SATURDAY 27 AUGUST 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001bclh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001bclk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001blvv)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001bk1z)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001bk21)
Caneuon Codi Calon, straeon y we a hel atgofion am 2010

Elan Rhys o'r grŵp Plu yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, hel atgofion am 2010 a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001bk23)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001bk25)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001bk27)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Irfon Jones. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion.SUNDAY 28 AUGUST 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001bk29)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001bk2c)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001blvx)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001bk5r)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001bk5t)
Oedfa ar drothwy Cymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd

Oedfa ar drothwy Cymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd yn Karlsruhe, dan arweiniad Gethin Rhys ynghyd â chynrychiolwyr eraill fydd yn y Gymanfa - Anna Jane Evans, Dyfrig Rees, Ainsley Griffiths. Fiona Liddell a Gwen Down.

Y thema yw fod cariad Crist yn galw’r byd i gymod ac undod.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001bk5w)
Trafod costau byw, Medalau Gee a delio gydag alcoholiaeth

John Roberts yn trafod :-
costau byw gyda Nicholas Bee a Guto Prys ap Gwynfor,
Medalau Gee am gyfraniad i'r Ysgol Sul gydag Isolene Greenhalgh a Tom Defis
a sut y mae ffydd wedi cynorthwyo Elfed Wyn ap Elwyn i ddelio gydag alcoholiaeth


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001bk5y)
Hywel Gwynfryn

Beti George yn sgwrsio gyda'r cyflwynydd, Hywel Gwynfryn. Beti George chats with Hywel Gwynfryn.


SUN 14:00 Cofio (m001bk60)
Tapiau Coll Berian Williams - rhaglen 2

Am y tro cyntaf ar radio, cyfle i glywed a thrafod nosweithiau a recordiwyd dros y 60 mlynedd diwethaf gan Berian Williams.

Y cynhyrchydd Eurof Williams sydd wedi pori trwy'r casgliad. Yn ogystal â chlywed pytiau o’r recordiadau hanesyddol, mae 'na drin a thrafod y tapiau yng nghwmni arbenigwyr cyfoes.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001bk62)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001bk5m)
Corau a'r traddodiad emynyddol - Rhaglen 1

Huw Foulkes yn trafod sut mae rhai o`n corau`n cyfrannu tuag at ein traddodiad emynyddol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001bk64)
Nansi Natur a'r Sioe Ffasiwn

Mae Nansi druan yn sâl ac yn methu cynnal y sioe ffasiwn, ond mae Persi Pry Cop yn barod i’w helpu. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan


SUN 17:05 Dei Tomos (m0018gjb)
Ymweliad â'r Ysgwrn

Mae Dei yn ymweld â'r Ysgwrn ac yn sgwrsio gyda Naomi Jones. Yna caiff sgwrs gyda Dafydd Job sydd wedi darganfod ei fod yn berchen ar chwaer gadair y Gadair Ddu - enillwyd gan ei daid.

Mae Gari Wyn yn tywys Dei o gwmpas un o fynwentydd Ynys Môn tra bod Manon Wyn Williams yn trafod ei hoff gerdd - darn o farddoniaeth am barot!


SUN 18:30 Cymry a Mwy (m001bk66)
Rhaglen 2

Pan symudodd Gwenfair Griffith i Sydney, Awstralia, sefydlodd Grŵp Chwarae Cymraeg er mwyn helpu ei phlant i gadw cysylltiad â’u gwreiddiau yng Nghymru.

Yn y rhaglen hon, mae Gwenfair yn cwrdd â theuluoedd sydd hefyd yn ceisio cadw traddodiadau a diwylliannau eu gwreiddiau nhw yn fyw yng Nghymru.

O’r heriau o deimlo’n wahanol, i’r dathliadau diwylliannol a’r teimlad o berthyn, mae Gwenfair yn holi os ydyn nhw nawr yn teimlo’n Gymry a Mwy?
Cyfranwyr yn cynnwys
Lin Dodd
Geraldine Lublin
Walter Brooks
Carys Brooks
Ioan Brooks
Tanwen Velios
Mari Velios
Mererid Velios
Dr Andri Antilioua


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001bk68)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001bk6b)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001bk6d)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Terwyn Davies yn cyflwyno. Music and chat to bring the weekend to a close, with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 29 AUGUST 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001bk6g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001bk6j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001bk31)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001bk35)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Ai chwarae gemau fideo yw'r ddihangfa ry'n ni ei hangen o'n bywydau bob dydd? Alex Humphreys sydd yn trafod;

Sophie Davies yn sôn am ei rôl newydd fel prentis gyda Phrosiect y Carneddau;

Deugain mlynedd ers cyhoeddi'r rhifyn cynta o'r papur Sul Sulyn, Eifion Glyn sydd yma i gofio'r cyfnod

ac fe glywn sgwrs o'r archif rhwng Aled â Vaughn Smith o Washington sy'n medru 36 iaith!


