SATURDAY 22 JANUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0013ljq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0013ljs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0013qpm)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0013qpp)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0013qpr)
Caneuon Codi Calon gyda Gwilym Bowen Rhys

Y cerddor Gwilym Bowen Rhys yn dewis ei hoff ganeuon Codi Calon. Cwis ac chan gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013tfh)
Bryste v Caerdydd

Sylwebaeth fyw ar gêm Bryste v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Bristol City v Cardiff City in the Championship.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013qpt)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0013qpy)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0013qq0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 23 JANUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0013qq2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0013qq4)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0013qnq)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0013qns)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0013qnv)
Hefin Jones, Caerdydd

Oedfa ar Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol dan arweiniad Hefin Jones, Caerdydd. Mae'n trafod ei brofiad ecwmenaidd drwy wahanol gyrff eglwysig gan bwysleisio yr angen i bobl dderbyn ei gilydd, gweithio gyda'i gilydd a gweddïo gyda'i gilydd.

Hefyd yn y cyfnod ansicr hwn, sydd fel petai yn gwahanu pobl, gelwir ar eglwysi i ddod ynghyd i ddarganfod ffyrdd newydd o wneud gwaith Crist.

Carys Wheelan sydd yn arwain y gweddiau a Gwen Down yn darllen o'r Ysgrythur


SUN 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0013qnx)
Sale Sharks v Gweilch

Sylwebaeth fyw ar gêm rygbi Sale Sharks v Gweilch yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Sale Sharks v Ospreys in the Champions Cup.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0013qnz)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0013qp1)
David Charles

Euros Rhys Evans sy`n cyflwyno cyfres am aelodau o`r un teulu sydd wedi cyfannu tuag at ein hemynyddiaeth David Charles a`i fab David Charles sydd dan sylw heddiw


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0013qp3)
Cysgu Mewn Pabell

Mae Aled wedi cyffroi achos mae ei dad wedi gosod pabell yn yr ardd, er mwyn iddyn nhw fynd yno i gysgu drwy’r nos, am gyffrous! Stori gan Nia Morais ac yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0013qp5)
Yn gwmni i Dei mae Alun Lenny s'yn trafod tarddiad enwau lleoedd hynafol ger Caerfyrddin ac mae'r prifardd Rhys Iorwerth yn sgwrsio am ei ail gyfrol o farddoniaeth.

Hanes anterliwtiau Elis y Cowper yw pwnc Cynfael Lake ac mae Helgard Krause o'r Cyngor Llyfrau yn dewis cerdd Almaenig fel ei hoff ddarn o farddoniaeth.


SUN 18:30 Isio Babi (m0013qp7)
Stori Carys Barratt a’i gŵr, Craig, sydd wedi bod yn trio cael babi am flynyddoedd. Cawn ddilyn hanes Carys dros gyfnod o fisoedd wrth iddi hi baratoi i gael triniaeth IVF, cyfnod o obaith a siom.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0013qp9)
Crannog ac Y Glêr

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0013qpc)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0013qpf)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 24 JANUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0013qph)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0013qpk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0013qz2)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0013qz4)
Apel Crochenwaith Portmeirion

Peredur Webb Davies sydd yn trafod ei gyfrol newydd sef 'Pumed Cainc y Mabinogi'.

Yn sgil cynnydd yng ngwerthiant crochenwaith Portmeirion, Seran Dolma sydd yn trafod ei apêl.

Fe glywn ni am waith Cariad Pet Therapy a sut mae anifeiliaid yn medru helpu staff o ran llesiant.

Hefyd, Dafydd Morgan sydd yn sôn am gynllun i ail osod Pererin ar Benlan, y bryn sy'n edrych dros Ystrad Fflur.


MON 11:00 Bore Cothi (m0013qz6)
Wythnos Porc

Sylw i Wythnos Porc yng nghwmni Elwen Roberts ac Emma Jenkins sy'n rhannu cyngor coluro.

Hefyd, sgwrs gyda Edward Morus Jones yn Philadelphia a Munud i Feddwl gyda Sian Northey.


MON 13:00 Dros Ginio (m0013qz8)
Dewi Llwyd

Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel.

Pam bod cymaint o'r archarwyr enwog yn blant amddifad? Gary Slaymaker sy'n trafod.

