SATURDAY 21 MAY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0017ccm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0017ccp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0017lm0)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0017l8j)
Gethin Evans yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gyda Gethin Evans yn cyflwyno yn lle Tudur. Music and laughs for Saturday morning, with Gethin Evans sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0017l8l)
Ameer Davies-Rana yn dewis Caneuon Codi Calon, sgwrs efo enillydd Sylwebethau'r Flwyddyn - Wayne Phillips, a hel atgofion am 1986.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0017l8n)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0017l8q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0017l8s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 22 MAY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0017l8v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0017l8x)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0017kzb)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0017kzd)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol i'ch swyno ar fore Sul,a hynny yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr, Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0017kzg)
Ariadne Van Den Hof, Shooter's Hill, Llundain

Oedfa dan arweiniad Ariadne Van Den Hof, Shooter's Hill, Llundain yn trafod ymateb y disgyblion i'r croeshoeliad, yr atgyfodiad ac yna dyrchafiad Crist. Mae'n pwysleisio addewid Crist i fod gyda'i bobl a'r her a roir iddynt i ddangos ei gariad drwy air, gweithred a phresenoldeb. Ceir darlleniadau o Efengyl Ioan - penodau 14, 16 ac 20.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0017kzj)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0017kzl)
Russell Isaac

Beti George yn sgwrsio gyda Russell Isaac, cyn newyddiadurwr sydd bellach yn gweithio gyda'r Cenhedloedd Unedig ac i gorff yn Asia sydd yn paratoi'r gwledydd rhag y trychinebau sydd yn debygol o ddigwydd oherwydd newid hinsawdd.

Cafodd ei fagu yn y Rhondda – Ferndale, ac aeth ymlaen i astudio cymdeithaseg a Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.
Gŵr a gafodd ddylanwad mawr arno oedd Dr Glyn Williams. Darbwyllodd Russell i drio am ysgoloriaeth i’w ganiatáu i wneud M.A.. ac felly cafodd gyfle i dreulio blwyddyn wedyn ym Mhatagonia.
Sefydlwyd S4C yn 1982 a bu’n gweithio ar y gyfres Byd ar Bedwar HTV gan gael cyfle i deithio’r byd a rhoi ei bersbectif ar faterion y byd. Bu’n gohebu o Afghanistan a hefyd yn rhyfel y Falkland.
Fe sefydlodd gwmni ei hun, ond mae o bellach yn gweithio gyda’r Cenhedloedd Unedig.
Cyn Covid roedd yn teithio dramor yn aml, ac yna fe ddechreuodd gweithio fel ymgynghorydd ar ddarlledu yn maes hinsawdd a newid hinsawdd, a fe oedd y cyswllt rhwng y cwmnïau darlledu ar draws Asia a’r llywodraethau. Bellach mae’n gweithio i’r Disaster Risk Reduction y Cenhedloedd Unedig sef yr UNDRR.


SUN 14:00 Caniadaeth y Cysegr (m0017kzn)
Ralph Vaughan Williams a Lowell Mason

Dau gyfansoddwr sydd dan sylw gydag Euros Rhys Evans. Y naill, Ralph Vaughan Williams wedi ei eni gan mlynedd a hanner yn ol ym 1872 a`r llall, Lowell Mason yn marw yn yr un flwyddyn.


SUN 14:30 I Mewn I'r Gôl (m000yz4s)
Rhaglen sy'n dilyn digwyddiadau cyffrous clwb pêl-droed Wrecsam dros y misoedd diwethaf, yn cynnwys sgyrsiau gydag aelodau o’r clwb, cyn-chwaraewyr a chefnogwyr.


SUN 15:00 Ar y Marc (m0017kzq)
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at gêm Bromley v Wrecsam yn ffeinal Tlws yr FA. Dylan Jones and the gang look ahead to the final of the FA Trophy between Bromley and Wrexham.


SUN 15:45 Chwaraeon Radio Cymru (m0017kzs)
Wrecsam v Bromley

Sylwebaeth fyw o rownd derfynol Tlws yr FA yn Wembley, rhwng Wrecsam a Bromley. Live commentary from the FA Trophy final between Wrexham and Bromley.


SUN 18:30 Cofio Butlin's Pwllheli (m0017kzv)
Mae’n 75 mlynedd ers i wersyll eiconig Butlin's agor ym Mhwllheli, ac fel un a oedd yn arfer mynd yno fel plentyn, mae gan y gantores a’r cyflwynydd Ffion Emyr ddiddordeb mawr yn y gwersyll.

Mewn rhaglen arbennig, mae Ffion yn olrhain ychydig o hanes y gwersyll, ac yn sgwrsio gyda nifer a oedd yn gweithio yno, a rhai a oedd yn mynd ar wyliau yno.

