bqps)
Pensaerniaeth

Pensaerniaeth sy'n cael sylw John Hardy yn y bennod hon. Ymysg y pytiau mae:

Ian Michael Jones yn trafod bywyd a gwaith Frank Lloyd Wright, y pensaer o dras Cymreig;

Beti George yn sgwrsio gyda'r pensaer Arnot Hughes;

Elen Llywelyn yn trafod hanes cysylltiad teuluol gyda chastell Carreg Cennen;

T. Llew Jones yn Ffair Rhos wrth odre Pumlumon, lle mae'r bardd W. J. Gruffydd a'i ffrindiau wedi mynd ati i adeiladu Tŷ Unnos;

A Phil Hughes yn sôn am ei waith yn dylunio ac yn adeiladau pafiliwn Chanel yng nghwmni Gari Wyn.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001bqpv)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001bqpd)
Corau a'r traddodiad emynyddol - Rhaglen 2

Huw Foulkes yn trafod sut mae rhai o`n corau`n cyfrannu tuag at ein traddodiad emynyddol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yzm2)
Caffi Tecs

Dewch i wrando ar stori am Jaco yn y caffi, lle cafodd fwyd doedd o ddim yn ei hoffi.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001bqpx)
Yn gwmni i Dei mae Cathryn Charnell White sy'n adrodd hanes Marged Dafydd, prydyddes unigryw o Drawsfynydd. Ac mae Emyr Evans yn sgwrsio am ei nofel gyntaf sydd a'r ymgyrch losgi tai haf yn ganolog iddi.

Y milwyr Cymreig laddwyd yn Gaza yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yw pwnc Gethin Matthews, tra bod Linda Brown yn trafod ei bywyd a'i hoff gerdd - darn gan Caradog Prichard.


SUN 18:30 Crwydro'r Cambria (m001bqpz)
Dafydd Morris Jones a Ioan Lord yn crwydro mynyddoedd y Cambria, gan roi cipolwg ar hanes a thirwedd yr ardal, yn ogystal â bywydau rhai o'r trigolion.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001bqq1)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001bqq3)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001bqq5)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 05 SEPTEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqq7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001bqq9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001bqr9)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001bqnl)
40 mlwyddiant E.T.

Kate Woodward yn trafod pam bod y ffilm E.T. yn para i fod yn oesol, a hithau'n 40 mlynedd ers ei rhyddhau;

Stori bwerus Gerallt Wyn Jones o ffeindio ei rieni geni, stori sydd i'w gweld ar y rhaglen "Searching For My Other Mam – Our Lives";

Yvonne Holder yn trafod sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn creu diddordeb mewn hen greiriau;

A chawn glywed pwy ydi'r Deian a Loli newydd, wrth edrych 'mlaen at gyfres newydd o'r rhaglen ar S4C.


MON 11:00 Bore Cothi (m001bqnn)
Sgwrs efo Bardd y Mis BBC Radio Cymru ar gyfer mis Medi, Mererid Hopwood.

Munud i Feddwl yng nghwmni Marion Loeffler

A Beca Davies yn trafod cynhyrchiad diweddaraf Opra Cymru, "Cyfrinach y Brenin".


MON 12:30 Dros Ginio (m001bqnq)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001bqns)
Y cerddor Ynyr Roberts o Popeth sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i sôn am Drac yr Wythnos, Newid, gyda Kizzy Crawford.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n sôn am yr hyn sy'n digwydd yn Pobol y Cwm wythnos yma yn 'Clecs y Cwm'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001bqnv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001bqnx)
Mart Pontarfynach ar y teledu

Terwyn Davies sy'n clywed lleisiau rhai o selogion Mart Pontarfynach - sêr cyfres newydd The Mart ar ITV1 Cymru.

Hefyd, Ifan Beynon-Thomas o Bontarddulais sy'n sôn am ei waith fel ffermwr, a'i obeithion am ennill cystadleuaeth Ffermwr Mwyaf Heini Prydain cylchgrawn y Farmers Weekly.

Alys Eadon a Heddwyn Jones sy'n adrodd eu hanes o fyw a gweithio allan yn Seland Newydd yn ddiweddar.

Rhagolygon y tywydd am y mis i ddod gyda Llŷr Griffiths-Davies, a Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001bqnz)
Lawnsio Siart Amgen 2022

Sywel Nyw a Lauren Connelly yn lansio’r Siart Amgen ar gyfer 2022. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Ambell i Gân (m0010fdd)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Y tro yma mae Twm Morys a Gwyneth Glyn yn rhoi ambell gân i ni a Gwilym Bowen Rhys sy'n rhannu ei hoffter o’r hen faledi.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001bqp1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 06 SEPTEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqp3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001bqp5)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001bqqf)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001bqqh)
Chwedlau yr anifeiliaid hynaf

Efa Lois yn sôn am ei phrintiadau sy'n seiliedig ar rai o'r Anifeiliaid Hynaf;

Simon Chandler, sy’n siaradwr newydd, yn byw ym Manceinion ac sydd wedi cychwyn ymgyrch i ddiogelu enwau llefydd Cymraeg;

Jamie Medhurst sy'n trafod cefndir ei gyfrol "The Early Years of Television and the BBC";

Dr Peri Vaughan Jones sy'n ystyried pam bod cymaint o obsesiwn efo anfon pobl i'r lleuad?


