SATURDAY 05 MARCH 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0014yc1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0014yc4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00155p2)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00152xn)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00152xq)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Gwestai yn dewis caneuon i godi calon, cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr ymhlith sgyrsiau eraill.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00152xs)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001531l)
Scarlets v Glasgow Warriors

Sylwebaeth fyw ar gêm rygbi Scarlets v Glasgow Warriors yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Scarlets v Glasgow Warriors in the United Rugby Championship.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m00152xv)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00152xx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 06 MARCH 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00152xz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00152y1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00155jk)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00152y9)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y Soprano o Pontrhydygroes, Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00152yc)
Rowan Williams, Caerdydd yn arwain Oedfa gyntaf y Grawys

Rowan Williams, Caerdydd, cyn archesgob Cymru a Chaergaint, yn arwain Oedfa gyntaf y Grawys gan darfod y temtasiynau wynebodd Iesu yn yr anialwch ynghyd a themtasiwn Adda yn Eden. Mae'n trafod sut y mae gallu Duw yn cael ei arddangos trwy gariad a chymod nid trwy drais a gormes a hynny yn nghyd-destun ymosodiadau Rwsia ar Iwcrain. Ceir darlleniadau o Genesis ac Efengyl Mathew a Salm 33.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00152yf)
Wcrain a Hawliau Ffoaduriaid

John Roberts yn trafod:

Rhyfel Wcrain gyda'r Tad Deiniol, Lydia Power, Mari McNeill a Sara Roberts

Hawliau ffoaduriaid gyda Sara Roberts

Gwaith menywod yn y gwledydd tlawd gyda Mari McNeill

A thaith emynau Ias Eddie Ladd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00152yh)
Siân Elen Tomos

Beti George yn sgwrsio gyda Siân Elen Tomos. Fel Prif Weithredwr GISDA mae Siân yn rheoli ac arwain GISDA ers Hydref 2011 i sicrhau gwasanaeth o ansawdd i bobl ifanc bregus yng Ngogledd Cymru. Law yn llaw gyda hynny mae Siân yn ceisio sicrhau parhad mewn gwahanol wasanaethau drwy geisio am grantiau a thendro am arian.

Cyn ymuno a’r tîm yn GISDA roedd Siân yn gweithio fel gweithiwr Cymdeithasol yng ngwasanaethau plant Cyngor Gwynedd, aeth yna ymlaen i fod yn Rheolwr Tîm yng ngwasanaeth i blant anabl yng Ngwynedd.

Yn enedigol o Ddeiniolen, mynychodd Ysgol Gwaun Gynfi, ac Ysgol Uwchradd Brynrefail, mae hi bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Mae ei diddordebau yn cynnwys cerdded, bod allan yn yr awyr agored, teithio, materion cymunedol a gwleidyddiaeth, ac mae hi'n rhannu straeon bywyd ac yn dewis ambell i gan sydd yn agos at ei chalon.


SUN 14:00 Cofio (m00152yk)
Cŵn

Cawn glywed amryw o glipiau difyr, o gi sy’n serennu ar y record ‘This is My Life’ o 1972, i gi John Hardy, Meg- sydd hefyd yn gallu canu! Yn ogystal, fe glywn glip o Trebor Edwards yn cofio’r fideo enwog ohono a’i ffrind ffyddlon Shep.
Cawn gyfle i glywed sawl trafodaeth am gŵn ar wahanol raglenni, gan gynnwys rhaglen Ffeil o 1999 sy’n trafod dyfodol ci defaid Cymreig, yn ogystal â chlip Dros Ginio ble mae Glynne Jones yn sgwrsio am werthu ci defaid ifanc am dros £7000. Hefyd, John Robinson sy’n sôn am y broblem gynyddol o faw cŵn mewn llefydd cyhoeddus, ar raglen Manylu yn 2014.
Moc Morgan sy’n sôn am ei gi Shoni ar raglen Hwnt ac Yma o’r 80au, a Tecwyn Vaughan Jones sy’n sôn am hanes i gi Mot yn mynd ar goll am bum wythnos gyda Trystan ac Emma.
Cawn glywed am gŵn ym myd llenyddiaeth wrth i Dr Delyth Badder gofio’r cŵn yn ein chwedlau a llen gwerin, ac mae Ifor ap Glyn yn edrych ar ddatblygiad a tharthiad y gair ‘Corgi’. Fe awn ni’n ôl i Eisteddfod Llangollen 1988 i glywed disgyblion Ysgol Glan Clwyd yn canu ‘Gai Fenthyg Ci’, ac yn ôl i un o benodau’r ddrama gomedi Glas y Dorlan o 1978 wrth i PC Hughes esbonio’i gais am gael ci nad oedd at ddant pawb!
Ci neu gath? Dyma’r cwestiwn oedd gan Hywel Gwynfryn wrth holi trigolion Caerfyrddin yn 1993.
Ac, yn olaf- i'r cystadlu. Cawn glywed am baratoi a chystadlu gyda chŵn yng nghystadleuaeth Crufts, gan Heledd a Bethan Jones, yn ogystal â Dylan Wyn sy’n rhannu ei atgofion.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00152ym)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00152y5)
Teulu

