SATURDAY 19 MARCH 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0015dyk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0015dym)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0015krx)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0015krg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0015krj)
Caneuon codi Calon Carys Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips.

Yr actores Carys Gwilym sy'n dewis caneuon i godi calon, a'r llythyren 'i' sydd dan sylw yn 'Wyddor Chi' yr wythnos 'ma!


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0015krl)
Cymru v yr Eidal

Sylwebaethau o gêm Cymru v yr Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Live commentary from Wales v Italy in the Six Nations Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0015krn)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0015n5j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 20 MARCH 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0015krq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0015krs)
Croesawu'r Gwanwyn

 hithau'n ddiwrnod Alban Eilir, Linda Griffiths sy'n cyflwyno rhaglen arbennig i groesawu'r Gwanwyn. Linda Griffiths welcomes the new season on the morning of the spring equinox.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0015kvb)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0015n5l)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0015kvd)
Sharon Rees, Penrhys

Oedfa ar gyfer trydydd Sul y Grawys dan arweiniad Sharon Rees, Penrhys yn trafod Iesu "y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd". Mae'r Oedfa yn trafod gweithgaredd yn eglwys gyd-enwadol Llanfair megis cyd-gerdded, astudiaeth Feiblaidd, gwaith y caffi a chroesawu pobl sydd yn dangos presenoldeb Crist. Ceir darlleniadau o efengyl Ioan sef rhannau o benodau 10, 14 ac 16.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0015kvg)
Ffydd mewn argyfwng a gwerth Salm 31 yn Wcráin

John Roberts yn trafod:

Ffydd mewn argyfwng gyda John Gilibrand;
Salm 31 fel gweddi yn Wcráin gyda John Tudno Williams;
Taith gerdded Evan Morgan, llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru i dynnu sylw at yr argyfwng hinsawdd - ynghyd a sgwrs gyda Casia William am herio newid hinsawdd;
A chyfle cyntaf i glywed Manon Llwyd yn canu rhan o Salm 31, trefniant sydd wedi ei gomisiynu yn arbennig ar gyfer Bwrw Golwg.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0015kvj)
Elin Mai

Elin Mai, Perchennog y cwmni Style Doctors sydd yn cadw cwmni gyda Beti George.

Fe dreuliodd y rhan fwyaf o’i phlentyndod yn Llangristiolus, Ynys Môn a dyma le wnaeth hi ddechrau ei chwmni cyn symud i Lundain, Efrog Newydd, Miami, Dubai...

Mae Elin yn cyflogi dros 50 o staff ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth steilo dillad i bwy bynnag sydd yn dymuno. Mae hi wedi steilio Malala Yousafzai, Amanda Holden a'r comedïwr Keith Lemon. Mae'n rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff.


SUN 14:00 Cofio (m0015kvl)
Bwyd a Diod

O'r Te Pregethwr i chicken nuggets a chips, John Hardy sydd yn ein tywys drwy archif Radio Cymru. Bwyd a diod sydd dan sylw yn y bennod hon.

Ymysg y pytiau o'r archif mae Winnie Young yn sôn am baratoi bwyd i'r plant yng Ngwersyll Llangrannog, Harold Rees yn trafod yr adar mae o wedi eu bwyta a Llestri y Welsh Tea Party sy'n cael sylw John Llywellyn Williams.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0015kvn)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0015kvq)
Ymddiriedaeth

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Ymddiriedaeth. R. Alun Evans introduces hymns on the theme of Trust.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b0b5d1bl)
Tigo a Bobo yr Wmffifflwffs

Sali Mali sy'n darllen stori am Tigo a Bobo o blaned yr Wmffifflwffs yn teithio i'r Ddaear i weld Cadi, eu ffrind gorau, ar ddiwrnod ei phen-blwydd. Beth all fynd o'i le?


SUN 17:05 Dei Tomos (m00138d7)
Yn gwmni i Dei mae Dewi Prysor sydd wedi crwydro 100 can copa uchaf Cymru ac wedi ysgrifennu llyfr am y profiad, gwaith Edmwnd Prys fel salmydd yw pwnc Gruffydd Aled tra bod Bethan Edwards yn sgwrsio am gerdd unigryw am ffoaduriaid.


SUN 18:30 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015kvv)
Gwlad Belg

Hynt yr iaith Iseldireg yn Fflandrys a Brwsel sydd yn cael sylw Ifor y tro hwn, a'i pherthynas hefo'r Ffrangeg. Mae'n cyfarfod â rhai o siaradwyr Cymraeg y wlad fel Lieven Dehandschutter a Guto Rhys, yn dysgu am fersiwn Fflemeg y ffilm Chicken Run a hyd yn oed cael gwers Iseldireg gan gi!


SUN 19:00 Y Talwrn (m0015kvy)
Y Ffoaduriaid a Caerelli

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0015kw0)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0015kw2)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 21 MARCH 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0015kw4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0015kw6)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0015lpg)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0015khq)
Cysylltiadau Celtaidd

Elinor Sheridan sy'n chwilio am gymorth y gwrandawyr wrth iddi baratoi erthygl ar gyfer cylchgrawn yn Ffrainc yn seiliedig ar y cysylltiadau sydd rhwng Cymru a Llydaw;

Sylw i gyfres ffermio newydd sef 'Snowdonia : A Year on the Farm' yng nghwmni Beca Glyn;

Rhian Parry sydd yn trafod ei llyfr newydd 'Cerdded y Caeau';

A Sara Huws fydd yn sôn am gasgliad digidol newydd ym Mhrifysgol Caerdydd o luniau'r artist Shirley Jones.