Cawn glywed am y cotiau coch a’r cystadleuthau ‘glamorous Granny’, y gwahanol swyddi roedd rhai o bobl yn ardal yn eu gwneud yno, a’r tân mawr a ddigwyddodd ym 1973. A thybed sut ddyn oedd Billy Butlin ei hun?


SUN 19:00 Y Talwrn (m0017kzx)
Manion 'r Mynydd a'r Ffoaduriaid

Manion 'r Mynydd a'r Ffoaduriaid yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0017kzz)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0017l01)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 23 MAY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0017l03)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0017l05)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0017lnd)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0017ll9)
Ap deallusrwydd artiffisial i ddysgu Cymraeg

Lowri Morgan sy'n ymuno i drafod Gwobr Pencampwyr ein Planed;

Cawn glywed am gystadleuaeth sy'n cael ei redeg gan Fenter Moch Cymru yng nghwmi Elin Haf Jones ac Eiry Williams;

Mae Aled yn ymweld ag Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau yn Nimbych yng nghwmni Dyfrig Berry;

A Lewis Campbell a Matthew Lewis sy'n trafod Ap deallusrwydd artiffisial sydd wedi ei greu gan Lewis i'w gynorthwyo i ddysgu Cymraeg.


MON 11:00 Bore Cothi (m0017llc)
Aderyn y mis, cyngor ar dyfu tomatos, a sgwrs am iaith arwyddo.

Daniel Jenkins-Jones sy'n trafod aderyn y mis, sef y drudwy;

Munud i Feddwl gyda Elen Pencwm'

Carol Garddio sy'n rhoi cyngor ar dyfu tomatos;

a Llinos Elan Hanson yn sôn am iaith arwyddo


MON 13:00 Dros Ginio (m0017llf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0017llh)
Lily Beau yn westai

Y gantores Lily Beau sy'n ymuno ag Ifan i sôn am Drac yr Wythnos sef ymdeithgan yr Urdd, Sain Cerdd a Chân.

Hefyd, mwy o Glecs y Cwm gyda Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0017llk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0017l6g)
Y fferm sy'n croesawu Eisteddfod yr Urdd

Sgwrs gyda Dafydd Evans, y ffermwr o Ddinbych sy'n croesawu Eisteddfod yr Urdd ar ei dir eleni - sef fferm Kilford ar gyrion y dref.

Elen Hughes sy'n ymweld â Gŵyl Fwyd Caernarfon, ac yn siarad gyda’r ymwelwyr a’r stondinwyr;

Carwyn Adams o Gaws Cenarth yn sôn am gael gwarant Frenhinol i'r cynnyrch yn ddiweddar.

Rhagolygon y tywydd am y mis i ddod gyda Steffan Griffiths, a’r darlledwr Richard Rees sy'n adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0017llm)
Brân

Cyfle i wrando ar rai o ganeuon y grwp chwedlonol Brân; Another chance to listen to songs by the legendary group, Brân.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0017llp)
Enillwyr yr Urdd dros y blynyddoedd

 ninnau ar drothwy Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych ymhen yr wythnos, mae Nia Roberts yn sgwrsio gyda rhai o enillwyr prif wobrau’r ŵyl dros y blynyddoedd. Mae'r brodyr Guto Dafydd ac Elis Dafydd yn galw heibio am sgwrs, felly hefyd Angharad Tomos, Branwen Cennard, Nia Hâf Jones, Francesca Sciarrillo, Rhiannon Gwyn, Luned Bedwyr, Owain Llwyd, Mirain Hâf a Rhian Lois. Llond rhaglen o westeion hwyliog a diddorol, a’u cysylltiad gydag Urdd Gobaith Cymru yn eu clymu i gyd gyda’i gilydd!


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0017llr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 24 MAY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0017llt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0017llw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0017lbx)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0017lbz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0017lc1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0017lc3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0017lc5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0017lc7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0017lc9)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0017lcc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0015sq0)
Yn gwmni i Dei mae Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol, sy'n cyflwyno'r celf sydd ganddo ar furiau ei swyddfa, ac mae'r hanesydd Elin Jones yn trafod y cynlluniau blaengar oedd gan Owain Glyndŵr fel arweinydd tra bod Menna Jones, Prif Weithredwr Antur Waunfawr, yn sgwrsio am lwyddiant yr Antur a'i hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0017lch)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 25 MAY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0017lck)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0017lcm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0017m0g)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0017lkn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0017lkq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0017lks)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0017lkv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0017lkx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio Butlin's Pwllheli (m0017kzv)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0017lkz)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0017kzx)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0017ll1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 26 MAY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0017ll3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0017ll5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0017m0j)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0017lf3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0017lf5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0017lf7)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0017lf9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0017lfc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Clonc (m0017lff)
Pennod 6

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0017lfh)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0017kzl)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0017lfk)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 27 MAY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0017lfm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0017lfp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0017m43)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0017lzt)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0017lzw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0017lzy)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0017m00)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0017m02)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0017m04)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0017m06)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0017m08)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.