SATURDAY 28 MAY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0017n0b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0017n0d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0017rjw)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0017rjy)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0017wds)
Wrecsam v Grimsby Town

Sylwebaeth o gêm Wrecsam v Grimsby Town yn rownd gynderfynol gemau ail-gyfle'r Gynghrair Genedlaethol. Wrexham v Grimsby Town in the National League semi-final playoffs.


SAT 14:30 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0017rk2)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0017rk4)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0017rk6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 29 MAY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0017rk8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0017rkb)
Doniau cerddorol Sir Ddinbych

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd, Linda Griffiths sy'n rhoi sylw arbennig i ddoniau cerddorol a cherddoriaeth Sir Ddinbych. On the eve of the Urdd Eisteddfod this year, Linda Griffiths takes us on a musical journey through Denbighshire.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0017rrb)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0017rpb)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrwyiol i gadw cwmni ar fore Sul yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Caniadaeth y Cysegr (m0017rp6)
Canmlwyddiant yr Urdd

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych, R.Alun Evans sy`n dathlu can mlwyddiant y mudiad.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0017rpg)
Bro Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac arddangosfa "Tu ôl i'r blwch" gan Cefyn Burgess

John Roberts yn trafod :

Arddangosfa Cefyn Burgess "Tu ôl i'r blwch", yn deillio o'i ymweliad â Bryniau Casia;
Bro Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a sefyllfa'r eglwysi yn Nyffryn Clwyd gyda Beryl Lloyd Roberts a Morris Puw Morris;
Gwaith Cyngor Ysgolion Sul Cymru ar faes yr Eisteddfod gydag Aled Davies;
A chyfle i glywed Neges Ewyllys Da yr Urdd 2022 yn ogystal.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0017rpj)
Siân Eirian

"Arbrofi ac arloesi i'r dyfodol". Dyna eiriau Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a chyn Bennaeth Gwasanaeth Plant gyda S4C.

Fe ddechreuodd ei gyfra fel clerc mewn cymdeithas adeiladu, wedyn ymunodd gyda'r Urdd, ac fe enillodd gwobr Cymraes y Flwyddyn yn 2006.

Yn 2007 fe gafodd Siân ei phenodi yn Bennaeth Gwasanaeth Plant S4C am 6 blynedd. Rhan o friff y swydd oedd creu gwasanaeth ar gyfer plant meithrin ac yn ddiweddarach ar gyfer y rhai cynradd, gan gynnig gwasanaeth cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg ond efo rhaglenni oedd cystal ansawdd a chynnwys a’r hyn oedd ar gael yn Saesneg. Sefydlwyd y sianel CYW ar gyfer plant oed meithrin i 5 oed ac 'roedd yn gyfnod cyffrous iawn. Mae Siân yn sôn am fynd a'r Cyw ei hun i Lundain, ac mae stori ddigri i'w chlywed ganddi am gyfarfod Boris Johnson.

Mae Siân bellach wedi symud nol i'w ardal enedigol yn Llangernyw ac yn rhedeg cwmni ymgynghorol gyda Garffild ei gwr. Bu'r ddau yn gweithio gyda I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! gydag Ant a Dec ar gyfer ITV.


SUN 14:00 Cofio (m0017rpl)
100

Ymysg y pytiau o'r archif mae Sian Lewis yn sôn am ddathliadau'r Urdd yn 100, Ms Enid Griffiths yn troi'n 100 oed ym mis Medi eleni, a hanes cau Ysgol Rhewl ar achlysur dathlu'r ysgol yn 100.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0017rpn)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Yr Oedfa (m0017rpd)
Oedfa ar ddechrau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych

Oedfa ar ddechrau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych dan arweiniad ieuenctid y fro gynhaliwyd yn y Capel Mawr, Dinbych. Mae'r gwasanaeth yn dathlu canmlwyddiant Neges Ewyllys Da yr Urdd gan ddyfynnu o negeseuon y gorffennol a chymerir rhan gan ddisgyblion Ysgolion Uwchradd Glan Clwyd a Brynhyfryd. Côr Ysgol Glan Clwyd a Chôr Cytgan Clwyd sydd yn gyfrifol am y gerddoriaeth.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0017rpq)
Begw

Dewch i wrando ar stori am Begw oedd eisiau byw y tu allan gyda’r adar a’r mwydod. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Mali Tudno.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0017rps)
Hanes gwersylloedd cynnar yr Urdd

Yn gwmni i Dei mae Penri Jones sydd yn olrhain hanes cynnar gwersylloedd yr Urdd arweiniodd at wersylloedd Glan Llyn a Llangrannog.