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Teulu. R. Alun Evans introduces hymns on the theme of Family.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00152yp)
Y Siop Gwerthu Popeth

Mae Nansi wrth ei bodd yn gwibio drwy’r awyr ar feic hudol Tad-cu, ond i ble mae Nansi yn mynd heddiw tybed? Stori gan Martha Ifan ac yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe


SUN 17:05 Dei Tomos (m00152yr)
Yn gwmni i Dei mae Maredudd ap Huw sydd yn ei dywys o gwmpas arddangosfa o Feiblau arbennig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae Annie Williams yn trafod bywyd prysur a dylanwadol Charlotte Price White.

Dylanwad teulu Hywel ap Meurig yng nghyfnod Llywelyn ap Gruffydd yw pwnc Owain Wyn Jones ac mae Dei yn cael hanes bywyd Sam Robinson, ffermwr a waliwr sydd wedi dysgu Cymraeg, ac sydd bellach yn cynghaneddu ar Y Talwrn.


SUN 18:30 Gari Wyn (m000xyn9)
Hanes strydoedd Anfield ac Everton - Rhan 1

Mae Gari Wyn yn mynd ac Irfon Jones o gwmpas strydoedd ardal Anfield i olrhain hanes adeiladwyr fu'n gyfrifol am adeiladu cannoedd o strydoedd a miloedd o dai o gwmpas stadiwm enwog clwb peldroed Lerpwl.


SUN 19:00 Y Talwrn (m00152yt)
Manion o'r Mynydd a Bro Alaw

Manion o'r Mynydd a Bro Alaw yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00152yw)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00152yy)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 07 MARCH 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00152z0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00152z2)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00155jw)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001534s)
Sdim Byd fel Brethyn Cartref

Branwen Haf sy'n ymuno gydag Aled wrth iddo chwarae'r gân 'Morfydd' gan Blodau Papur am y tro cyntaf, wedi i label recordio IKaChing ryddhau casgliad i ddathlu 10 mlynedd.

Does dim byd fel brethyn cartre - Ann Whitall o'r Amgueddfa Wlân sy'n trafod.

Cyfle i roi sylw i 'Who Owns Cymru' yng nghwmni Sioned Haf, a Sion Jones mab Idwal Jones sy'n ymuno i sôn am hanes ei Dad wrth iddo fynd ati i greu cymeriadau a sgwennu'r nofelau Galw Gari Tryfan.


MON 11:00 Bore Cothi (m001534v)
The Godfather yn 50

Lowri Cooke sy'n sgwrsio gyda Shân am The Godfather sy'n 50 oed.

Munud i Feddwl gyda Glenda Gardiner.

Mae'n wythnos genedlaethol y 'Pei, felly Nerys Howell sydd yn trafod.

A sgwrs am yr elusen Goldies Cymru sy'n ail gychwyn eu sesiynau canu.


MON 13:00 Dros Ginio (m001534x)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m001534z)
Enillydd Cân i Gymru

Enillydd Cân i Gymru sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans am sgwrs am y noson, ac am y gân sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon.

Dyddgu Hywel sy'n trafod pob math o agweddau ar rygbi, gan gynnwys pencampwriaeth y merched cyn hir;

A Terwyn Davies sy'n crynhoi holl straeon yr wythnos o Gwmderi yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0015351)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00152y3)
Sioe Beiriannau Ynys Môn

Y diweddaraf o'r byd amaeth a'r bywyd gwledig gyda Terwyn Davies

Rhys Owain Edwards sy'n dod â holl gyffro sioe beiriannau amaethyddol gynhaliwyd yn ddiweddar ar faes Sioe Môn ym Mona.

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Merched, hanes cymdeithas Merched Mewn Amaeth yn Sir Benfro, sy'n dod â merched y sir at ei gilydd i drafod pob math o bynciau gwledig;

Hanes pâr o ardal Casblaidd yn Sir Benfro, sydd nid yn unig yn godro defaid, ond sydd hefyd yn creu vodka go arbennig.

Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion diweddaraf o'r sector laeth, a Llywydd newydd NFU Cymru, Aled Jones, sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0015353)
Atgofion Factory Records a Pesda Roc!

David John Williams yn trafod cyfrol am Tony Wilson a Mari Gordon yn hel atgofion am Pesda Roc. Rhys Mwyn and guests discuss a book about Tony Wilson and reminisce about Pesda Roc.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0015355)
Cwtsh Creadigol yw enw gwefan arbennig sy'n cynnig cysur i'r gweithlu iechyd a hynny drwy'r celfyddydau . Mae Nia Roberts yn cael hanes creu'r wefan gan Aled Jones, yr awdur Manon Steffan Ros, a'r cerddor Iori Haugen.