TUE 11:00 Bore Cothi (m001bqqk)
Y cynllunydd mewnol Robert David yn trafod dodrefn llesol.

Munud i Feddwl gan Eurig Salisbury.

Sgwrs efo'r canwr Vernon Maher.

Marian Evans yn trafod Wythnos Bwyd a Diod yn yr Alban.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001bqqm)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001bqqp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001bqqr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001bqqw)
Migraine

Hanna Hopwood a'i gwestai arbennig Dr Anna Maclean sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws wrth fyw gyda migraine; cyflwr cymleth a phoenus sy'n anweladwy er iddo effeithio ar un ym mhob saith.

Cafodd Dr Anna Maclean ei gorfodi i ymddeol yn gynnar o’i swydd fel meddyg teulu oherwydd migraine cronig ac erbyn hyn mae hi’n weithgar yn codi ymwybyddiaeth amdano. Clywir hefyd am brofiadau Ceinwen Parry, Carys James, Llew Roberts a Delyth Jones o fyw gyda migraine.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001bqqz)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m001bqr1)
Dei Tomos

Yn gwmni i Dei mae Cathryn Charnell White sy'n adrodd hanes Marged Dafydd, prydyddes unigryw o Drawsfynydd ac mae Emyr Evans yn sgwrsio am ei nofel gyntaf sydd a'r ymgyrch losgi tai haf yn ganolog iddi tra bod Linda Brown yn trafod ei bywyd a'i hoff gerdd - darn gan Caradog Prichard.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001bqr3)
Trystan Bryn o Lanwrda yn sgwrsio am ei lwyddiannau diweddar yn cystadlu mewn eisteddfodau;

Gwyndaf Roberts yn rhoi sylw i Daith Tractorau Dyffryn Nantlle;

Lleoliad arall yn Nghymru yn cael ei roi Ar y Map.WEDNESDAY 07 SEPTEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqr5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001bqr7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001bqtz)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001bqv1)
Diwrnod Cerddoriaeth Fyw

Perfformiad arbennig gan Gôr y Penrhyn a sesiwn gan Y Cledrau i ddathlu Diwrnod Cerddoriaeth Fyw BBC Cymru.

Y cerddor Owain Roberts yn trafod y wefr o berfformio'n fyw gyda cherddorfa'r Welsh Pops a Band Pres Llareggub.

A Siân Wyn Gibson yn sôn am hyfforddi cantorion i berfformio.


WED 11:00 Bore Cothi (m001bqv3)
Rhys Taylor a'r Band yn chwarae'n fyw yn y stiwdio.

Munud i Feddwl gan Catrin Gerallt.

Trystan Llŷr Griffiths yn canu'n fyw.

Côr Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001bqv5)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001bqv7)
Diwrnod Cerddoriaeth Fyw

Ar Ddiwrnod Cerddoriaeth Fyw BBC Radio Cymru, Iona ac Andy a'r gantores Eve Goodman sy'n ymuno ag Ifan i berfformio'n fyw.

Hefyd, y diweddaraf o wefan Cymru Fyw gyda Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001bqv9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Crwydro'r Cambria (m001bqpz)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001bqvc)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m001bqps)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001bqvf)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 08 SEPTEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqvh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001bqrl)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001bqrn)
Mosgitos!

Hefin Jones sy'n egluro pam bod pobl yn dal i gael eu brathu gan y mosgito, er eu bod yn defnyddio cynnyrch sydd i fod i'w hymlid; a Rebecca Thomas sy'n trafod pam bod cymaint o ddelweddau o farchogion yn ymladd malwod mewn celfyddyd ganoloesol.

Hefyd, y deintydd Elen Rowlands sy'n rhoi cyngor ar sut i ofalu orau am ddannedd plant; a'r bardd Karen Owen sy'n trafod ei chyfrol farddoniaeth newydd "Byd i Gyd Mewn Mygydau" sy'n cynnwys ffotograffau gan Richard Outram.


THU 11:00 Bore Cothi (m001bqrq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001bqrs)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001bqrv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001bqrx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001bqq1)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


THU 18:30 Newyddion Radio Cymru - Part 1 (m000xvsy)
Adroddiad Arbennig gan Newyddion Radio Cymru.


THU 21:30 Aled Hughes (m001cgvv)
Dwy awr a hanner o gerddoriaeth, yng nghwmni Aled Hughes. Two and a half hours of music, with Aled Hughes presenting.FRIDAY 09 SEPTEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001bqs5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001bqs7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Dros Frecwast (m001bqy9)
Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett a Gwenllian Grigg. The latest news in Wales and beyond, presented by Kate Crockett and Gwenllian Grigg.


FRI 09:00 Cofio'r Frenhines Elizabeth II (m001cgx7)
Rhaglen deyrnged, yn cofio'r Frenhines Elizabeth II. Remembering Queen Elizabeth II.


FRI 10:10 Bore Cothi (m001bqx1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:00 Dros Ginio (m001bqx4)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Lisa Gwilym (m001cgy6)
Cerddoriaeth gyda Lisa Gwilym. Music with Lisa Gwilym


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001bqxd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:15 Lauren Moore (m001bqxj)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001bqxs)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.