SATURDAY 23 JULY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0019d25)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0019d27)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0019h68)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0019h4f)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0019h4h)
Yr actor Iestyn Arwel o'r sioe lwyfan Anthem sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Hel atgofion am 1995, a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0019h4k)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0019h4m)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0019h4p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 24 JULY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h4r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0019h4t)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0019h82)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Haf o Gerddoriaeth (m0019tgz)
Sesiwn Fawr Dolgellau: Sŵnami

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 10:26 Haf o Gerddoriaeth (m0019th1)
Sesiwn Fawr Dolgellau: Tara Bandito

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 10:41 Haf o Gerddoriaeth (m0019th3)
Sesiwn Fawr Dolgellau: Candelas

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:05 Swyn y Sul (m0019h77)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0019h79)
Oedfa am y dŵr bywiol dan ofal Nerys Griffiths, Caernarfon

Oedfa am y dŵr bywiol dan ofal Nerys Griffiths, Caernarfon. Mae'n trafod yr angen am y dŵr bywiol sef yr Ysbryd Glân i roi bywyd i'r Cristion, ond hefyd er mwyn cynnal y ffydd ac er mwyn rhannu'r ffydd a dwyn ffrwyth. Darllenir o efengyl Ioan a'r Salm gyntaf.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0019h7c)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0019h7f)
Dr Delyth Badder

Yr wythnos hon Dr Delyth Badder sydd yn ymuno gyda Beti George i sgwrsio am ei gyrfa fel Patholegydd, teithio i America, ei theulu a'i phrofiad o fwlio yn yr ysgol.


SUN 14:00 Cofio (m000yc5z)
Ceredigion

Gyda hithau'n agosáu at yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion, dyma gyfle eto i ni wrando ar John Hardy yn dod a'r gore o'r ardal a'r cymeriadau wrth grwydro Ceredigion.

Yn gyntaf, galw yng nghartref brenhines canu gwlad, Doreen Lewis; yna heibio Enoc Evans, Llanwnnen sy'n galw anifeiliaid ac yna Mrs Elizabeth Edwards o Bontrhydygroes yn rhannu rhai profiadau o fod yn ferch ifanc yn gwasanaethu ym mhlasdy Hafod Uchtryd yng ngogledd Ceredigion.

David Jenkins o’r Llyfrgell Genedlaethol yn trafod Cwpan Nanteos sy' bellach wedi ei gadw'n saff yn y Llyfrgell Genedlaethol ynghyd â sgwrs gyda Mrs Maggie Williams oedd wedi bod yn gwasanaethu efo Mrs Powell, yr olaf o’r Powelliaid ym Mhlas Nanteos. Dywedir mae Cwpan Nanteos yw'r Greal Sanctaidd ei hun, sef y gwpan yr yfodd Iesu Grist a'i ddisgyblion ohono yn y Swper Olaf.

Elin Hefin o’r Borth yn dathlu 150 mlynedd ers agor gorsaf drenau Borth yn 2013. Linda Griffiths yn Neuadd Pantycelyn ag yn sgwrsio efo Dr Geraint Evans a fu'n warden yno a'r actor ac aelod o'r grŵp Mynediad am Ddim, Emyr Wyn, a fu'n fyfyriwr yno.

Melinda Williams yn sôn am fod yn rhan o griw pantomeim enwog Theatr Felinfach a'r cyfeillgarwch sydd rhwng y criw a'r cast. Winston Evans sy’n rhoi rhywfaint o hanes pysgota mecryll yng Nghei Newydd, yn ogystal â'i hanes personol yntau fel pysgotwr.

Nid yn aml y cysylltwch mwyngloddio gyda Ceredigion ond roedd plwm ar gael yn y sir ac yn cael ei adlewyrchu yn enwau llefydd megis Esgair Mwyn, Cwm Symlog a Frongoch. Mae nhw gyd wedi cau bellach ond ma'r atgofion yn dal yn fyw. Beti George yn sgwrsio gydag Elin Jones, Llywydd y Senedd, am ei dyddiau yn y band Cwlwm.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0019h7k)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0019h73)
Michael D Jones

Mae Wyn James yn bwrw golwg ar Michael D Jones ar ddau can mlwyddiant ei eni. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000qkwq)
Achub Carlo

Mae hi wedi bod yn bwrw glaw yn drwm ar Fferm Tyddyn Ddol a mae Carlo’r ceffyl mewn trafferth, pwy ddaw i’w achub?


SUN 17:05 Dei Tomos (m0019h7m)
Yn gwmni i Dei mae Ceri Wyn, Idris Reynolds, Dylan Iorwerth a Menna Elfyn i drafod rhai o feirdd gorau Ceredigion ar drothwy'r Eisteddfod yn Nhregaron.


SUN 18:30 Cerrig yn Siarad (m0011k3r)
Un o arferion hynod y Cymry yw cerfio englynion ar gerrig beddi - mae o leiaf 25 mil ohonynt o gwmpas y byd, ac mae rhai cannoedd o bobl yn ceisio'u cofnodi cyn iddynt gael eu herydu gan y tywydd.

