The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 24 FEBRUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001wjlz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001wjm1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001wr6s)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001wp7k)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gyda Geth a Ger yn cyflwyno yn lle Tudur. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001wp7p)
Caneuon Codi Calon gyda Iwan Fôn

Yr actor a'r cerddor Iwan Fôn yn dewis Caneuon Codi Calon;

Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna;

A hel atgofion am y flwyddyn 2005.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001wp7t)
Iwerddon v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Iwerddon v Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2024. Live commentary from Ireland v Wales in the Six Nations Championship.


SAT 16:20 Chwaraeon Radio Cymru (m001x0c7)
Caerdydd v Stoke

Sylwebaeth fyw o ail hanner gêm Caerdydd v Stoke yn y Bencampwriaeth.

Ni fydd y sylwebaeth ar BBC Sounds oherwydd cyfyngiadau hawliau. Mae modd gwrando ar y gêm ar Radio Cymru ar FM, ar radio digidol ac ar setiau teledu.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001wp7y)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001wp82)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 FEBRUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp86)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001wp8b)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001wnzz)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001wp01)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001wp03)
Gareth Morgan Jones, Pontardawe

Oedfa ail Sul y Grawys dan ofal Gareth Morgan Jones, Pontardawe. Oedfa yn trafod neges Micha'r proffwyd yn galw am gyfiawnder, trugaredd a gostyngeiddrwydd fel elfennau hollbwysig mewn ffydd sydd yn cymryd Iesu fel Gwaredwr ac fel patrwm i fywyd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001wp05)
Dyfodol Ffermio a thwf Eglwysi Ŵcrain

John Roberts yn trafod :-
Dyfodol ffermio, gyda Llew Moules-Jones a Gethin Rhys;
Twf yn eglwysi Bedyddwyr Ŵcrain gyda Meirion Thomas'
A Marian Vaughan sy'n rhannu profiad o weithio gydag elusen Saltpetertrust yn cynnal clinigau iechyd yn Uganda.


SUN 13:00 Cofio (m001wp07)
Y Rhif Pedwar a'r Flwyddyn Naid

Y Rhif Pedwar a Neidio bydd thema Cofio yr wythnos hon.

Cawn daflu cip olwg yn ôl ar naid fuddigol Lynn Davies yng Ngemau Olympaidd Tokyo yn 1964.

Selyf Roberts ar "Rhwng Gwyl a Gwaith" yn esbonio pam bod yna flwyddyn naid bob pedair blynedd.

Edrychwn yn ôl ar farn y Cymry am ddarlledu yn yr iaith Gymraeg ar drowthwy lawnsio Sianel Pedwar Cymru.

Aelod o'r grwp gwerin Pedair, Sian James yn hel atgofio o'i phlentyndod gyda Beti George.

Y darlledwr Lynn Davies yn sgwrsio gyda dau Lyn arall sef Lyn Davies y sylwebydd chwaraeon a Lyn Davies y cerddor.

Yr actor a'r gweinidog Gwyn Elfyn yn sôn wrth Aled Hughes am sut beth yw hi i ddathlu penblwydd ar Chwefror y 29ain.

Wyn Thomas yn sgwrsio gyda Hywel a Nia am y naid o fod yn fachgen ysgol i actio yn SOS Galw Gari Tryfan ar y radio.

Elin Maher sy'n sgwrsio am ddathlu ei phenblwydd ar Chwefror y 29ain.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001wp09)
Cyfrol 'Mae Gêm yn Fwy na Gêm' a sioe gerdd Turning the Wheel

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn cadw cwmni i Ffion mae Sioned Dafydd, golygydd cyfrol newydd o gerddi yn ymwneud â'r byd chwaraeon yn dwyn y teitl 'Mae Gêm yn Fwy na Gêm, yn ogystal â Buddug Watcyn Roberts, un o'r beirdd sydd wedi cyfrannu cerdd newydd sbon i'r casgliad arbennig yma.

