The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 03 FEBRUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001vtzp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001vtzr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001w0hg)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001w0hl)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Geth a Ger yn lle Tudur. Music and laughs for Saturday morning with Geth and Ger sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001w0hq)
Shelley Rees a Rhodri Owen yn cyflwyno

Y gyflwynwraig Jess Davies yn dewis y Cyntaf a'r Olaf. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001w0hv)
Abertawe v Plymouth Argyle

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf.

Ni fydd sylwebaeth gêm Abertawe v Plymouth Argyle ar BBC Sounds oherwydd cyfyngiadau hawliau. Mae modd gwrando ar y gêm ar Radio Cymru ar FM, ar radio digidol ac ar setiau teledu.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001w0hz)
Cymru v Yr Alban

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru v Yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2024. Live commentary from Wales v Scotland in the Six Nations Championship.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m001w0j3)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001w0j7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 04 FEBRUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001w0jc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001w0jh)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001w0v3)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001w0v4)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001w0vh)
Aled Wyn Williams, Llanllwni

Oedfa dan ofal Aled Wyn Williams, Llanllwni ar Sul y Greadigaeth, yn pwysleisio lle goleuni yn y creu a lle Iesu fel 'goleuni'r byd'. Mae Eirian Williams yn darllen darnau o Genesis, Llythyr Paul at y Rhufeiniaid ac Efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001w0vx)
Carys Eleri yn trafod derwyddiaeth

Gwenfair Griffith yn trafod :
Dderwyddiaeth gyda Carys Eleri;
Rhedeg Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gyda Dyfed Edwards ;
Y sefyllfa yn Nhwrci a Syria flwyddyn ar ôl y ddaeargryn fawr yn yr ardal, gyda Heledd Melangell a'r Tad Deiniol.


SUN 13:00 Cofio (m001w0rl)
Mabwysiadu

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy ar y thema mabwysiadu.

Jeff Diamond yn cofio sut y collodd gysylltiad a'i fam ar ôl dod i Gymru yn ystod yr ail ryfel byd; Gerallt Wyn Jones sy'n esbonio sut y cafodd ei fabwysiadu yn chwe mis oed o Fanceinion a chael ei fagu ym Methesda, Gwynedd; Y canwr Bedwyr Morgan yn rhoi cefndir i’r gân ‘Dim Ond Atgof’ oedd wedi ei ysbrydoli gan hanes cynnar Iestyn Garlick.

Hefyd:

Gwawr Job Davies sy'n sôn am bwysigrwydd preifatrwydd er mwyn gwarchod ei efeilliaid ifanc; Stewart Jones sy'n cofio teithio i'r Alban i gyfarfod ei rieni gwaed am y tro cyntaf; Stori Bedri y bachgen o gafodd ei ddarganfod yn fabi bach mewn bocs ar y ffin rhwng Twrci a Syria a'i fagu gan Carren Lewis ym Mhenrhyndeudraeth; Steffan Edwards-Ramos sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws fel tad; Sera Cracroft yn esbonio fod ei thad wedi aros yn Llangefni ers cael ei ddanfon yn efaciwî o Hendon, Llundain adeg yr Ail Ryfel Byd; Yr actor opera sebon Haydn Holden a fabwysiadodd Matteo y ci o China a Huw Williams yn dweud stori’r anthem a'r gwrthwynebiad a fu pan geisiwyd mabwysiadu ‘Hen Wlad fy Nhadau’ fel anthem swyddogol y genedl.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001w0wd)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt:

Mae Ffion yn ymweld ag ystafell ymarfer cynhyrchiad diweddara National Theatre Wales, 'Feral Monster', ac yn sgwrsio gyda’r cast, y cyfarwyddwr a’r awdur;

Mae Cwmni Theatr Bara Caws ar daith hefyd, a Betsan Llwyd a Mared Llywelyn sydd yn sgwrsio am gynhyrchiad Taigh/Tŷ/Teach y cwmni, a hynny ar y cyd â Theatre Gu Leòr o’r Alban a Fishamble yn Iwerddon;

Yn ogystal â hyn mae Ffion yn cael cwmni Dan Bowen sydd yn trefnu nosweithiau Cymraeg yn y Queer Emporium yng Nghaerdydd, ac mae'r artist celfyddydol amryddawn Talulah Thomas yn galw heibio am sgwrs;

Rhoi sylw i ddrama newydd sydd ymlaen yn y West End ar hyn o bryd, ‘The Motive and the Cue’, mae Sioned Wiliam, tra bod Einir Sion, Ysgogydd Iaith Cyngor Celfyddydau Cymru, yn trafod prosiect celfyddydol Llais y Lle ar gyfer 2024, a'r cyfleoedd i artistiaid.