Trafod ei nofel newydd wna Llwyd Owen tra bod Leah Owen yn dewis ei hoff gerdd, un mae hi wedi ei chanu mewn deuawd gyda hi ei hun!


SUN 18:30 Urdd, gobaith, beth? (m0017rpv)
A hithau’n ganmlwyddiant sefydlu Urdd Gobaith Cymru, mae’r awdur Mari Emlyn, wyres Syr Ifan ab Owen Edwards yn craffu ar yr enw, ‘Urdd Gobaith Cymru’ ac arwyddocâd y gair ‘gobaith’ mewn termau ymarferol.
Mae Mari’n edrych ar sut y datblygodd yr elfen ddyngarol gref o fewn yr Urdd o gofio mai naws filitaraidd oedd i’r mudiad a gychwynnwyd gan ei thaid yn 1922.
Nid Syr Ifan oedd yr unig un yn berwi â syniadau yn 1922. Dyma’r flwyddyn y sefydlodd y Parchedig Gwilym Davies ei neges Heddwch ac Ewyllys Da, ac er mai mudiad iaith yn ei hanfod oedd yr Urdd i ddechrau, cafodd Syr Ifan ei ddylanwadu’n drwm gan y Parch Gwilym Davies a’i neges o heddwch. Mae Mari’n edrych ar y dylanwad hwn ar ei thaid ac ar ddatblygiad yr Urdd o fod yn fudiad gwladgarol pur i fod yn un oedd, a sy'n parhau i goleddu egwyddorion dyngarol dwfn.
Yn fuan ar ôl yr Ail Ryfel Byd, croesawyd plant o’r Almaen i Gymru gan aelodau’r Urdd, a threfnodd y mudiad gronfa ariannol er mwyn danfon sawl ambiwlans i rai o wledydd Ewrop oedd wedi cael eu llethu ar derfyn y rhyfel.
Gwelwn waddol gwaith y degawdau blaenorol ar waith yr Urdd heddiw wrth i’r mudiad groesawu ffoaduriaid o Syria, Afghanistan ac o’r Wcráin i’w gwersylloedd.
Urdd Gobaith Beth, felly? Ymunwch â Mari wrth iddi hi geisio ateb y cwestiwn hwn gan daflu goleuni ar daith a gwaith yr Urdd o’i ddyddiau militaraidd cynnar i’r presennol a’r mudiad erbyn hyn wedi datblygu’n fudiad sy’n estyn llaw i’w gyd-ddyn, pwy bynnag y bo.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0017rpx)
Y Derwyddon a Crannog

Y Derwyddon a Crannog yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0017rpz)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0017rq1)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 30 MAY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0017rq3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0017rq5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0017s00)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


MON 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0017s0v)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


MON 10:00 Rhestrau Chwarae Gŵyl Triban (m0017s02)
Rhestr Chwarae Yws Gwynedd

Awr o gerddoriaeth wedi ei ddewis gan Yws Gwynedd ar gyfer Gŵyl Triban Eisteddfod yr Urdd. An hour of Welsh contemporary music chosen by artists from the Triban Festival.


MON 11:00 Rhestrau Chwarae Gŵyl Triban (m0017wdh)
Rhestr Chwarae Non Williams

Awr o gerddoriaeth wedi ei ddewis gan Non Williams ar gyfer Gŵyl Triban yr Urdd. An hour of Welsh contemporary music chosen by artists from the Triban Festival.


MON 12:00 Rhestrau Chwarae Gŵyl Triban (m0017s0s)
Rhestr Chwarae Ifan Pritchard

Awr o gerddoriaeth wedi ei ddewis gan Ifan Pritchard ar gyfer Gŵyl Triban Eisteddfod yr Urdd. An hour of Welsh contemporary music chosen by artists from the Triban Festival.


MON 13:00 Rhestrau Chwarae Gŵyl Triban (m0017wdk)
Rhestr Chwarae Hana Lili

Awr o gerddoriaeth wedi ei ddewis gan Hana Lili ar gyfer Gŵyl Triban Eisteddfod yr Urdd. An hour of Welsh contemporary music chosen by artists from the Triban Festival.


MON 14:00 Rhestrau Chwarae Gŵyl Triban (m0017wdm)
Rhestr Chwarae Tara Bethan

Awr o gerddoriaeth wedi ei ddewis gan Tara Bethan ar gyfer Gŵyl Triban Eisteddfod yr Urdd. An hour of Welsh contemporary music chosen by artists from the Triban Festival.


