The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 02 MARCH 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp3p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001wp3r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001wyhr)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001wygj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001wygq)
Cyntaf a'r Olaf Carys Eleri

Yr actores a'r gantores Carys Eleri yn ateb yr holiadur Cyntaf a'r Olaf. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1986.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001wygv)
Wrecsam v Accrington Stanley

Sylwebaeth fyw o gêm Wrecsam v Accrington Stanley yn yr Ail Adran. Live commentary from Wrexham v Accrington Stanley in League Two.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001wyh0)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001wyh9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 03 MARCH 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001wyhq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001wyj3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001wyh1)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001wyhf)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001wyht)
Rachel Radbourne, Llangefni

Rachel Radbourne, Llangefni yn arwain oedfa o ddiolch a mawl wedi ei sylfaenu ar Salm 100, gyda chyfeiriad arbennig at gyfraniad Dewi Sant i fywyd y genedl. Darllenir y Salm gan Steffan Thomas.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001wyj4)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod :-
Gŵyl Ddewi gydag Angharad James, Tyddewi a David Greaney;
Cymorth ffydd yn ystod Covid 19 gydag Eifion Davies, Pontarddulais ac Eurfyl Lewis;
Islamoffobia gyda Sian Messama ac agweddau at ryfel Gasa gyda Guto Prys ap Gwynfor.


SUN 13:00 Cofio (m001mkss)
Llyfrau

I fyd y llyfrau gan ddechre efo'r gêm banel Dros Ben Llestri o'r 90au a Lyn Ebenezer yn chwarae efo geiriau wedi iddo gael y dasg "Ar y Silff", yna clywn gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth am be sy'n gwneud stori dda.

Mi roedd Bob Owen, Croesor yn enwog am gasglu llyfrau a dyma fo mewn darlith yn Lerpwl yn 1961 yn sôn am sut y dechreuodd ei gasgliad enfawr, gyda diolch i'r mil-feddyg Huw Geraint am recordio'r anerchiad. Mae'r awdures Marion Eams yn sôn wrth T Glynne Davies am sut yr oedd hi yn darllen popeth pan yn ifanc - hyd yn oed y botel sôs brown!

Huw Edwards, Brithdir yn adrodd hanes un a wnaeth safiad yn erbyn Brad y Llyfrau Gleision. Ganwyd Evan Jones, neu Ieuan Gwynedd, ym Meirionnydd a mi roedd yn academydd ac yn weinidog a bu farw yn llawer rhy ifanc.

Mae llyfrau ein plentyndod yn cael sylw. Cyhoeddwyd Llyfr Mawr y Plant gan Jenni Thomas a JO Williams ym 1931, a bu’n llwyddiant ysgubol. Ac awdur Cyfres y Llewod, Dafydd Parri, bu’n sgwrsio efo Robin Williams nôl ym 1979.

Pobl sydd wedi mentro mewn busnes oedd dan sylw T Glynne Davies. Arianwen Parry, Llanrwst fu'n sôn am ddechrau siop lyfrau Gymraeg yn Llanrwst a'r heriau oedd yn ei gwynebu.

T Llew Jones sy'n sôn am ei gyfnod yn athro ysgol yn y 50au a dod ar draws ŵr a fu'n ddylanwad mawr arno, sef Alun R Edwards, Llyfrgellydd y Sir.

Yr Athro Mary Williams, Abertawe yn cofio'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn cael ei sefydlu ac yn rhannu atgofion gyda Eleri Hopcyn yn 1975.

Gwyn Davies, John Ogwen a Tudur Dylan gafodd y dasg o lunio englyn yn cynnwys un o Lyfrau'r Beibl ym Mhabell Lên Eisteddfod Ceredigion 1992.

....ac yn olaf, pwy all anghofio Sali Mali? Llyfr eiconig Mary Vaughan Jones a'r lluniau gan Rowena Wyn Jones a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1969.


SUN 14:00 Y Gerddorfa (m001wyjl)
Cyngerdd arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Nil Venditti. Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys sy’n ein harwain drwy raglen amrywiol sy’n cynnwys darnau gan Karl Jenkins a Jeffrey Howard.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001wyjs)
Pontaman FC

Drama gomedi am dîm pêl-droed menywod pentref Pontaman gan Cellan Wyn.

A wnaiff hyfforddwr di-brofiad ond gor-hyderus lwyddo i greu tîm llwyddiannus?

Cast
Dai: Dewi Rhys Williams
Maureen: Sharon Morgan
Ffion: Maria Pride
Rhian: Sara Gregory
Gwenfair Angharad: Nia Caron
Katie: Alys Hedd Jones
Edwin: Cellan Wyn


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001wyk0)
Y Parchedig Iwan Llywelyn Jones

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Iwan Llywelyn Jones, Porthmadog. Congregational singing presented by the Reverend Iwan Llywelyn Jones, Porthmadog.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001wyk6)
Hen emynau a llongddrylliad

Yn gwmni i Dei mae Lleuwen Steffan sydd yn trafod ei thaith o gwmpas capeli Cymru yn atgyfodi rhai o'n hen emynau.