Digon o straeon difyr o fyd y celfyddydau yn ogystal â cherddoriaeth sydd yn adlewyrchu digwyddiadau celfyddydol yr wythnos.


SUN 16:00 Gwreichion (p0g1btkf)
Mae rhywun yn rhywle’n gwybod

Yn oriau mân y bore ar Ragfyr 13 1979, cafodd tanau eu cynnau yn fwriadol mewn dwy ardal wahanol o Gymru. Yn Llanrhian, Sir Benfro ac yn Nefyn a Llanbedrog ym Mhen Llŷn, roedd tai gwyliau wedi eu llosgi'n ulw. Dyma oedd cychwyn ymgyrch Meibion Glyndŵr-gweithredoedd fyddai’n parhau am dros ddegawd wedi hynny. Yn y gyfres yma mae’r newyddiadurwr Ioan Wyn Evans yn ail ymweld â’r hanes a’n cyfarfod â’r rheiny fu’n dyst i’r digwyddiadau. Wrth i’r ymosodiadau barhau, roedd pwysau cynyddol ar yr heddlu i ddod o hyd i atebion. Yn y bennod yma fe glywn gan unigolion gafodd eu cyhuddo o fod yn rhan o weithredoedd Meibion Glyndŵr.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001w0tb)
Y Parchedig Anna Jane Evans

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Anna Jane Evans. Congregational singing presented by the Reverend Anna Jane Evans.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001w0wg)
Cyfrol o gerddi cignoeth gan Gruffudd Owen

Yn gwmni i Dei mae Gruffudd Owen, sy'n trafod ei gyfrol o gerddi newydd 'Mymryn Rhyddid'.

Effaith y diwydiant glo cynnar ar Gymru a Chanada sy'n cael sylw gan Jane Aaron a Gethin Matthews: Beirdd y pyllau glo gan Jane, a'r Cymry yn Nanaimo ar Ynys Vancouver gan Gethin.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001w0x5)
Meleri Wyn James

Yr awdur a golygydd Meleri Wyn James yw gwestai Beti George. Cafodd ei magu yn Llandeilo, Beulah a Aberporth, ac mae hi bellach yn byw yn Aberystwyth. Mae hi'n redwraig frwd, ac yn credu bod rhedeg yn gymorth iddi gan ei bod yn byw gydag epilepsi. Mae hi wedi mabwysiadu dwy o enethod gyda’i gwr Siôn ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar gyfer plant ac oedolion gan gynnwys y gyfres boblogaidd Na, Nel! i blant. Meleri oedd enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001w0xq)
Talybont v Yr Arglwydd De Grey

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001w0y6)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001w0yp)
John a Dilwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 05 FEBRUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001w0z1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001w0zh)
Llyr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Llyr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Early breakfast with Llyr Griffiths-Davies sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001w0zq)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001w104)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001w0q0)
Ar ddechrau Wythnos Iechyd Meddwl Plant, Elin Wyn Williams sy’n sgwrsio am y cysylltiad rhwng ymarfer corff ag iechyd meddwl.

Munud i Feddwl yng nghwmni Iola Ynyr.

Ruth Guildford sy’n adrodd hanes apêl flynyddol elusen Marie Curie.

Elin Williams sydd yn y gegin, a bwyd o’r rhewgell sy’n cael ei sylw.


MON 13:00 Dros Ginio (m001w0qf)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd gyda Rhodri Llywelyn yn cyflwyno.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001w0qr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001w0r4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001w1p8)
Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith ac i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. An hour of Welsh contemporary music to celebrate Welsh Music Day.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001w0rz)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001w0s8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 06 FEBRUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001w0sj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001w0sz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001w0st)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001w0t9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001w0ts)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001w0v6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001w0vj)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001w0vy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001w0wg)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001w0wy)
Gŵyl Celtic Connections, Glasgow

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001w0xh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 07 FEBRUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001w0y0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001w0yk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001w1p3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001w1p7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001w1n0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001w1n5)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001w1nc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001w1nh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001w0xq)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001w1nk)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001w1nm)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 08 FEBRUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001w1np)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001w1nr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001w190)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001w194)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001w198)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001w19j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001w19s)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001w1b4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001w1bj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001w0x5)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001w1c0)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001w1cf)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 09 FEBRUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001w1cv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001w1d6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001w1nx)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001w1p0)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001w1p4)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001w1rr)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001w1pc)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Geth a Ger yn lle Tudur. Music and laughs for Saturday morning with Geth and Ger sitting in for Tudur.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001w1ph)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Mirain Iwerydd (m001w2dk)
Mirain Iwerydd yn dathlu Dydd Miwsig Cymru 2024. Mirain Iwerydd celebrates Welsh Language Music Day 2024.


