SATURDAY 20 AUGUST 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001b49g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001b49j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001bb7x)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001bb5r)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001bb5t)
Caneuon Codi Calon gydag Owain Tudur Jones

Y cyflwynydd Owain Tudur Jones yn dewis Caneuon Codi Calon;

Hel atgofion am 1994;

Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr;

A straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001bb5w)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001bb5y)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001bb60)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 21 AUGUST 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001bb62)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001bb64)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001bb6t)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001bb6w)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001bb6z)
Gareth a Lydia Power, Dryslwyn

Lydia a Gareth Power, Dryslwyn yn arwain oedfa ar thema llawenydd. Canolbwyntir ar y llawenydd y mae Duw am i bobl ei gael wrth brofi cwmni'r Iesu a bywyd yn ei holl gyflawnder. Cwmni Iesu yn hytrach nag amgylchiadau eraill sy'n rhoi llawenydd a'r allwedd i brofi ei gwmni yw diolchgarwch.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001bcy3)
Pam ymosod ar Salman Rushdie?

John Roberts yn trafod;
Ymweliad Ruth Wyn Williams â chartrefi plant yn Ŵcrain;
Hanes y bygythiad a'r ymosodiad ar awdur The Satanic Verses, Salman Rushdie gyda Gareth Evans Jones gan holi beth yw rhyddid mynegiant;
Cynhadledd y Mudiad Efengylaidd yn Aberystwyth gyda John Treharne;
Cynhadledd "Souled Out" yn y Bala gyda Delyth Dempsey a Joseff Griffiths.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001bb73)
Seren Morgan Jones

Yr arlunydd Seren Morgan Jones sydd yn sgwrsio gyda Beti George yr wythnos hon. Beti George chats with artist, Seren Morgan Jones.


SUN 14:00 Cofio (m001bb77)
Tapiau Coll Berian Williams - rhaglen 1

Am y tro cyntaf ar radio, cyfle i glywed a thrafod nosweithiau a recordiwyd yn yr 1960au gan Berian Williams.

Mae'r rhaglen gynta'n canolbwyntio ar ddau dâp arbennig: Eirwyn Pontsian yn trafod y byd gyda Waldo Williams, ac yna WR Evans yn feuryn mewn noson o Ymryson y Beirdd ac yn cadw trefn ar rai o feirdd enwoca’r 1960au.

Y cynhyrchydd Eurof Williams sydd wedi pori trwy'r casgliad. Yn ogystal â chlywed pytiau o’r recordiadau hanesyddol, mae 'na drin a thrafod y tapiau yng nghwmni arbenigwyr cyfoes.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001bb79)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001bb7c)
Cyfraniad ein Archdderwyddon i`n hemynyddiaeth - rhaglen 4

Yn ystod mis ein Prifwyl Christine James sy`n trafod cyfraniad ein harchdderwyddon i`n hemynyddiaeth.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001bb7f)
Nansi Natur a'r Siop Elusen

Mae Nansi wrth law i helpu Persi Pry Copyn ffeindio gwisg arbennig i’r ddawns pryfaid cop. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001865l)
Yn gwmni i Dei mae Bill Jones sydd yn trafod dylanwad y Cymry ar hanes America yn sgil cyhoeddi llyfr 'Wales, the Welsh and the Making of America' tra bod yr awdur Geraint Lewis yn trafod ei nofel heriol 'Lloerig'.

Dylanwad lleian o Iwerddon ar Waldo Williams yw testun Hefin Wyn ac mae Dani Schlick, Almaenes sydd wedi dysgu Cymraeg, yn dewis dwy o'i hoff gerddi.


SUN 18:30 Cymry a Mwy (m001bb7h)
Rhaglen 1

Pan symudodd Gwenfair Griffith i Sydney, Awstralia, sefydlodd Grŵp Chwarae Cymraeg er mwyn helpu ei phlant i gadw cysylltiad â’u gwreiddiau yng Nghymru.
Yn y rhaglen hon, mae Gwenfair yn cwrdd â theuluoedd sydd hefyd yn ceisio cadw traddodiadau a diwylliannau eu gwreiddiau nhw yn fyw yng Nghymru.

O’r heriau o deimlo’n wahanol, i’r dathliadau diwylliannol a’r teimlad o berthyn, mae Gwenfair yn holi os ydyn nhw nawr yn teimlo’n Gymry a Mwy?


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001bb7l)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001bb7n)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001bb7q)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Terwyn Davies yn cyflwyno. Music and chat to bring the weekend to a close, with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 22 AUGUST 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001bb7s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001bb7v)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001bbzn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001bbs8)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Sylw i'r ffilm High Noon yng nghwmni Berwyn Rowlands;

Lois Jones sydd yn sôn am ei gwaith a'r podlediad newydd sydd gan Ty Mawr Wybernant;

Buddion bwyta gwymon sy'n cael sylw Aron Snowsill;

A sgwrs gyda Joe Healy, enillydd Dysgwr y Flwyddyn.


MON 11:00 Bore Cothi (m001bbsb)
Heledd Cynwal

Gillian Green sy'n edrych ymlaen at Ŵyl Sir Benfro.

Munud i Feddwl efo Glenda Gardiner.

Sgwrs efo Erinna Rogers ac Euros Llyr Morgan am raglen ddogfen sy’n edrych ar fyd y cŵn defaid.

