SATURDAY 08 JANUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001342q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001342s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00138cn)
Daniel Glyn

Y ddigrifwraig Melanie Carmen Owen fydd yn ateb yn cwestiynau diog. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001388s)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001388v)
Yr actores Ceri Bostock fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Cwis a Chan gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llŷr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001388x)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0013890)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd a digon o geisiadau gyda Lisa Angharad yn lle Marc Griffiths. Music old and new, with Lisa Angharad sitting in for Marc Griffiths.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0013894)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 09 JANUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0013897)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001389c)
Linda Griffiths yn cloi tymor y Plygeiniau gyda'i dewis cerddorol ar fore Sul. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00138cq)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00138cs)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00138cv)
Oedfa dan arweiniad John Pritchard, Llanberis

Oedfa dan arweiniad John Pritchard, Llanberis gan ganolbwyntio ar hanes Lasarus. Pwysleisir ei fod yn un yr oedd Iesu wedi ei garu, ei godi a'i gynnwys a'i fod ef a'i chwiorydd Mair a Martha yn esiampl o ymateb i Grist, pobl oedd yn gwledda gyda'r Iesu, yn gwrando ar Iesu ac yn gwasanaethu Iesu.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00138cx)
Trafod ymprydio a phererindota

John Roberts yn trafod poblogrwydd ymprydio a phererindota crefyddol a seciwlar gyda Catrin Haf Williams ac Aled Jones Williams. Ceir cyfraniadau ar ymprydio gan y Tad Dewi a Laura Jones, tra bod Beryl Vaughan yn ymuno efo Laura i drafod pererindod.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00138cz)
Samuel Kurtz

Beti George yn sgwrsio gyda Samuel Kurtz Aelod Ceidwadol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn ein Senedd ni yn y Bae. Mae'n weithgar iawn gyda'r Ffermwyr Ifanc ac yn cefnogi elusen DPJ, sefydliad ac elusen iechyd meddwl yng Nghymru sydd yn cefnogi’r rheini mewn cymunedau gwledig ac mewn amaethyddiaeth sydd â phroblemau iechyd meddwl. Mae'n dewis ambell gân sydd wedi creu argraff gan gynnwys Dafydd Iwan a Shed Seven.


SUN 14:00 Cofio (m00138d1)
Ymarfer Corff

Pêl droed oedd themâu Arwel Jones ac Eurig Wyn wrth fynd Dros Ben Llestri yn 1993.

Becky Brewerton o Abergele oedd yn westai penblwydd ar raglen Dewi Llwyd yn 2015.

Arwyn Thomas sy'n croesawu Stifyn Parri i Glwb Criced Bronwydd yn 2015.

Hyfforddodd y gwibiwr David Roberts yn y gobaith o fynd i Gemau Olympaidd 1976 yn Montreal. Ni chafodd ei ddewis ac roedd ei siom yn amlwg.

Sandra Morgan a fu'n sgwrsio ar raglen Merched yn Bennaf yn 1984, ar ôl rhedeg Marathon Llundain.

Rhedodd Lowri Morgan farathon yr Amazon a gorffen yn y deg uchaf.

Hugh Griffith, cyn-ddisgybl Ysgol y Gogarth a oedd yn cystadlu mewn pob math o chwaraeon o'i gadair olwyn.

Y bencampwraig beicio Siân Roberts a fu'n sgwrsio gydag Aled Samuel.

Mae Basil Smith o'r Tymbl wrth ei fodd yn chwarae tennis - yn gant oed.

Er i Llywelyn Williams o Fwlch Tocyn golli ei goes mewn damwain, o fewn chwe blynedd roedd yn cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth syrffio addasol yn San Diego.

Rygbi yw'r thema ac Aled Samuel a Geraint Evans sydd yn mynd Dros Ben Llestri ym 1993.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00138d3)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00138d5)
T. Hopkin Evans a David Evans

Euros Rhys Evans yn cyflwyno emynau T. Hopkin Evans a David Evans. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000s1fv)
Anturiaethau Macsen

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am Macsen y ci sy’n hoffi chwarae a gwneud pob math o ddrygau.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00138d7)
Yn gwmni i Dei mae Dewi Prysor sydd wedi crwydro 100 can copa uchaf Cymru ac wedi ysgrifennu llyfr am y profiad, gwaith Edmwnd Prys fel salmydd yw pwnc Gruffydd Aled tra bod Bethan Edwards yn sgwrsio am gerdd unigryw am ffoaduriaid.


SUN 18:30 Byd Iolo (m00138d9)
Iolo Williams sy'n myfyrio ar bwysigrwydd byd natur yn ein bywydau ni. Iolo Williams reflects on the importance of the natural world in our lives.


SUN 19:00 Y Talwrn (m00138dc)
Gwenoliaid a Caernarfon

Gwenoliaid a Caernarfon yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00138df)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00138dh)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 10 JANUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00138dk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00138dm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00139hr)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


MON 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m00139ht)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


MON 10:00 Aled Hughes (m00139hw)
Rownd a Rownd!

