SATURDAY 23 APRIL 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0016kbd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0016kbg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0016q9t)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0016q4j)
Ifan Davies yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0016q4l)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Llinos Lee a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Llinos Lee and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0016q4n)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0016zjw)
Woking v Wrecsam

Sylwebaeth ar gêm Woking v Wrecsam yn y Gynghrair Genedlaethol. Commentary on Woking v Wrexham in the National league.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m0016q4q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001706g)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gydag Irfon Jones yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 24 APRIL 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0016q4v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0016q4x)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0016qk1)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0016q88)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol gan y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0016q8b)
Beth Davies o Fro Weinidogaethol Aeron Mydr

Gwasanaeth dan arweiniad Beth Davies o Fro Weinidogaethol Aeron Mydr ar gyfer y Pasg Bach a Gŵyl Sant Tomos.

Mae'r oedfa yn trafod her credu yn yr Atgyfodiad a bendithion credu. Ceir darlleniadau o Salm 118, Actau'r Apostolion ac efengyl Ioan, wedi eu darllen gan Elliw Davies.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0016q8d)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0016q8g)
Dyfed Edwards

Y nofelydd Dyfed Edwards, ydi gwestai Beti George. Enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddod Genedlaethol ddwy waith yn olynol., ac mae hefyd yn awdur toreithog yn Saesneg gan ysgrifennu dan yr enw Thomas Emson.

Cafodd ei fagu ym mhentref Rhosmeirch ger Llangefni, ac fe aeth i Ysgol Gynradd Llangefni ac wedyn symud i Ysgol Gyfun Llangefni. Roedd wrth ei fodd yn darllen comics a llyfrau, dechreuodd yn y cyfnod yma ddarlunio a sgwennu straeon bach ei hun. Yna aeth i’r Coleg Normal ym Mangor i astudio ‘r cwrs Cyfathrebu yn 1985 . Dim ond ryw 7 ohonynt oedd yn astudio’r cwrs. Roedd y cwrs yn un weddol newydd ar y pryd ac yn dal i gael ei ddatblygu a’i greu. Un modiwl y dewisodd oedd Ysgrifennu Creadigol o dan arweiniad Rhiannon Davies Jones ac Ifor Wyn Williams sydd wedi ei ddylanwadu’n fawr.

Ymgeisiodd am swydd gohebydd dan hyfforddiant efo grŵp papurau newydd yr Herald a bu’n llwyddiannus. Bu'n gweithio gyda'r Holyhead and Anglesey Mail, bu'n Ddirprwy Olygydd y Weekly News yng Nghyffordd Llandudno, a bu hefyd yn Olygydd Cynhyrchu'r Daily Post yng Nghymru. Mae bellach yn gweithio gyda’r Daily Mail gan weithio ar y ddesg fusnes. Mae’n gweithio o adref sy’n grêt. Mae o hefyd yn darlithio mewn ysgrifennu creadigol.

Mae wedi ysgrifennu dramâu ac 20 o nofelau yn y ddwy iaith, ac mae bob amser nofel neu sgript ar y gweill.


SUN 14:00 Cofio (b09xp5dp)
Ebrill

Ebrill yw ein thema ni ar Cofio heddiw ac yma fe gawn hanes Kathryn Jones o ardal Dinbych a fu'n darlithio yn Beijing yn ystod helyntion Sgwar Tianamen yn 1989.

Y diweddar Barchedigion T J Davies a Meurwyn Williams yn cofio hanner can mlynedd ers llofruddiaeth Martin Luther King, Meg Elis yn cofio ei thad T I Ellis a fu farw yn Ebrill 1970, J Williams Hughes yn cofio gweld y Titanic a suddodd yn Ebrill 1912.

Mae Illtyd Beynon yn cofio Tanchwa Cynheidre nol yn 1971 a John Stoddart yn cofio canu yn angladd Brian Epstein sef rhwolwr The Beatles a chwalodd yn Ebrill 1970.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0016q8l)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0016q84)
Dylanwad gwahanol wledydd ar ein hemynyddiaeth

Mererid Hopwood yn trafod emynwyr a cherddorion o amrywiol wledydd sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000wb2s)
Dangos a Dweud

Dewch i wrando ar stori am Oli a’r trysor arbennig y daeth o hyd iddo ar gyfer diwrnod Dangos a Dweud yn yr ysgol.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0016q8n)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant. Dei discusses Wales, its people and its culture.