Emma Barker yn trafod gwaith arbennig yr elusen Robin’s Trust.


MON 13:00 Dros Ginio (m001bbsd)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi.
Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001bbsg)
Y gantores Angharad Rhiannon sy'n sgwrsio gydag Ifan am ei sengl newydd sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon.

Hefyd, y diweddaraf o Gwmderi gyda Terwyn Davies yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001bbsj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001bbcw)
Amgueddfa Drafniaeth ac Amaethyddiaeth Ynys Môn

Y tad a'r ferch, Arfon Williams a Sarah Williams-Davies sy’n trafod eu hamgueddfa drafniaeth ac amaethyddol yn Ynys Mon, Tacla Taid.

I nodi Diwrnod Gwenyn Mêl y Byd ar yr 20fed o Awst, Gruffydd Rees, o gwmni mêl Gwenyn Gruffydd, sy’n rhoi cyngor ar sut i ddechrau cadw gwenyn.

Hanes Sioned Davies o CFFI Pont-faen, Brycheiniog sydd ar hyn o bryd ar raglen teithio rhyngwladol CFFI Cymru yn nhalaith Colorado, UDA.

John Richards o Hybu Cig Cymru sy’n dadansoddi prisiau’r farchnad a Hefin Jones, y cynghorydd sir a’r ffermwr o Lanarthne, Sir Gaerfyrddin sy’n adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001bbsl)
Gedon yn 30

Dathliad o albwm "Gedon" gan Bob Delyn a'r Ebillion sy'n 30 oed. A celebration of the album "Gedon" by Bob Delyn a'r Ebillion which is 30 years old.


MON 21:00 Ambell i Gân (m00100t6)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn rhaglen gynta’r gyfres cawn sgwrs efo Menna Thomas am ganeuon gwerin Morgannwg, perfformiad gan y ffidlwr o Fôn, Huw Roberts, a’i fab Siôn, ynghyd â thraciau gwerin hen a newydd.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001bbsn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 23 AUGUST 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001bbsq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001bbss)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001bbln)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001bbls)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Bryn Tomos yn lle Aled. Topical stories and music, with Bryn Tomos sitting in for Aled.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001bblx)
Heledd Cynwal

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001bbm1)
Carl Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Carl Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001bbm5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001bbm9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0011l6q)
Tynnu a Storio Lluniau

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws pan mae'n dod at dynnu a storio lluniau.

Y ffotograffydd Rhiannon Mair Holland sy’n rhannu cynghorion a'r arbenigwr technoleg Marc Morris sy'n rannu tips ar sut i’w storio’n daclus a diogel.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001bbmf)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m001bbmk)
Yn gwmni i Dei mae Bill Jones sydd yn trafod dylanwad y Cymry ar hanes America yn sgil cyhoeddi llyfr 'Wales, the Welsh and the Making of America'.

Dylanwad lleian o Iwerddon ar Waldo Williams yw testun Hefin Wyn ac mae Dani Schlick, Almaenes sydd wedi dysgu Cymraeg, yn dewis dwy o'i hoff gerddi.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001bbmp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 24 AUGUST 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001bbmx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001bbn1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001bc38)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001bc0b)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Bryn Tomos yn lle Aled. Topical stories and music, with Bryn Tomos sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m001bc0d)
Heledd Cynwal

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001bc0g)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001bc0j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001bc0l)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cymry a Mwy (m001bb7h)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001bc0q)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m001bb77)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001bc0v)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 25 AUGUST 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001bc0z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001bc13)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001bcs8)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001bcbf)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Bryn Tomos yn lle Aled. Topical stories and music, with Bryn Tomos sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m001bcbj)
Heledd Cynwal

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001bcbn)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001bcbs)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001bcbw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ni y Nawdegau (m001bcc0)
Brandio

Y gomediwraig Esyllt Sears sy'n edrych nôl ar drafferthion Cymru i frandio a marchnata ei hun yn ystod y nawdegau. Mae'n clywed gan yr actor a'r cynhyrchydd Stifyn Parri am rôl Catherine Zeta Jones yn cynllunio logo ei glwb cymdeithasol, SWS a sgiliau canu Cymraeg yr actores; mae'r cyflwynydd a'r cynhyrchydd Gav Murphy yn rhannu cyfrinachau nwyddau ffug y Coed Duon ac algorithms Youtube, ac mae'r gohebydd seneddol Elliw Gwawr yn hel atgofion am siopau ffasiwn Dolgellau a'i chyfnod yn gwisgo jîns streipiog. Yn ymuno yn yr hwyl mae'r standup Melanie Carmen Owen sy'n edrych ar obsesiwn cenhedlaeth Generation Z gyda brandiau mawr y nawdegau, a'i hymdrechion hi i gael gafael arnyn nhw y tro cyntaf roedden nhw'n ffasiynol. Ac i goroni'r cyfan mae Esyllt yn defnyddio ei phrofiad helaeth o weithio yn y byd PR i edrych ar y ffyrdd rhyfedd roedd Cymru yn trio marchnata ei hun i yn ystod y cyfnod.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m001bcc4)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001bb73)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001bcc8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 26 AUGUST 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001bccc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001bcch)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001bcr0)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Shelley a Rhydian (m001bckz)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001bcl1)
Heledd Cynwal

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001bcl3)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001bcl5)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001bcl7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001bcl9)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001bclc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001bclf)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.