SATURDAY 12 FEBRUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001487s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001487v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0014f4b)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0014f4d)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0014f4g)
Tara Bethan yn dewis Caneuon Codi Calon

Tara Bethan yn ymuno gyda Shelley a Rhydian i ddewis Caneuon Codi Calon, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a llawer mwy.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014f4j)
Cymru v Yr Alban

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru yn erbyn yr Alban ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Commentary on Wales v Scotland in the Six Nations.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0014f4l)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0014f4n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 13 FEBRUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0014f4q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0014f4s)
Caneuon gwleidyddol

Linda Griffiths yn cyflwyno rhaglen arbennig am ganeuon gwleidyddol, 60 mlynedd ers darlith radio Saunders Lewis - Tynged yr Iaith. A special programme about Welsh political songs.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0014f5l)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0014f5n)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0014f5q)
Sian Meinir, Penarth

Oedfa dan ofal y gantores Sian Meinir, Penarth ar y thema "gweld a chredu".

Mae Sian Meinir yn trafod Tomos yr anghredadun a hi sydd yn canu tri o'r emynau. Mae "Ni allwn weld yn glir" yn emyn a thôn newydd o waith Sian ei hun, tra bod geiriau "Ymddiriedwn" gan y diweddar Euryn Ogwen Williams a'r dôn gan Sian. Clywir Salm newydd o waith Sian Meinir yn yr oedfa hefyd.


SUN 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014f5s)
Abertawe v Bristol City

Sylwebaeth ar gêm Abertawe v Bristol City yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea City v Bristol City in the Championship.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0014f5v)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0010n96)
Hanes emyn-donau 2

Elen Ifan yn edrych ar hanes rhai o'n hemyn-donau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0000hgd)
Yr Hwfer Hud

Elin Haf sy'n adrodd y stori hon am Elsi a Medwyn ap Fflwff yn defnyddio hwfer hud. A story for young listeners about Elsi and Medwyn ap Fflwff using a magic hoover.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0014f5x)
60 mlynedd ers darlith 'Tynged yr Iaith' Saunders Lewis

Yn gwmni i Dei mae Ieuan Wyn sy'n trafod darlith 'Tynged yr Iaith' gan Saunders Lewis ddarlledwyd 60 mlynedd yn ôl i heddiw ac mae Geraint Jones, un o'r rhai cyntaf i gael eu carcharu yn sgil ymateb i'r ddarlith, yn dewis ei hoff gerdd - honno gan Saunders Lewis. Hefyd, cyfle i ddathlu cyhoeddiad CD newydd gan barti Eryrod Meirion yng nghwmni Branwen Haf, Steffan Prys a Gruffydd Antur ac mae'r hanesydd Eryn White yn trafod Peter Williams a Beibl 1770.


SUN 18:30 Yn 16 oed... (m0014f5z)
Breuddwydion a gobeithion rhai o bobl ifanc 16 oed Caerdydd

Yn 16 oed a'u bywydau o'u blaenau. Yn y ddogfen hon, fe glywn am freuddwydion a gobeithion rhai o bobl ifanc Caerdydd wrth i'r wlad ailagor wedi'r pandemig ac wynebu ton arall o'r feirws. O fysgio i weini byrgyrs, o adolygu i ddysgu gyrru, fe glywn am yr heriau a'r hwyl o ieuenctid ynghanol pandemig. Ariadne Koursarou o'r brifddinas sy'n codi cwr y llen ar ei bywyd hi a'i ffrindiau wrth iddyn nhw dorri cwys eu hun mewn cyfnod o fasgs, profi a hunanynysu.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0014f61)
Beca yn erbyn Glannau Teifi

Beca a Glannau Teifi yw'r timau sy'n cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0014f63)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0014f65)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 14 FEBRUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0014f67)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0014f69)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0014fhd)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0014fhj)
Emojis

Dona Lewis o'r Ganolfan Dysg Cymraeg a Siwan Iorwerth sy'n lansio prosiect Siarad Babi- prosiect ar y cyd gan Mudiad Meithrin a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg;

Mae Sian Parri yn trafod ei arddangosfa 'Gwreiddiau' sy'n cyd-fynd a nodi 60 mlynedd ers darlith Tynged yr Iaith;


Enlli Thomas sy'n trafod iaith Emojis a chawn glywed beth yw hoff emoji Ruby o'r Fflint, Osian o Ferthyr Tydfil, Elsa o Gaernarfon a Caleb o Gaerfyrddin.


Hefyd, mae Aled Pennant yn sôn am adfywiad y car mini clasurol.