MON 11:00 Tudur Owen (m001bk37)
Cerddoriaeth John Wiliams

Tudur Owen a'r criw yn cyflwyno perfformiadau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o gerddoriaeth ffilm John Williams.


MON 13:00 Dros Ginio (m001bk39)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001bk3c)
Llinor ap Gwynedd yn westai

Llinor ap Gwynedd sef Gwyneth Jones yn Pobol y Cwm sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans ar Ŵyl y Banc.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n sôn am weddill straeon Cwmderi yn Clecs y Cwm;

a sgwrs gyda Dafydd Dabson o'r grŵp Derw am Drac yr Wythnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001bk3f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Ni y Nawdegau (m0019hb3)
Cerddoriaeth

Y gomediwraig Esyllt Sears sy'n edrych nôl ar ddegawd cerddorol anhygoel y nawdegau yng Nghymru. Yn ymuno â hi mae'r DJ 'Radio 1' Sian Eleri ac aelodau dau o fandiau'r cyfnod; Ian Cottrell o'r grŵp dawns Diffiniad a Rhydian Bowen Phillips o'r boyband Mega. O 'Cool Cymru' (y label waethaf yn hanes cerddoriaeth ym marn Esyllt) i frwydrau gyda thechnoleg yn y stiwdio ag ochr dywyll y sîn bop - mae'r cyfan yn cael ei drafod gyda chymysgedd o hiwmor, nostalgia a phrofiadau personol. Ac yn ymuno yn yr hwyl mae'r dramodydd, comediwraig a megafan EMF, Llinos Mai. Mae hi'n trafod ceisio bod yn ffan fwyaf cerddoriaeth Gymraeg y nawdegau wrth ymdopi gyda thrafnidiaeth gyhoeddus Sir Benfro a gigs mewn lleoliadau amaethyddol.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001bk3h)
Sioe Meirionnydd

Terwyn Davies sy'n cyflwyno rhaglen arbennig o faes Sioe Meirionnydd sydd eleni'n cael ei chynnal ar Stad y Rhug ger Corwen.

Hefyd, hanes Dai Charles Evans o Silian ger Llanbedr-Pont-Steffan sydd ar fin teithio i'r Unol Daleithiau i seiclo dros 300 mewn 5 diwrnod, gan orffen yn Las Vegas, a hynny i godi arian at Ganolfan Felindre.

Nôl ar faes y sioe, y coedwigwr Iwan Meirion Lloyd Williams sy'n adolygu'r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001bk3k)
Casetiau amlgyfrannog

Wrth i Nige Tasell gyhoeddi'r gyfrol "Whatever Happened to the C86 Kids?", cyfle i ail ymweld â rhai o'r bandiau ymddangosodd ar y casét amlgyfrannog gan gylchgrawn NME.


MON 21:00 Ambell i Gân (m00107nm)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn yr ail raglen cawn berfformiad gan y gantores Einir Humphreys a bydd Roy Saer yn hel atgofion am gasglu rhai o ganeuon llofft stabal Pen Llŷn.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001bk3m)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 30 AUGUST 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001bk3p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001bk3r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001blw1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001bkcm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001bkcp)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001bkcr)
Cennydd Davies

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cennydd Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001bkct)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001bkcw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001bkcy)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001bkd0)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001br3h)
Caerdydd v Luton Town

Sylwebaethau fyw o gêm Caerdydd v Luton yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Luton Town in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001bkd4)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 31 AUGUST 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001bkd6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001bkd8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001blvz)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001bk9t)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001bk9w)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001bk9y)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001bkb0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001bkb2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cymry a Mwy (m001bk66)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001bkb4)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001br4l)
Stoke v Abertawe

Sylwebaethau fyw o gêm Stoke v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Stoke City v Swansea City in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001bkb6)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 01 SEPTEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001bkb8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001bkbb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001blw5)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001bkh2)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


THU 10:00 Aled Hughes (m001bkfx)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001bkfz)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001bkg1)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001bkg3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001bkg5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cystadleu-iaith (m001bkg7)
Noel James sy'n cwrdd â dysgwyr o Gymru a thu hwnt, mewn cwis i bobl sy'n dysgu'r iaith. Noel James present a quiz for people learning Welsh.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m001bkg9)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001bk5y)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001bkgc)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 02 SEPTEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001bkgf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001bkgh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001blw7)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001bkh4)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001bkh6)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001bkh8)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001bkhb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001bkhd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001bkhg)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001bkhj)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001bkhl)
Mari Lovgreen yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Mari Lovgreen yn lle Ffion. Music to start the weekend with Mari Lovgreen sitting in for Ffion Emyr.