Hanes podlediad newydd Q's sy'n seiliedig ar gyfres deledu boblogaidd Rownd a Rownd, gyda Lowri Wynn a Dylan Jenkins;

Carwyn Tywyn yn sôn am boblogrwydd "Geocaching";

Dei Tomos yn olrhain hanes yr anturiwr William Smith;

Hefyd y dietegydd Gwawr James sy'n trafod pa fwyd sydd orau i gryfhau imiwnedd y corff.


MON 11:00 Bore Cothi (m00139hy)
Diwrnod Planhigion Tŷ

A hithau'n ddiwrnod planhigion tŷ, Rhona Duncan sy'n ymuno gyda Shân am sgwrs;

Dod i adnabod Bardd y Mis Matthew Tucker a chlywed cerdd ganddo;

Ar gychwyn blwyddyn, Ffion Hughes sy'n rhoi cyngor ar sut i arbed arian.


MON 13:00 Dros Ginio (m00139j0)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m00139j2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00139j4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00138k1)
Taith yr ebol Seiont Arthur i'r UDA

Helen Williams o Fridfa Seiont yn sôn am hanes taith y cobyn Cymreig, Seiont Arthur, o Gaernarfon i Oregon yn yr Unol Daleithiau.

Stori Megan Lewis a Dyfed Davies o Sir Benfro sydd wedi mynd ati i greu coler arbennig ar gyfer cŵn defaid sy'n gweithio.

Hanes Llŷr Davies a'r meibion sydd wedi mynd ati i werthu bocsys cig oen ar gyfer y trigolion lleol yng ngorllewin Cymru;

A Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion diweddaraf o'r sector laeth.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00139j6)
Llyfr "Painting the Beauty Queens Orange"

Sian Parry yn trafod y gyfrol "Painting the Beauty Queens Orange" gan Wasg Honno.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00139j8)
Sgwrs heno efo’r awdures Siwan Jones wrth iddi ddathlu deng mlynedd ar hugain yn ysgrifennu dramâu ar gyfer y teledu.

Bydd Gethin Evans o Gwmni’r Frân Wen yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod, a Catrin Beard fydd yn sgwrsio efo’r awdures Lona Patel.

Hefyd heno, mae’r perfformiwr a’r cyfarwyddwr Daniel Evans yn talu teyrnged i’r diweddar Stephen Sondheim, fu farw ddiwedd Tachwedd y llynedd.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00139jb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 11 JANUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00139jd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00139jg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00138t2)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00138t4)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00138t6)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00138t8)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00138tb)
Gwyn Elfyn Jones yn westai

Ymunwch ag Ifan Evans wrth iddo Roi'r Byd yn ei Le gyda Gwyn Elfyn Jones o Gwm Gwendraeth. Join Ifan as he chats to Gwyn Elfyn Jones from the Gwendraeth Valley.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00138td)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00138tg)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00138tj)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00138tl)
100 copa uchaf Cymru

Yn gwmni i Dei mae Dewi Prysor sydd wedi crwydro 100 copa uchaf Cymru ac wedi ysgrifennu llyfr am y profiad tra bod Bethan Edwards yn sgwrsio am gerdd unigryw am ffoaduriaid.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00138tn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 12 JANUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00138tq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00138ts)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00138zr)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


WED 09:00 Aled Hughes (m00138zw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0013900)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0013903)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0013905)
Mae Gwennan Evans yn sgwrsio gydag Ifan Evans am y diweddaraf ar wefan Cymru Fyw.

Hefyd - a fydd Glyn Morris Roberts o Lanfihangel Glyn Myfyr yn llwyddo i adnabod sŵn y peiriant amaethyddol?


WED 17:00 Post Prynhawn (m0013907)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd Iolo (m00138d9)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0013909)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m00138dc)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001390c)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 13 JANUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001390f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001390h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001392c)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


THU 09:00 Aled Hughes (m001392f)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001392h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001392k)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m001392m)
Heledd Roberts sy'n ymuno ag Ifan Evans i sôn am y straeon difyr ar y we. Heledd Roberts joins Ifan Evans to chat about the quirky stories on social media.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001392p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Lan y Môr (m000p5vd)
Peryglon y môr

Jon Gower yn cyflwno storiau, chwedlau, ffeithiau a rhagwelediadau am Gymru a'r môr. Stories, fairy tales and facts about Wales and the sea.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m001392r)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00138cz)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001392t)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 14 JANUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001392w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001392y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0013b13)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0013b0g)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0013b0j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0013b0l)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0013b0n)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0013b0q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0013b0s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:45 Caerdydd v Harlequins (m0013kjg)
Sylwebaeth fyw ar gêm rygbi Caerdydd v Harlequins yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Cardiff v Harlequins in the Champions Cup.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0013b0x)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.