MON 11:00 Bore Cothi (m0014fhn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0014fhs)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0014fhx)
Dyddgu Hywel ac Ifan Phillips yn siarad rygbi

Dyddgu Hywel ac Ifan Phillips sy'n sgwrsio gydag Ifan Evans am gêm Cymru'n erbyn Yr Alban, gynhaliwyd dros y penwythnos.

Nia Lynn o'r grŵp Alaw sy'n sôn am Drac yr Wythnos yr wythnos hon, a mwy o newyddion o'r gyfres Pobol y Cwm yn Clecs y Cwm gyda Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0014fj1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0014fgw)
Emlyn a Hannah Jones o Gwmann ger Llanbedr-Pont-Steffan sy'n sôn am y broses o arallgyfeirio’n ddiweddar, gan sefydlu cwmni glampio newydd, sy’n gobeithio denu ymwelwyr o bob cwr o’r wlad i fwynhau’r golygfeydd lleol.

Cai Roberts o Lanfrothen ger Porthmadog sy’n sôn am gael ei enwebu fel Dysgwr y Flwyddyn yng ngwobrau Lantra Cymru eleni.

Hefyd, hanes Dai Jones, mab fferm o Gapel Bangor ger Aberystwyth, sydd bellach yn gweithio fel rheolwr fferm Woodlands yn ardal Greenwich yn Llundain.

Richard Davies sy'n crynhoi’r newyddion diweddaraf o’r sector laeth, a Llinos Owen o elusen Tir Dewi sy’n adolygu’r wasg, a sôn am gystadleuaeth ffotograffiaeth newydd.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0014fj4)
Isddiwylliant a phêl-droed

Tim Hartley yn trafod ei gyfrol "The World at Your Feet". Tim Hartley joins Rhys to discuss 'The World at Your Feet'.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0014fj7)
Drama newydd ar ffurf podlediad

Yn y rhaglen hon mae Nia Roberts yn sgwrsio efo'r dramodydd Lisa Parry am ddrama newydd ar ffurf podlediad sy’n edrych ar bwysigrwydd geneteg, ac mae'r delynores Eira Lynn Jones yn trafod sut yr aeth ati i gyfansoddi darn yn arbennig ar gyfer y cynhyrchiad.

Elinor Gwynn sy'n edrych ar dair arddangosfa gelf wahanol sydd i’w gweld yn Rhuthun ar hyn o bryd.

“Am ddrama” di enw prosiect newydd gan y Theatr Genedlaethol ar gyfer darpar awduron, a Melangell Dolma sy'n ymuno i egluro’r cyfan, ac mae'r actores Leah Gaffey yn trafod sut y mae bywydau rhai o ieuenctid Mon yn cael ei botreadu ar lwyfan y National Theatre yn Llundain mewn drama uchelgeisiol newydd.

Hefyd, mae Nia'n ymweld efo Oriel Canfas yng Nghaerdydd ac yn sgwrsio efo'r artist Anthony Evans am ei arddangosfa newydd "Brwydro Ymlaen".


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0014fj9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 15 FEBRUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0014fjd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0014fjj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0014gdb)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0014fff)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0014ffl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0014ffn)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0014ffr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0014ffv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0014ffz)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0014fg3)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014gdd)
Caerdydd v Coventry

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Coventry yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff City v Coventry City in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0014fgc)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 16 FEBRUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0014fgh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0014j19)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0014gpn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0014gl3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0014gl5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0014gl7)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0014gl9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0014glc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Yn 16 oed... (m0014f5z)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0014glf)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0014f61)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0014glh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 17 FEBRUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0014glk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0014glm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0014fkl)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0014fkn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0014fkq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0014fks)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0014fkv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0014fkx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cymru Carwyn (m0014fkz)
Hen Reilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth

Cyfres gyda Carwyn Jones yn trafod trysorau Cymru- y bobol, y pethau a'r hanes sy'n gwneud ein gwlad mor arbennig. Yn y bennod hon, mae Carwyn yn darganfod hanes hen reilffordd Caeryrddin i Aberystwyth.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0014fl1)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0014fh0)
Edward Keith Jones

Edward Keith Jones yw gwestai Beti George. Mae'n Brif Ymgynghorydd Newid Hinsawdd gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mynydda yw ei ddiléit pennaf, ac fe ddringodd pob mynydd yng Nghymru, 183 ohonynt, i ddathlu ei ben-blwydd yn hanner cant. Yn yr 8 mis diwethaf fe gafodd salwch difrifol a olygodd wythnosau lawer yn yr ysbyty yn ymladd am ei fywyd.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0014fl3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 18 FEBRUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0014fl5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0014fl7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0014gx1)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0014gx3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0014gx5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0014gx7)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0014gx9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0014gxc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0014gxf)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0014gxh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0014gxk)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.