SATURDAY 04 JUNE 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0017wbv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0017wbx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00180rw)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00180ry)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00180s0)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m00180s2)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00180s4)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00180s6)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 JUNE 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00180s8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00180sb)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00180g5)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. I Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001806s)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul, yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001806v)
Oedfa Sul y Pentecost dan arweiniad Ifor ap Gwilym, Abergele

Oedfa Sul y Pentecost dan arweiniad Ifor ap Gwilym, Abergele yn ein hatgoffa am rymoedd anweledig yr Ysbryd Glân. Grymoedd yw'r rhain sydd yn amddiffyn, yn ysbrydoli ac yn nerthu pobl. Cyfeirir at gymorth yr Ysbryd mewn amgylchiadau anodd ac mewn anawsterau a gwaith yr Ysbryd yn herio'r Cristion i fyw ei ffydd a dangos gweithredoedd o gariad a gofal.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001806x)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001806z)
Ceri Isfryn

Ceri Isfryn , cynhyrchydd y gyfres House of Maxwell yw gwestai Beti George.

Fe ddechreuodd ei gyrfa ar The One Show, ac yna bu’n gweithio ar gyfresi i’r BBC fel Watchdog Rogue Traders, a Panorama.

Mynychodd Ysgol Gynradd Llandegfan ac Ysgol David Hughes Porthaethwy, a bu’n perfformio yn sioeau’r ysgol – profiad gwerthfawr yn ôl Ceri. Mae hi hefyd yn falch ei bod wedi mynychu ysgol lle'r oedd y disgyblion yn dod o gefndiroedd mor wahanol, gan gredu bod hyn yn help mawr iddi ymwneud a trawstoriad o bobl o gefndiroedd gwahanol yn ei gwaith heddiw.

Yn ystod ei blynyddoedd yr ysgol Uwchradd roedd hi ai brawd yn chwarae efo Band Biwmares a Band Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Yna aeth i Brifysgol Caerdydd i astudio Llenyddiaeth Saesneg, a dyna lle dechreuodd Ceri ‘sgrifennu i bapur newydd y Coleg sef Gair Rhydd. Mae ganddi ddiddordeb erioed mewn newyddiaduraeth, ac yn yr ysgol bu am brofiad gwaith gyda’r North Wales Chronicle ym Mangor. Wedi ei blwyddyn gyntaf yn y Coleg aeth i weithio ar bapur newydd yn Ghana am fis a hithau ‘mond yn 19 oed.

Mae Ceri wedi gweithio ar raglenni teledu am Brexit, Donald Trump a Facebook, ac yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Mharis yn 2015 bu’n gweithio ar raglen yn edrych ar derfysgaeth yn Ewrop a’r achos o derfysgaeth yn Christchurch, Seland Newydd yn 2019. Bu hefyd yn gweithio ar raglen Panorama lle gofynnwyd iddi a fyddai'n fodlon mynd “undercover” i weithio mewn cartref henoed yn Llundain.


SUN 14:00 Caniadaeth y Cysegr (m001806n)
Ieuan Gwyllt

Euros Rhys Evans sy`n trafod pwysigrwydd cyfraniad Ieuan Gwyllt i`n traddodiad emynyddol, wrth i ni ddathlu dau can mlwyddiant ei eni.


SUN 14:30 Lliwiau'r Symffoni (m0018071)
Drama gan Sarah Reynolds.

Fel person sy’n profi synesthesia, mae Lowri yn clywed y byd mewn symffoni o liw. A hyd yn oed ar ôl ei marwolaeth, mae hi’n benderfynol y bydd y bobl mae hi’n eu caru hefyd yn mwynhau byd llawn lliw.

Cast
Lowri - Siân Reese-Williams
Ifan - Sion Daniel Young
Alaw - Rosie Ekenna
Osian - Osian Snelson
Ceirios - Catherine Ayres
Tariq - Levi Tyrell Johnson
Catrin - Lowri Palfrey

Cerddoriaeth gan Gwenno Morgan


SUN 15:00 Carl ac Alun (m0018073)
Cymru v Wcráin

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm rhwng Cymru a Wcráin. Carl and Alun look forward to the game between Wales and Ukraine.


SUN 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0018075)
Cymru v Wcráin

Sylwebaeth ar gêm Cymru v Wcráin yn rownd derfynol gemau ail gyfle Cwpan y Byd. Commentary on Wales v Ukraine in the World Cup play-off final.