Yn y rhaglen hon mae Ifor ap Glyn yn mynd ar drywydd rhai o'r straeon mwyaf diddorol tu ôl i'r englynion hyn, gan siarad ag arbenigwyr fel Guto Rhys a Gwen Awbery sydd wedi bod wrthi'n eu casglu, y saer maen Hedd Bleddyn sydd wedi cerfio cannoedd ohonynt a'r Prifardd Mererid Hopwood.

Cawn ddysgu ymhlith pethau eraill, lle mae'r englyn bedd ucha'n y byd, yr un hynaf, a'r un mwyaf smala (mae lle i hiwmor hyd yn oed, ar ambell garreg fedd!)


SUN 19:00 Y Talwrn (m0019h7r)
Y Ffoaduriaid a Crannog

Y Ffoaduriaid a Crannog yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0019h7t)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0019h7w)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 25 JULY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h7y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0019h80)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0019h3b)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0019h3d)
Sioe Gerdd Operation Julie

Beirdd Ffair Rhos sydd yn cael sylw John Jones wrth i Aled ymweld ag ardal Tregaron;

Eleri Twynog sydd yma i drafod taith theatr mewn cestyll dros yr haf,

Alun Davies sy'n sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf, Manawydan Jones : Y Pair Dadeni;

Ac mae Geinor Styles yn ymuno gyda Aled i hyrwyddo sioe gerdd 'Operation Julie.'


MON 11:00 Bore Cothi (m0019h3g)
Aled ac Aled

Sgwrs efo Mary Davies, Llambed sy'n cael ei hurddo i'r Orsedd eleni.

Munud i Feddwl yng nghwmni Mari Emlyn.

Sgwrs efo'r cantorion Aled Edwrads (Cil y Cwm) ac Aled Wyn Davies (Pentre Mawr) a recordiwyd ar faes y Sioe Frenhinol.


MON 13:00 Dros Ginio (m0019h3j)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0019h3l)
Ifan Davies o Sŵnami sy'n sgwrsio ag Ifan Jones Evans am Drac yr Wythnos, Paradis Disparu;

Hefyd mwy o Glecs y Cwm o Gwmderi yng nghwmni Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0019h3n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0019h3q)
Uchafbwyntiau'r Sioe Fawr

Terwyn Davies sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r cystadlu o faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Sylw i gystadlaethau'r gwartheg a'r cneifio, a sgyrsiau gyda Chadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Nicola Davies, a Llysgenhades y Sioe, Lowri Lloyd Williams.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0019h3s)
Māori Punk

Catrin Jones yn trafod partneriaeth ddiwylliannol arbennig rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato yn Seland Newydd, a chyfle i ddysgu am astudiaeth mae Wairehu Grant yn ei wneud ar ddiwylliant punk Te Ao Māori.

Gyda catalog label "Turquoise Coal" wedi'w ryddhau'n ddigidol, Alan Holmes fydd yn trafod rhai o'r perlau sydd yn y casgliad.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0019h3v)
Gydag enillwyr cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2022 wedi eu cyhoeddi yr wythnos diwethaf mae Nia Roberts yn trin a thrafod y gystadleuaeth eleni, a hynny yng nghwmni y beirniaid llenyddol craff Catrin Beard, Meg Elis a Karen Owen.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0019h3x)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 26 JULY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h3z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0019h41)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0019h85)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0019h87)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0019h89)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0019h8c)
Cennydd Davies

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cennydd Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0019h8f)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0019h8h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0019h8k)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0019h8m)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 20:40 Dei Tomos (m0019h7m)
[Repeat of broadcast at 17:05 on Sunday]


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0019h8r)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 27 JULY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h8t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0019h8w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0019h90)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0019h92)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0019h94)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0019h96)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0019h98)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0019h9b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cerrig yn Siarad (m0011k3r)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0019h9d)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0019h7r)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0019h9g)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 28 JULY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0019h9j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0019h9l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0019h9q)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0019h9s)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0019h9v)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grig sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0019h9x)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0019h9z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0019hb1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ni y Nawdegau (m0019hb3)
Y gomediwraig Esyllt Sears sy'n edrych nôl ar ddegawd cerddorol anhygoel y nawdegau yng Nghymru. Yn ymuno â hi mae'r DJ 'Radio 1' Sian Eleri ac aelodau dau o fandiau'r cyfnod; Ian Cottrell o'r grŵp dawns Diffiniad a Rhydian Bowen Phillips o'r boyband Mega. O 'Cool Cymru' (y label waethaf yn hanes cerddoriaeth ym marn Esyllt) i frwydrau gyda thechnoleg yn y stiwdio ag ochr dywyll y sîn bop - mae'r cyfan yn cael ei drafod gyda chymysgedd o hiwmor, nostalgia a phrofiadau personol. Ac yn ymuno yn yr hwyl mae'r dramodydd, comediwraig a megafan EMF, Llinos Mai. Mae hi'n trafod ceisio bod yn ffan fwyaf cerddoriaeth Gymraeg y nawdegau wrth ymdopi gyda thrafnidiaeth gyhoeddus Sir Benfro a gigs mewn lleoliadau amaethyddol.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0019hb6)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0019h7f)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0019hb8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 29 JULY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0019hbb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0019hbd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0019h6d)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0019h6g)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0019h6j)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grig sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0019h6l)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0019h6n)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0019h6q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0019h6s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0019h6v)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0019h6x)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.