Mae Ffion hefyd yn ymweld â chast a chriw sioe gerdd newydd o'r enw 'Turning the Wheel' - sioe sydd ar fin cael ei pherfformio yn Theatr y Parc a'r Dâr yn Nhreorci.

Anni Llŷn sydd yn adolygu cynhyrchiad unigryw tairieithog Theatr Bara Caws, Theatre Gu Leòr, Yr Alban a Fishamble, Iwerddon, sef Taigh/Tŷ/Teach, tra bod Dr Manon Wyn Williams yn adolygu sioe lwyfan cwmni Mewn Cymeriad, 'Dai' gan Manon Steffan Ros.

Mae Elinor Gwynn yn sgwrsio gyda'r artsit Sarah Carvell yn ei stiwdio yn Ninbych wrth iddi hi baratoi casgliad o luniau ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel Ffin-y-Parc yn Llandudno.

Ac yna i gloi, mae'r artist amryddawn Rhiannon Mair yn trafod ei chynhyrchiad diweddar 'Ar Lan y Môr', yn Neuadd y Glowyr, Rhydaman yn ystod mis Mawrth.


SUN 16:00 Gwreichion (p0g72l7v)
Croesholi

Yn y bennod yma cawn hanes achos llys 1993, ble cafodd tri pherson eu cyhuddo o fod yn rhan o weithredoedd Meibion Glyndŵr. Fe glywn fwy hefyd am y Gwasanaethau Cudd. Beth yn union oedd ei ymwneud nhw â'r ymgyrch losgi, a pham fod cymaint o wybodaeth o'r cyfnod sy'n parhau yn ddirgelwch.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001wp0d)
Y Parchedig Dylan Rhys

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Dylan Rhys, Pen-y-bont ar Ogwr.
Congregational singing presented by the Reverend Dylan Rhys, Bridgend.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001wp0g)
Llythyrau Waldo Williams

Yn gwmni i Dei mae Jason Walford Davies sy'n trafod llythyrau Waldo Williams tra bod Gwen Angharad Gruffudd yn tyrchu i hanes argraffydd a chyhoeddwr lliwgar o Ddyffryn Ogwen.

Nia Bennett, Cadeirydd newydd mudiad Yr Urdd, sy'n dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001wp0j)
Adam Jones

Garddwr o Ddyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin yw Adam Jones, neu Adam yn yr ardd fel mae'n cael ei adnabod. Fe gychwynnodd ei ddiddordeb mewn garddio pan oedd yn 3 blwydd oed yng ngardd tad-cu yn tyfu llysiau o bob math mewn gardd fach yng Nglanaman. Roedd ei Dad-cu yn fentor pwysig iawn iddo ac ef wnaeth gychwyn a meithrin ei sgiliau a’i wybodaeth am arddio. " Mae 'na dueddiad di bod yn y gorffennol i wneud garddio yn rhywbeth uchel-ael ti'n gwybod tu hwnt i gyrraedd y werin datws" meddai Adam wrth Beti George.

Tu hwnt i’r ardd, mae Adam yn dipyn o ieithydd.
Yn ystod ei gyfnod yn y Coleg yn Aberystwyth, astudiodd Almaeneg ac mae’n siarad yr iaith, ynghyd â Sbaeneg, rhywfaint o Ffrangeg ac Eidaleg, ac ychydig o Rwsieg, Pwyleg, Tyrceg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban.
“Dw i’n meddwl fy mod i’n berson eithaf busneslyd ac achos hynny dw i’n licio dysgu ieithoedd. Dw i’n gwylio lot o ffilmiau a rhaglenni mewn ieithoedd gwahanol".

