SATURDAY 26 FEBRUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0014r33)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0014r35)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0014xbx)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0014xbz)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0014xc1)
Caneuon Codi Calon Emyr Wyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips.

Emyr Wyn sy'n dewis caneuon i godi calon, straeon y we gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0014xc3)
Sylwebaethau byw, gan gynnwys cyfle i glywed sylwebaeth hanner 1af gêm Caerdydd v Fulham.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001568v)
Caerdydd v Fulham

Sylwebaethau byw, gan gynnwys cyfle i barhau i wrando ar sylwebaeth gêm Caerdydd v Fulham.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001568s)
Lloegr v Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf yn cynnwys y gêm fawr yn Stadiwm Twickenham, Lloegr yn erbyn Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Y gic gynta am 16:45.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m0014xc5)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Caryl Parry Jones yn cyflwyno cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0014xc7)
Irfon Jones yn cyflwyno

Irfon Jones sydd yn sedd Ffion Emyr, gyda cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night, with Irfon Jones sitting in for Ffion.SUNDAY 27 FEBRUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0014xc9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0014xcc)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0014xnh)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0014xj9)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0014xjc)
Jim Clarke, Llanfairpwll yn paratoi ar gyfer y Grawys

Oedfa dan arweiniad Jim Clarke, Llanfairpwll, yn paratoi ar gyfer y Grawys gan drafod crempog, cyffes a chysur. Ceir darlleniadau o'r Salmau sef Salm 86, 139 a Salm y Bugail sef Salm 23.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0014xjf)
Trafod rhyfel Wcráin, pythefnos Masnach Deg a chyngerdd Aled Jones

John Roberts yn trafod:
Rhyfel Wcráin gyda Jane Harries;
Pythefnos Masnach Deg gydag Aileen Burmister, Kadun Rees, Alwen Marshall a Steffan Huws;
Prosiect Llwybr Cadfan Sant gyda Siân Northey a Siôn Aled Owen;
a Geoffrey Eynon yn adolygu cyngerdd Aled Jones yn Nhŷ Ddewi, fel rhan o'i gyfres o gyngherddau mewn eglwysi cadeiriol.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001561r)
Dr Carl Clowes

Fel teyrnged i’r diweddar Dr Carl Clowes, dyma gyfle eto i wrando ar ei sgwrs gyda Beti George o 2016. Fe ddaeth y Meddyg o Fanceinion yn rhan allweddol o sefydlu Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.


SUN 14:00 Cofio (b08gdpf6)
Dathlu Cymreictod

Mae'r cewri i gyd yn y rhaglen hon wrth i John Hardy ddathlu Cymru, Cymreictod a'n nawddsant.

Yr Athro Hywel Teifi Edwards sy'n sôn am Dewi Sant, a mwynhewch Syr T H Parry Williams yn darllen ei gerdd Hon.

Mae Jac a Wil yn cofio perfformio mewn cyngerdd Gŵyl Ddewi yn yr Albert Hall yn Llundain, Dr Elin Jones yn mynd â ni ar ymweliad ag Eglwys Llanddewi Brefi, a Gerallt Lloyd Owen yn gwirioni ar gerdd gan Elin Haf Gruffydd Jones ar Y Talwrn yn 1998.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0014xjm)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0014xj5)
Gwladgarwch

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Gŵyl Dewi. R. Alun Evans introduces hymns on the theme of St. David.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0014xjp)
Y Llofft Flera ‘Rioed

Mae Bobi Wyn yn fachgen blêr iawn iawn, hyd nes un dydd mae’n gorfod tacluso ei stafell wely er mwyn dod o hyd i’w hoff degan. Stori gan Lleucu Lynch yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0014xjr)
Tafodieithoedd Cymraeg y Wladfa

Yn gwmni i Dei mae Iwan Wyn Rees. sydd wedi ymchwilio i dafodiaith y Gogledd a'r De yng Nghymraeg y Wladfa ym Mhatagonia.

Cymraes flaengar o'r ddeunawfed ganrif yw pwnc Marion Loeffler, tra bod Densil Morgan yn trafod pwysigrwydd Stephen Hughes 'Apostol Caerfyrddin' yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru.

Ac mae Morfudd Bevan yn arwain Dei o amgylch rhan o gasgliad celf y Llyfrgell Genedlaethol.


SUN 18:30 Papur Ddoe (m0014xjt)
Rhaglen 2

Elin Tomos sy’n dilyn trywydd yr hanesion sy’n cuddio rhwng cloriau ein hen bapurau newydd. Yn y rhaglen hon mi gawn gyfle i fwrw golwg ar fywydau rhyfeddol rhai o ferched anghofiedig Cymru: Mary King Sarah, Dorothy Bonarjee, Dr. Frances Hoggan a Ruth Mynachlog.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0014xjw)
Y Gwylliaid Cochion ac Arglwydd De Grey

Y Gwylliaid Cochion ac Arglwydd De Grey yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0014xjy)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0014xk0)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 28 FEBRUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0014xk2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0014xk4)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0014xk6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0014xk8)
Gwerth Consolau Gemau Fideo

Sylw i gyfres newydd 'Y Fan a'r Lle' ar S4C yng nghwmni Lee Cunnington.