Mae Iwan Rhys wedi cofnodi ei hanes yn addasu i newid byd a dod yn rhan o deulu newydd tra bod Alwyn Harding Jones yn sgwrsio am ei daid a'i achubiaeth wedi llongddrylliad ym Môr y De.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001wykc)
Dr Caroline Turner

Cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Powys, Dr Caroline Turner yw gwestai Beti George. Bu'n was sifil yn y Cynulliad fel roedd e arfer cael ei alw, ac fe fu'n 'Whistle Blower' unwaith hefyd pam doedd pethe ddim fel y dyle nhw fod yng Nghyngor Môn. Mae hi'n wreiddiol o Lanfachraeth, Ynys Môn. Mae'n rhannu straeon bywyd gyda Beti George ac yn dewis 4 cân sydd yn cofnodi cyfnodau mewn bywyd iddi gan gynnwys Enfys, Elin Fflur ac anthem Cyngor Ewrop.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001wykh)
Caernarfon v Tegeingl

Caernarfon a Tegeingl yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001wykk)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001wykm)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 MARCH 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001wykp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001wykr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001wz81)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001wz8j)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001wz36)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001wz8z)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001wz3b)
Albym newydd Cowbois Rhos Botwnnog

Albym newydd Cowbois Rhos Botwnnog, 'Mynd a'r tŷ am dro' efo Iwan Aled a Dafydd yn y stiwdio.


MON 21:00 Caryl (m001wz3d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 05 MARCH 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001wz3g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001wz3j)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001wz8l)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001wz91)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001wz82)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001wz9g)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001wz94)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001wz9k)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 06 MARCH 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001wz9v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001wzb2)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001wz84)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001wz8q)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001wymr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001wz95)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001wyn6)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001wynd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 07 MARCH 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001wynm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001wynt)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001wzkt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m001wzkw)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001wzkz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001wzl1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001wzl3)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m001wzl5)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001wzl8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 08 MARCH 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001wzlf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001wzlp)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001wzhq)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001wzhv)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001wzhx)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001wzhz)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m001wzj1)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001wzj4)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001wzj6)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001wykk)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001wykc)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001wyj4)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001wyk0)

Caryl 21:00 MON (m001wz3d)

Caryl 21:00 TUE (m001wz9k)

Caryl 21:00 WED (m001wynd)

Caryl 21:00 THU (m001wzl8)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001wygv)

Cofio 13:00 SUN (m001mkss)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wyk6)

Dom James 11:00 FRI (m001wzhx)

Drama ar Radio Cymru 16:00 SUN (m001wyjs)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001wyh9)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wz94)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001wp3p)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001wyhq)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001wykp)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001wz3g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001wz9v)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001wynm)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001wzlf)

Huw Stephens 19:00 THU (m001wzl5)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001wz36)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001wz82)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001wymr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001wzl1)

John Hardy 05:30 MON (m001wykr)

John Hardy 05:30 TUE (m001wz3j)

John Hardy 05:30 WED (m001wzb2)

John Hardy 05:30 THU (m001wynt)

John Hardy 05:30 FRI (m001wzlp)

John ac Alun 21:00 SUN (m001wykm)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001wzj4)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001wyj3)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001wz8j)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001wz91)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001wz8q)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001wzkz)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wyh0)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001wyn6)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001wzj6)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001wzkw)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001wzj1)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001wz3b)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wp3r)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001wyhr)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001wyh1)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001wz81)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001wz8l)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001wz84)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001wzkt)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001wzhq)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001wyhf)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001wz8z)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001wz9g)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001wz95)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001wzl3)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wzhv)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001wygj)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001wzhz)

Y Gerddorfa 14:00 SUN (m001wyjl)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001wygq)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001wykh)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001wyht)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Drama

Drama ar Radio Cymru 16:00 SUN (m001wyjs)

Entertainment

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wyk6)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001wz36)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001wz82)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001wymr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001wzl1)

John Hardy 05:30 MON (m001wykr)

John Hardy 05:30 TUE (m001wz3j)

John Hardy 05:30 WED (m001wzb2)

John Hardy 05:30 THU (m001wynt)

John Hardy 05:30 FRI (m001wzlp)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wyh0)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001wzkw)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001wzj1)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wp3r)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001wyhr)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001wyh1)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001wz81)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001wz8l)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001wz84)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001wzkt)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001wzhq)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001wz8z)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001wz9g)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001wz95)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001wzl3)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wzhv)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001wygj)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001wzhz)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001wykh)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001wp3p)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001wyhq)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001wykp)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001wz3g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001wz9v)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001wynm)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001wzlf)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001mkss)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001wykc)

Music

Caryl 21:00 MON (m001wz3d)

Caryl 21:00 TUE (m001wz9k)

Caryl 21:00 WED (m001wynd)

Caryl 21:00 THU (m001wzl8)

Dom James 11:00 FRI (m001wzhx)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001wyh9)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001wzj4)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001wyj3)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001wz8j)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001wz91)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001wz8q)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001wzkz)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001wyn6)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001wzj6)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wp3r)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001wyhf)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wzhv)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001wygq)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001wykk)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wyk6)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wyh0)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001wz3b)

Music: Classical

Y Gerddorfa 14:00 SUN (m001wyjl)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001wykm)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wz94)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001wzl5)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wz94)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001wyj4)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001wyk0)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001wyht)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001wygv)