Mae'r prosiect Adref/Cynefin yn gywaith cenedlaethol sy'n edrych ar wir ystyr "adref" a "chynefin" i fobol ar draws Cymru, gan ddadansoddi'r canlyniadau mewn ffyrdd celfyddydol. Mae Nia'n cael cwmni dwy sy'n arwain y prosiectau, Siwan Llynor a Rebecca Smith Williams.

Yn 2020 cynhaliwyd cystadleuaeth i feirdd ifanc gan y cylchgrawn Poetry Wales, ac o'r diwedd wedi hir ymaros mae blodeugerdd o'r gweithiau llwyddianus newydd ei gyhoeddi gan Wasg Seren. Golygydd y gyfrol, Eurig Salisbury sy'n sgwrsio am yr ymateb calonogol a gafwyd i'r gystadleuaeth.

A gyda thaith y Consortiwm Cymraeg o glasur Willy Russell "Shirley Valentine" newydd gychwyn, Branwen Cennard sy'n adolygu'r ddrama.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0015357)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 08 MARCH 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0015359)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001535c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00155jy)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00153cp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00153cr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00153ct)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00153cw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00153cy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00153d0)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m00153d2)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00153df)
Abertawe v Fulham

Sylwebaeth ar gêm Abertawe v Fulham yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea City v Fulham in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00153d6)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 09 MARCH 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00153d8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00153db)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00155k0)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001535h)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001535k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001563h)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m001535m)
Robert Williams o Ben Llŷn sy'n derbyn her Ifan Evans wrth geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol.

Hefyd, Gwennan Evans gyda'r straeon difyr diweddaraf o wefan ac app Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001535p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gari Wyn (m000xyn9)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Pererin Wyf Iris Williams (m0012q0n)
Georgia Ruth sydd yn mynd â ni ar daith i geisio darganfod pam bod y gân Pererin Wyf Iris Williams, a ryddhawyd yn 1971, wedi cael gymaint o effaith arni.


WED 19:00 Ail Symudiad: Diwedd y Daith (m0015619)
Rhaglen yn dathlu bywydau Richard a Wyn Jones o’r band Ail Symudiad a chwmni recordiau Fflach, mewn recordiadau sy’n cael eu clywed am y tro cyntaf.

Recordiwyd mwyafrif y sgyrsiau adeg dwy gig: y cyntaf yng Nghlwb Y Seler, Aberteifi, a’r llall yng nghlwb Saith Seren, Wrecsam.

Yn ogystal â lleisiau Richard a Wyn mae'r rhaglen yn cynnwys sgyrsiau gyda Dafydd Jones, mab Richard, a'r DJ Aled Wyn Phillips.


WED 20:00 Cyngerdd Fflach yn 40 (m001561c)
Cyngerdd arbennig o Theatr Mwldan i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Cwmni Recordiau Fflach gydag Einir Dafydd, Lowri Evans, Gwilym Bowen Rhys, Catsgam, Llio Rhydderch a Ryland Teifi.


WED 21:00 Y Talwrn (m00152yt)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001535r)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 10 MARCH 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001535t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001535w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00155jm)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0015379)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001537c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001537f)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m001537h)
Ifan Phillips yn trafod rygbi

Ifan Phillips sy'n ymuno ag Ifan Jones Evans i edrych ymlaen at y gêm nesaf yn Chwe Gwlad.

Hefyd, y straeon ysgafn o'r gwefannau cymdeithasol gyda Heledd Roberts, a chyfle ola'r wythnos i gystadlu yn 'Gwed y Gair'.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001537k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m001537m)
Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Byd Iolo (m00131cb)
Ynys Handa

Mae Iolo Williams yn ein tywys ni i Ynys Handa yng Ngogledd Orllewin yr Alban.

'Nefoedd ar y ddaear,' meddai - hyd yn oed ar ôl i rai o'r trigolion ymosod arno!


THU 19:00 Y Gerddorfa (m0015dxh)
Mahler - Symffoni Rhif 5

Cyngerdd fyw gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd; Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys sy'n mwynhau perfformiadau byw o 'Sea Sketches' gan y gyfansoddwraig Grace Williams a Symffoni Rhif 5 gan y cyfansoddwr Gustav Mahler.


THU 21:20 Geraint Lloyd (m001537s)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 11 MARCH 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001537v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001537x)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00155p4)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00153bl)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m00153bn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m00153bq)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00153bs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00153bv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00153bx)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00153bz)
Cymru v Ffrainc

Sylwebaeth fyw wrth i Gymru herio Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Live commentary from Wales v France in the Six Nations.


FRI 22:30 Nos Wener Ffion Emyr (m00153c1)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.