MON 15:00 Eisteddfod yr Urdd 2022 (m0017rt6)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2022. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2022.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0017rt9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0017rp4)
Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad. The latest from the farming industry and country life.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0017rtc)
Cerddi Alfred St. Geraint Jarman

Anni Llŷn yn dewis ei hoff gerddi o gyfrol "Cerddi Alfred St." gan Geraint Jarman; Hefyd Ian Cottrell yn trafod hunangofiant Jazzie B, 'A Happy Face, A Thumpin' Bass, For A Lovin' Race'.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0017rtf)
Robat Arwyn

 hithau yn wythnos Eisteddfod yr Urdd, Sir Ddinbych, mae Nia Roberts yn sgwrsio gyda Robat Arwyn, un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog a phoblogaidd Cymru sydd yn byw yn Nyffryn Clwyd ac yn ddyledus iawn i’r Urdd am hybu ei yrfa gerddorol, a hynny nôl ar ddechrau’r wythdegau.

Mae Robat Arwyn yn hel atgofion gyda Nia am y dyddiau cynnar o gystadlu ac ennill gydag Aelwyd yr Urdd Rhuthun, yn ogystal â’r prosiectau cerddorol mae wedi bod ynghlwm â nhw, a hynny am ddeugain mlynedd a mwy - ac mae yna sawl cân gofiadwy yn y rhaglen hefyd!


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0017rth)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 31 MAY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0017rtk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0017rtm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0017rwx)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Shelley a Rhydian (m0017rwz)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0017rx1)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0017rx3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2022 (m0017rx5)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2022. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2022.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0017rx9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0017rxg)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0017rxl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0017rxq)
Dei Tomos

Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0017rxv)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 01 JUNE 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0017rxz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0017ry3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0017s0q)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


WED 09:00 Shelley a Rhydian (m0017ryc)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


WED 11:00 Bore Cothi (m0017ryh)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0017rym)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2022 (m0017ryr)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2022. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2022.


WED 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0017s0y)
Gwlad Pwyl v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Gwlad Pwyl v Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Live commentary from Poland v Wales in the Nations League.


WED 19:00 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0017rz0)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0017rpx)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0017rz4)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 02 JUNE 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0017rz8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0017rzd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0017s83)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


THU 09:00 Shelley a Rhydian (m0017s85)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


THU 11:00 Bore Cothi (m0017s87)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0017s89)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2022 (m0017s8c)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2022. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2022.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0017s8f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 17:30 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015kvv)
Gwlad Belg

Hynt yr iaith Iseldireg yn Fflandrys a Brwsel sydd yn cael sylw Ifor y tro hwn, a'i pherthynas hefo'r Ffrangeg. Mae'n cyfarfod â rhai o siaradwyr Cymraeg y wlad fel Lieven Dehandschutter a Guto Rhys, yn dysgu am fersiwn Fflemeg y ffilm Chicken Run a hyd yn oed cael gwers Iseldireg gan gi!


THU 18:00 Ni'n Dau (m0016q8q)
Mae Nic Parry yn adnabyddus fel sylwebydd a barnwr - ond mae o hefyd yn efaill. Caiff Nic y pleser o siarad gyda efeilliad o bob oed, yn mynd o Aberystwyth i Fôn, o Gaefyrddin i Gaernarfon, o Fethesda i Bwllheli, cyn gorffen ei daith gyda efeilliad yn Harlech. Ar hyd ei daith mae Nic a'i frawd Wil yn cael eu hatgoffa eu bod nhw'n aelodau o gymdeithas go arbennig.

Mae Nic yn sgwrsio gyda Rhian Haf Baldwin, Laura Parry, Lowri Thomas Jones, Caryl Griffith Roberts, Nia Bowen, Gwion a Morus, Anni a Kate, Owain Morris, Twm a Gwil, Elin Owen, William Parry a Roger a John Kerry.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0017s8j)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0017rpj)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0017s8n)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 03 JUNE 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0017s8s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0017s8x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0017tkr)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


FRI 09:00 Shelley a Rhydian (m0017s5x)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0017s5z)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0017s61)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2022 (m0017s63)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2022. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2022.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0017s65)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015str)
Basgeg

Ifor ap Glyn yn ymweld â dwy ddinas yn Sbaen i ddysgu mwy am y Fasgeg a dwyieithrwydd. Ifor ap Glyn visits two cities in Spain where Basque is spoken.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0017s67)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0017s69)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0017s6c)
Zowie Williams yn cyflwyno

Zowie Williams sydd yn sedd Ffion Emyr, yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Zowie Williams sitting in for Ffion Emyr.