MON 11:00 Bore Cothi (m0015khs)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0015khv)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0015khx)
Edrych nôl ar y Chwe Gwlad

Dyddgu Hywel ac Ifan Phillips sy'n ymuno ag Ifan Jones Evans i grynhoi'r rygbi ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni;

Y diweddaraf o Gwmderi yn Clecs y Cwm gyda Terwyn Davies;

A sgwrs gyda'r grŵp Adwaith am Drac yr Wythnos yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0015khz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0015kj1)
Marchnad Orau Cymru

Sgwrs gyda threfnwyr a chynhyrchwyr marchnad agored Llanbedr-Pont-Steffan sydd wedi ennill gwobr Marchnad Orau Cymru’n ddiweddar;

Wedi'r holl ddifrod coed fu ar ôl y stormydd diweddar, cyngor ar sut i gael gwared â'r difrod, a chyngor ar gyfer y dyfodol hefyd;

Dafydd Davies, neu Dafydd Pantrod, sy'n sôn am gyfuno gwaith fferm gyda diddanu cynulleidfaoedd gorllewin Cymru.

Rhodri Jones o Gyswllt Ffermio yn sôn am reoli glaswellt ar y fferm, ac Alaw Fflur Jones o GFFI Felin Fach yn adolygu’r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0015kj3)
Caneuon Afonydd

Caneuon am afonydd, a Najma Akhtar yn trafod ei albwm Five Rivers.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0015kj5)
Adolygiad o Petula

Ganol Mawrth bu digwyddiad arbennig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i gofio’r diweddar Siôn Eirian, a Branwen Cennard fu yno ar ran Stiwdio. Branwen hefyd sy'n adolygu cynhyrchiad y Theatr Genedlaethol a National Theatre Wales, Petula - drama liwgar sy’n addasiad gan Daf James o waith y dramodydd Ffrengig Fabrice Melquiot.

Mae Tu Hwnt i’r Afon yn gywaith rhwng y cerddor Simon Chandler a’r bardd Aled Lewis Evans, ac mae'r ddau yn ymuno gyda Nia i drafod y profiad o gyd-weithio ar yr albwm yma.

Mae Cwmni’r Fran Wen ar daith efo’r ddrama Ynys Alys; bu Stiwdio yn yr ystafell ymarfer i glywed gan y cast, yr awdur Gareth Evans Jones a’r cyfarwyddwr Gethin Evans.

Ac eleni mae’r cyfansoddwr arobryn John Williams yn dathlu ei ben-blwydd yn 90. Yn ystod ei yrfa hirfaith mae o wedi cyfansoddi’r gerddoriaeth ar gyfer rhai o’r ffilmiau mwyaf eiconig yn hanes y sinema. Owain Llwyd sy’n edrych nôl dros ei fywyd a’i gyfraniad.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0015kj7)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 22 MARCH 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0015kj9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0015kjc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0015lpj)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0015lnm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0015lnp)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0015lnr)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0015lnt)
Wyn Gruffydd yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Y darlledwr Wyn Gruffydd sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i Roi'r Byd yn ei Le.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0015lnw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0015lny)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0015lp0)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00138tl)
100 copa uchaf Cymru

Yn gwmni i Dei mae Dewi Prysor sydd wedi crwydro 100 copa uchaf Cymru ac wedi ysgrifennu llyfr am y profiad tra bod Bethan Edwards yn sgwrsio am gerdd unigryw am ffoaduriaid.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0015lp4)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 23 MARCH 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0015lp6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0015lp8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0015lzz)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0015lvm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0015lvp)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0015lvr)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0015lvt)
Nabod y Peiriant Amaethyddol

Gareth Roberts o Feddgelert sy'n derbyn her Ifan Jones Evans i 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol';

A Gwennan Evans sy'n sôn am rai o straeon difyr gwefan Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0015lvw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015kvv)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0015lvy)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0015kvy)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0015lw0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 24 MARCH 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0015lw2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0015lw4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0015m15)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0015kxz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0015ky1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0015nps)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin. A translation of author Andrey Kurkov's personal account of daily life in war-torn Ukraine.


THU 13:00 Dros Ginio (m0015ky3)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0015ky5)
Welsh Whisperer yn westai

Welsh Whisperer sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei raglen deledu newydd ar S4C yr wythnos hon - 'Ni'n Teithio Nawr';

Ac mae Heledd Roberts yn trafod rhai o'i hoff straeon ysgafn yn y cyfryngau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0015ky7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m0015kyc)
Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Carl ac Alun (m0015kyh)
Cymru v Awstria

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Cymru v Awstria. Carl and Alun look ahead to Wales v Austria.


THU 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0015kyl)
Cymru v Awstria

Sylwebaeth ar gêm Cymru v Awstria yng ngemau ailgyfle Cwpan y Byd 2022. Commentary on Wales v Austria in the World Cup playoffs.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0015kyq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 25 MARCH 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0015kyv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0015kyz)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0015m3h)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0015kz8)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0015kzb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0015kzd)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0015kzg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0015kzj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0015kzl)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0015kzn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0015kzq)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.