Cawn glywed hanes personol Tomi Turner, yr achubwr bywyd, wrth i'r RNLI wneud galwad am fwy ohonyn nhw.


MON 14:00 Ifan Evans (m0013qzb)
Meinir Gwilym yn westai

Y gantores Meinir Gwilym sy'n sgwrsio gydag Ifan Jones Evans, am ei sengl newydd sy'n Drac yr Wythnos. Singer Meinir Gwilym chats to Ifan Jones Evans about her latest single.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0013qzd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0013qzg)
Wythnos Porc o Gymru

Ar ddechrau Wythnos Porc o Gymru, Ela a Huw Roberts o Lithfaen sy'n sôn am fagu moch, a gwerthu'r cig yn lleol fel rhan o gwmni Oinc Oinc.

Teleri Fielden o Undeb Amaethwyr Cymru sy'n edrych nôl ar Wythnos Brecwast Ffermdy, gan sôn am weminar go arbennig gynhaliwyd i drafod pwnc llosg cyfoes iawn.

Hanes Rhys Hughes o Lanrhaeadr ger Dinbych sydd wedi penderfynu cadw gwartheg godro ar y fferm unwaith eto, gan werthu'r llaeth mewn peiriant yn syth o fuarth y fferm.

Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion diweddaraf o'r sector laeth, a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, Tegwen Morris sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0013qzj)
Crys

Yn cadw cwmni i Mr Mwyn mae Liam Forde o'r band Crys. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0013qzl)
Wythnos yma mae Nia Roberts yn edrych ymlaen at yr arddongsfeydd celf sydd i ddod eleni yng nghwmni Elinor Gwynn, fydd yn cyfrannu adolygiadau i’r rhaglen dros y misoedd i ddod.

Hefyd, sgwrs efo Gwennan Mair o Theatr Clwyd am y newidiadau sydd i ddod yno dros y flwyddyn a sgwrs efo’r artist ifanc o Bwllhehli yn wreiddiol, Billy Bagilhole, sydd erbyn hyn yn byw a gweithio yn Llundain ac yn gwneud ei farc yn y byd celf rhyngwladol.

Ifor ap Glyn sy'n edrych nôl dros ei gyfnod fel y Bardd Cenedlaethol wrth i Llenyddiaeth Cymru gychwyn y broses o ddewis olynydd iddo, ac mae Catrin Beard yn sgwrsio efo Dyfrig Edwards am gyfrinachau crefft yr awdur.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0013qzn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 25 JANUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0013qzq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0013qzs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0013sjm)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0013rf6)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0013rf8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0013rfb)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0013rfd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0013rfg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0013rfj)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0013rfl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0013sjq)
QPR v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed QPR v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on QPR v Swansea in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0013rfq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 26 JANUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0013rfs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0013rfv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0013shd)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0013shg)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0013shj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0013shl)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0013shn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0013shq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Isio Babi (m0013qp7)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0013shs)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0013qp9)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0013shv)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 27 JANUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0013shx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0013shz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0013stt)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0013rgz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0013rh1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0013rh3)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0013rh5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0013rh7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cymru Carwyn (m0013tfm)
Max Boyce

Cyfres gyda Carwyn Jones yn trafod trysorau Cymru- y bobol, y pethau a'r hanes sy'n gwneud ein gwlad mor arbennig. Yn y bennod hon, mae Carwyn yn sgwrsio gydag un o'r trysorau mwyaf, Max Boyce.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0013rh9)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0013r48)
Rebecca Elizabeth Roberts

Beti George yn sgwrsio gyda'r nofelydd Rebecca Roberts o Brestatyn. Mae hi wedi ysgrifennu pedair nofel ac wedi ennill gwobr Tir na n-Og a Llyfr y Flwyddyn i bobol ifanc, ac yn un o'i llyfrau mae'r prif gymeriad gydag anabledd ac yn gwisgo coesau prosthetig yn union fel mae merch yr awdur. Mae hi hefyd yn Weinydd Dyneiddiol ac yn rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0013rhc)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 28 JANUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0013rhf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0013rhh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0013rm7)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0013rm9)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0013rmc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0013rmf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0013rmh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0013rmk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0013rmm)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0013rmp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0013rmr)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.