SUN 18:30 Ni'n Dau (m0016q8q)
Mae Nic Parry yn adnabyddus fel sylwebydd a barnwr - ond mae o hefyd yn efaill. Caiff Nic y pleser o siarad gyda efeilliad o bob oed, yn mynd o Aberystwyth i Fôn, o Gaefyrddin i Gaernarfon, o Fethesda i Bwllheli, cyn gorffen ei daith gyda efeilliad yn Harlech. Ar hyd ei daith mae Nic a'i frawd Wil yn cael eu hatgoffa eu bod nhw'n aelodau o gymdeithas go arbennig.

Mae Nic yn sgwrsio gyda Rhian Haf Baldwin, Laura Parry, Lowri Thomas Jones, Caryl Griffith Roberts, Nia Bowen, Gwion a Morus, Anni a Kate, Owain Morris, Twm a Gwil, Elin Owen, William Parry a Roger a John Kerry.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0016q8s)
Caernarfon a Beirdd Myrddin

Caernarfon a Beirdd Myrddin yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0016q8v)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0016q8x)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 25 APRIL 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0016q8z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0016q91)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0016qqh)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0016qqk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m0016qqm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0016qqp)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0016qqr)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad sy'n lle Ifan, ac yn sgwrsio gyda'r gantores Leri Ann am ei sengl newydd, sy'n Drac yr Wythnos.

Hefyd, y diweddaraf o Gwmderi yn Clecs y Cwm gyda Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0016qqt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0016q82)
O Lanilar i'r Alban - ŵyna yn yr Ucheldir

Stori Hedd Dafydd o Lanilar sy'n helpu gyda'r ŵyna ar fferm Bowhill ger Selkirk yn ucheldir yr Alban;

hefyd hanes y brodyr Dafydd ac Owain Morris o Lanrhaeadr ym Mochnant sydd wedi mynd ati i osod podiau gwyliau ar y fferm, sy'n cael eu pweru gan dyrbin dŵr;

Glyn Davies o Lanrhystud, un o Lysgenhadon Diogelwch Fferm Cymru sy'n sôn am yr arwyddion newydd sydd ar gael i rybuddio pobl wrth ymweld â ffermydd bod plant gerllaw;

Steffan Griffiths sydd â'r rhagolygon tywydd am y mis i ddod, a'r Dr Nerys Llewelyn Jones, pennaeth cwmni Agri Advisor sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0016qqw)
Izzy Rabey

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0016qqy)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0016qr0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 26 APRIL 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0016qr2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0016qr4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0016qtp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0016qtr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0016qtt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0016qtw)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0016qty)
Gary Slaymaker yn westai

Gary Slaymaker sy'n cadw cwmni i Ifan, i són am boblogrwydd reslo yng Nghymru, wrth i gwmni WWE lwyfannu digwyddiad yn Stadiwm y Principality, Caerdydd ym mis Medi;

hefyd, Jenny Ogwen sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a phwy fydd 'Top Dog' y dydd yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0016qv0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0016qv2)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0016qv4)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0016qv6)
Abertawe v Bournemouth

Sylwebaeth ar gêm Abertawe v Bournemouth yn y Bencampwriaeth, yn ogystal â'r diweddara o Weymouth v Wrecsam. Commentary on Swansea City v Bournemouth in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0016qv8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 27 APRIL 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0016qvb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0016qvd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0016qnl)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Aled Hughes (m0016qnn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0016qnq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0016qns)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0016qnv)
Hedd Dafydd o Lanilar sy'n ceisio adnabod sŵn y peiriant amaethyddol - a fydd Ifan yn llwyddo i'w dwyllo?

Hefyd, Gwennan Evans sy'n sôn am rai o straeon difyr yr wythnos ar wefan Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0016qnx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ni'n Dau (m0016q8q)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0016qnz)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0016qp1)
Middlesborough v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm Middlesborough v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Middlesborough v Cardiff City in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0016qp3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 28 APRIL 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0016qp5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0016qp7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0016qzg)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Aled Hughes (m0016qzj)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0016qzl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0016qzn)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin.

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


THU 13:00 Dros Ginio (m0016qzq)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0016qzs)
Dyddgu Hywel yn westai

Dyddgu Hywel yw gwestai Ifan, i drafod pencampwriaeth y Chwe Gwlad i ferched rygbi Cymru;

A bydd Heledd Roberts yn dewis rhai o'i hoff straeon ysgafn o'r gwefannau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0016qzv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Clonc (m0016qzx)
Pennod 3

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0016qzz)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0016q8g)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0016r01)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 29 APRIL 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0016r03)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0016r05)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0016qyr)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0016qyt)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0016qyw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0016qyy)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0016qz0)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0016qz2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0016qz4)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:00 Y Gerddorfa (m0016s6q)
Fiona Monbet

Cyngerdd Jazz yn fyw o Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. A Jazz concert, live from St David's Hall, Cardiff.


FRI 21:15 Nos Wener Ffion Emyr (m0016qz8)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.