SATURDAY 30 JULY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h6z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0019h71)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0019r3v)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Y Sioe Sadwrn (m0019r20)
Y cerddor Ynyr Roberts o'r grwp Brigyn a Popeth sy'n dewis Caneuon Codi Calon; Hel atgofion am 2003, a'r diweddara am straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 12:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r22)
O'r Maes

Sadwrn cynta'r Steddfod!

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001b2cm)
Caerdydd v Norwich

Caerdydd v Noriwch yw'r brif sylwebaeth ar ddiwrnod cynta'r tymor pêl-droed newydd. A gawn ni hefyd glywed y diweddaraf o gemau Rotheram United v Abertawe a Sutton United v Casnewydd.


SAT 17:30 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r22)
[Repeat of broadcast at 12:00 today]


SAT 18:00 Marc Griffiths (m0019r24)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0019r26)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Terwyn Davies yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night, with Terwyn Davies sitting in for Ffion.SUNDAY 31 JULY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0019r28)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0019r2b)
Eisteddfod Ceredigion

Ar fore Sul cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, Linda Griffiths sy'n rhoi sylw arbennig i gerddoriaeth sydd â chysylltiad â Cheredigion a'r Eisteddfod. On the first Sunday of the National Eisteddfod, held this year in Tregaron, Linda Griffiths chooses some of her favourite songs related to Ceredigion and the Eisteddfod.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0019rfg)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0019rfj)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Ar Blât (m0018q65)
Ar Blât

Lowri Morgan

Y cyflwynydd, anturiaethwr a rhedwr marathons ultra Lowri Morgan yw gwestai Beca Lyne-Pirkis yr wythnos hon.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0019rfl)
Cynhadledd Lambeth a'r Eisteddfod Genedlaethol

John Roberts yn trafod;
Cynhadledd Lambeth gydag Andy John, Archesgob Cymru bro yr Eisteddfod Genedlaethol a'i hanes crefyddol gyda Rhidian Griffiths;
Oedfa'r Eisteddfod gyda Rhiannon Lewis;
Dylanwad byw dramor ar Ann Gruffydd - Llywydd Cymry a'r byd yr Eisteddfod.


SUN 13:00 Yr Oedfa (m0019rfn)
Oedfa Eisteddfod Genedlaethol Tregaron

Oedfa yn dathlu cyfraniad Dewi Sant, myneich Ystrad Fflur, Daniel Rowlands, Llangeitho a Henry Richard yr heddychwr, ond yn edrych ar ddadeni heddiw drwy anerchiad gan Densil Morgan, Llanbedr Pont Steffan.


SUN 13:45 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rfq)
O'r Maes

Dydd Sul

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


SUN 18:00 Caniadaeth y Cysegr (m0019rfs)
Cyfraniad ein Archdderwyddon i`n hemynyddiaeth - rhaglen 1

A hithau'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron mae Christine James yn trafod cyfraniad gwahanol Archdderwyddon i`n hemynyddiaeth.


SUN 18:30 Ar Ymylon Cors Caron (m0019rfv)
Blas ar rai o straeon a chymeriadau ardal Tregaron, yn cynnwys Gwyn Griffiths yn sôn am waith Henry Richard, Cyril Evans yn adrodd y stori am yr eliffant a gladdwyd tu ôl Gwesty'r Talbot a Rhiannon Evans yn cofio sefydlu Siop Rhiannon, hanner can mlynedd yn ôl.

Hefyd, Dafydd Wyn Morgan yn sôn am gartref Twm Sion Cati,
Cassie Davies yn cofio ei phlentyndod yn Blaencaron, Lowri Williams ac Eluned Bebb yn cofio Ambrose Bebb a sylfeini'r Blaid Genedlaethol, ac Evan Jones yn sôn am y tylwyth teg ar Gors Caron.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0019r31)
Ffeinal 2022 - Dros yr Aber a Crannog

Dros yr Aber a Crannog yn cystadlu yn Ffeinal Y Talwrn 2022. Two teams of bards compete in the final round of the Talwrn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0019rfx)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0019rfz)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 AUGUST 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0019rg1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0019rg3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0019qz4)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0019rt8)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


MON 10:00 Aled Hughes (m0019qz6)
Tafodiaith Tregaron

Bethan Clement sydd yn dod â'r diweddara i ni o ran y Gemau yn fyw o Birmingham;

Tafodiaith Tregaron sydd dan sylw gan Sarah Down-Roberts;

Clare Mackintosh sydd yn trafod ei nofel ddiweddara ac yn sôn am ei siwrne o ddod yn siaradwr newydd;

Ac wrth i Elgan Philip Davies baratoi i lansio'i CD yn yr Eisteddfod mae'n cael gair gydag Aled.


MON 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019qz8)
O'r Maes

Dydd Llun - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


MON 13:00 Dros Ginio (m0019qzd)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019qzg)
O'r Maes

Dydd Llun - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris a Ffion Emyr, ac yna Hywel Gwynfryn yn cyflwyno Seremoni'r Coroni.


MON 17:30 Post Prynhawn (m0019qzj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019qzl)
Tocyn Wythnos

01/08/2022

Iwan Griffiths a'i westeion yn edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r dydd o faes Eisteddfod Ceredigion 2022, gan gynnwys y sgwrs gyntaf gyda'r prif enillwyr llenyddol a’r beirniaid; uchafbwyntiau cystadlu’r dydd; y newyddion o’r maes a thrafodaethau am gerdd dant, canu gwerin, llefaru a llawer mwy.