Bu’n gweithio ym myd cyfieithu a chyfathrebu ar ôl graddio, gyda’r Mentrau Iaith ac yna’r Coleg Cymraeg, ond roedd rhywbeth ar goll, ac roedd yn awchu am fod allan ar y tir neu yn yr ardd.
Ar ôl prynu ei gartref cyntaf gyda Sara, sy’n wraig iddo nawr, dechreuodd ailwampio’r ardd, a rhannu ei waith ar Instagram.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001wp0l)
Y Cŵps v Twtil

Y Cŵps a Twtil yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001wp0n)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001wp0q)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 26 FEBRUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp0s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001wp0v)
Rhys Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Rhys Griffiths yn lle John Hardy. Early breakfast with Rhys Griffiths sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001wrdz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001wrf1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001wp13)
Arwyddion Cyntaf o'r Gwanwyn

Rydym yn cychwyn yr wythnos yn yr ardd efo Carol Garddio, ac yn edrych am yr arwyddion cyntaf o ddyfodiad y Gwanwyn.

Munud i Feddwl yng nghwmni Iola Ynyr.

Margaret Jones sy’n trafod pwysigrwydd “mân siarad”, a hynny wrth i elusen Y Samariaid lansio ymgyrch newydd.

Sgwrs efo Gareth Williams am y diweddaraf yn hanes Côr y Dreigiau.


MON 13:00 Dros Ginio (m001wp17)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Cyfweliad gyda Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Dyfed-Powys wrth iddo edrych mlaen i'w Gynhadledd Flynyddol Gŵyl Dewi wrth fynd i'r afael â bregusrwydd ymhlith troseddwyr;

Helen Humphreys ac Anwen Jenkins sy'n trafod sut mae "Dryrobes" wedi datblygu i fod yn eitem ffasiwn annisgwyl ar y Stryd Fawr;

A mi awn ni i'r meysydd chwarae yng nghwmni Lauren Jenkins, Ffion Eluned Owen a Carl Roberts i drafod perfformiad Cymru yn erbyn Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001wp1c)
Lowri Evans a Morgan Elwy yn westeion

Y gantores Lowri Evans sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am Drac yr Wythnos, Un Reid ar Ôl ar y Rodeo.

Hefyd, mae'r canwr Morgan Elwy yn trafod ei sengl newydd, Dyfalu y Dyfodol.

A Rhian Roberts o Glwb Rygbi'r Tymbl sy'n edrych yn nôl ar y gêm rygbi ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dros y penwythnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001wp1h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001wp07)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001wp1m)
Meurig Rees Jones, Portmeirion

Straeon roc a rôl a hanesion difyr o Bortmeirion gan Meurig Rees Jones.


MON 21:00 Caryl (m001wp1r)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 27 FEBRUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp1w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001wp20)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001wqb0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001wqbd)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001wqbt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001wqcd)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001wqcw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001wqdc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001wp0g)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001wqdy)
Owain Williams yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol gydag Owain Williams yn sedd Georgia Ruth. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001wqfg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 28 FEBRUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001wqfy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001wqgd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001wp12)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001wp16)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001wp1b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001wp1g)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001wp1l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001wp1q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001wp0l)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001wp1v)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001wp1z)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 29 FEBRUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp22)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001wp24)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001wp30)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001wp34)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001wp38)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001wp2b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001wp2d)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001wp2g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001wp2j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001wp0j)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001wp2l)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001wp2n)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 01 MARCH 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001wp2q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001wp2s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001wp31)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001wp35)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001wp39)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001wp3c)
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith ac i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. An hour of Welsh contemporary music to celebrate St David's Day.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001wp3f)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001wp3h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001wp3k)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001wp3m)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001wp0n)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001wp0j)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001wp0j)

Bore Cothi 11:00 MON (m001wp13)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001wqbt)

Bore Cothi 11:00 WED (m001wp1b)

Bore Cothi 11:00 THU (m001wp2b)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001wp05)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001wp0d)

Caryl 21:00 MON (m001wp1r)

Caryl 21:00 TUE (m001wqfg)

Caryl 21:00 WED (m001wp1z)

Caryl 21:00 THU (m001wp2n)