A hithau'n flwyddyn can mlwyddiant yr Urdd, Mari Emlyn sy'n trafod gwaith a chyfraniad ei Nain Eirlys Edwards.

Gwerth consolau Gemau Fideo fydd yn mynd a sylw Alex Humphreys, ac mae Beryl Evans yn ymuno ag Aled i drafod ymchwil hanes teulu a Chyfrifiad 1921.


MON 11:00 Bore Cothi (m0014xkb)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021, yn edrych ymlaen at Ŵyl Ddarllen Amdani eleni; Ieuan Rhys yw gwestai Y Fordaith; Sgwrs gydag enillydd cystadleuaeth cyfansoddi geiriau emyn Dechrau Canu Dechrau Canmol a hefyd Munud i Feddwl yng nghwmni Tom Evans.


MON 13:00 Dros Ginio (m0014xkd)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0014xkg)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Y gantores o Dalgarreg, Mari Mathias sy'n sgwrsio am ei sengl newydd 'Rebel', wrth i Catrin Angharad gyflwyno yn lle Ifan Jones Evans.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n sôn am y diweddaraf yng nghyfres Pobol y Cwm yn 'Clecs y Cwm'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0014xkj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0014xj3)
Tyfu Cennin Pedr yn Sir Benfro

Hanes cwmni o Sir Benfro sy'n tyfu Cennin Pedr a llysiau, a'u gwerthu led led Cymru.

Stori'r ferch fferm Ffion George o Lanfihangel y Creuddyn ger Aberystwyth sy'n gweithio gyda llechi, ac yn gwerthu'r cynnyrch i gwsmeriaid dros y wlad i gyd.

Owen Morgan o gwmni Myrddin Heritage ger Llandysul sy'n sôn am ei gwmni sy'n arbenigo mewn pob math o gynnyrch cig moch.

Rhagolygon y tywydd am y mis i ddod gyda Steffan Griffiths, a'r colofnydd a'r cyflwynydd, Melanie Owen sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0014xkl)
Cyfrol "Brittle With Relics" gan Richard King

Helen Prosser sy;n cadw cwmni i Rhys, i drafod y gyfrol "Brittle With Relics : A History of Wales, 1962–97". Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 19:45 Chwaraeon Radio Cymru (m0014xkn)
West Bromwich Albion v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed West Bromwich Albion v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on West Bromwich Albion v Swansea City in the Championship.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0014xkq)
Tymor motocross newydd

Gyda'r tymor rasio motocross newydd ar gychwyn Siôn Aled Evans sy'n ymuno efo Geraint i sôn am yr hyn fu'n digwydd yn Bradford dros y penwythnos.

Ac mae Iwan Pennant Williams yn sgwrsio am ei swydd fel Cadeirydd Cymdeithas Merlod a Cobiau Cymru.TUESDAY 01 MARCH 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0014xks)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0014xkv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0014yc6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0014yc8)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


TUE 10:00 Aled Hughes (m0014y17)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0014y19)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0014y1c)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0014y1f)
Dafydd Pantrod yn westai

Y canwr poblogaidd o Geredigion, Dafydd Pantrod yw gwestai Ifan Evans i sôn am ei gân newydd, Fe Godwn Eto sy'n cael ei rhyddhau yr wythnos hon.

Hefyd, Dyddgu Hywel sy'n edrych 'nôl ar y gêm rygbi rhwng Lloegr a Chymru gynhaliwyd dros y penwythnos.

A phwy fydd y 'Top Dog' yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0014y1h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0014y1k)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0014y1m)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014ycd)
Caerdydd v Derby County

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Derby County yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff City v Derby County in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0014y1r)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 02 MARCH 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0014y1v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0014znd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0014yb1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0014y9g)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0014y9j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0014y9l)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0014y9n)
Steven John o Edern sy'n derbyn her Ifan Evans i geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol.

Hefyd, Gwennan Evans sy'n crynhoi straeon difyr yr wythnos ar wefan ac app Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0014y9q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Papur Ddoe (m0014xjt)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0014y9s)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0014xjw)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0014y9v)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 03 MARCH 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0014y9x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0014y9z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0014xpn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0014xpq)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0014xps)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0014xpv)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0014xpx)
Ifan Phillips yn edrych ymlaen at gêm Ffrainc

Ifan Phillips sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i drafod y gêm rygbi fawr rhwng Cymru a Ffrainc.

Hefyd, Heledd Roberts sy'n sôn am rai o'r straeon ysgafn ar y gwefannau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0014xpz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m0014xq1)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m0014xq3)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001561r)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0014xq5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 04 MARCH 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0014xq7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0014xq9)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0014yb3)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0014yb5)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0014yb7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0014yb9)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0014ybd)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0014ybj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0014ybn)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0014ybs)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0014ybx)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.