SUN 19:30 Byd Iolo (m000t7g4)
Abernethy

Iolo Williams sy'n ein tywys i trwy un o goedwigoedd yr Alban. Iolo Williams explores the wonder and whimsy of the natural world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0018077)
Geraint Lloyd yn cyflwyno

Geraint Lloyd yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Geraint Lloyd sits in for Rhys Meirion, reading greetings and playing requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0018079)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Terwyn Davies yn cyflwyno. Music and chat to bring the weekend to a close, with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 06 JUNE 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001807c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001807f)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00181bf)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00180dw)
Sara Gibson yn Cyflwyno

Mared Rhys sy'n edrych yn ôl ar gêm Cymru;

Elen Jones yn sôn am ei gwaith yn gwirfoddoli;

Archwilio effaith newid hinsawdd trwy gelfyddyd sy'n mynd â sylw Heledd Wyn Hardy;

a Naomi Saunders yn trafod sut mae modd i chi gael gafael ar blanhigion drud heb orfod gwario llawer!


MON 11:00 Bore Cothi (m00180dy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m00180f0)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m00180f2)
Rhys ap William yn westai

Yr actor a'r cyflwynydd Rhys ap William sy'n ymuno ag Ifan i sôn am ddychwelyd i gyfres Pobol y Cwm.

Hefyd Terwyn Davies sy'n crynhoi'r holl newyddion o Gwmderi yn Clecs y Cwm, a sgwrs gyda Katie o'r grŵp Chroma i sôn am Drac yr Wythnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00180f4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001806l)
Godro defaid yn Nyffryn Aeron

Terwyn Davies â hanes Gwern Thomas o Geredigion sydd newydd ddechrau godro defaid yn Nyffryn Aeron, ar y cyd â'i bartner busnes, Rhun Dafydd.

PC Dewi Evans o Heddlu Gogledd Cymru sy'n sôn am y cynnydd mewn ymosodiadau ar anifeiliaid fferm gan gŵn, a Wil Williams o Aberdaron sy'n sgwrsio am golli defaid oherwydd ymosodiad gan gŵn yn ddiweddar.

Hanes Deion Jones o gwmni Aber Falls ger Abergwyngregyn, a sut y mae'r cwmni'n cydweithio gyda ffermwyr lleol i gynhyrchu eu whisgi newydd.

Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion o'r sector laeth a pherchennog cwmni Llaeth Preseli o Sir Benfro, Angharad Edwards, sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00180f6)
Posteri Gigs

Guto Lloyd Davies yn trafod y posteri mae efo wedi'w dylunio yng Ngwasg Helygain. Guto Lloyd Davies discusses the posters he designed in Gwasg Helygain.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00180f8)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00180fb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 07 JUNE 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00180fd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00180fg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00180vn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00180gp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00180gr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00180gt)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m00180gw)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio a chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00180gy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000vpl0)
Cymuned 'Metalidads' a Beichiogrwydd Efeilliaid

Hanna Hopwood sy'n llongyfarch Caryl Gruffudd Roberts ar enedigaeth ei hefeillaid ac yn holi beth oedd wedi gwneud bywyd yn haws iddi wrth ddelio gyda chyflwr Hyperemesis Gravidarum (HG) yn ystod y beichiogrwydd heriol.

Cawn hefyd glywed am gymuned y 'Metalidads' sy’n cyfuno cerddoriaeth, cyngor a chyfle i rannu teimladau i wneud bywyd yn haws i dadau. Un o'r sefydlwyr, Huw Clarke sy'n apelio am aelodau newydd.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00180h2)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Y Talwrn (m00180h4)
Dwy Ochr i'r Bont a Tir Iarll

Dwy Ochr i'r Bont a Tir Iarll yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00180h6)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 08 JUNE 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00180h8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00180hb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0018119)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001811f)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001811k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001811q)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001811v)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio a chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001811y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Lliwiau'r Symffoni (m0018071)
[Repeat of broadcast at 14:30 on Sunday]


WED 18:30 Byd Iolo (m000t7g4)
[Repeat of broadcast at 19:30 on Sunday]


WED 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00183d5)
Cymru v Yr Iseldiroedd

Sylwebaeth ar gêm Cymru v Yr Iseldiroedd yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Commentary on Wales v Netherlands in the Nations League.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0018120)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 09 JUNE 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0018122)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0018124)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001819q)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001819s)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001819v)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001819x)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001819z)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio a chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00181b1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00181b3)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Gŵyl Triban yr Urdd (m001897l)
Uchafbwyntiau gŵyl gyntaf Haf O Gerddoriaeth BBC Radio Cymru – Gwyl Triban Yr Urdd gyda Lisa Gwilym a Mirain Iwerydd, gan gynnwys perfformiadau byw gan Hana Lili, Ciwb, Gwilym, Mali Haf, Morgan Elwy, Cledrau, Tecwyn Ifan, Tara Bandito ac Eden.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001806z)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00181b7)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 10 JUNE 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00181b9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00181bc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00181pf)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0018160)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0018162)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0018164)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0018166)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0018168)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001816b)
Mirain Iwerydd yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener gyda Mirain Iwerydd yn sedd Lauren Moore. Friday night music with Mirain Iwerydd sitting in for Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001816d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001816g)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.