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m001wp7t)

Chwaraeon Radio Cymru 16:20 SAT (m001x0c7)

Cofio 13:00 SUN (m001wp07)

Cofio 18:00 MON (m001wp07)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wp0g)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001wp0g)

Dom James 11:00 FRI (m001wp39)

Dros Ginio 13:00 MON (m001wp17)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001wqcd)

Dros Ginio 13:00 WED (m001wp1g)

Dros Ginio 13:00 THU (m001wp2d)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001wp09)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001wp82)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wqdy)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001wjlz)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001wp86)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001wp0s)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001wp1w)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001wqfy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001wp22)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001wp2q)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g72l7v)

Huw Stephens 19:00 THU (m001wp2l)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001wp1c)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001wqcw)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001wp1l)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001wp2g)

John Hardy 05:30 MON (m001wp0v)

John Hardy 05:30 TUE (m001wp20)

John Hardy 05:30 WED (m001wqgd)

John Hardy 05:30 THU (m001wp24)

John Hardy 05:30 FRI (m001wp2s)

John ac Alun 21:00 SUN (m001wp0q)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001wp3k)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001wp8b)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001wrf1)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001wqbd)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001wp16)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001wp38)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wp7y)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001wp1v)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001wp3c)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001wp3m)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001wp1h)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001wqdc)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001wp1q)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001wp2j)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001wp3h)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001wp1m)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wjm1)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001wp34)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001wr6s)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001wnzz)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001wrdz)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001wqb0)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001wp12)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001wp30)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001wp31)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001wp01)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wp35)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001wp7k)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001wp3f)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001wp7p)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001wp0l)

Y Talwrn 18:00 WED (m001wp0l)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001wp03)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001wp13)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001wqbt)

Bore Cothi 11:00 WED (m001wp1b)

Bore Cothi 11:00 THU (m001wp2b)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wp0g)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001wp0g)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001wp1c)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001wqcw)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001wp1l)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001wp2g)

John Hardy 05:30 MON (m001wp0v)

John Hardy 05:30 TUE (m001wp20)

John Hardy 05:30 WED (m001wqgd)

John Hardy 05:30 THU (m001wp24)

John Hardy 05:30 FRI (m001wp2s)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wp7y)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wjm1)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001wr6s)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001wnzz)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001wrdz)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001wqb0)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001wp12)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001wp30)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001wp31)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wp35)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001wp7k)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001wp3f)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001wp0l)

Y Talwrn 18:00 WED (m001wp0l)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001wp17)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001wqcd)

Dros Ginio 13:00 WED (m001wp1g)

Dros Ginio 13:00 THU (m001wp2d)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001wjlz)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001wp86)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001wp0s)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001wp1w)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001wqfy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001wp22)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001wp2q)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001wp07)

Cofio 18:00 MON (m001wp07)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001wp09)

Factual: Crime & Justice: True Crime

Gwreichion 16:00 SUN (p0g72l7v)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001wp0j)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001wp0j)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g72l7v)

Music

Caryl 21:00 MON (m001wp1r)

Caryl 21:00 TUE (m001wqfg)

Caryl 21:00 WED (m001wp1z)

Caryl 21:00 THU (m001wp2n)

Dom James 11:00 FRI (m001wp39)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001wp82)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001wp3k)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001wp8b)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001wrf1)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001wqbd)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001wp16)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001wp38)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001wp1v)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001wp3c)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001wp3m)

Richard Rees 05:30 SAT (m001wjm1)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001wp01)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001wp35)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001wp7p)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001wp0n)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001wp0g)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001wp0g)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001wp7y)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001wp1m)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001wp34)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001wp0q)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wqdy)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001wp2l)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001wqdy)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001wp1h)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001wqdc)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001wp1q)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001wp2j)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001wp3h)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001wp05)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001wp0d)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001wp03)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m001wp7t)

Chwaraeon Radio Cymru 16:20 SAT (m001x0c7)