SATURDAY 15 JANUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0013b0z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0013b11)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0013hgx)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0013h59)
Ifan Davies yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gydag Ifan Davies yn cyflwyno. Music and laughs for Saturday morning, with Ifan Davies sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0013h5c)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Gwestai yn dewis caneuon i godi calon, cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr ymhlith sgyrsiau eraill.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013tw4)
Caerdydd v Blackburn Rovers

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Caerdydd yn erbyn Blackburn Rovers yn y Bencampwriaeth a Casnewydd v Harrogate yn yr Ail Adran. Commentary on Cardiff v Blackburn in the Championship.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013h5f)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0013h5h)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m0013m21)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Lloyd Jones yn lle Gaynor. Music and companionship for Saturday night with Nia Lloyd Jones sitting in for Gaynor.SUNDAY 16 JANUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0013h5m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0013h5p)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0013hgz)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0013hg6)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0013hg8)
Ann Griffiths, Washington

Ann Griffiths, Washington yn arwain oedfa flwyddyn ers sefydlu Joe Biden yn Arlywydd UDA gan bwysleisio yr angen am obaith mewn gwleidyddiaeth a ffydd. Pwysleisir hefyd fod angen i gydwybod, cydymdeimlad a chymuned fod yn ganolog i bolisiau gwleidyddol ac i fywyd ysbrydol. Darlleniadau o broffwydoliaeth Micah, Salm 62, Mathew a llythyr Paul at y Galatiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0013hgb)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Ymhlith sgyrsiau Gwenfair Griffith mae Manon Ceridwen James a Delyth Richards yn trafod 25 mlynedd ers i'r Eglwys yng Nghymru ordeinio merched.

Gwasanaethau Plygain sy'n cael sylw Arfon Gwilym a Sioned Webb, tra bod Ieuan Wyn Jones yn sgwrsio am Ganolfan Glanhwfa, Llangefni .

Hefyd, adroddiad gan John Roberts am y sylw yn y wasg am densiynau o fewn esgobaeth Llandaf, yr Eglwys yng Nghymru.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0013gtv)
Geraint Jones

Yr Athro Geraint Jones, Pennaeth Gwyddoniaeth y Planedau, UCL Llundain yw gwestai Beti George. Mae ganddo asteroid sydd wedi ei enwi ar ei ôl a hefyd mae ganddo record yn y Guinness Book of Records gan iddo ddarganfod cynffon comed hiraf erioed ar y pryd. Mab fferm Bryn Hyrddin, Pentraeth Ynys Môn ydi Geraint, fe aeth i Ysgol Gynradd Pentraeth. Roedd ganddo ddiddordeb yn y gofod bryd hynny ond doedd na neb arall yn wyddonwyr yn y teulu. Bu wedyn yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun David Hughes ym Mhorthaethwy, cyn symud i Lundain i astudio Seryddiaeth yn yr UCL, y Coleg lle mae o’n gweithio rŵan.


SUN 14:00 Cofio (m0013hgd)
Cystadlu

Archif, atgof a chân ar y thema cystadlu yng nghwmni John Hardy. Ymlith y clipiau, mae Tammy Jones yn sgwrsio am Opportunity Knocks, Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen yn ennill Cân i Gymru, Beca Lyne-Pirkis yn trafod The Great British Bake Off a Geraint Lloyd Owen yn sôn am gael ei hyfforddi i adrodd gan neb llai na Llwyd O'r Bryn.


SUN 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013lsn)
Bordeaux-Begles v Scarlets

Sylwebaeth fyw ar gêm rygbi Bordeaux-Begles v Scarlets yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Bordeaux-Begles v Scarlets in the Champions Cup.


SUN 17:30 Dei Tomos (m0013hgl)
Hanes Cymru mewn 12 cerdd

Yn gwmni i Dei mae M Wynn Thomas sy'n trafod sut iddo grynhoi holl hanes Cymru mewn deuddeg o gerddi ac mae Gwenllian Williams yn mynd yn ôl mewn hanes yn bellach fyth, i egluro sut y mae sêr yn cael eu ffurfio. Llyfr ar nythod adar yw pwnc Rhys Jones ac mae Heledd Cynwal yn datgelu pam mai cerdd am y Nadolig yw ei hoff ddarn o farddoniaeth.


SUN 18:30 Byd Iolo (m0013gvh)
Sut gall dyn gadw ei bwyll dan rwystrau cyfnod clo? I Iolo, mae'r ateb yn syml ac yn rhad ac am ddim.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0013gvm)
Tir Iarll a Beirdd Myrddin

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0013hgn)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0013hgq)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 17 JANUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0013hgs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0013hgv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0013hp4)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


MON 09:00 Aled Hughes (m0013gqc)
Côr y Cewri

Melanie Carmen Owen sy'n trafod mentro mewn i'r byd stand-yp, ac mae
Eadyth yn sôn am Gystadleuaeth Ysgol Pop i gyd-fynd a Dydd Miwsig Cymru.

Mae Dr Ffion Reynolds yn ymuno i rhoi sylw i Gôr y Cewri, ac Alun Rishko sy'n esbonio sut mae ail wylltio tir ei fferm wedi ail fywiogi'r bywyd gwyllt.


MON 11:00 Bore Cothi (m0013gqf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0013gqh)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0013gqk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0013gqm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0013gqp)
Cynllun hydro Cwmystwyth

Hanes y ffermwr o Gwmystwyth, James Raw sydd wedi cyflwyno cynllun hydro i'w fferm.

Stori Sara Davies, merch 15 oed o Eglwyswrw yn Sir Benfro sydd wedi sefydlu busnes pobi cacennau ei hun sef Sara Bara Jam;

Emlyn Evans sy'n sôn am ei wath fel gwirfoddolwr a chydlynydd y llinell gymorth i ffermwyr hoyw yng Nghymru

Y prisiau diweddaraf o'r farchnad anifeiliaid gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru, a'r ffermwr llaeth o Hwlffordd, Dai Miles sy'n adolygu'r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0013gqr)
"Hey Vidal" yn 30 oed

Cyfle i ddathlu 30 mlwyddiant yr albwm eiconig "Hey Vidal" gan Ffa Coffi Pawb; hefyd yn nodi 40 mlynedd ers i The Smiths ffurfio.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0013gqt)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0013gqw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 18 JANUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0013gqy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0013gr0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0013hz6)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0013hz9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0013hzf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0013hzl)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0013hzp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0013hzt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0013hzy)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0013j02)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0013j06)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0013j0b)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 19 JANUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0013j0h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0013j0k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0013gvw)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Aled Hughes (m0013gv5)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0013gv7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0013gv9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0013gvc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0013gvf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd Iolo (m0013gvh)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0013gvk)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0013gvm)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0013gvp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 20 JANUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0013gvr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0013gvt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0013gtd)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Aled Hughes (m0013gtg)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0013gtj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0013gtl)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0013gtn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0013gtq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Lan y Môr (m000pll1)
Jon Gower yn cyflwno storiau, chwedlau, ffeithiau a rhagwelediadau am Gymru a'r môr. Stories, fairy tales and facts about Wales and the sea.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0013gts)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0013gtv)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0013gtx)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 21 JANUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0013gtz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0013gv1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0013gxw)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0013gw2)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0013gw4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0013gw6)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0013gw8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0013gwb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0013gwd)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0013gwg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0013gwj)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.