FRI 19:00 Lauren Moore (m001w1pm)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001w1pr)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001w0y6)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001w0x5)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001w0x5)

Bore Cothi 11:00 MON (m001w0q0)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001w0ts)

Bore Cothi 11:00 WED (m001w1n0)

Bore Cothi 11:00 THU (m001w19j)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001w0vx)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001w0tb)

Caryl 21:00 MON (m001w0s8)

Caryl 21:00 TUE (m001w0xh)

Caryl 21:00 WED (m001w1nm)

Caryl 21:00 THU (m001w1cf)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001w0hv)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001w0hz)

Cofio 13:00 SUN (m001w0rl)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w0wg)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w0wg)

Dom James 11:00 FRI (m001w1p4)

Dros Ginio 13:00 MON (m001w0qf)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001w0v6)

Dros Ginio 13:00 WED (m001w1n5)

Dros Ginio 13:00 THU (m001w19s)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001w1rr)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001w0wd)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001w0j7)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w0wy)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001vtzp)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001w0jc)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001w0z1)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001w0sj)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001w0y0)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001w1np)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001w1cv)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g1btkf)

Huw Stephens 19:00 THU (m001w1c0)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001w0qr)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001w0vj)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001w1nc)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001w1b4)

John Hardy 05:30 MON (m001w0zh)

John Hardy 05:30 TUE (m001w0sz)

John Hardy 05:30 WED (m001w0yk)

John Hardy 05:30 THU (m001w1nr)

John Hardy 05:30 FRI (m001w1d6)

John ac Alun 21:00 SUN (m001w0yp)

Lauren Moore 19:00 FRI (m001w1pm)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001w0jh)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001w198)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001w104)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001w0t9)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001w1p7)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001w194)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w0j3)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001w1nk)

Mirain Iwerydd 18:00 FRI (m001w2dk)

Miwsig y Siarter Iaith 18:00 MON (m001w1p8)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001w1pr)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001w0r4)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001w0vy)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001w1nh)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001w1bj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001w1ph)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001w0rz)

Richard Rees 05:30 SAT (m001vtzr)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001w0hg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001w0v3)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001w0zq)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001w0st)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001w1p3)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001w190)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001w1nx)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001w0v4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w1p0)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001w0hl)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001w1pc)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001w0hq)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001w0xq)

Y Talwrn 18:00 WED (m001w0xq)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001w0vh)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001w0q0)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001w0ts)

Bore Cothi 11:00 WED (m001w1n0)

Bore Cothi 11:00 THU (m001w19j)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w0wg)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w0wg)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001w0qr)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001w0vj)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001w1nc)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001w1b4)

John Hardy 05:30 MON (m001w0zh)

John Hardy 05:30 TUE (m001w0sz)

John Hardy 05:30 WED (m001w0yk)

John Hardy 05:30 THU (m001w1nr)

John Hardy 05:30 FRI (m001w1d6)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w0j3)

Richard Rees 05:30 SAT (m001vtzr)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001w0hg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001w0v3)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001w0zq)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001w0st)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001w1p3)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001w190)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001w1nx)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w1p0)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001w0hl)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001w1pc)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001w0xq)

Y Talwrn 18:00 WED (m001w0xq)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001w0qf)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001w0v6)

Dros Ginio 13:00 WED (m001w1n5)

Dros Ginio 13:00 THU (m001w19s)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001w1rr)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001vtzp)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001w0jc)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001w0z1)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001w0sj)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001w0y0)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001w1np)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001w1cv)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001w0rl)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001w0wd)

Factual: Crime & Justice: True Crime

Gwreichion 16:00 SUN (p0g1btkf)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001w0x5)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001w0x5)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g1btkf)

Music

Caryl 21:00 MON (m001w0s8)

Caryl 21:00 TUE (m001w0xh)

Caryl 21:00 WED (m001w1nm)

Caryl 21:00 THU (m001w1cf)

Dom James 11:00 FRI (m001w1p4)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001w0j7)

Lauren Moore 19:00 FRI (m001w1pm)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001w0jh)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001w198)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001w104)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001w0t9)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001w1p7)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001w194)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001w1nk)

Mirain Iwerydd 18:00 FRI (m001w2dk)

Miwsig y Siarter Iaith 18:00 MON (m001w1p8)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001w1pr)

Richard Rees 05:30 SAT (m001vtzr)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001w0v4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w1p0)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001w0hq)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001w0y6)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w0wg)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w0wg)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w0j3)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001w0rz)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001w0yp)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w0wy)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001w1c0)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w0wy)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001w0r4)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001w0vy)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001w1nh)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001w1bj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001w1ph)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001w0vx)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001w0tb)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001w0vh)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001w0hv)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001w0hz)