Cystadleuaeth Y Goron ydy prif seremoni lenyddol y dydd heddiw ac mae Iwan yn cael cwmni y tri beirniaid Cyril Jones, Glenys Mair Roberts a Gerwyn Williams.

Rhiannon Lewis sydd yn sylwebu ar uchafbwyntiau cerddorol y dydd, tra bod Nia Clwyd yng ngofal y canu gwerin a cherdd dant.

Ac yn trafod a oes digon o amrywiaeth yn ein llenyddiaeth mae Gareth Evans-Jones, Jane Aaron ac Elgan Rhys.


MON 20:00 Jim Parc Nest (m0012r2k)
Nia Roberts yn holi’r Prifardd T. James Jones mewn rhaglen arbennig a recordiwyd yn ddiweddar yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.


MON 21:00 Recordiau Rhys Mwyn (m0019qzp)
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Blas o arlwy cerddorol yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.TUESDAY 02 AUGUST 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0019qzr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0019qzt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0019rq3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0019rkv)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rkx)
O'r Maes

Dydd Mawrth - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0019rkz)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rl1)
O'r Maes

Dydd Mawrth - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris a Ffion Emyr, ac yna Hywel Gwynfryn yn cyflwyno Seremoni Medal Goffa Daniel Owen.


TUE 17:30 Post Prynhawn (m0019rl3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rl5)
Tocyn Wythnos

02/08/2022

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the Ceredigion National Eisteddfod.


TUE 20:00 Miliwnydd Pantyfedwen (m000z613)
Stori ryfeddol miliwnydd o Geredigion wnaeth ei ffortiwn ym myd y sinema yn Llundain a gadael ei gyfoeth mawr i bobl Cymru.

Hanner can mlynedd a mwy ers ei farw, mae gwaddol Syr David James Pantyfedwen yn gynhaliaeth o hyd i gannoedd o fyfyrwyr, eisteddfodwyr ac addolwyr.

Cawn glywed hanes hynod ei fywyd ynghyd â straeon am y cyfleoedd a ddaeth yn sgil rhoddion ei gronfa.


TUE 21:00 Georgia Ruth (m0019rl7)
Ifan Davies yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Georgia. An eclectic selection of music, with Ifan Davies sitting in for Georgia.WEDNESDAY 03 AUGUST 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0019rl9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0019rlc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0019r5g)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Aled Hughes (m0019r2n)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r2q)
O'r Maes

Dydd Mercher - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


WED 13:00 Dros Ginio (m0019r2s)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r2v)
O'r Maes

Dydd Mercher - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris a Ffion Emyr, ac yna Hywel Gwynfryn yn cyflwyno Seremoni y Fedal Ryddiaith.


WED 17:30 Post Prynhawn (m0019r2x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r2z)
Tocyn Wythnos

03/08/2022

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the Ceredigion National Eisteddfod.


WED 20:00 Y Talwrn (m0019r31)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 21:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019r33)
Miwsig y Maes

Brwydr y Bandiau a setiau o lwyfannau'r maes

Lisa Gwilym a Mirain Iwerydd yn cyflwyno brwydr y bandiau a setiau o lwyfannau y maes. Lisa Gwilym and Mirain Iwerydd with artists and sets from the Eisteddfod.THURSDAY 04 AUGUST 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0019r36)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0019r38)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0019rms)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0019rmv)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rmx)
O'r Maes

Dydd Iau - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


THU 13:00 Dros Ginio (m0019rmz)
James Williams

Trin a thrafod Cymru a'r byd. James Williams sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rn1)
O'r Maes

Dydd Iau - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris a Ffion Emyr, ac yna Hywel Gwynfryn yn cyflwyno Seremoni y Fedal Ddrama.


THU 17:30 Post Prynhawn (m0019rn3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rn5)
Tocyn Wythnos

04/08/2022

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the Ceredigion National Eisteddfod.


THU 20:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rn7)
Miwsig y Maes

Gig y Pafiliwn

Gig y Pafiliwn yn fyw o'r Eisteddfod gyda Lisa Gwilym a Huw Stephens. Lisa Gwilym and Huw Stephens live from 'Gig y Pafiliwn' at the Eisteddfod.FRIDAY 05 AUGUST 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0019rn9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0019rnc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0019rt3)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Shelley a Rhydian (m0019rq9)
Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips gyda sgyrisau, cerddoriaeth ac adloniant. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


FRI 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rqc)
O'r Maes

Dydd Gwener - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0019rqf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rqh)
O'r Maes

Dydd Gwener - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris a Ffion Emyr, ac yna Hywel Gwynfryn yn cyflwyno Seremoni'r Cadeirio.


FRI 17:30 Post Prynhawn (m0019rqk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rqm)
Tocyn Wythnos

05/08/2022

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the Ceredigion National Eisteddfod.


FRI 20:00 Siân Phillips (m0012q7v)
Siân Phillips, yr actores â’i gwreiddiau yng Ngwauncaegurwen yn sgwrsio am ei bywyd a’i gyrfa fel perfformiwr ar lwyfannau’r byd mewn rhaglen arbennig gyda Hywel Gwynfryn.


FRI 21:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019rqp)
Miwsig y Maes

Llwyfan y Maes a'r Tŷ Gwerin

Huw Stephens a Lauren Moore yn cyflwyno bandiau Llwyfan y Maes a'r Tŷ Gwerin. Huw Stephens and Lauren Moore present music from the Eisteddfod.